• No results found

Förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare"

Copied!
4
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

1

Förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga

tillställningar med fler än åtta deltagare

Inledning

Svensk Scenkonst har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerad promemoria och får härmed anföra följande.

Svensk Scenkonst är bransch- och arbetsgivarorganisation för musik, dans, teater, opera och nycirkus. Organisationen representerar cirka 115 verksam-heter och har samtliga scenkonstinstitutioner på nationell, regional och kom-munal nivå samt flertalet privatfinansierade scenkonstverksamheter i landet som medlemmar.

Sammanfattning

Under rådande omständigheter har Svensk Scenkonst förståelse för att rege-ringen beslutar om olika inskränkningar i samhället för att begränsa smittsprid-ningen. Svensk Scenkonst har dock bland annat följande synpunkter med anledning av förslagen i promemorian:

• Begränsningar av allmänna sammankomster och offentliga tillställningar är mycket ingripande åtgärder, varför det är viktigt att restriktionerna inte

Diarienr Ju2020/04130 Regeringskansliet Justitiedepartementet ju.remissvar@regeringskansliet.se YTTRANDE 2020-11-19

(2)

2 görs mer omfattande än vad som är absolut nödvändigt och att de

omprövas så snart smittskyddsläget tillåter.

• I den fortsatta hanteringen bör staten beakta scenkonstens behov av en långsiktig planeringshorisont. Förbud och begränsningar av arrange-mang bör alltid följas av en långsiktig plan för hur scenkonsten skall kunna öppna upp och ta emot publiken på ett säkert sätt.

• Publikbegränsningar enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut bör alltid följas av statligt ekonomiskt krisstöd till scenkonstverksamheterna med hänsyn till uteblivna biljettintäkter.

• Framöver borde arrangören, som känner till de förhållanden som råder i byggnaden, få göra bedömningen av hur stor publik som kan tas emot på ett säkert sätt.

Allmänna synpunkter

Under rådande omständigheter har Svensk Scenkonst förståelse för att rege-ringen och myndigheterna beslutar om olika inskränkningar i samhället för att motverka smittspridningen, såväl nationellt som på regional nivå. Begränsningar av allmänna sammankomster och offentliga tillställningar är dock mycket ingri-pande åtgärder som innebär inskränkningar i grundläggande fri- och rättigheter. Därtill kommer att begränsningarna har effekter som påminner om näringsför-bud för privata näringsidkare inom exempelvis scenkonst. Mot den bakgrunden får inte restriktionerna göras mer omfattande än vad som är absolut nödvändigt och de måste omprövas så snart som smittskyddsläget tillåter.

Det är viktigt att staten finns med och tar ett ekonomiskt ansvar för scenkonst-ens möjligheter att överleva så länge det finns lag, förordning eller myndighets-beslut som begränsar möjligheterna att ta emot betalande publik. Förbud i den omfattning som föreslås i promemorian bör följas av ytterligare kraftfulla och snabba krisstödsinsatser. Det är särskilt viktigt för organisationer och företag inom den fria och privata scenkonstsektorn som inte har haft biljettintäkter under krisens första åtta månader och redan kämpar för sin överlevnad. Utan fortsatta krisstödsinsatser finns en uppenbar risk att scener och kompetenser försvinner på ett sätt som blir mycket svårt att återskapa.

(3)

3 Scenkonstverksamheterna arbetar med långa ledtider, ofta 6-18 månader från produktionsbeslut till premiär, och har en ”framtung” ekonomi som innebär att de största investeringarna i en produktion måste göras långt innan publiken kommer. Omstarten av scenkonsten riskerar att bli utdragen, onödigt kostsam och ske till priset av såväl kompetensflykt (frilansande nyckelpersoner som går till andra branscher) som nedlagda verksamheter (t ex privatteatrar som inte klarar av en längre ”övervintring”) om det inte finns en planeringshorisont att för-hålla sig till. Även offentligt finansierade scenkonstinstitutioner är i behov av framförhållning för att inte förlora mer tid och resurser än nödvändigt vid en återstart. Svensk Scenkonst anser därför att förbud och begränsningar av del-tagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar alltid bör följas av en långsiktig plan för hur scenkonsten och andra berörda sektorer skall kunna öppna upp och ta emot publiken på ett säkert sätt.

Svensk Scenkonsts medlemmar, som är arrangörer inom musik, dans, teater, opera och cirkus, tar pandemin på största allvar och har från första stund tagit ett stort ansvar genom att vidta åtgärder för att begränsa smittspridningen i samhället och gör det alltjämt. Scenkonstverksamheterna har beredskap och kompetens för att göra nödvändiga organisatoriska och praktiska anpassningar så att det skapas förutsättningar för publiken att hålla distans i salonger, foajéer, toalettutrymmen, garderober etc. Svensk Scenkonst har tillsammans med sina medlemmar initierat projektet ”Scenkonst med omtanke” för att ge stöd och råd i detta arbete.

Framöver skulle det behövas en mer träffsäker reglering, vilken i första hand borde göras utanför, den i sammanhanget trubbiga, ordningslagen. Svensk Scenkonst ställer sig tveksam till att en generell begränsning av antalet delta-gare vid en konsert eller föreställning är effektiv ur smittskyddssynpunkt. Varje lokal är unik och medger olika förutsättningar för att ta emot publik, exempelvis varierar planlösningar, antal salongsdörrar och foajéytornas storlek. Det vore därför rimligare att arrangören, som känner till de förhållanden som råder i

(4)

4 byggnaden, får göra en bedömning av hur stor publik som kan tas emot på ett säkert sätt.

Förslagen i promemorian

Avsnitt 4. Ändringar när det gäller allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Under rådande omständigheter har inte Svensk Scenkonst någon erinran mot att regeringen beslutar om ytterligare begränsningar av antalet deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Svensk Scenkonst förut-sätter dock att begränsningarna omprövas löpande och aldrig tillåts vara mer ingripande än vad som är nödvändigt ur smittskyddssynpunkt.

Svensk Scenkonst tillstyrker att undantaget för sittande publik finns kvar i för-ordningen. Detta för att underlätta en öppning för publik så snart det bedöms lämpligt ur smittskyddssynpunkt.

Avsnitt 5. Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Svensk Scenkonst tillstyrker att författningsförändringarna kan göras från den 24 november och delar uppfattningen att det inte behövs några övergångs-bestämmelser. SVENSK SCENKONST Stefan Forsberg Ordförande Mikael Brännvall VD

References

Related documents

Hur sexuella övergrepp hanteras av idrottsrörelse, myndigheter och anhöriga får på så sätt inte bara en di- rekt betydelse för de utsatta i respektive fall, utan bidrar

I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller materialet i promemorian. Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara

Erik Henriksson

Folkets Hus och Parker uppmanar därför alla artister vi samarbetar med, samt de lokala arrangörerna att lägga tid på att sätta sig in i, och anpassa sin verksamhet efter vad

Enheten för lagstiftning om allmän ordning och säkerhet och samhällets krisberedskap ju.remissvar@regeringskansliet.se ju.L4@regeringskansliet.se Handläggare Fredrik Robertsson

115 76 Stockholm • Besöksadress: Tegeluddsvägen 1 • Telefon: 08-561 680 00 • forvaltningsrattenistockholm@dom.se www.domstol.se/forvaltningsratten-i-stockholm

Hedemora kommun Hemsida www.hedemora.se E-post kommunledningskontoret@hedemora.se Organisations nr 212000-2254 Postadress Kommunstyrelseförvaltningen Box 201 776 28 Hedemora

Med anledning av den stora smittspridningen i samhället och de effekter den riskerar att få för människors liv och hälsa och för belastningen på sjukvård och äldrevård- och

Utöver Folkhälsomyndighetens lokala allmänna råd har länsstyrelserna beslutat om lokala föreskrifter om förbud mot att hålla allmänna sammankomster eller

I den slutliga handläggningen av ärendet har generaldirektör Malin Ekman Aldén (beslutande), sektionschef Magnus Lagercrantz och utredare Jessica Dahlbäck

Med utgångspunkt i detta uppdrag vill Kulturanalys betona de negativa konsekvenser för konst- och kulturverksamheter som det aktuella förslaget kommer att bidra till att

1 § Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar får tills vidare inte hållas inom Sverige.. Förbudet gäller endast allmänna sammankomster och offentliga

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har inga synpunkter till promemorians förslag.. I detta ärende har generaldirektör Lena

I sammanhanget vill dock Polismyndigheten erinra om att det enligt den föreslagna förordningen i och för sig kommer att vara möjligt att även fortsättningsvis anordna

avvägningar som ska göras i övrigt enligt regeringsformen eller av konsekvenserna för företag, föreningar och enskilda. Mot bakgrund av det mycket tungt vägande intresset

Socialstyrelsen bedömer inte effekten på smittspridning av föreslagna åtgärder, men betonar att ett minskat antal nya smit- tade eller ett långsammare förlopp av nya smittade vore

Gällande undantaget om sittande publik föreslås det dock vara kvar med hänvisning till att risken för smittspridning bedöms vara lägre vid dessa sammankomster än

Att inskränkningen avseende antalet deltagare nu kommer att gälla även för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som hålls på serveringsställen bör därtill

Svensk Kollektivtrafik bedömer att förslagen om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare inte kommer att få

Våra klubbar och supportrar är fullt medvetna om att för det fall man inte kan leva upp till gällande krav – i fråga om fysisk distansering, att man stannar hemma om man är sjuk

noterat att vissa teatrar beslutat att ställa in återstående verksamhet under året med hänvisning till förbudet mot arrangemang med fler än åtta deltagare – trots att

Västra Götalandsregionen ställer sig bakom förslaget med ett förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare.. Utifrån

En kontinuerlig omprövning av förbudet är nödvändig för att säkerställa att nyttan med förbudet, i form av minskad smittspridning, överväger de negativa konsekvenser som