• No results found

Promemorian Förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Promemorian Förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare."

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1 (1)

115 76 Stockholm • Besöksadress: Tegeluddsvägen 1 • Telefon: 08-561 680 00 • forvaltningsrattenistockholm@dom.se www.domstol.se/forvaltningsratten-i-stockholm Öppettider: Måndag-fredag 08.00-16.00

Remissyttrande

Datum 2020-11-19 Diarienummer FST 2020/510 Regeringskansliet Justitiedepartementet

ju.remissvar@regeringskansliet.se

ju.L4@regeringskansliet.se

Dnr: Ju2020/04130

Promemorian Förbud mot att hålla allmänna

sammankomster och offentliga tillställningar med

fler än åtta deltagare.

Förvaltningsrätten i Stockholm har, utifrån de utgångspunkter som domstolen har att beakta, inga synpunkter på förslaget.

______________________

Detta yttrande har beslutats av chefsrådmannen Ulrika Melin

References

Related documents

Föredragande har varit Maria Brodin..

Hur sexuella övergrepp hanteras av idrottsrörelse, myndigheter och anhöriga får på så sätt inte bara en di- rekt betydelse för de utsatta i respektive fall, utan bidrar

Enheten för lagstiftning om allmän ordning och säkerhet och samhällets krisberedskap ju.remissvar@regeringskansliet.se ju.L4@regeringskansliet.se Handläggare Fredrik Robertsson

Gällande undantaget om sittande publik föreslås det dock vara kvar med hänvisning till att risken för smittspridning bedöms vara lägre vid dessa sammankomster än

Svensk Scenkonst anser därför att förbud och begränsningar av del- tagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar alltid bör följas av en långsiktig plan för

Våra klubbar och supportrar är fullt medvetna om att för det fall man inte kan leva upp till gällande krav – i fråga om fysisk distansering, att man stannar hemma om man är sjuk

Västra Götalandsregionen ställer sig bakom förslaget med ett förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare.. Utifrån

Föredragande har varit specialistföredraganden Daniel Alvedahl..

Förvaltningsrätten i Stockholm har, utifrån de utgångspunkter som domstolen har att beakta, inte något att invända mot promemorians förslag. chefsrådmannen Anneli

[r]

Detta yttrande har beslutats av chefsrådmannen Karin Dahlin efter föredragning av förvaltningsrättsfiskalen Amanda Hägglund.

Förvaltningsrätten i Stockholm har, utifrån de utgångspunkter som domstolen har att beakta, inte något att invända mot promemorians förslag. Förvaltningsrätten vill dock

115 76 Stockholm • Besöksadress: Tegeluddsvägen 1 • Telefon: 08-561 680 00 • Fax: 08-561 680 01 • forvaltningsrattenistockholm@dom.se •

[r]

Rätten anser att de förändringar som nu har införts medför att utkastet till lagrådsremiss har blivit en bättre pro- dukt jämfört med förslaget som lades fram i den

Förvaltningsrätten i Stockholm (migrationsdomstolen) har, utifrån de utgångspunkter domstolen har att beakta, inget att invända mot innehållet i promemorian. Föredragande har

Detta yttrande har beslutats av lagmannen Stefan Holgersson efter föredragning av administrativa fiskalen Karin Öst. I beredningen har även administrativa direktören Åsa

Ansvaret kan omfattas av Migrationsverkets ansvar att, enligt 4 § andra stycket förslag till lag med kompletterande bestämmelser till EU:s förordningar om

Detta yttrande har beslutats av chefsrådmannen Peter Lif efter föredragning av förvaltningsrättsfiskalen Johanna Windolf.

Detta yttrande har beslutats av chefsrådmannen Mattias Almqvist och specialistföredraganden Catherine Törner.

Detta yttrande har beslutats av chefsrådmannen Cecilia Mauritzon efter före- dragning av specialistföredraganden Dag Eckerberg.

Detta yttrande har beslutats av chefsrådmannen Mattias Almqvist efter föredragning av föredragande juristen Hanna Axelsson.

[r]