• No results found

Utvidgade regler om lättnad i beskattningen av personaloptioner i vissa fall

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Utvidgade regler om lättnad i beskattningen av personaloptioner i vissa fall"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

LAGRÅDET

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2021-06-02

Närvarande: F.d. justitierådet Eskil Nord samt justitieråden Inga-Lill Askersjö och Petter Asp

Utvidgade regler om lättnad i beskattningen av personaloptioner i vissa fall

Enligt en lagrådsremiss den 27 maj 2021 har regeringen (Finansdepartementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till

1. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229), 2. lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244).

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av departements- sekreterarna Eva-Lisa Olsson och Stina Pettersson.

Lagrådet lämnar förslagen utan erinran.

References

Related documents

promemorians förslag skulle kravet på ersättning (1,5 inkomstbasbelopp) för styrelseledamöter för att kunna erhålla kvalificerade personaloptioner vara villkorat också av att

x En personaloption ska kunna ge rätt till ett framtida förvärv av en andel eller en teckningsoption i ett annat företag, inom samma koncern.. Sammanfattning

I promemorian föreslås följande skrivning i 11 a kap. ”Optionsinnehavaren ska vara anställd i företaget eller inneha ett uppdrag som styrelseledamot eller styrelsesuppleant

Reglerna föreslås i stället gälla för företag där medelantalet anställda och delägare som arbetar i företaget är lägre än 150 och med en nettoomsättning eller

Vid tillämpning av reglerna om villkor för företaget, personaloptionen och optionsinnehavaren ska vad som sägs om företaget gälla det företag i vilket personaloptionen ger rätt

Föreningen Svenskt Näringsliv har beretts tillfälle att avge yttrande över angivna promemoria och ansluter sig till vad Näringslivets Skattedelegation anfört i bifogat

Det gör att systemet blir säkrare i förhållande till att personer kan vilseledas att arbeta för en mycket låg lön med löfte om framtida stora vinster, vinster som i denna typ

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har mottagit Promemorian Utvidgade regler om lättnad i beskattningen av personaloptioner i vissa fall