• No results found

OL tlMOQUltsTO

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "OL tlMOQUltsTO"

Copied!
62
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

A fl. % QUINQUE DECA DES

LIBRORUMSECULO DE-

tlMOQUltsTO IM¬

PRESSO RUM,

QUOS POSSIDET

BIBLICflHECA PUBLICA

U PSALIEN SIS:

Cum Conf Ampi. Facuffc. Philofoph.

In Reg. Acad. Upf.

P R JE S I D E

OL A O O. CELSIO,

AdReg. Acad. Upf.Mag. Doc.

Public* bonorum exAmini modcfie offert

Stipendiarius Regius

ERICUS BRÖTTLING

LARSSON.

0 STRO - GQ T HUS.

In Audit. Carol Maj. d. in. Dec. 1743.

Horis ante Mcridiem cOftfretis.

U P S A L i JE.

(2)

magn/f, in s:m r:m m:m *

fidei viro d

Legionis- ger Uplandiam Pedeftris rr?

CHILIARCHiE i

Lscum tenenti Strenuijffimo q

NOBILISSIMO ac GENEROSISSIMÖ q

D:no GEORGIO

PLANTING,

PA1SONO MAGNO.

fNgratiJ/tmUsrer, ß leneficiorum,utiqué omniumquibusjureme,tenperfe-

annum, quofiliorum Tuörum cura deman- data mihijuit, cumuUfti, immemör efem*

Hane igitur exogtatiffimam diuqne efflagi-

tMamoccaßonemintermittere non volui, quä

(3)

antepeäes Tuos animi humillimi fpecimen depmere mihi liceat. Intuere tarnen, Pa¬

trone Magne , has pagellas, qu& a Te fiiam fcenerantur lueem , meo licet momte

non lueubratäs, ut utvero dejenfas, vultu, qui Tibi eft, fereno , ^ eodem favöre,

) quo me Clientum Tuorum vilijfiimum, huc

\ ampleKUS es , pofterum etjam J erige ac orna. Velit infuper Summwn

Numen vires Tuas ad fenium jam vergen- les, in Nobiliffimse Familise decusac [ola¬

men, Clientum , quos interfelicijjimum me } pr<edic$, Patrociniumfirmifihnum fvavifi-

* mumfulcire ac corroborare,

Nobilifl. atque Generofifl,

NOMINIS TUI

ef

W

ti- 'lä ti

Cultor humillimus ERICUS BRÖTTUNG.

EARSSQN»

(4)

VJRONohiliffimo

O DOMINO

ERICS!RAHLENHlELM,

Rci per Oftro-Gothiam Nitrariie INSPE- CTORI Solertiffimo, PROMOTORI ut

certiffimo, itaeuovispietatis officio

ternum deveneranclo.

VIRO Adm. Rev. atq; PNecUriß. ,

Mag. MARTINOLIDEN,

S. S. Theologis; LECTORI ad Gymnafium Linkop.Dexterr.ÅDSESSORIConfift.Gra- viffimo, nec nonPASTORI in Siaka Vi-

gilantiffimo,animi PROMOTOKIpiafemper

oblervantia venerando.

VIRO Flurim. Rev. atque Clarilßno',

DnTHWD BlÖRNLUND

Ecclefiaein ?taD OftroGöthor. PASTO- PIlongemerit;IT:mo, utPraceptoriquondam.

fidelimmo, ita EVERGET/E, obbeneficia libi plus quam paterna ab incunabulisprce-

Itita, adcinerés jugiter fufpiciendo.

VIRO Plurim. Rev.atque Clarißmo,

Dn. OLAVU RYDBELK,

Ecclefke, qua; Deo in £)|lra Jglarj) col- ligitur, PASTORI Digniffimo, FAU-

TORI exoptatishmo, AVUNCULI

nomine perpetim colendo.

(5)

VIRO Tim*. Rever. atquc ClarijJJ?m,

Dn. PET. SP1LHAMMAR,

Ecclefiarum, qnafiDeoin Waffunda& Haga

iiiterUplandos coUigiintur, PASTORI

Laudatiffir^o, muitis nominibus se-

tatem profequendo.

VIRO Plur. Rever. atque ÖariRims,

Dn. OLAVO WIGIO,

Eccléfue in FllfjfcorcFa PASTORI Fidelis- fimo, BENEFACTGRI Propenfiffi-

mOjquovisofficiigenerenullonon

tempore afficiendo.

T Oco dmJoe*as,PatroniacPrornotoreso- J--J ptimiimeietenidhoC)ob piurimainfe ccl-

latabentficia , cumvotoproNobtHfiimarfmplis-

fimaejue Veßras Famiiia falute, in patriotac

eccleßa Chrifii eommodum duduratura, nec

ron certifftma fpe de Vefirofavore ac benevo*

lentia,, obfervantijfimo (uo Clienti baud äefu-

tura, ea, qua par eft animi modtflia , men- tcque venerabunda confecrat.

NöbilifT. Adm. Rev. PrseclarifT. atqueCla-

riff. NOMINUM VESTRORUM

Cnltor indefeffus

ERIC US BRÖ2TLLNG. larsson.

(6)

-Owarfcc *Sftdffarett.

2Btb.

Öftqt5t()a. Cavallerie.

i£i;reborne, od>.

£ <£.;sx

LARS. BKOTTLING.

Qftin. Jjptfgtdrabr. gabcr.

åPI(Fb.|ly S^-få.@bcrt. mårba.mpdFct. (torre.Sfamtt.fog. fjar.SDNn.jag.£.tåtft.prå?§aber.

upp. bcfja. bioben. fom.De. fjafma. igenom.

<?bcrt.fjictprifa. bepiertonbe. fobt. liug. Cått. bcm.

bå.fåfom. cn. ftucfjt. af. Gbert. gabec3«fjicrta. åfmen,

ocf. mara. Cfbcrr. åibcrbomä. nojc. S^in. Ä. $aber».

»mtandfa. om. min. timmeliga. uppfomfi. ifrån,borna«

finban. ocf). f)u. tiUS. jag. [jmacfen.formår.cllcc.fjinner.

upprefna.mpcfcnljetcn. af. dbra. målgierningar.ftoppa.

nffoni. albcleS. munnen, på.cn. tmungen. måltalig^ct.

odp. C?bcr. måmjetfe. for. alt. cgit.tof. tjåftar. tungan,

iticn.tilflab.lifmåt. bepa.raöcr. fåfotii. tolcf. af. mitt.

Ijierteliga.måtmenanbe. få.odf. mara. cn. uppmuntran, gt. icfc. minbrc.Dåban.cffcr. låta. ben. pngfta.plantan.

fucfjtag. af. (?bra. ÄartcfS«glober, bå.man. funbc.

gibra. ftg. tjopp. om. en. pmnigarc.fftbrb. mcb. tiben.

5J?ig. fFafi. cmebleriiD. intet, måbcr. mara. få. ftvångt.

intet, mattn. få,biupt. ingen. jorb. få fråmmanbc. oct).

ingen.fot. få. omantig. fom. ffuttc. funna, utplåna.ben.

morbnab,meb.f)mitefen.jagto{tc|)tig.år.at.i.bobcn.tcfm^,

Witt.60S tåMbe-

£pbigfic. @on.

Eric, Brüttling. Larsfon,

(7)

e * * * «■

* ** *

EDiphis, cjnilus, fecundumhauddit Clariffimusita pridem annaleMAITTAIKIs Typogra*annorumUS

firiem, recenfuit libros, quotquot invefti-

garepotuit, paulo po/i artis mbilijjlmsin¬

itia, ubiqueper orbemEuropium, impres- fis. Illum fccutus Dottifi SCHVVAR- ZIUS, Altdorfienfiwn lumen,ingentem ad*

paratum vetuflifftmorum librorum fibicom*

paravit, quorum indicem per ff. C. H. c?

y. P. Ä. adornatum c$ A3is FRANCL CHS Norimberg# A. ig26 duobus tomis e~

mijjts, infertum babemus. Cum vero e*

gomet, viderem bascuras, eruditis an*

uquiorislitteraturs indagatoribus,plurimi

fierLfimulq; obfervaremubevrimamfimilium

librorumcopiaminternofira hujus Ribliothe-

c<e cimelia affervari, auihusfummorum Viro-

rumFABRICH, WOLFH, BAEJJIaliorum- que labores inplurimis C5 ittuflrariO au*

geri poffent, opers pretkm mefaclurum exiflimavi, Ji, exatffb pulvere, quocum huc usque luctati fint, illorum n&titiam ultra domus, qua eonduntur, parieteseva*

A

(8)

gari finerem. Quinque igitur deeades Ii-

brorum feculo decimo quinto impres- forum, quos poflidet Bibliotheca Pu¬

blica Upfalienfis, in lueem jam emitto.

Accipito L. B. placido mltu breviora b<ec initia longioris eatalogi, quem, fi facufc

tatum Docl. Domini Refpondentis haben-

da nobis nön fuißet ratio, integrum tibi qfferremus: atque fi fortuna permiferit

nt aliquande reliqiue ejus particulae hanc

fubfequantur , faventi etiam manu eas

&volvito.

* * * * *

* * * *■

i

14,

(9)

v *** ***

I.

14-• ICERONIS orationen

ad calcem: finiunt O- rationes Tulli fum- pte dc exemplari uc- tuftiffimo diligentiffi-

mcque jam emendate ac corre&e per

dominum GUAR IN UM VERO-

NENSEM. Infolie, fine loco få anm

imprefjionis.

Vetuftiffimam Sc rariflimam hane edi¬

tionern elfe typi Sc reliqua indieia, ex qui- bus de editionum astate judicari fölet, indi-

cant. Nullus enim adeÄ Angularis titulus:

literaenullae initiales; neque iolianumeran¬

tur, velnumeris a fuperiore, vel literis ab inferiore illorum parte pofitis. Pundta, fo- lummodo, non commata, adparent,Sc,mo-

re vetuftiffimo, typographi locique nomi-

na omittuntur. Quo iilentio artem fuam,

quas tamquam magica initio fufpedta habe- batur, occultare voluerunt prirai invento-

res. Commendari etiam debet brc editio ab editore G UARI N O VERONENSI,

viro Latinse Linguae, fuo scvo, callentiffi-

A1 mg,

(10)

4 H © fä»

mo, qui ad finem A, 1460. diem obiit, te¬

ile YOSSIO de Hiftoricis Latinis : unde etiam argumentum pro editionis hujus an- tiquitate defumi potsff.

II.

147-- Sixto IHI.Pon.Max.AMBRO- 8TI. CHORIOLANI Gen. Augnftiniano-

rum.indefenforium ordiniscjusdemfeili¬

cet ordinis fratrum heremkarnm fan- EH AUGUSTINI refponfiunm ad ma¬

lecl i cla canönicorum aflertorum regu- larium congregationis Frifbnarias. fol.

Ediderunt, ut ex prsefatiooe cplligitur,

canonici congregationis Frifonarise , li- Jbrum, quo probare siggrcfli funt f.AUGU-

STINUM nunquamfuiffe eremitam, &eo-

rum ordinem nunquam rite fuiffe adproba-

tum- Fuerc vero iMer prseeipuos iffius feripti Åu&ores DOM1NICUS TARVISI- KUS, Tarviiio Venetiani territorii oppi- xtiilo oriundus& EUSEBIUSquidam ME- DIOLANÉN.SIS, de quibus hese in praefa-

.tione:Nec deum timentes nes bominesveren- tes quam ftoUdißJmis aufistonatifunt hune

tuum: (PaulumPont afioquiturjl acfanBc

M&tris ecdefifp/culiarem ordinem pcllutp:

. lacerntifmo-rue pre: ac hifamatoriis libel- Iis nuta eorumque diabetica arte confiriptü

äeni-

(11)

16 r

dettigrare. His obviam ivit höc fcripto

AMBROSIUS CHORIOLANUS S. Ctra-

nus, PriorGeneralis ordinis Dominicani, quiRomse obiit 1485- Conf. VOSS,de Hiftl

Lat. p. m. 188. Cujus varia fcripta reccnfet

FABRICIUS in Bibi Lat. Med. JE.T. I. p.

222. Eg» veroj ait ad finem pr«f.5 ut a

fimplicium mentibus herum maledicorum ne- buleprofugerentur: rei veritdsmagis atque

magis elucefcat: eerum tomprimatur teme¬

ritus: univerfisquc ipferum pdteat iniqui-

tas: atque ne in mcac fanctiffm* religionis neglecte famt malediüionem prelabar opus fcribendi affumpfi 8tc. Nota eft controver- fia, aremotioribus fcmporibus agitata inter Canonicosreguläres 8c raonachos, deprima-

tu in Ecclefia, quem fibi deberi Canonici contendunt, tam refp«<ftu antiquse originis,

adipfos Apoftolos rtlat«e, quam vi bullse Pii IV. Pontificis. Conf. HELYOT. Hiß.

des Ord.Mon. T. II. p. 18. Ab eodcm fontc

inanavit hacc Iis, quam Eremitarum ordin*

moverat Congregatio Canonicorum regu- larium Lateranenfis , quie a S. MARIA JFRIGDIONIENSI fundatorefuo, Frigdioni- cnfis,&corrupteFrifonariadicitur. l.c.p.29.

Plurlmus eft AuélorinvindicandaS.AUGU- STIKO inftit&tione fui ordinis. Aliam é-

A % ditio-

(12)

6 a o &

ditionernRomanam A. 14g1. adfertFABRI- CIUS 1. c. & A. 1629. laudatus HELYOT

In catalogo Autorum qui de facris ordirtt- bus fcripfgrunt p. XIY.

III.

147 - - Queftiones quas egregi-

11 s facretheologie profefTor Magifter

HEINRICUS GORICHEM cum fuis

propofitionibus& correlariis more pro-

pofitionumrefponfalium inpartibus do¬

ftoris fanfti fabricavit & ordinavit. fol.

fine mentionc loci unni.

Liber eft antiquiflimus, quod. & ftilus

& interpun&andi ratio evincit. Continet

vero THOM/E AQUINATIS pnecepta

Philof. in quseftlonesreda&a. In praef.quia

peråileBiquidam conjodalesSpiritufacredo-

ttriue comparande afflati me fuis precibus

äeviBum inclinaverunt interejje quibusdam

excrciciis.quibusmutuodijputativeconferen-

dopreficerevaleuntattendentesillud.argumen¬

tumnichilperfeBeJciturniß quod dentedifpu-

tacioniscenteritur, infiitui quasdam &c.

IV.

147 - - Liber. ALBERTI. MA¬

GNI. Ordinis. predicatorum. de. adhc- rendo. dco. nudato. intclleftu. &. affe- ftu

(13)

SI O 7

€tu. &. ultima. &. fuprema. perfe&io-

nc. hominis, quantum, poffibile. eft.

Tra&atus. dc. remcdiis. contra, pu- fillanimitatem., fcrupölofitatem. contra,

dcceptorias.inimici.eonfolationes.&.fiib-

tilcs. ejusmodi. temtacioncs. per.illumi-

natiffimum.Magiftrum.JOHANNEM.

GERSON. doftorcm. facre. thcologic.

Cancellarium. Parifienfem.

Epiftola. domini. Bonaventure. Car*

dinalis. de. modo, proficiendi. com-

pendiofo.

Brevis.Sc. utilis. do&rina.juvenum.

domini. Bonaventure. Cardinalis. or-

dinis. minorum.

TraBatus. valde, utilis. de. infor-

matione. juvenum. &. noviciorum. Bo*

naventure. infolio.

Antiquitatem typorum feribeneb ratio

indicat. michi, nichtig temtacioncs, Chri- flus Hiefus &c. Parifiis librum impreflum

effe auguror,vel in prima typographia Sor-

bonnica vel in iis qu«e illam proxime exce- perunt. Literse initiales omnes piéta; funt

morc vetufto: nulla cola aut commata, ra»

A 4 ro

(14)

* g mo

ro punék deprehendas. Typi funt boni&

color nigerrimus.

V.

147 - - Speculum fapientic b. Ci-

rilliepifcopialias quadripartitus Apolo-

gieticusvocztusjHcjuarro,fine locoOanno.

In Galliaimpreffum effe libellum,poé-

mita Gailica, quas ad finem comparcnt,te-

ilari videntur. Abfolvitur fabulis , qua-

rumprima cft de aquila &fole, ultima de pajjere & turture. Adjungitur huic libro tra&atus Gailica lingua fcriptus : Cy com•

mence le mirouer äelame: La table de la tonfeffion enfrancoys: quse fingula hoc car- mine finiuntur:

Pour la Couronne

Amoureufe gaigner

Dont aux amans

Falt amoureux prefent

Lediendamours tousle doyevent louer Amerfercir tresamourcufement &c.

VI.

147 - - Tra&atus de conceptio-

ne Marie virginis edichus a Fratre PE- TRO AUREOLI ordinis minorum.

Adfinem.iftafcripfit & eompilavit Frä¬

ter PET R U S de Verberg Anno

MGCG-

(15)

m 0 ^ *

Mcccxxxvni. que omnia cumfuis o- pofcalis ilcut fermones qucftiones rc- portanonis •ompilationes & qucftio-

num dsterminationcs corre£hi©ni &c-

mendationi romans eccleiie licutbonus catholicustotalitcrderclinquit. in qimrt*.

Au&or PETRUS AUREÖLI Gallus fult. Verbny; eiiimeftCaftellurftPiccardie:

unde ctiam fufpicor libcllum ad initia typo

gtaphi« Gallien referendum effe,

VII.

147 - - Epiftolc Magiftri PE-

TRI BLESENSIS Bathonienfis Ar.

chidyaconi ad HENRICÜMf Anglic Rcgem Diicem Normanie &aquitanie

8c comiti Andegavic 8c alios. Infolio fine locoef anno.

PETRUS DE BLOIS f. BLESENSIS ißter praeftantes feculi XII. Viros , natus BlelisinGallia,pricRum CanonicusBourgen- fis, deinde Archi-Diaconus ßathonieniis in

Anglia, tandem Londinenfis. Vixit vero

fub HENRICO IL Rege Angliae, & fuit in- formator WILHELMI Sicilise regis. Car- nati(Chartrcs) A. 1667.bas epiftolas, com- mentariis illuilratas ejiüfit .PETRUS GU*

SANVILLE.

l*47°

(16)

10 f$ o $0

VIII.

1470. C. SVETONII TRAN-

QUILLI vite Cefarum. ad finem,Rorn^

in Pinea regione via pape Anno aChri-

fti natali i47o.fexti]imenfe, Pauli autem Veneti II. Pont. Max. Anno(sxto.infoUo,

Editio pulcherrimi hujus fcriptoris &

prima & rariffima. Nam quod Romanani

A. 1469. adferat JOACHIMUS ERN.BER¬

GERUS in diatr. de Libris rarioribus p. 6.

errore vel typographi vel Auctoris factum

exiflimo. viel. FABR. Bibi. Lat. T. 1. p.

407. JÜAN. DE LA CAILLE Hiß. de l impr. p. 16. Sed MONTEFALCONIUS

in diar. Ital. p. 230.prorfus erratdum Me-

diolanenfem A. 5475.primam vocat. Ob-

fervo circa vocem a Montefalconio e vita Domitiani allatam, noftram hane nonOde-

«wfed epc methodium habere. InVeronen- fi autem A. 1491. quam no/tra etiam pofii-

det Bibi., Methodiilm legitur. ServaturRo¬

mana hsec in Bibi. Regis ChriltlanilTirai,

ataue incipita prafatione editoris adCAM-

PANUM FRANCISCUM PICOLOME

NEUM Cardin. Senenfem.

IX.

1470. JOHANNIS de TURRE- CREMATA Sabienfis epifcopi& Cai>

din«tli$

(17)

81 o 8 ii dinalis fancL fifti vulgariter di£fci cx-

^ pobcio in Pfaimos Davidis.

ri" Ad cakem. Reverendiffimi Cardi"

m nalis fan&i fifti expofttio brevis & uti"

i0- Iis fuper toto Pfoltcrio: Rome impres-

& fa die quarta Menfis O&obris per ho-

norabilem virum Magiftrum UDAL-

RICUM GALLUM De Bienna Anno Dornini Millefimoquadringentefimofc-

ptuagefimo. in folio. *

% * ULRICUS HAHN di&us, & abaliis

"g perperam UBERTUS GALLUS.

c_ Splendida & regia plane hacc eft com-

k" mentariorum celebratiffimi hujus Cardi-

nalis.

ta

X.

1470. THOME AQUINATIS

Commentarii in Evang. fecundum

Mattheum. In folio.

p Ad calcem.

p Afpicis illuftris Lector quicunque libellos.

Sieupis Artificümnomina nofee: lege.

Afperaridebiscognomina Teutona: forfan

% Mitiget arsmufis infcia verbavirum.'

Con-

S

(18)

12 B o h

ConraäusSuucynbeym ArnoldusPannarfzq;

tnagiftri

Rome impreßerunt talia multaßmul.

Perrur tumfratre Franeifco Maximusambo

Huic operi aptatmncontribueredomum.

MCCCCLXX.

CONRADUS SVEINHEIM & ARN.

PANNÄRTZ (Parmatz aliis perperam di- citur) primi Romse impr. circaA.1467.

XI.

1470. Epiftole hieronymi: ab ini-

tio: Introdu&orium in epiftolare 6:ti Hieronimi Imprcffionis Maguntinc

fa£te p. virum famatum in hac art«

PETKUM SCHOIFFER de Grens- heym.

Adcakefh: rubro volore : finitiir So-

phronimi Eufcbii Jeronimi orthodoxi

eccleffe Chrifti propagatoris clariffimi

über Jeronimianus aut ü mavis quod

& ipfe velim über exemplaris expli-

cit. Ut dignitas nominis Jcronimiani egregio viro JOHANNI ANDRES

permaneat. Qui hoc ipfum telo devo-

tionisergavirum fin&um affe£tus.tem- pore

(19)

18 o M 13 porc prifco vulgavit in orbem. Eft au-

tem prefcns opus arte imprcfloria feli-

eitcr conftimatum per PET RUM

SCHOIFFER de Grenfshem incivita-

te nobili Moguntina. Cujus nobiiitati

vir beatus Jeronimus fcribens ad A- geruntium deMoncgamia teftimonium pcrhibet fempitcrnum. Mukis milli-

bus incolarum ejusdem in cceléfiåpro fide catholicafanguineproprio Jaureatts.

Huiclaudatorii redditMoguntia vicem.

Teta fua fcripta parans iTbus

ecclefie.

Anno Domini Mccc. lxx die fc-

ptimaMenlis Septembris que fuitvigi-

lia nativitatis Marie, da Deo gloriam.

XII;

1471.PAULI HOROSII presbite-

ri hiftoriographi difcipuli fan&i AU-

GUSTINI Epi. viri hiipani generis e- loquentiffimi. adverfiim criftiani Homi¬

nis querulos prologus in libroskptem.

Ad calcem. Beati PAULI HORO¬

SIIpresbiteri in Chrifnani nominisque¬

rulos libri nuoféptem Eniinu feliciter

Per

(20)

14 SI o ®

per JOHANNEM SCHUSSLER flo- rentiflime urbis Augufte concivem im-

presfi, Anno a ptu virginis Marie falu- tifero Millefimo quadringentefimo &

feptuagcfimo primo. circit' junii nonas

feptiraas. Infolio.

Antiqua hgse HOROSII editio ignota

' fuit FABRICIO in Bibi. Lat. Med. JEvi T.

I. p.736. & B/ELIO in DiEt. Critieo. Vidit

vero eam DELA CAILLE,^?/?. de Vimpr.

p. 28- Neque in antiqua hac editione, ne- queinrecentioriVeneta A. 1499. perCHRI- STOPHORUM DE PENSIS in fol.

emiffa,

quam poftidemus, monftrofum illud Orme- velOrcheftj'ß vocabulum legjtur.Inpree- fatione ad Rudimentum Noviciorum, cujus

infra mentionem faciemus, citatur ORO- SIUS hoc modo:ex Horoßsde Ormeßa mun-

di, & diftinguitur liber de Ormefta a libris lamentationum f. miferiae. VINCE NTIO BELLUACENSI L. XVIII. c. LIII. dicitur etiam hic Au(flor Icripfifle de Hsrmefta

mundi.

Obfervo pra?terea editiones recentio- res, quae mihi ad manus funt, fcilicet Co- lonienfem A. 1526. fol. per EUCHARIUM

CERVICORNUM, aliam ejusdem loci per MA-

(21)

M o H 15

MATENRUM CHOLINUM A. 1574.

g:vo, fquam eandemfalfo opiraturB/ELI-

US 1. c. cum editione Coloraenfi 1572.

LABBEO mcmorata,) & Moguntinam

1615. per PETRUM CHOLINUM 8;vo,

cum notis LUDOVICI LAUTII & AN¬

DRERE SCHOTTI (male Latium nominat

BZELIUS, & Lintium FABRICIUS, aquo etiam nomina itainvcrtuntur, utcuraAN¬

DREA SCHOTTI prodiiffe dicatur cum

notis FRANC. FABRICII, cum tarnencu¬

ra hujus, illius vero notisprodierit.) Pla¬

neavetuftioribus his& rebus &capitum or- dine ita differe, ut plurima in his legas,

qux in pofteriorihus, nefcio quo fato, vel

mutatavelprorfusomiflafunt. Qui veroplu-

radeOroflofcireavet, adeatClar. CLERICI

Art.Criticam.T.III. p. m.261. COLOMESII

Catal. Manufc.^f. VOSSJIp.m. 8&7.& alios.

XIII.

147 --Incipiunt cpiftole CECILII

CYPRLANI gloriofi martiris & Ar-

chiepifcopi Carthaginenfis. OratorisEx-

ccllentiffimi.

Ad calcem. explicit liber tercius CE¬

CILII CYFRIANI gloriofi Martiris.

Archiepifcopi Carthaginenfis Oratoris

Excel-

(22)

«6 ii o m

Excellentiffimi ad quirinum. In qtio II-

bro ficuf 8z in duobus prioribus fides

catholica contra judcorum perfidiam

Sz gentdium errores facrarum fcriptu-

rarum teftimoniis fortiffime munitur

& corroborntur. Dco gradas. fine men- tio7ieloci, Änni vel lypograpki. infolio.

Vetuftas Sanélorum Patrum editiones

auro contrakftimandasefle cenfet CA VE ni

Broleg.adHift.Lit.Ecclp. xvi, cumcorruptis

Papicolarum opera, reeentioribus editioni- bus , hse Manufcriptorum vicemfupplere

debeant. Sedrefutavit doclilT. Angli afFer-

tionem SAINJORE in Bibi Criiica T. L p. 255. reeentioribus editionibus etiam pr®

Aldinis Sz Erasmlanis palmam tribuens. O- ptima Sz vetuuiflima Cyprianeorum editio

e/t Veneta A. 1471.

.quam Spirenfam vo-

cant, nomine typographi VINDELINI Spi-

renfis decepti. Conf. CHEVILL. Hiß. de Vimpr.ip. 61.MAICHEL de BibiPar.p.87-

Sed hcec etiam,cui nec setas nec patria prse-

figitur, quam tamen valde antiquam effe typi teftantur, docd. FELLO aeftimatur in Prsefat. ad nitidiffimarri editionem f. bujus.

Patris. Habemus Sz aliam editionem Cy¬

prianeorum ejusdem quidemfeeuli, fed al¬

tera

(23)

R 0 H »7

lera tamén paulo recentiorem, fine loco

& anno. Adeft etiam prster has, & Pa- rifinam NICOL. RIGALTII, vetus qn$- dam translatio Germanica perMELCHIO-

REM AMBACH Norimb. A. 1553. infoL.

evulga.

XIV.

1472. STRABONIS Cappadocis fen G iiosfii Amafini fcriptoris celeber-?

rimi dt; (itu 01bis Uber primus.

Ad caleem.Anno Dominimcccclxxii.

R.Zouenzonius poeta: Reverendisfimo

é. Zeno Epifeopo paravino.

Orbis nofcere kclor univerfi

Si traBus cufis: hos emas libettos Strahmis: tibinomine äicatos Zeni preßtIis optimi faeriquo Qito nil cloBius Eruditiusquc

Nunc Antenorei vident Renates:-

bnpreßos digitis VIDELIANfS.

Editio hsc antiqui geographi ra*

riflima ignota eft FÄBRICIÖ in BibU

Gr. L. IV. p. 5. cui Veneta A. 14P0 vetu- ftiorem ntillairi viclit. Neque JANSONIO

ab ALMELOVEEN, in indice editionum

B vetu-

(24)

i8 H o f

vetuftarum opcrum Strabonis, nitidifllm«

cditioni prsemiffo , niemoratur. Incipit a

prsefatione Epifcopi Albanenfis ad Paulum II., unde hscc:PontificumMaximorumfplen-

doringens Nicolaus V.predecejjbr: baud du-

dumtuuspater fanBe: miroftudio egerunt:

ut Ptolemseus: Straboque Cretenfis: nonmi-

nur hift&ricus quam Geographus: atquepbi- lofophus : & homerice majeftafis illujlris expofitor: Romanis vocibusaudirentur. De- mandata rei mire difficilisprovincia: mul*

ti nominis viris: JACOBO ANGELOFLO¬

RENTINO in Mathematicis doBiffimo:

Ab Alexandro V. transferendi in latinum Ptolemxi: Strabonisvero a NICOLÅO item V, GVARRINO VERONENSI: & GRE- GORIO TIFERNAI I. Quorum ego in manibus fumptis exemplaribus ex Gregorii

Arcbetypis Afiam atque AJricam defiribi feci. Guarini autem Europa perlecta : qua

in ea multa deerantfragmcntis: ut puto Gr<ec6rum: illius exemplarium: amicorum

ope: addi omnia procuravi. In auo THEO- DORO meo GAZAE: atq; ANDRONICO

LAMPO: item BIRÅG0 Grse ce Latineque äoBiJJimis Viris: non exigua gratia e(l ha¬

lsenda* Hinc in alia prorfus delabitur, Fuit

niaiiruin

(25)

<& o |5« 19 nimirum quidam PJatonicorum boftis, qu*

multa, in huncPhilofophum & ejus feéla-

tores, convicia dixerat. fdujus, quem CE- NOTIMONIS nomine alloquitur, aiida-

ciam perftringens, fuse pariter vit« mune-

risque mentionem injicit, dicendo fe ölinm

fuiffe Aecienfem Epifcopum jam veroAl-

arienfem efle conrfitutum. Sequitur Guar*

Veron.Epift. ad JACOB. ANT.MARCÉL-

LUM.

XV.

1473. C. Plynli fecundi naturalis Hiflorise Libb. ad calcem:

Adfpicis illuflris Irclor c. ,

m c c c c l x x 111, die Vencris vir.

Maji. In fol.

H«c editio , licet prima non fit,

laudaturtarnen FRANCISCO REDI deGe-*

tierationeinfefforwn p. 58- cit» FABRICIO

B. L. T. i; p. 405. Vetuftiffima vero efb

Romana A. 1470. Prceter banc habemus

etiam admanus Vénetam Magiftri MARI—

NI SARACENI A. 1487. item aliam A.

1499. JOANNIS ALVISJI de VARISIO.

XVI.

1473. TraOatusde Sanpuine Chri-

fti: fui wxmittitur irefmioJOHANNIS

b 2

(26)

SO »B§ o Hl

PHILIPPI de Ligmmi Meßanienfit Sicu•

/7, adSixtum Pont. libri AnBorem: i~

tem AuBoris frtsfatio ad PAULUM II.

Pont. Imfr„ Norimb. per FR1DERICUM

CREUSSNER infolio.

Autfor ett FRANCISCUS de jRQVERE Savonenfis & Francifcanorum Generalis, Cardinalis S. Petri ad vincula

didlus, &poflquampontifex crearetur,Sixti

IV, nominenotns.Mortuus A.1484. (Conf.

ONUPHR. PANV. ad vit Sixti IV.) Hic,

cum adhue Cardinalis effet, tanta pollebat Audloritafe in Kcmana curia, ut oranes

£dd qurtftiones refolutu difllciliores ad i-

pfumdevolverentur. Scripfit etiam de Dei

Potencia, de concevtione virginis, de jutu-

ris contingert bur &c. Per totum librum

nu!la cola aut commata cpnfpiciuotur: ge-

neis etiaii/ literis imprefiiim efle praefatio-

ne edocemur.

XVII.

1473. Pba^erra.

Norimb. apudFRIDERICUM CREUSS¬

NER in polio.

AucRor operis non indicatur, nifi fil Sixtus IV, Pont. cum ipfius operibus

ad-s

References

Related documents

Bourdieus teori innebär bl.a. att de objektiva relationerna mellan agenterna bestämmer både formen på den synliga interaktionen och innehållet i agenternas erfarenheter

liceat. Quod vero juris fubftratum, natura ipfa rationis nobis concesfum, fed eum in finem, ut homines una vi-. vere posfint, necesfario Iimitandum, exfiftat

[r]

Jansson menar att de barn som bor i områden med hög SES har en väl utvecklad smak för kost och fysisk aktivitet och att barnen visar på en väl utvecklad social förmåga att

Prim um monfiran- dum erat, hom ines amare natura focietatem, ad quam noji folurn neceflitas,* verum etiam utilitas fvadeat: Deindenon inconve- niens fuit tangere controverfiam,

tion effe quin Chrißus von animo modo y [ed etjam corporis dotibus &amp;

tern eruditis in propatulo fuerit; adjeéto fimul lemina- te, quo, figna illa explicarrtur. In hunc vero modum conformati non funt, memoriales nummi, qui reflau-. arata olim

Jag tror och förväntar mig inte att man ska se eller ta på sig mina smycken och direkt få sympati och förståelse för att de lägre klasserna har det svårare i samhället på