• No results found

Svar på remiss gällande promemorian Tillfälliga bestämmelser om förebyggande tillfällig föräldrapenning för ett barn som har varit allvarligt sjukt (S2020/05401/SF)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Svar på remiss gällande promemorian Tillfälliga bestämmelser om förebyggande tillfällig föräldrapenning för ett barn som har varit allvarligt sjukt (S2020/05401/SF)"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

2020-06-17 1 STY-2020/487 1 (1) Helena Söderberg 010-473 55 43 Fredrik Malmberg 010-473 50 00 Till Socialdepartementet

Svar på remiss gällande promemorian Tillfälliga

bestämmelser om förebyggande tillfällig föräldrapenning

för ett barn som har varit allvarligt sjukt (S2020/05401/SF)

Specialpedagogiska skolmyndigheten är positiv till förslagen i promemorian.

Föredragande i detta ärende har varit Helena Söderberg.

För Specialpedagogiska skolmyndigheten

Fredrik Malmberg

References

Related documents

IFAU har ingenting att addera till sitt tidigare remissvar avseende remiss Tillfällig lagstiftning om förebyggande sjukpenning S2020/04874/SF. Angående tillfälliga bestämmelser

Yttrande över promemoria Tillfälliga bestämmelser om förbyggande tillfällig föräldrapenning för ett barn som har varit allvarligt sjukt. Myndigheten för delaktighet arbetar

Yttrande över promemorian Tillfälliga bestämmelser om förebyggande tillfällig föräldrapenning för ett barn som har varit allvarligt sjukt (S2020/05401/SF). Riksdagens

BLF är positiva till möjligheten för föräldrar till barn med genomgången allvarlig sjukdom och risk för allvarlig sjukdomsutveckling i samband med covid-19-infektion att

• Svenskt Näringsliv anser att det i förslaget till förordning avseende tillfälliga bestämmelserna om förebyggande tillfällig föräldrapenning bör anges tidpunkt för när

SFS är därför måna om att studerande som uppbär studiemedel ska kunna omfattas av det utökade skyddet, som föreslås för försäkrade genom den nya förordningen om

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tillstyrker förslaget om att föräldrar till barn som nyligen har varit allvarligt sjuka i vissa fall ska få rätt till förebyggande tillfällig

Remiss 2020-04-14 S2020/03216/SF Socialdepartementet Socialförsäkringsenheten Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-24 46 31 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm