• No results found

Remiss: Utvidgade regler om lättnad i beskattningen av personaloptioner i vissa fall

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Remiss: Utvidgade regler om lättnad i beskattningen av personaloptioner i vissa fall"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

YTTRANDE

2020-12-01 Dnr V 2020/2091

Juridiska fakultetsstyrelsen Professor Mats Tjernberg

Lunds universitet Rektor

Postadress Box 207, 221 00 Lund Besöksadress Lilla Gråbrödersgatan 4 Telefon 046-222 00 00 Fax 046-222 10 00 E-post mats.tjernberg@jur.lu.se Webbadress http://www.jur.lu.se

Remiss: Utvidgade regler om lättnad i beskattningen

av personaloptioner i vissa fall

Fi2020/04527

Juridiska fakultetsstyrelsen, som anmodats att yttra sig över rubricerat betänkande, får härmed avge följande yttrande, som utarbetats av professor Mats Tjernberg Fakultetsstyrelsen ställer sig positiv till de utvidgningar till något större företag samt ytterligare situationer som föreslås i promemorian. De är motiverade mot bakgrund av de syften som presenteras i promemorian, och är införlivade i det existerande regelverket på ett sätt som bör minimera tillkommande

tillämåpningssvårigheter. Enligt delegation

References

Related documents

Juridiska fakultetsstyrelsen vid Lunds universitet, som anmodats att yttra sig över rubricerat betänkande, får härmed avge följande yttrande, som utarbetats av professor

Detta yttrande har beslutats av generaldirektör Daniel Barr efter föredragning av Analyschef Ole Settergren. I beredningen av ärendet har jurist Johan Schütt och

I promemorian föreslås följande skrivning i 11 a kap. ”Optionsinnehavaren ska vara anställd i företaget eller inneha ett uppdrag som styrelseledamot eller styrelsesuppleant

Reglerna föreslås i stället gälla för företag där medelantalet anställda och delägare som arbetar i företaget är lägre än 150 och med en nettoomsättning eller

Vid tillämpning av reglerna om villkor för företaget, personaloptionen och optionsinnehavaren ska vad som sägs om företaget gälla det företag i vilket personaloptionen ger rätt

Föreningen Svenskt Näringsliv har beretts tillfälle att avge yttrande över angivna promemoria och ansluter sig till vad Näringslivets Skattedelegation anfört i bifogat

Det gör att systemet blir säkrare i förhållande till att personer kan vilseledas att arbeta för en mycket låg lön med löfte om framtida stora vinster, vinster som i denna typ

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har mottagit Promemorian Utvidgade regler om lättnad i beskattningen av personaloptioner i vissa fall