Förslag på namn Västerstad förskola Förslag till beslut

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Sida

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)

Version Dnr

2021-04-12 BUN 2021/061

Kultur- Fritid- och Utbildningsförvaltningen

Hörby kommun, 242 80 Hörby | Besöksadress: | Tel: 0415- 37 80 00 | Fax: 0415-134 77 kommunen@horby.se | www.horby.se

Barn- och utbildningsnämnden

Förslag på namn Västerstad förskola

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna

namnförslag ”De la Gardie förskolan” på den nya förskolan i Västerstad.

Sammanfattning av ärendet

Planeringen av den nya förskolan i Västerstad är på gång och barn och personal har lämnat in olika förslag på vad den nya förskolan ska heta. Det namnförslag som fick flest röster är De la Gardie..

Beslutsunderlag

Skrivelse med namnförslag Förvaltningens tjänsteskrivelse

Figure

Updating...

References

Related subjects :