• No results found

Framtidsval - karriärvägledning för individ och samhälle (SOU 2019:4)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Framtidsval - karriärvägledning för individ och samhälle (SOU 2019:4)"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

TEKNIKFÖRETAGEN 2019-05-27

1 (1)

Ert referens/dnr: U2019/00243/S u.remissvar@regeringskansliet.se

Framtidsval - karriärvägledning för individ och samhälle

(SOU 2019:4)

Teknikföretagen tackar för möjligheten att avge ett yttrande över betänkandet Framtidsval – karriärvägledning för individ och samhälle. Teknikföretagen hänvisar till och ställer sig bakom Svenskt Näringslivs yttrande. Teknikföretagen avstår från att lämna ytterligare kommentarer.

Teknikföretagen Ulf Lindberg

Näringspolitisk chef Li Ljungberg

References

Related documents

karriärvägledarperspektivet genom att lägga till att studenten ska visa kunskap om ämnesspecifika perspektiv på karriärvägledning i undervisningen påverkar lärosätenas

Lärarförbundet anser dock inte att förslaget med ett nytt obligatoriskt inslag (benämns framtidsval) i utbildningen i grundskolan, grundsärskolan och specialskolan ska genomföras

Migrationsverket ställer sig positivt till förslagen i betänkandet och ser den önskade förändringen som positiv för såväl den enskilde individen som för arbetsmarknaden i stort.

Myndigheten för delaktighet, MFD, tillstyrker de fem huvudsakliga åtgärderna som Utredningen om en utvecklad studie- och yrkesvägledning föreslår och välkomnar det

[r]

SiS önskar att lagstiftaren förtydligar i vilka fall SiS skola omfattas av eventuella nya bestämmelser utifrån utredningens förslag och förutsätter att regeringen säkerställer

Skolverket anser att myndigheten, inom ramen för nuvarande instruktionen, redan har i uppgift att utveckla insatser kopplat till studie- och yrkes- vägledning.. Skolverket har

Statskontoret tillstyrker mot denna bakgrund förslagen om att förtydliga vad väg- ledning är, förtydliga elevers tillgång till individuell karriärvägledning och utökade