Kommunen har tagit betalt för mer arbete än vad som utförts

Full text

(1)

Centrum för rättvisa Skeppsbron 20 Box 2215 103 15 Stockholm Tel. 08-693 03 80 Fax 08-693 03 89 info@centrumforrattvisa.se www.centrumforrattvisa.se Org.nr. 802412-1215

Stockholm den 18 juni 2013

Mark- och miljödomstolen Vänersborgs tingsrätt Box 1070

462 28 Vänersborg

Mål nr. M 1632-13, Alexandra Olsen ./. Halmstads kommun angående avgift för tillsyn enligt miljöbalken på fastigheten Erik Dahlberg 12 i Halmstads kommun

Yttrande

1. Med stöd av bifogad fullmakt (Bilaga 1) får vi för Alexandra Olsens räkning anföra följande med anledning av mark- och miljödomstolens underrättelse av den 27 maj 2013 om möjlighet att yttra sig över aktbilaga 1 hos domstolen.

Kommunen har tagit betalt för mer arbete än vad som utförts

2. Alexandra Olsen vidhåller att Halmstads kommun (kommunen) inte utfört tillräcklig tillsyn över Alexandra Olsens frisörverksamhet i förhållande till den tillsynsavgift Alexandra Olsen påförts genom kommunens beslut den 15 oktober 2012.

3. Alexandra Olsens frisörverksamhet bedrivs på Salong Vild och Vacker i Halmstad (salongen) där hon hyr en frisörstol genom sin enskilda firma.

4. Vid tidpunkten för kommunens avgiftsbeslut för Alexandra Olsen hyrde även Susanne Blomqvist, Carina Guntell och Marie Andersson frisörstolar på salongen inom ramen för sina enskilda firmor. I likhet med Alexandra Olsen debiterades även de för tre timmar tillsyn vardera genom kommunens avgiftsbeslut den 15 respektive 16 oktober 2012 (Bilaga 2,

(2)

Inspektionsrapport och beslut om avgift för övriga frisörer Salong Vild och Vacker).

5. Övriga tre frisörer på salongen har också överklagat kommunens avgiftsbeslut på samma grund som Alexandra Olsen, det vill säga att kommunen tagit betalt för mer arbete än vad som faktiskt utförts (Bilaga 3, Övriga överklaganden och skrivelser Salong Vild och Vacker). Nämnda tre överklagade avgiftsbeslut upphävdes den 9 april 2013 av länsstyrelsen på grund av att kommunen begått formaliafel när besluten upprättades (Bilaga 4, Länsstyrelsens beslut om upphävande av kommunens avgiftsbeslut för övriga frisörer Salong Vild och Vacker).

6. Upphävandet av avgiftsbesluten har inte lett till att avgifterna återbetalats till övriga frisörer på salongen. Enligt uppgift från kommunen i juni 2013 ska formaliafelen rättas och nya beslut skickas.

7. Oberoende av att avgiftsbesluten för övriga frisörer på salongen upphävts är de av direkt relevans för förevarande mål. Detta eftersom besluten visar på hur kommunen tagit betalt för ett och samma arbete fyra gånger om.

8. Av de tidkort som utgör underlag för avgiftsbesluten för var och en av frisörerna på salongen framgår (Bilaga 2 och Bilaga 5, Inspektionsrapport och beslut om avgift Alexandra Olsen):

Att Alexandra Olsen debiterats för inspektion på salongen den 1 oktober 2012 i 30 minuter. Därutöver har kommunen fakturerat Alexandra för en timme inläsning och förberedelse samt en och en halv timme efterarbete. Fakturan för Alexandra Olsen uppgår till 2 571 kr.

Att Susanne Blomqvist debiterats för inspektion på salongen den 1 oktober 2012 i 30 min. Därutöver har kommunen fakturerat Susanne för en timme inläsning och förberedelse samt en och en halv timme efterarbete. Fakturan för Susanne Blomqvist uppgår till 2 571 kr.

(3)

Att Carina Guntell debiterats för inspektion på salongen den 1 oktober 2012 i 30 min. Därutöver har kommunen fakturerat Carina för en timmes inläsning och förberedelse samt en och en halv timme efterarbete. Fakturan för Carina Guntell uppgår till 2 571 kr.

Att Marie Andersson debiterats för inspektion på salongen den 1 oktober 2012 i 30 min. Därutöver har kommunen fakturerat Marie för en timmes inläsning och förberedelse samt en och en halv timme efterarbete. Fakturan för Marie Andersson uppgår till 2 571 kr.

9. Av ovanstående framgår att kommunen debiterat var och en av de fyra frisörerna på salongen 2 571 kr för tre timmars arbete i enlighet med då gällande timavgift om 857 kr. Kommunen har således tagit betalt för motsvarande 12 timmars tillsyn över salongen.

10. Av kommunens underlag beträffande tillsynen och efterföljande fakturering framgår med tydlighet att den utförda tillsynen inte varit specifikt inriktad på eller uppgått till tre timmar för var och en av de verksamheter genom vilka frisörerna hyr in sig på salongen. Tillsynen har istället varit inriktad på den salong som frisörerna delar, och uppgått till totalt tre timmar för hela salongen.

11. Att det är den gemensamma salongen som har varit föremål för kommunens tillsyn framgår bland annat av inspektionsrapporterna som kommunen upprättat.

12. Av den inspektionsrapport som ställts till Alexandra Olsen efter inspektionen den 1 oktober 2012 följer att kommunen vid inspektionen kontrollerat a) rengöring av lokal, inredning och utrustning b) kontroll av städutrymme och kundtoalett c) om salongen erbjuder håltagning. Av rapporten framgår vidare att kommunen noterat att det i lokalen inte finns särskilt utrymme med arbetsbänk med rinnande och kallt vatten, eller lämplig anordning för rengöring och desinfektion av redskap. I rapporten konstaterar kommunen också att det i lokalen saknas tvättställ för handtvätt (Bilaga 5).

(4)

13. Även för de övriga tre frisörerna på salongen har rapporter upprättats över inspektionerna som samtliga anges ha utförts den 1 oktober 2012 precis som för Alexandra Olsen.

14. Alexandra Olsen noterar att kommunen i sitt överklagande till mark- och miljödomstolen av den 29 april 2013 gör gällande att samtliga frisörer på salongen inte närvarade samtidigt vid inspektionen, och att kommunens yttrande till länsstyrelsen av den 28 januari 2013 kan tolkas som att Carina Guntell inte närvarade vid inspektionen den 1 oktober 2012. Denna oklarhet bör dock enligt Alexandra Olsen inte tillmätas någon särskild betydelse, just eftersom kommunens tillsyn avsett salongen i dess helhet.

15. De övriga tre inspektionsrapporterna för frisörerna på salongen är i princip identiska med rapporten för Alexandra Olsen. Rapporterna innehåller samma redogörelser för vad som inspekterades och vilka bedömningar kommunen gjorde efter utförd inspektion. Samtliga inspektionsrapporter handlar alltså om samma arbetsbänk, samma anordning för rengöring och desinfektion och samma tvättställ för handtvätt. De enda unika inslagen i inspektionsprotokollen är checklistan över huruvida var och en av frisörerna desinficerar saxar och kammar m.m. mellan varje kund samt om frisören ifråga erbjuder håltagning. Detta moment ingår den totala tillsynstiden om tre timmar för hela salongen (Bilaga 2).

16. Den 19 oktober 2012 ägde ett möte rum mellan Alexandra Olsen och hennes kollegor och kommunen beträffande inspektionen av lokalen samt avgiftsuttaget. Mötet skedde på Alexandra Olsens och de övriga frisörernas initiativ. I protokollet över mötet beskriver kommunen att frisörerna tyckte att avgiften var för hög, mot vilket kommunen i protokollet anför: ”Vi [kommunen] tycker att det är rimligt med tre timmar per salong” (Bilaga 6, Protokoll över möte mellan kommunen och frisörerna på Salong Vild och Vacker 2012-11-02).

17. Av kommunens egen dokumentation framgår således att det är salongen där Alexandra Olsen och de övriga frisörerna bedriver sina verksamheter som har granskats. Det är denna granskning som totalt har tagit tre timmar för kommunen att utföra. Därför måste kostnaderna för denna tillsynstid

(5)

fördelas över salongens frisörer istället för att multipliceras för varje frisör som hyr in sig i lokalen på sådant vis som kommunen gjort genom respektive avgiftsbeslut.

18. Alexandra Olsen vill också framhäva att många frisörföretagare i Halmstad upprörts över kommunens beräkning av tillsynsavgifterna för 2012. Utöver frisörerna på Salong Vild och Vacker har 12 stycken andra verksamheter överklagat avgifterna. I nio stycken av fallen invänds direkt mot att varje frisör på en salong som består av flera enskilda verksamheter debiterats tillsynsavgifter motsvarande tillsynen av hela salongen. Detta trots att tillsynen avsett salongen som helhet och kostnaden därför istället borde ha fördelats mellan salongens verksamheter. I likhet med i Alexandra Olsens fall har kommunen därigenom tagit betalt flera gånger om för ett och samma arbete.

Kommunens avgiftsuttag är olagligt

19. Att kommunen har tagit betalt för tre gånger så mycket arbete som faktiskt utförts innebär att kommunen inte har tillhandahållit Alexandra Olsen erforderlig motprestation i form av tillräcklig tillsyn för den påförda avgiften.

Detta förhållande innebär att det aktuella avgiftsuttaget är olagligt, vilket följer av såväl regeringsformen (1974:152), kommunallagen (1991:900) och miljöbalken (1998:808).

20. För offentliga tillsynsavgifter av aktuellt slag är gränsdragningen mellan skatt och avgift absolut grundläggande. Detta eftersom det av b.la.

regeringsformen 1 kap. 4 §, 8 kap. 2 § p. 2 och 8 kap. 3 § p. 2 följer att det endast är riksdagen som genom lag har rätt att besluta om skatt.

21. I regeringsformens förarbeten beskrivs skillnaden mellan skatt och avgift.

En skatt karaktäriseras som ett tvångsbidrag till det allmänna utan direkt motprestation. En avgift beskrivs som en penningprestation som betalas för en specificerad motprestation från det allmänna (prop. 1973:90 s. 213).

22. Att en i någon mån individualiserad motprestation är en förutsättning för ett legitimt kommunalt avgiftsuttag följer också av kommunallagen. Den kommunala självkostnadsprincipen i kommunallagen 8 kap. 3 § c verkar

(6)

handlingsbegränsande för kommunens avgiftsuttag, som inte får överstiga kostnaderna för de tjänster som kommunen tillhandahåller (prop.

1993/94:188 s. 81). Detta framgår också av förarbetena till själva grunden för kommunernas avgiftsuttag i kommunallagen 8 kap. 3 § b (prop.

1993/94:188 s. 79).

23. Av miljöbalken 27 kap. 1 § följer att kommunen har rätt att ta ut avgifter för sin tillsyn enligt miljöbalken i enlighet med av kommunfullmäktige antagen taxa. Av förarbetena till miljöbalken 27 kap. framgår att självkostnadsprincipen är utgångspunkten för avgiftsuttaget. Kommunens avgifter får därmed inte överstiga de faktiska kostnaderna för tillsynen (prop.

1997/98:45 s. 506).

24. Vidare hänvisas till gränsdragningen mellan avgift och skatt, och att denna måste beaktas med ledning i regeringsformens förarbeten. Vikten av att tillsynsavgifterna står i rimlig proportion till de kostnader som de avgiftsskyldiga åsamkar tillsynsmyndigheterna betonas (prop. 1997/98:45 s.

506 f, s. 921 och s. 924).

25. Mot bakgrund av kraven på tillräcklig motprestation och självkostnad för ett legitimt avgiftsuttag har Halmstads kommun belastat Alexandra Olsen och hennes kollegor med tillsynsavgifter som strider mot både grundlag och vanlig lag. Detta eftersom kommunen genom sin faktureringsmodell har tagit betalt för 9 timmar mer tillsynsarbete än vad som faktiskt utförts. För Alexandra Olsen personligen uppgår det felaktiga avgiftsuttaget till 1 928 kr (2571 kr – 643 kr). För Salong Vild och Vacker innebär det att de frisörer som hyr in sig i lokalen tillsammans har betalat totalt 7 713 kr för mycket för kommunens tillsynsarbete (857 kr * 9 timmar).

Sammanfattning

26. Alexandra Olsen vidhåller att Halmstads kommun i strid med grundlag och vanlig lag tagit betalt för mer tillsynsarbete än vad som faktiskt utförts beträffande Alexandra Olsens verksamhet på Salong Vild och Vacker. Av kommunens underlag för det överklagade avgiftsbeslutet framgår att tillsynen avsett salongen och att den totala tillsynstiden för salongen uppgått till tre timmar. I enlighet med länsstyrelsens bedömning bör därför kostnaden

(7)

för den totala tillsynen om tre timmar fördelas mellan de fyra frisörer som vid tiden för avgiftsbesluten bedrev verksamhet i lokalen.

Som ovan

Viktoria Hybbinette Clarence Crafoord

Förteckning över bilagor

1. Fullmakt

2. Inspektionsrapport och beslut om avgift för övriga frisörer Salong Vild och Vacker

3. Övriga överklaganden och skrivelser Salong Vild och Vacker

4. Länsstyrelsens beslut om upphävande av kommunens avgiftsbeslut för övriga frisörer Salong Vild och Vacker

5. Inspektionsrapport och beslut om avgift Alexandra Olsen

6. Protokoll över möte mellan kommunen och frisörerna på Salong Vild och Vacker 2012-11-02

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :