Förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare

Full text

(1)

Remissyttrande

Solna Folkhälsomyndigheten, SE-171 82 Solna. Besök: Nobels väg 18. Östersund Folkhälsomyndigheten, Box 505, 831 26 Östersund. Besök: Campusvägen 20.

Telefon 010-205 20 00 E-post info@folkhalsomyndigheten.se www.folkhalsomyndigheten.se

Mottagare

Justitiedepartementet

Enheten för lagstiftning om allmän ordning och säkerhet och samhällets krisberedskap ju.remissvar@regeringskansliet.se ju.L4@regeringskansliet.se Handläggare Fredrik Robertsson Enheten för juridik info@folkhalsomyndigheten.se Datum 2020-11-19 Vårt ärendenummer 05358-2020 Ert ärendenummer Ju2020/04130

Förbud mot att hålla allmänna

sammankomster och offentliga tillställningar

med fler än åtta deltagare

Folkhälsomyndigheten har getts möjlighet att lämna synpunkter på rubricerad promemoria och har följande att anföra.

Folkhälsomyndigheten tillstyrker förslagen. I den takt som smittspridningen nu sker finns det anledning att vidta de ytterligare ingripande begränsningar som nu föreslås för att motverka bl.a. belastning på hälso- sjukvården och skydda utsatta grupper mot sjukdom. Folkhälsomyndigheten instämmer således även i de

överväganden som regeringen gjort mellan de två gällande undantagen – avseende serveringsställen och sittande publik för max 300 personer med en meters avstånd mellan sällskap – varav det förstnämnda nu föreslås tas bort.

Det är viktigt att rätt åtgärder sätts in för att bryta en utveckling men även att åtgärderna är hållbara och proportionerliga över tid. Detta gäller särskilt mot bakgrund av de ekonomiska konsekvenserna och de ytterligare inskränkningarna i grundlagsfästa fri- och rättigheter som den föreslagna ändringen innebär.

Folkhälsomyndigheten kommer att löpande följa det epidemiologiska läget och understödja regeringen i deras beslut om när de föreslagna begränsningarna kan lättas.

____________________________________

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Johan Carlson. I den slutliga handläggningen har avdelningscheferna Britta Björkholm och Anders Tegnell och chefsjuristen Bitte Bråstad deltagit. Juristen Fredrik Robertsson har varit

(2)

Sida 2 (2)

Solna Folkhälsomyndigheten, SE-171 82 Solna. Besök: Nobels väg 18. Östersund Folkhälsomyndigheten, Box 505, 831 26 Östersund. Besök: Campusvägen 20.

Telefon 010-205 20 00 E-post info@folkhalsomyndigheten.se www.folkhalsomyndigheten.se Enligt Folkhälsomyndighetens beslut

Figur

Updating...

Relaterade ämnen :