• No results found

ÅRSREDOVISNING 2020 EKSJÖ ELNÄT AB

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "ÅRSREDOVISNING 2020 EKSJÖ ELNÄT AB"

Copied!
24
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)
(2)

Verksamheten

Elnätsverksamheten bedrivs i eget bolag,

men ingår i koncernen där Eksjö Energi AB med org.nr 556005-3950 är moderbolag. Eksjö Stadshus AB med org.nr 556611-3076 är toppmoderbolag.

Verksamheten har två anställda, en mättekniker och en elnätschef. Det administrativa arbetet och övrig service tillhandahålles av moderbolaget och faktureras Elnätsbolaget.

Eksjö Elnät AB har som mål att leverera driftsäkra och kostnadseffektiva nättjänster med minsta möjliga miljöpåverkan. Avbrott och avbrottstider ska minimeras för våra kunder samtidigt som vi värnar om miljön. För detta ändamål ska allt material som används för elnätets uppbyggnad såsom transformatorstationer och ledningar hålla så hög kvalitet som möjligt. Vi använder oss av moderna och rationella byggmetoder och håller en hög nivå på vårt underhåll av elnätet.

____________________________________

Innehållsförteckning

Eksjö Elnät AB 2 Noter 10

Verksamhetsberättelse 3 Underskrifter 15

Förvaltningsberättelse 4 Styrelse 16

Resultaträkning 6 Revisionsberättelse 17

Eksjö Elnät AB

Verksamheten

Elnätsverksamheten bedrivs i eget bolag,

men ingår i koncernen där Eksjö Energi AB med org.nr 556005-3950 är moderbolag. Eksjö Stadshus AB med org.nr 556611-3076 är toppmoderbolag.

Verksamheten har två anställda, en mättekniker och en elnätschef. Det administrativa arbetet och övrig service tillhandahålles av moderbolaget och faktureras Elnätsbolaget.

Eksjö Elnät AB har som mål att leverera driftsäkra och kostnadseffektiva nättjänster med minsta möjliga miljöpåverkan. Avbrott och avbrottstider ska minimeras för våra kunder samtidigt som vi värnar om miljön. För detta ändamål ska allt material som används för elnätets uppbyggnad såsom transformatorstationer och ledningar hålla så hög kvalitet som möjligt. Vi använder oss av moderna och rationella byggmetoder och håller en hög nivå på vårt underhåll av elnätet.

____________________________________

Innehållsförteckning

Eksjö Elnät AB 2 Noter 10

Verksamhetsberättelse 3 Underskrifter 15

Förvaltningsberättelse 4 Styrelse 16

Resultaträkning 6 Revisionsberättelse 17

Eksjö Elnät AB

(3)

2020 har varit ett händelserikt år. Det lagstadgade kravet på nya elmätare startade med ett pilotområde i Kaffekullen vilket resulterade i att cirka 200 elmätare byttes ut med lyckat resultat. För att möta den framtida utvecklingen och energiomställningen så har vi i samarbete med regionnätsägare tagit fram en nätutvecklingsplan där första steget är en inlämnad ansökan om ny detaljplan för Storegårdsområdet för en ny mottagningsstation.

Reinvesteringar som gjorts under året är bland annat demontering av två kilometer luftledning och tre stycken stolptransformatorer samt ersättning av ny markledning.

– 6496 –

belysningspunkter finns i Eksjö kommun

.

– 347 000 –

meter är ledningsnätets totala längd.

– 1898 –

är året då Eksjö stad elektrifierades och blev då Sveriges tjugonde stad med el.

Eksjö Elnät AB

Verksamheten

Elnätsverksamheten bedrivs i eget bolag,

men ingår i koncernen där Eksjö Energi AB med org.nr 556005-3950 är moderbolag. Eksjö Stadshus AB med org.nr 556611-3076 är toppmoderbolag.

Verksamheten har två anställda, en mättekniker och en elnätschef. Det administrativa arbetet och övrig service tillhandahålles av moderbolaget och faktureras Elnätsbolaget.

Eksjö Elnät AB har som mål att leverera driftsäkra och kostnadseffektiva nättjänster med minsta möjliga miljöpåverkan. Avbrott och avbrottstider ska minimeras för våra kunder samtidigt som vi värnar om miljön. För detta ändamål ska allt material som används för elnätets uppbyggnad såsom transformatorstationer och ledningar hålla så hög kvalitet som möjligt. Vi använder oss av moderna och rationella byggmetoder och håller en hög nivå på vårt underhåll av elnätet.

____________________________________

Innehållsförteckning

Eksjö Elnät AB 2 Noter 10

Verksamhetsberättelse 3 Underskrifter 15

Förvaltningsberättelse 4 Styrelse 16

Eksjö Elnät AB

Verksamheten

Elnätsverksamheten bedrivs i eget bolag,

men ingår i koncernen där Eksjö Energi AB med org.nr 556005-3950 är moderbolag. Eksjö Stadshus AB med org.nr 556611-3076 är toppmoderbolag.

Verksamheten har två anställda, en mättekniker och en elnätschef. Det administrativa arbetet och övrig service tillhandahålles av moderbolaget och faktureras Elnätsbolaget.

Eksjö Elnät AB har som mål att leverera driftsäkra och kostnadseffektiva nättjänster med minsta möjliga miljöpåverkan. Avbrott och avbrottstider ska minimeras för våra kunder samtidigt som vi värnar om miljön. För detta ändamål ska allt material som används för elnätets uppbyggnad såsom transformatorstationer och ledningar hålla så hög kvalitet som möjligt. Vi använder oss av moderna och rationella byggmetoder och håller en hög nivå på vårt underhåll av elnätet.

____________________________________

Innehållsförteckning

Eksjö Elnät AB 2 Noter 10

Verksamhetsberättelse 3 Underskrifter 15

Förvaltningsberättelse 4 Styrelse 16

Eksjö Elnät AB

(4)

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i TSEK.

Verksamheten

Elnätsverksamheten bedrivs i eget bolag, men ingår i koncernen där Eksjö Energi AB med org.nr 556005-3950 är moderbolag.

Eksjö Stadshus AB med org.nr 556611-3076 är toppmoderbolag.

Bolaget har sitt säte i Eksjö.

Bolaget har två anställda, en mättekniker och en elnätschef. Det administrativa arbetet och övrig service tillhandahålls av moderbolaget och faktureras Elnätsbolaget.

Koncerninterna mellanhavanden i Eksjö Energi koncernen

Bolaget har ersatt moderbolaget Eksjö Energi AB med 338 tkr (379 tkr) som utgör ränta på det lån som lämnades vid överförandet av elnätet till eget bolag.

Ersättning för administration och service har lämnats med 1 600 tkr (1 600 tkr) till moderbolaget.

Eksjö Energi AB har debiterats med 2 596 tkr (2 407 tkr) för inköpta nättjänster, lån av personal och övriga tjänster.

Systerbolaget Eksjö Energi ELIT AB har debiterats med 504 tkr (623 tkr) för lån av personal samt övriga tjänster.

Flerårsjämförelse*

2020 2019 2018 2017 2016

Nettoomsättning 36 512 35 728 29 641 25 432 23 377

Res. efter finansiella poster 7 445 1 767 2 853 3 510 3 290

Balansomslutning 50 321 46 550 45 648 35 664 32 567

Soliditet (%) 48 40 37 42 37

Avkastning på eget kapital (%) 35 10 18 26 27

Avkastning på totalt kapital (%) 16 5 8 11 11

*Definitioner av nyckeltal, se noter

Investeringar

Årets investeringar för Eksjö Elnät AB har uppgått till 5 959 tkr (7 661 tkr) inklusive pågående arbeten.

Under året har ett flertal större investerings- och reinvesteringsprojekt avslutats såsom kabelskåpsbyten i Kvarnarp, Fällbo etapp 2 och byte av högspänningsledning mellan Prästängen och Kaffekullen.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret Nät:

Under 2020 har följande projekt genomförts:

- Byten av cirka 200 elmätare i Kaffekullen.

- Framtagning av en nätutvecklingsplan. Första steget är en inlämnad ansökan om ny detaljplan för Storegårdsområdet där en ny mottagningsstation planeras – startat ett samarbete med regionnätsägare för att kunna möta framtida utveckling och

energiomställning.

- Fällbo etapp 2 - Demontering av två kilometer luftledning och tre stycken stolptransformatorer samt ersättning av ny markledning och två nätstationer.

- 40 stycken kabelskåpsbyten

Inför 2021 finns följande projekt planerade:

- Fortsatta byten av oisolerade kabelskåp - Fortsatta byten av elmätare

- Förstärkning av elnätet på grund av nyanslutningar av laddinfrastruktur, handelsplats och bostadsområden.

Gatljus:

Aktiveter som genomförts under 2020 på gatljus:

- Gång- och cykelväg på Dackestigen - Mejerigatan

- Pershult

Inför 2021 finns följande projekt planerade:

- Österlånggatan - Tallvägen - Munkastigen

- En statusbedömning av hela Eksjö kommuns gatljusanläggning

Resultatdisposition (kronor) Förslag till disposition av bolagets vinst

Till årsstämmans förfogande står

balanserad vinst 2 984 152

årets vinst 179

2 984 331

Styrelsen föreslår att

i ny räkning överföres 2 984 331

2 984 331

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

(5)

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i TSEK.

Verksamheten

Elnätsverksamheten bedrivs i eget bolag, men ingår i koncernen där Eksjö Energi AB med org.nr 556005-3950 är moderbolag.

Eksjö Stadshus AB med org.nr 556611-3076 är toppmoderbolag.

Bolaget har sitt säte i Eksjö.

Bolaget har två anställda, en mättekniker och en elnätschef. Det administrativa arbetet och övrig service tillhandahålls av moderbolaget och faktureras Elnätsbolaget.

Koncerninterna mellanhavanden i Eksjö Energi koncernen

Bolaget har ersatt moderbolaget Eksjö Energi AB med 338 tkr (379 tkr) som utgör ränta på det lån som lämnades vid överförandet av elnätet till eget bolag.

Ersättning för administration och service har lämnats med 1 600 tkr (1 600 tkr) till moderbolaget.

Eksjö Energi AB har debiterats med 2 596 tkr (2 407 tkr) för inköpta nättjänster, lån av personal och övriga tjänster.

Systerbolaget Eksjö Energi ELIT AB har debiterats med 504 tkr (623 tkr) för lån av personal samt övriga tjänster.

Flerårsjämförelse*

2020 2019 2018 2017 2016

Nettoomsättning 36 512 35 728 29 641 25 432 23 377

Res. efter finansiella poster 7 445 1 767 2 853 3 510 3 290

Balansomslutning 50 321 46 550 45 648 35 664 32 567

Soliditet (%) 48 40 37 42 37

Avkastning på eget kapital (%) 35 10 18 26 27

Avkastning på totalt kapital (%) 16 5 8 11 11

*Definitioner av nyckeltal, se noter

Investeringar

Årets investeringar för Eksjö Elnät AB har uppgått till 5 959 tkr (7 661 tkr) inklusive pågående arbeten.

Under året har ett flertal större investerings- och reinvesteringsprojekt avslutats såsom kabelskåpsbyten i Kvarnarp, Fällbo etapp 2 och byte av högspänningsledning mellan Prästängen och Kaffekullen.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret Nät:

Under 2020 har följande projekt genomförts:

- Byten av cirka 200 elmätare i Kaffekullen.

- Framtagning av en nätutvecklingsplan. Första steget är en inlämnad ansökan om ny detaljplan för Storegårdsområdet där en ny mottagningsstation planeras – startat ett samarbete med regionnätsägare för att kunna möta framtida utveckling och

energiomställning.

- Fällbo etapp 2 - Demontering av två kilometer luftledning och tre stycken stolptransformatorer samt ersättning av ny markledning och två nätstationer.

- 40 stycken kabelskåpsbyten

Inför 2021 finns följande projekt planerade:

- Fortsatta byten av oisolerade kabelskåp - Fortsatta byten av elmätare

- Förstärkning av elnätet på grund av nyanslutningar av laddinfrastruktur, handelsplats och bostadsområden.

Gatljus:

Aktiveter som genomförts under 2020 på gatljus:

- Gång- och cykelväg på Dackestigen - Mejerigatan

- Pershult

Inför 2021 finns följande projekt planerade:

- Österlånggatan - Tallvägen - Munkastigen

- En statusbedömning av hela Eksjö kommuns gatljusanläggning

Resultatdisposition (kronor) Förslag till disposition av bolagets vinst

Till årsstämmans förfogande står

balanserad vinst 2 984 152

årets vinst 179

2 984 331

Styrelsen föreslår att

i ny räkning överföres 2 984 331

2 984 331

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

(6)

RESULTATRÄKNING

2020-01-01 2019-01-01

Not 2020-12-31 2019-12-31

Rörelsens intäkter m.m.

Nettoomsättning 2 36 512 35 728

Övriga rörelseintäkter 97 104

36 609 35 832

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter -12 434 -16 281

Övriga externa kostnader 3 -12 468 -13 457

Personalkostnader 4 -1 345 -1 447

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella

anläggningstillgångar -2 580 -2 499

Övriga rörelsekostnader 0 -2

-28 827 -33 686

Rörelseresultat 7 782 2 146

Resultat från finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 1 0

Räntekostnader och liknande resultatposter 5 -338 -379

-337 -379

Resultat efter finansiella poster 7 445 1 767

Bokslutsdispositioner 6

Förändring av avskrivningar utöver plan -4 000 -1 766

Förändring av övriga obeskattade reserver -3 444 -4

-7 444 -1 770

Resultat före skatt 1 -3

Skatt på årets resultat 7 -1 0

Årets resultat 0 -3

BALANSRÄKNING

2020-12-31 2019-12-31

TILLGÅNGAR Not

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 8 102 0

Maskiner och andra tekniska anläggningar 9 29 956 28 569

Inventarier, verktyg och installationer 10 2 210 390

Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella

anläggningstillgångar 11

2 462 2 392

Summa materiella anläggningstillgångar 34 730 31 351

Summa anläggningstillgångar 34 730 31 351

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 5 365 953

Fordringar hos koncernföretag 442 398

Aktuell skattefordran 92 92

Övriga fordringar 972 240

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 12 5 729 4 890

Summa kortfristiga fordringar 12 600 6 573

Kassa och bank

Kassa och bank 2 991 8 626

Summa kassa och bank 2 991 8 626

Summa omsättningstillgångar 15 591 15 199

SUMMA TILLGÅNGAR 50 321 46 550

(7)

RESULTATRÄKNING

2020-01-01 2019-01-01

Not 2020-12-31 2019-12-31

Rörelsens intäkter m.m.

Nettoomsättning 2 36 512 35 728

Övriga rörelseintäkter 97 104

36 609 35 832

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter -12 434 -16 281

Övriga externa kostnader 3 -12 468 -13 457

Personalkostnader 4 -1 345 -1 447

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella

anläggningstillgångar -2 580 -2 499

Övriga rörelsekostnader 0 -2

-28 827 -33 686

Rörelseresultat 7 782 2 146

Resultat från finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 1 0

Räntekostnader och liknande resultatposter 5 -338 -379

-337 -379

Resultat efter finansiella poster 7 445 1 767

Bokslutsdispositioner 6

Förändring av avskrivningar utöver plan -4 000 -1 766

Förändring av övriga obeskattade reserver -3 444 -4

-7 444 -1 770

Resultat före skatt 1 -3

Skatt på årets resultat 7 -1 0

Årets resultat 0 -3

BALANSRÄKNING

2020-12-31 2019-12-31

TILLGÅNGAR Not

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 8 102 0

Maskiner och andra tekniska anläggningar 9 29 956 28 569

Inventarier, verktyg och installationer 10 2 210 390

Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella

anläggningstillgångar 11

2 462 2 392

Summa materiella anläggningstillgångar 34 730 31 351

Summa anläggningstillgångar 34 730 31 351

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 5 365 953

Fordringar hos koncernföretag 442 398

Aktuell skattefordran 92 92

Övriga fordringar 972 240

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 12 5 729 4 890

Summa kortfristiga fordringar 12 600 6 573

Kassa och bank

Kassa och bank 2 991 8 626

Summa kassa och bank 2 991 8 626

Summa omsättningstillgångar 15 591 15 199

SUMMA TILLGÅNGAR 50 321 46 550

(8)

BALANSRÄKNING

EGET KAPITAL OCH SKULDER

2020-12-31 2019-12-31

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 2 600 2 600

Reservfond 1 450 1 450

Summa bundet eget kapital 4 050 4 050

Fritt eget kapital

Balanserat resultat 2 984 276

Årets resultat 0 -3

Summa fritt eget kapital 2 984 273

Summa eget kapital 7 034 4 323

Obeskattade reserver

13

Obeskattade reserver 22 047 18 047

Summa obeskattade reserver 22 047 18 047

Långfristiga skulder

14

Skulder till koncernföretag 10 029 10 490

Summa långfristiga skulder 10 029 10 490

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 2 648 3 756

Skulder till koncernföretag 270 335

Övriga skulder 6 742 7 768

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 15 1 551 1 831

Summa kortfristiga skulder 11 211 13 690

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 50 321 46 550

Förändringar i eget kapital

Aktiekapital Bundna

Reserver Fritt Eget

Kapital Summa Eget Kapital

Ingående eget kapital 2019-01-01 2 600 1 450 276 4 326

Årets resultat 2019 -3 -3

Utgående eget kapital 2019-12-31 2 600 1 450 273 4 323

Ingående eget kapital 2020-01-01 2 600 1 450 273 4 323

Erhållet aktieägartillskott 2 711 2 711

Utgående eget kapital 2020-12-31 2 600 1 450 2 984 7 034

KASSAFLÖDESANALYS

2020-12-31 2019-12-31

Den löpande verksamheten Not

Rörelseresultat 2 7 782 2 146

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 16 2 580 2 502

Erhållen ränta m.m. 1 0

Erlagd ränta -338 -379

Betald inkomstskatt -1 0

Kassaflöde från den löpande verksamheten

före förändringar av rörelsekapital 10 024 4 269

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital

Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar -4 456 573

Minskning(+)/ökning(-) av fordringar -1 571 -529

Minskning(-)/ökning(+) av leverantörsskulder -1 173 -1 161

Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder -1 306 1 487

Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 518 4 639

Investeringsverksamheten

Förvärv av byggnader och mark 8 -104 0

Förvärv av maskiner och andra tekniska anläggningar 9 -3 847 -6 696

Förvärv av inventarier, verktyg och installationer 10 -1 938 0

Förvärv av pågående nyanläggningar och förskott avseende

materiella anläggningstillgångar 11 -70 -965

Kassaflöde från investeringsverksamheten -5 959 -7 661

Finansieringsverksamheten

Erhållna aktieägartillskott 2 711 0

Koncernbidrag -3 444 4

Upptagna långfristiga lån 737 0

Amortering långfristiga lån -1 198 -1 190

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -1 194 -1 186

Förändring av likvida medel -5 635 -4 208

Likvida medel vid årets början 8 626 12 834

Likvida medel vid årets slut 2 991 8 626

(9)

BALANSRÄKNING

EGET KAPITAL OCH SKULDER

2020-12-31 2019-12-31

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 2 600 2 600

Reservfond 1 450 1 450

Summa bundet eget kapital 4 050 4 050

Fritt eget kapital

Balanserat resultat 2 984 276

Årets resultat 0 -3

Summa fritt eget kapital 2 984 273

Summa eget kapital 7 034 4 323

Obeskattade reserver

13

Obeskattade reserver 22 047 18 047

Summa obeskattade reserver 22 047 18 047

Långfristiga skulder

14

Skulder till koncernföretag 10 029 10 490

Summa långfristiga skulder 10 029 10 490

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 2 648 3 756

Skulder till koncernföretag 270 335

Övriga skulder 6 742 7 768

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 15 1 551 1 831

Summa kortfristiga skulder 11 211 13 690

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 50 321 46 550

Förändringar i eget kapital

Aktiekapital Bundna

Reserver Fritt Eget

Kapital Summa Eget Kapital

Ingående eget kapital 2019-01-01 2 600 1 450 276 4 326

Årets resultat 2019 -3 -3

Utgående eget kapital 2019-12-31 2 600 1 450 273 4 323

Ingående eget kapital 2020-01-01 2 600 1 450 273 4 323

Erhållet aktieägartillskott 2 711 2 711

Utgående eget kapital 2020-12-31 2 600 1 450 2 984 7 034

KASSAFLÖDESANALYS

2020-12-31 2019-12-31

Den löpande verksamheten Not

Rörelseresultat 2 7 782 2 146

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 16 2 580 2 502

Erhållen ränta m.m. 1 0

Erlagd ränta -338 -379

Betald inkomstskatt -1 0

Kassaflöde från den löpande verksamheten

före förändringar av rörelsekapital 10 024 4 269

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital

Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar -4 456 573

Minskning(+)/ökning(-) av fordringar -1 571 -529

Minskning(-)/ökning(+) av leverantörsskulder -1 173 -1 161

Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder -1 306 1 487

Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 518 4 639

Investeringsverksamheten

Förvärv av byggnader och mark 8 -104 0

Förvärv av maskiner och andra tekniska anläggningar 9 -3 847 -6 696

Förvärv av inventarier, verktyg och installationer 10 -1 938 0

Förvärv av pågående nyanläggningar och förskott avseende

materiella anläggningstillgångar 11 -70 -965

Kassaflöde från investeringsverksamheten -5 959 -7 661

Finansieringsverksamheten

Erhållna aktieägartillskott 2 711 0

Koncernbidrag -3 444 4

Upptagna långfristiga lån 737 0

Amortering långfristiga lån -1 198 -1 190

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -1 194 -1 186

Förändring av likvida medel -5 635 -4 208

Likvida medel vid årets början 8 626 12 834

Likvida medel vid årets slut 2 991 8 626

(10)

Inkomstskatt

Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser skattepliktiga resultat och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte redovisats.

Aktuell skatt värderas till det sannolika beloppet enligt de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen.

UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER

Not 2 Nettoomsättning 2020 2019

Nettoomsättning uppdelad på rörelsegren

Elnät 32 673 29 666

Gatljus 3 936 6 167

36 609 35 833

Resultatet uppdelat på rörelsegren

Elnät 7 445 1 767

Gatljus 0 0

7 445 1 767

Not 3 Ersättning till revisorer 2020 2019

KPMG AB

Revisionsuppdrag 24 30

24 30

Med revisionsuppdrag avses revisors arbete för den lagstadgade revisionen och med revisionsverksamhet olika typer av kvalitetssäkringstjänster. Övriga tjänster är sådant som inte ingår i revisionsuppdrag, revisionsverksamhet eller

skatterådgivning.

NOTER

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.

Fordringar

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Fordringar med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen redovisas som anläggningstillgångar, övriga som omsättningstillgångar.

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Intäktsredovisning

Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Företaget redovisar därför inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om ersättningen erhålls i likvida medel direkt vid leverans. Avdrag görs för lämnade rabatter och moms.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet.

När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens anskaffning aktiveras. Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte delas upp i

komponenter läggs till anskaffningsvärdet om de beräknas ge företaget framtida ekonomiska fördelar till den del tillgångens prestanda ökar i förhållande till tillgångens värde vid anskaffningstidpunkten.

Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas som kostnader.

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden eftersom det återspeglar den förväntade förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivning redovisas som en kostnad i resultaträkningen.

Inför 2019 gjordes en justering av avskrivningstider i enlighet med Energimarknadsinspektionens föreskrifter.

Följande nyttjandeperioder tillämpas:

Antal år

Kabel lokalnät, luftledning 50 år

Transformatorer, ställverk 35 år

Nätstationer 30 år

Kabelskåp styr- & kontrollutrustning 25 år

Mätare 10 år

Skillnad mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässiga gjorda avskrivningar redovisas som ackumulerade

överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver.

(11)

Inkomstskatt

Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser skattepliktiga resultat och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte redovisats.

Aktuell skatt värderas till det sannolika beloppet enligt de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen.

UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER

Not 2 Nettoomsättning 2020 2019

Nettoomsättning uppdelad på rörelsegren

Elnät 32 673 29 666

Gatljus 3 936 6 167

36 609 35 833

Resultatet uppdelat på rörelsegren

Elnät 7 445 1 767

Gatljus 0 0

7 445 1 767

Not 3 Ersättning till revisorer 2020 2019

KPMG AB

Revisionsuppdrag 24 30

24 30

Med revisionsuppdrag avses revisors arbete för den lagstadgade revisionen och med revisionsverksamhet olika typer av kvalitetssäkringstjänster. Övriga tjänster är sådant som inte ingår i revisionsuppdrag, revisionsverksamhet eller

skatterådgivning.

NOTER

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.

Fordringar

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Fordringar med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen redovisas som anläggningstillgångar, övriga som omsättningstillgångar.

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Intäktsredovisning

Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Företaget redovisar därför inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om ersättningen erhålls i likvida medel direkt vid leverans. Avdrag görs för lämnade rabatter och moms.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet.

När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens anskaffning aktiveras. Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte delas upp i

komponenter läggs till anskaffningsvärdet om de beräknas ge företaget framtida ekonomiska fördelar till den del tillgångens prestanda ökar i förhållande till tillgångens värde vid anskaffningstidpunkten.

Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas som kostnader.

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden eftersom det återspeglar den förväntade förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivning redovisas som en kostnad i resultaträkningen.

Inför 2019 gjordes en justering av avskrivningstider i enlighet med Energimarknadsinspektionens föreskrifter.

Följande nyttjandeperioder tillämpas:

Antal år

Kabel lokalnät, luftledning 50 år

Transformatorer, ställverk 35 år

Nätstationer 30 år

Kabelskåp styr- & kontrollutrustning 25 år

Mätare 10 år

Skillnad mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässiga gjorda avskrivningar redovisas som ackumulerade

överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver.

(12)

Not 4 Personal 2020 2019

Medelantal anställda

Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till en normal

arbetstid.

Medelantal anställda har varit 2,00 2,00

varav kvinnor 0,00 0,00

varav män 2,00 2,00

Löner, ersättningar m.m.

Löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader har utgått med följande belopp:

Styrelsen och vd:

Övriga anställda:

Löner och ersättningar 985 1 005

Pensionskostnader 64 65

1 049 1 070

Sociala kostnader 292 338

Summa styrelse och övriga 1 341 1 408

Könsfördelning i styrelse och företagsledning

Antal styrelseledamöter 7 7

varav kvinnor 1 1

varav män 6 6

Antal övriga befattningshavare inkl. vd 2 2

varav kvinnor 0 0

varav män 2 2

- Andel kvinnor i styrelsen 14,3 % (14,3%)

- Andel kvinnor bland övriga befattningshavare 0% (0%)

- Elnätschefen gick över till Elnät 2019-01-01 från att tidigare ha varit anställd hos moderbolaget.

Not 5 Räntekostnader och liknande resultatposter 2020 2019

Räntekostnad till koncernföretag 338 379

338 379

Not 6 Bokslutsdispositioner 2020 2019

Förändring av överavskrivning -4 000 -1 766

Lämnat koncernbidrag -3 444 -4

-7 444 -1 770

Not 7 Skatt på årets resultat 2020 2019

Aktuell skatt -1 0

-1 0

Avstämning av effektiv skatt

Resultat före skatt 1 -3

Skattekostnad 21,40% (21,40%) 0 1

Skatteeffekt av:

Ej avdragsgilla kostnader -1 -1

Summa -1 0

Not 8 Byggnader och mark 2020-12-31 2019-12-31

Inköp 104 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 104 0

Årets avskrivningar -2 0

Utgående ackumulerade avskrivningar -2 0

Utgående redovisat värde 102 0

Redovisat värde byggnader 102 0

102 0

Not 9 Maskiner och andra tekniska anläggningar 2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärde 108 251 101 835

Inköp 3 847 6 696

Försäljningar/utrangeringar -1 125 -280

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 110 973 108 251

Ingående avskrivningar -79 682 -77 561

Försäljningar/utrangeringar 0 277

Årets avskrivningar -2 461 -2 398

Utgående ackumulerade avskrivningar -81 017 -79 682

Utgående redovisat värde 29 956 28 569

Not 10 Inventarier, verktyg och installationer 2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärde 691 691

Inköp 1 938 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 629 691

Ingående avskrivningar -301 -199

Årets avskrivningar -118 -102

Utgående ackumulerade avskrivningar -419 -301

Utgående redovisat värde 2 210 390

(13)

Not 4 Personal 2020 2019

Medelantal anställda

Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till en normal

arbetstid.

Medelantal anställda har varit 2,00 2,00

varav kvinnor 0,00 0,00

varav män 2,00 2,00

Löner, ersättningar m.m.

Löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader har utgått med följande belopp:

Styrelsen och vd:

Övriga anställda:

Löner och ersättningar 985 1 005

Pensionskostnader 64 65

1 049 1 070

Sociala kostnader 292 338

Summa styrelse och övriga 1 341 1 408

Könsfördelning i styrelse och företagsledning

Antal styrelseledamöter 7 7

varav kvinnor 1 1

varav män 6 6

Antal övriga befattningshavare inkl. vd 2 2

varav kvinnor 0 0

varav män 2 2

- Andel kvinnor i styrelsen 14,3 % (14,3%)

- Andel kvinnor bland övriga befattningshavare 0% (0%)

- Elnätschefen gick över till Elnät 2019-01-01 från att tidigare ha varit anställd hos moderbolaget.

Not 5 Räntekostnader och liknande resultatposter 2020 2019

Räntekostnad till koncernföretag 338 379

338 379

Not 6 Bokslutsdispositioner 2020 2019

Förändring av överavskrivning -4 000 -1 766

Lämnat koncernbidrag -3 444 -4

-7 444 -1 770

Not 7 Skatt på årets resultat 2020 2019

Aktuell skatt -1 0

-1 0

Avstämning av effektiv skatt

Resultat före skatt 1 -3

Skattekostnad 21,40% (21,40%) 0 1

Skatteeffekt av:

Ej avdragsgilla kostnader -1 -1

Summa -1 0

Not 8 Byggnader och mark 2020-12-31 2019-12-31

Inköp 104 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 104 0

Årets avskrivningar -2 0

Utgående ackumulerade avskrivningar -2 0

Utgående redovisat värde 102 0

Redovisat värde byggnader 102 0

102 0

Not 9 Maskiner och andra tekniska anläggningar 2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärde 108 251 101 835

Inköp 3 847 6 696

Försäljningar/utrangeringar -1 125 -280

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 110 973 108 251

Ingående avskrivningar -79 682 -77 561

Försäljningar/utrangeringar 0 277

Årets avskrivningar -2 461 -2 398

Utgående ackumulerade avskrivningar -81 017 -79 682

Utgående redovisat värde 29 956 28 569

Not 10 Inventarier, verktyg och installationer 2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärde 691 691

Inköp 1 938 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 629 691

Ingående avskrivningar -301 -199

Årets avskrivningar -118 -102

Utgående ackumulerade avskrivningar -419 -301

Utgående redovisat värde 2 210 390

(14)

Not 18 Definition av nyckeltal Soliditet

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutningen.

Avkastning på eget kapital

Resultat efter finansiella poster i procent av genomsnittligt justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt).

Avkastning på totalt kapital

Rörelseresultat med tillägg för finansiella intäkter, i procent av genomsnittlig balansomslutning.

Eksjö 2021-03-16

Bo-Anders Jansson Ingegerd Axell John Pettersson

Styrelseledamot

Ordförande Styrelseledamot Verkställande direktör

Stig Axelsson Magnus Berglund Johan Stark

Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot

SvenInge Ågren

Styrelseledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats den mars 2021

KPMG

Dag Köllerström

Auktoriserad revisor

Not 11 Pågående nyanläggningar och förskott avseende

materiella anläggningstillgångar 2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärde 2 392 1 427

Inköp 7 315 8 217

Omklassificeringar -7 245 -7 252

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 462 2 392

Utgående redovisat värde 2 462 2 392

Under året har en stor mängd projekt både påbörjats och avslutats

Not 12 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2020-12-31 2019-12-31

Försäkringspremier 45 13

Upplupen intäkt 5 300 4 609

Förutbetalda kostnader 384 268

5 729 4 890

Not 13 Obeskattade reserver 2020-12-31 2019-12-31

Ackumulerade överavskrivningar IB 18 047 16 281

Årets avskrivning över plan 4 000 1 766

22 047 18 047

Not 14 Långfristiga skulder 2020-12-31 2019-12-31

Amortering efter 5 år 3 302 4 516

Not 15 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2020-12-31 2019-12-31

Upplupna semesterlöner 104 71

Upplupna sociala avgifter 33 22

Övriga upplupna kostnader 1 414 1 738

1 551 1 831

Not 16 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 2020-12-31 2019-12-31

Avskrivningar 2 580 2 499

Förlust vid försäljning av materiella och immateriella

anläggningstillgångar 0 2

2 580 2 501

Not 17 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut Inga väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut.

Not 18 Definition av nyckeltal Soliditet

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutningen.

Avkastning på eget kapital

Resultat efter finansiella poster i procent av genomsnittligt justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt).

Avkastning på totalt kapital

Rörelseresultat med tillägg för finansiella intäkter, i procent av genomsnittlig balansomslutning.

(15)

Not 18 Definition av nyckeltal Soliditet

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutningen.

Avkastning på eget kapital

Resultat efter finansiella poster i procent av genomsnittligt justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt).

Avkastning på totalt kapital

Rörelseresultat med tillägg för finansiella intäkter, i procent av genomsnittlig balansomslutning.

Eksjö 2021-03-16

Bo-Anders Jansson Ingegerd Axell John Pettersson

Styrelseledamot

Ordförande Styrelseledamot Verkställande direktör

Stig Axelsson Magnus Berglund Johan Stark

Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot

SvenInge Ågren

Styrelseledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats den mars 2021

KPMG

Dag Köllerström

Auktoriserad revisor

Not 11 Pågående nyanläggningar och förskott avseende

materiella anläggningstillgångar 2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärde 2 392 1 427

Inköp 7 315 8 217

Omklassificeringar -7 245 -7 252

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 462 2 392

Utgående redovisat värde 2 462 2 392

Under året har en stor mängd projekt både påbörjats och avslutats

Not 12 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2020-12-31 2019-12-31

Försäkringspremier 45 13

Upplupen intäkt 5 300 4 609

Förutbetalda kostnader 384 268

5 729 4 890

Not 13 Obeskattade reserver 2020-12-31 2019-12-31

Ackumulerade överavskrivningar IB 18 047 16 281

Årets avskrivning över plan 4 000 1 766

22 047 18 047

Not 14 Långfristiga skulder 2020-12-31 2019-12-31

Amortering efter 5 år 3 302 4 516

Not 15 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2020-12-31 2019-12-31

Upplupna semesterlöner 104 71

Upplupna sociala avgifter 33 22

Övriga upplupna kostnader 1 414 1 738

1 551 1 831

Not 16 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 2020-12-31 2019-12-31

Avskrivningar 2 580 2 499

Förlust vid försäljning av materiella och immateriella

anläggningstillgångar 0 2

2 580 2 501

Not 17 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut Inga väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut.

Not 18 Definition av nyckeltal Soliditet

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutningen.

Avkastning på eget kapital

Resultat efter finansiella poster i procent av genomsnittligt justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt).

Avkastning på totalt kapital

Rörelseresultat med tillägg för finansiella intäkter, i procent av genomsnittlig balansomslutning.

(16)

Stig Axelsson

Styrelseledamot Ingegerd Axell

Styrelseledamot Johan Stark

Styrelseledamot

Bo-Anders Jansson Styrelseledamot Styrelseordförande

Magnus Berglund Styrelseledamot Lennart Nilsson

Styrelseledamot

John Pettersson Verkställande direktör Sven-Inge Ågren Styrelseledamot

Styrelsen

(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)

References

Related documents

2.17 Pågående arbeten för annans räkning 2.18 Förskott till leverantörer 2.19 Kundfordringar 2.20 Fordringar hos koncern- och intresseföretag. 2.23

2.17 Pågående arbeten för annans räkning 2.18 Förskott till leverantörer 2.19 Kundfordringar 2.20 Fordringar hos koncern- och intresseföretag. 2.23

Resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt totalt kapital Avkastning på eget kapital 
. Resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt eget kapital

Eget kapital och Obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutningen. Avkastnin å totalt ka

Resultat efter finansiella poster i procent av justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten

Resultat efter finansiella poster i förhållande till eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten

Avkastning på eget kapital: Resultat efter finansiella poster i förhållande till eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt).

Avkastning på eget kapital beräknas på resultat efter finansiella poster i förhållande till eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt.. Avkastning