• No results found

Färjetrafik mellan Oskarshamn och Byxelkrok Motion 2019/20:708 av Mattias Bäckström Johansson och Anne Oskarsson (båda SD) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Färjetrafik mellan Oskarshamn och Byxelkrok Motion 2019/20:708 av Mattias Bäckström Johansson och Anne Oskarsson (båda SD) - Riksdagen"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Enskild motion SD268

Motion till riksdagen

2019/20:708

av Mattias Bäckström Johansson och Anne Oskarsson (båda

SD)

Färjetrafik mellan Oskarshamn och

Byxelkrok

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över förutsättningarna för färjetrafik mellan Byxelkrok och Oskarshamn i infrastrukturplaneringen och

tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Under ett antal år så har färjetrafik mellan Oskarshamn och Byxelkrok bedrivits under sommaren med ekonomiskt stöd från Oskarshamn respektive Borgholms kommun. Detta är en årstid då trafiksituationen är extra ansträngd som en följd av att befolk-ningen ökar från ca 25 000 till över 300 000 tack vare en stark turism och sommar-gäster. Denna färjetrafik hjälper då till att avlasta Ölandsbron, vilken har en mycket pressad trafiksituation, för de som vill resa mellan norra Öland och fastlandet under sommaren om än i mindre omfattning.

En utökad trafikering under andra årstider skulle även innebära helt andra förutsätt-ningar för boende på norra Öland då man skulle kunna pendla till Oskarshamn för arbete. Idag är man utöver den lokala arbetsmarknaden utlämnad till förbindelsen mot Kalmar som utgör närmsta arbetsmarknadsregion. En situation som inte hittills har bidragit till att man lyckats växa som kommun sedan Ölandsbron byggdes, samtidigt som Mörbylånga kommun som har den direkta närheten till bron haft en tillväxt på över 40 %.

(2)

2

så tycker jag att förutsättningarna bör ses över för en framtida färjetrafik mellan Byxelkrok och Oskarshamn i infrastrukturplaneringen.

References

Related documents

SKL vill betona att kommuner och regioner redan idag arbetar för att främja språkrevitaliseringen och ifrågasätter därför förslaget om ytterligare ålägganden gentemot

Umeå kommun anser att det är viktigt att överbrygga de geografiska avstånden så att språkcentrum effektivt kan bidra till att stärka de samiska språken över hela området,

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), somanser att fokus bör ligga på att för- enkla upphandlingsregelverket, avstyrker förslagen om att ge Konkurrensverket ökade möjlighet till

Region Skåne har beretts möjligheter att lämna synpunkter på Konkurrens- verkets promemoria om utvecklad reglering av upphandlingstillsynen. Med anledning av detta vill Region

Utredningen gör bedömningen att utredningens förslag kommer att medföra positiva effekter för patienter och brukare i och med att kvalitet och säkerhet i vård och omsorg

Detta tror kommunen kommer att öka stress och arbetsbelastning för undersköterskor vilket kan leda till fler av- vikelser. Kommunen befarar att detta kommer att leda till att

Även om utredningens fokus inte ligger på delegering vill kommunen framföra att föreskriften som den är utformad i dag inte svarar mot den utveckling av vård och omsorg som