De biometriska kontroller som avses är bland annat användningen av system för ansiktsigenkänning

Download (0)

Full text

(1)

Remissyttrande | Sida 1 (2) | 2020-04-07

Diskriminerings ombudsmannen

Diarienummer:

Handling:

LED 2020/144 2

Justitiedepartementet 103 33 Stockholm

Yttrande över promemorian Behandling av känsliga personuppgifter i testverksamhet, Ju2020/00975/L7 Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över ovanstående promemoria.

Förslaget innebär att Polismyndigheten, Migrationsverket och

utlandsmyndigheterna ska få möjlighet att med stöd av utlänningsdatalagen behandla känsliga personuppgifter i testverksamhet om det är absolut nödvändigt för syftet med behandlingen. Syftet med förslaget är att göra det möjligt för nämnda myndigheter att till exempel pröva och utveckla ny teknik för att kunna uppfylla de krav som ställs enligt vissa EU-rättsakter vad gäller olika kontroller, bland annat biometriska kontroller, i samband med utlänningars inresa, utresa och vistelse.

De biometriska kontroller som avses är bland annat användningen av system för ansiktsigenkänning. I promemorian anges att testverksamhet är en förutsättning för att nämnda typ av system ska kunna användas på ett rättssäkert och icke-diskriminerande sätt.

Det finns i detta sammanhang anledning att understryka att användning av automatiserade system för ansiktsigenkänning kan medföra en betydande risk för diskriminering.1 Det är därför angeläget att man vid utformningen av de aktuella systemen ägnar frågan uppmärksamhet, och att ett eventuellt införande av systemen anstår till dess det kunnat konstateras att deras användning inte ger upphov till diskriminerande effekter.

Med dessa kommentarer har DO ingen erinran mot förslaget.

1 Frågeställningen har bland annat behandlats av EU:s byrå för grundläggande rättigheter i dess publikationer Facial recognition technology: fundamental rights considerations in the context of law enforcement (2019) och Preventing unlawful profiling today and in the future: a guide (2018). Se även EU kommissionens White Paper on Artificial Intelligence - a European approach to excellence and trust, COM (2020) 65 final, s. 11 och 18.

Box 4057 | 169 04 Solna | Besök Råsundavägen 18 | Organisationsnummer 202100-6073 Telefonväxel 08-120 20 700 I Fax 08-120 20 800 I www.do.se I do@do.se

(2)

Beslut i detta ärende har fattats av diskrimineringsombudsmannen Agneta Broberg efter utredning och förslag från verksjurist Cecilia Bjurström. I den slutliga handläggningen har också enhetschef Maria Oygun, chefsjurist Mattias Falk och enhetschef Lovisa Strömberg deltagit.

Agneta Broberg

Diskrimineringsonibudsman

2(2)

Figure

Updating...

References

Related subjects :