DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN EKENÄS 3 M FL LARÖD, HELSINGBORGS STAD

Download (0)

Full text

(1)

STADSBYGGNADSKONTORET

DETALJPLAN FÖR

FASTIGHETEN EKENÄS 3

M FL

LARÖD, HELSINGBORGS STAD

Upprättad 1 mars 2004 Redaktionellt ändrad 19 april 2004

ENKELT PLANFÖRFARANDE

Antagen av byggnadsnämnden 29 april 2004 § 110 Laga kraft 27 oktober 2005

Genomförandetid t o m 27 oktober 2010

UD 20040007

16028

(2)
(3)

1(3) UD 20040007

P 20040419

G:\sb\Detaljplaner\LAGAKRAFT\Ekenäs 3_16028\planbeskrivning.doc

DETALJPLAN FÖR

FASTIGHETEN EKENÄS 3 M F L LARÖD, HELSINGBORGS STAD

PLANBESKRIVNING

HANDLINGAR

Detaljplanen redovisas på:

• denna planbeskrivning

• detaljplanekarta med planbestämmelser och illustrationer

• genomförandebeskrivning

• särskilt utlåtande (efter samråd)

SYFTE

Detaljplanen upprättas för att pröva möjligheten att dela fastigheten Ekenäs 3 i två tom- ter för bostadsändamål.

PLANOMRÅDET Avgränsning

Planområdet avgränsas i väster av Bengts väg och i öster av Landbyvägen samt i norr av fastigheterna Ekenäs 4 och 8 och i söder av Ekenäs 2.

Markägare

Hela planområdet ägs av en privatperson.

Beskrivning av området

Tomten är flack och bebyggd med en huvudbyggnad från 1845. Denna byggnad är till- byggd vid sekelskiftet 1900 och avses att bevaras. Dessutom finns tre mindre byggnader på tomten. En utgör carport/förråd, en annan har varit hönshus samt en har utgjort pann- rum och vedförråd mm och är belägen i nära anslutning till huvudbyggnaden. Även sistnämnda uthus ska bevaras.

Befintlig byggnads karaktärsdrag

Befintliga byggnader med uthus har av stadsantikvarien ansetts värda att skyddas.

Dessa karaktäriseras av de långsmala byggnadsvolymerna med branta sadeltak samt fasader i rött tegel och natursten. Gavelrösten är klädda med lockpanel. Byggnaderna har murad skorsten av äldre modell, placerad på nocken. Vitmålade, spröjsade fönster varav flera är äldre med "äkta" genomgående spröjsar.

Varsamhetsbestämmelse införs på plankartan (PBL 3:10) innebärande att ”tillbyggna- der, ombyggnader och andra ändringar av en byggnad ska utföras varsamt så att bygg- nadens särdrag beaktas och dess byggnadstekniska, historiska, kulturhistoriska miljö- mässiga och konstnärliga värden tas till vara”.

(4)

P 20040419 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE

Översiktsplaner

Planområdet ingår i Översiktsplan för Helsingborgs stad (ÖP 2002), såsom befintlig stadsbebyggelse.

Detaljplaner, förordnande m m

Gällande detaljplan akt 9651

”Inom med B betecknat område får bygglov icke meddelas, om fastighets areal under- stiger 1300 kvadratmeter. Byggnadsnämnden äge dock medgiva undantag, därest samti- digt med byggnads uppförande anslutning sker till allmän eller i vederbörlig ordning godkänd avloppsledning och fastighetens areal uppgår till minst 600 kvadratmeter.

Länsstyrelsen äger jämväl medgiva undantag för tomtplats av mindre areal än ovan nämnts, om sanitär olägenhet ej kan befaras uppstå.”

PLANENS UTFORMNING Dispositionen i stort

Planen innebär, att bestämmelsen om att högst 1/5 del av fastigheten får bebyggas, änd- ras till högst en ¼ del.

För att tillskapa lämplig tomt för befintliga byggnader (om 175 m2) erfordras cirka 700 m2 tomtyta för att uppfylla ¼-delsregeln.

Förslaget utgår ifrån ett exploateringstal om 25 % vilket beräknats motvara en bygg- nadsyta om cirka 137 m2 på den nya tomten av Ekenäs 3.

Bebyggelsen

Befintlig bebyggelse inom den östra tomtdelen avses bibehållas och omfattar en bygg- nadsyta om totalt 175 m2.

Tilltänkt bebyggelse på västra tomtdelen utgörs av ett 1 ½-plans bostadshus med car- port/garage om totalt 137 m2.

Grönområden

Laröd har utmärkta möjligheter till rekreation mellan landborgen och Öresundskusten För planområdet gäller byggnadsplan

fastställd 1948 08 06 (akt 9651) med hänvisning till byggnadsplanebestäm- melser fastställda 1941 10 28 (akt 9650).

Vidare har ändring av detaljplan 1995 08 29 (akt 13824) avseende huvud- mannaskap för allmän platsmark ge- nomförts inom Laröd.

Enligt gällande plan får fastigheter i kvarteret bebyggas med friliggande bostadshus i två våningar till en högsta höjd om 7,6 meter. Av fastighet får högst en femtedel bebyggas. Beträf- fande tillåten tomtstorlek anges följan- de:

Planområde

(5)

3(3) UD 20040007

P 20040419

G:\sb\Detaljplaner\LAGAKRAFT\Ekenäs 3_16028\planbeskrivning.doc

Ett mindre grönområde finns cirka 150 meter öster om planområdet.

Trafik

Angöring till styckningsfastigheten och styckningslotten sker från Landbyvägen respek- tive Bengts väg. Båda gatorna är att betrakta som lokalgator och har ingen högre trafik- belastning. Ingen av vägarna kan tjäna som smitväg eller genväg då det saknas förbin- delse med Slottsvägen.

Teknisk försörjning

Anslutning till kommunalt vatten och avlopp finns liksom anslutning till fjärrvärme.

Riksintressen

Fastigheten är belägen på landborgens högplatå, inom område som omfattas av riksin- tresse för kustzon och naturvården.

Bostadshuset är ett av de tidigare inom Laröd, uppfört 1845.

Planförslaget är positivt då det säkerställer kustzonens kulturhistoriska värden. Planför- slaget bedöms inte ha någon negativ inverkan på riksintresset för naturvård. Området har sen tidigare varit föremål för fastighetsbildning och nybyggnation.

Fornlämningar

De planerade arbetena berör inte några kända fornlämningar men det kan finnas under mark dolda, inte kända, fasta fornlämningar. Påträffas fornlämningar i samband med markarbetena skall dessa i enlighet med 2 kap 10 § lagen om kulturminnen mm, omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas. Fornlämningar kan uppträda som härdrester, stenpackningar eller mörka färgningar i jorden.

KONSEKVENSER

Planförslaget innebär att befintliga ursprungliga byggnader kan bibehållas och säkerstäl- las.

För att möjliggöra uppförande av tilltänkt byggnad på den västra tomtdelen krävs att hönshuset och befintlig carport/förråd, som är i mycket dåligt skick, rivs.

Miljökvalitetsnormer

Miljökontoret i Helsingborg utger kontinuerligt årsrapporter som redovisar mätresultat från specifika positioner i staden.

Gällande miljökvalitetsnorm enligt svensk författningssamling, avser halterna i utom- husluft av kvävedioxid (NO2), kvävedioxider (NOx), svaveldioxid (SO2), bly och partik- lar (PM10).

Enligt översiktsplanen föreligger ingen risk för överskridande av miljökvalitetsnorm- ernas värde inom planområdet eller dess omgivning. Planförslaget bedöms inte påverka luftkvaliteten negativt.

STADSBYGGNADSKONTORET

Kerstin Nilermark

Planchef Kaj Selin

Byråingenjör

(6)
(7)

1(1) UD 20040007

G 20040419

G:\sb\Detaljplaner\LAGAKRAFT\Ekenäs 3_16028\genomförandebesk.doc

DETALJPLAN FÖR

FASTIGHETEN EKENÄS 3 M F L LARÖD, HELSINGBORGS STAD

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

ORGANISATION Tidplan

Planförslaget beräknas vinna laga kraft under det tredje kvartalet 2004.

Genomförandetid

Genomförandetid är 5 år från detaljplanens ikraftträdande.

Huvudmannaskap

Hela planområdet är i privat ägo.

Avtal

Planavtal har upprättats och daterats 9 februari 2004.

FASTIGHETSRÄTT Fastighetsplan

Något behov av fastighetsplan finns inte.

Fastighetsbildning

För planens genomförande, vars syfte är att möjliggöra delning av fastigheten, krävs fastighetsbildningsåtgärd.

Planekonomi

Planens genomförande kräver inga kommunala investeringar.

TEKNISKA UTREDNINGAR

Innan anläggningsarbeten kan påbörjas måste ledningsdragande verk kontaktas.

STADSBYGGNADSKONTORET

Kerstin Nilermark

Planchef Kaj Selin

Byråingenjör

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :