20.1. Svar på remiss från Storstockholms Lokaltrafik (SL) angående trafikförändringar 2015/2016

Download (0)

Full text

(1)

Tjänsteutlåtande

Kommunledningskontoret

2015-04-01

Anders Hallmén Sidan 1 av 2

Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet

Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna

Dnr 2015/0102 KS-2 Diariekod: 301

Kommunstyrelsen

Svar på remiss från Storstockholms Lokaltrafik (SL) angående trafikförändringar 2015/2016

Förslag till beslut

Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta

• Sollentuna överlämnar bilaga till tjänsteutlåtande 2015-04-01 som yttrande över förslag till trafikförändringar 2015/2016

Sammanfattning

Trafikförvaltningen har överlämnat förslag till trafikförändringar 2015/2016 (T16) på remiss.

Förslaget är en bruttolista på förändringar som enligt landstinget själva bedömer inte kommer att kunna genomföras i sin helhet med hänsyn till de ekonomiska ramarna. Landstinget vill därför ha förslag på neddragningar eller omprioriteringar i remissvaret.

Vidare framgår att trafikentreprenörerna i de fall det finns nyare incitamentsavtal under våren kommer att komma med skriftliga redogörelser av sin samrådsprocess.

Utbudet av kollektivtrafik utgår från målen i trafikförsörjningsprogrammet.

Parallellt med planeringen av trafik för kommande år pågår en dialog med trafikutövarna hur om man ska minska kostnaderna för kollektivtrafiken och få en budget i balans. Det kan handla om städning, längre avskrivningstid m.m.

De konkreta trafikförslagen som berör Sollentuna är

• Linje 607 delas i en linje Sollentuna station – Danderyds sjukhus och linje Edsberg – Odenplan som kommer att vara nuvarande 526.

Denna föreslås stanna vid Odenplan istället för Sergels torg (607 stannar idag vid Karolinska)

• Översyn av turtätheten på 567 Jakobsberg – Sollentuna i takt med etableringen i Barkarbystaden.

• Linje 516 föreslås också den få slutstation Odenplan istället för Sergels Torg.

• Ytterligare en dubbeltur föreslås kvällstid på 533 Upplands Väsby – Rotebro.

Inga förändringar föreslås för pendeltågstrafiken

Godkänt dokument, 2015-04-08, Ida Andersson

(2)

Tjänsteutlåtande

2015-04-01

Dnr 2015/0102 KS-2 Sidan 2 av 2

Katarina Kämpe Christina Leifman

Kommundirektör Stadsbyggnadschef

Godkänt dokument, 2015-04-08, Ida Andersson

Figure

Updating...

References

Related subjects :