• No results found

SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen YTTRANDE

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen YTTRANDE"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

SVEA HOVRÄTT

Mark- och miljööverdomstolen

YTTRANDE 2020-10-19 Stockholm

Dnr 2020/775

Miljödepartementet

Kemikalieenheten, Kemikalier och avfall

Remiss – Promemoria om Kommunalt ansvar för insamling och materialåtervinning av returpapper

Miljödepartementets diarienummer M2020/01079/Ke

___________________________________________________________ Svea hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen har, utifrån de

utgångspunkter som domstolen har att beakta, inte några synpunkter att lämna på förslaget.

____________________

I handläggningen av detta ärende har deltagit hovrättslagmannen Ylva Osvald, hovrättsrådet Li Brismo och tekniska rådet

Kerstin Gustafsson. Föredragande har varit Leonard Örner.

Ylva Osvald

References

Related documents

Målet rör ett avtal om återbetalning av ett belopp, 23 800 kr, som [H.I.D.] år 1976 utgav till Leksands kommun i form av en särskild förskottering av kommunens

[Fastighetsägarna] har yrkat att Va-nämnden skall fastställa att de för perioden den 31 augusti 2000 - 12 mars 2001 inte är skyldiga att betala mer än 1 500 kr i brukningsavgifter

skadestånd, än mindre utrett om han har rätt till skadestånd eller inte med den grund som angetts. Kommunens hot om avstängning av vattnet och uppmaning att han snabbt skulle inlämna

Översiktsplanen, som innehöll ett allmänt förbud mot etablering av vindkraftverk, utgjorde inte hinder mot bygglov för fem vindkraftverk. Översiktsplanen saknade sådana

att skadeståndsfordringar som grundar sig på brott normalt bör hindra en skuldsanering, att utomobligatoriskt skadestånd som inte har uppkommit i anledning av brott inte utgör

Yttrande över Nacka tingsrätts och Svea hovrätts förslag till änd- rade sammansättningsregler i mark- och miljödomstolarna samt mark- och

Bostadsrättsföreningen Tussen (föreningen), Håkan Jonsson och Christina Norrman har begärt att syn ska hållas i målet. Efter föredragning fattar Mark- och

Sammantaget kan de villkor som har ställts upp för utsläpp till luft av CO, stoft och NOx vid förbränning av rent trä inte anses avvika från vad som gäller vid andra