• No results found

Alytus, kl 18:30 - 20:20

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Alytus, kl 18:30 - 20:20"

Copied!
12
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Aram El Khourt (KD) Kerstin Edman (TUP)

Kia Hjelte (M) Lars Holmberg (SD)

Simon Safari (S) tj er. Marit Normasdotter (V)

Taina Virta (S) Isak Nobouka (MP)

Mehmet Kulbay (M) Jens Vollmer (L)

Ersättare Maria Stjernevall (S), Khalil Jalil (S), Nellie Eriksson (M), Fredrik

Ahlinder (TUP), Roland Forsman (TUP), Anders Pemer (V), Eb- tesam Zino (KD) och Sonja Jonasson (C)

Övriga deltagande Petra Oxonius, Christina Almqvist, Maria Jäderlund, Tuire Hattula,

Marlene Parkkila.

Utses att justera Kia Hjelte (M)

Plats och tid för justering Kommunalhuset 27 september 2019

Sekreterare Paragrafer 51 - 60

Kerstin Frimodig

Ordförande

Tuva Lund (S)

Justerare

Kia Hjelte (M)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden 2019-09-19

Anslaget den Nedtas den

2019-09-27 2019-10-21

Förvaringsplats för protokollet

Vård- och omsorgsförvaltningen

Underskrift

Kerstin Frimodig

(2)

Information från förvaltningen (von/2019:5)

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden noterar till protokollet att de tagit del av in- formationen.

Sammanfattning

Information från omsorgsdirektören

Omsorgsdirektör Petra Oxonius informerar om att en projektledare för infö- randet av ökad valmöjlighet inom hemtjänsten har anställts, Carin Djäken.

Carin Djäken arbetar för närvarande inom vård-och omsorgsförvaltningen som verksamhetschef för vård- och omsorgsboende och hälsa- och aktivitet och kommer gå över till sin nya tjänst första oktober.

Tumba vård- och omsorgsboende har haft invigning efter ombyggnationerna och har fått ett nytt namn, Tunängen. 60 lägenheter är nu klara och om- byggnationen av etapp 2s ytterligare 60 lägenheter fortgår.

Ombyggnationen av Allégården löper på enligt plan med planerad inflytt av inventarier innan nyår. Det samma gäller gruppbostaden Sandstugan som beräknas vara klar våren 2020.

Information från verksamheterna- Orrens servicehus-

Enhetschef Tuire Hattula och medarbetare Marelene Parkkila informerar om Orrens servicehus och vilka aktiviteter som ordnas i servicehuset.

(3)

Delårsrapport 2 (von/2019:60)

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens delårsrapport 2 2019.

Sammanfattning

Vård- och omsorgsförvaltningen tar vid delår 1 och 2 fram en rapport för hur arbetet med målen och ekonomin har fortgått och hur möjligheterna att nå målen ser ut. Detta sker genom att samtliga chefsnivåer beskriver arbetet på sin nivå utifrån de aktiviteter som tagits fram och analyserar sitt resultat.

Förvaltningens samlade analyser sammanställs sedan till en rapport på nämndnivå.

Då en stor andel av förvaltningens målsatta mått bygger på brukarnas egna uppfattningar – som mäts genom årliga brukarundersökningar under hösten – är det svårt att dra några direkta slutsatser om hur förvaltningen ligger till i relation till många av de uppsatta målen. Utifrån redovisningen av övriga mål kan vi dock konstatera att förvaltningen har en bit kvar för att uppnå fem av nämndens uppsatta mål.

Vård- och omsorgsförvaltningens helårsprognos visar på ett överskott på 12,0 miljoner kronor. Äldreomsorgen prognostiserar ett underskott på -29,0 miljoner kronor, funktionsnedsättningsområdet och centrala verksamheter prognostiserar ett överskott på 13,4 miljoner kronor respektive 27,6 miljoner kronor.

(4)

Återrapportering nämnduppdrag - genomlysning av boen- destödet i Botkyrka (von/2018:225)

Beslut

1.Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av rapporten ”Genomlysning bo- endestöd Botkyrka kommun”.

2. Vård- och omsorgsnämnden uppdrar åt vård- och omsorgsförvaltningen att utifrån rekommendationerna i ”Genomlysning- boendestöd Botkyrka kommun” ta fram en åtgärdsplan för boendestödet samt en beskrivning på hur man beaktar barnperspektivet i boendestödet.

3. Åtgärdsplanen och beskrivningen ska återrapporteras till nämnden senast december 2019.

Sammanfattning

Vård- och omsorgsnämnden beslutade i december 2018 att göra en utred- ning gällande boendestödet i Botkyrka kommun för att säkerställa att de medborgare som är i behov av insatsen får sina behov tillgodosedda. I rap- porten som togs fram av Ramboll gav rekommendationer att tydliggöra uppdrag och roller för beställare och utförare, säkerställa att den dagliga kontakten mellan handläggare och boendestödjare fungerar, skapa lärande- strukturer för handläggare och boendestödjare att mötas, tydliggöra för handläggare och boendestödjare vad boendestödet kan omfattas av och skapa ett större handlingsutrymme för boendestödjare genom tydliga ramar.

Vidare vill vård- och omsorgsnämnden att vård- och omsorgsförvaltningen tar fram en åtgärdsplan för boendestöd, utifrån rekommendationerna och återrapporterar till nämnden. Utöver slutsatserna i genomlysningen så vill vi i den politiska majoriteten även få en beskrivning över hur man beaktar barnperspektivet i boendestödet.

Yrkanden

Kia Hjelte (M) och Mehmet Kulbay (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

(5)

Återrapportering nämnduppdrag - genomlysning Myndig- het (von/2018:234)

Beslut

1.Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av rapporten ”Genomlysning Myndighet Botkyrka kommun”.

2. Vård- och omsorgsnämnden uppdrar åt vård- och omsorgsförvaltningen att utifrån rekommendationerna i ”Genomlysning- Myndighet Botkyrka kommun” ta fram en åtgärdsplan för Myndighet samt en beskrivning på hur man beaktar barnperspektivet.

3. Åtgärdsplanen ska återrapporteras till nämnden senast december 2019.

Sammanfattning

Vård- och omsorgsnämnden beslutade i december 2018 att göra en utred- ning gällande myndighetsutövningen för äldreomsorg och LSS i Botkyrka kommun. Med syftet att säkerställa att beslut fattas rättssäkert och med god kvalitet. Upphandlad extern utredare fick i uppdrag att göra en genomlys- ning av myndighetsutövningen inom vård- och omsorgsförvaltningen i Bot- kyrka kommun. Uppdraget skulle redovisas i form av en rapport på nämn- dens sammanträde i september 2019. I rapporten ger Ramboll rekommen- dationer att utveckla målstyrningen av verksamheten och utveckla resultats- tyrningen för verksamheten. Vidare vill vård- och omsorgsnämnden att vård- och omsorgsförvaltningen tar fram en åtgärdsplan för Myndighet, uti- från rekommendationerna och återrapporterar till nämnden.

Yrkanden

Ordföranden Tuva Lund (S) yrkar på följande tillägg: meningen ”samt en beskrivning på hur man beaktar barnperspektivet” läggs till i slutet av andra beslutspunkten.

Kia Hjelte (M) och Mehmet Kulbay (M) yrkar bifall till det reviderade ord- förandeförslaget.

(6)

Statsbidrag för 2019 för förstärkning av äldreomsorgen (von/2019:126)

Beslut

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att vård- och omsorgsförvaltningen rekvirerar utlysta stimulansmedel för 2019.

2. Vård- och omsorgsnämnden uppdrar åt omsorgschef att rekvirera och återrapportera stimulansmedlen till Socialstyrelsen.

Sammanfattning

Som en del i vårändringsbudgeten för 2019 har Socialstyrelsen fått i upp- drag av regeringen att under 2019 fördela, administrera och följa upp medel för förstärkning av äldreomsorgen i kommunerna. Stimulansmedlen omfat- tar totalt 500 miljoner kronor varav Botkyrka, enligt framtagen fördelnings- nyckel, har möjlighet att rekvirera 2 697 303 kronor. Av regeringsuppdraget framgår att rekvirerade medel får användas inom den del av äldreomsorgen där respektive kommun ser att behoven är som störst.

Av Socialstyrelsens instruktioner framgår inte i vilken utsträckning externa utförare ska ta del av stimulansmedlen. Sedan tidigare har förvaltningen dock tagit fram en fördelningsnyckel för hur stimulansmedel ska fördelas till externa utförare. Förvaltningen anser att även dessa stimulansmedel ska fördelas utifrån samma princip.

Medlen som rekvireras föreslås att användas för att höja den generella kvali- teten i äldreomsorgen men också för att i större utsträckning kunna ge de äldre guldkant i tillvaron.

(7)

Yttrande över motion- Halvera matsvinnet till 2025 (V), KS/2019:161 (von/2019:76)

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att se motionen som besvarad.

Marit Normasdotter (V) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning

Vänsterpartiet har lämnat in en motion avseende att halvera matsvinnet till år 2025.

Mittenmajoriteten håller med motionären om att det är viktigt att den offent- liga sektorn generellt och Botkyrka kommun specifikt tar sitt ansvar när det kommer till matsvinn. Som tjänsteskrivelsen pekar på så finns det i Bot- kyrka kommuns kostpolicy ett uppdrag att minska matsvinnet. Med anled- ning av det uppdraget så finns det både framtagen information och fram- tagna rutiner om minskning av matsvinn på varje enhet. Det är viktigt att nämnden följer arbete med frågan, så att vi kan minska matsvinnet.

Yrkanden

Marit Normasdotter (V) yrkar att vård-och omsorgsnämnden föreslår kommunsty- relsen att föreslå bifall till motionen, bilaga.

Propositionsordning

Ordföranden Tuva Lund (S) ställer efter nämndens godkände ordförandeför- slaget mot Marit Normasdotters (V) ändringsyrkande och finner att nämn- den beslutar enligt ordförandeförslaget.

Vård- och omsorgsnämnden godkänner att Marit Normasdotters (V) yrkan- demotivering biläggs protokollet.

(8)

Yttrande angående Riktlinjer Idéburet offentligt partnerskap (von/2019:133)

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens yttrande angående Riktlinjer för Idéburet offentligt partnerskap (IOP) och översänder det till kommunstyrelsen för vidare hantering.

Sammanfattning

Kommunledningsförvaltningen önskar vård- och omsorgsnämndens ytt- rande gällande förslag till Riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap.

Kommunledningsförvaltningen önskar samtidigt vård- och omsorgsförvalt- ningens synpunkter på riktlinjens bilaga, Handledning till riktlinjer idéburet offentligt partnerskap.

Vård- och omsorgsnämnden ser vikten i att kommunen samverkar med idéburna organisationer för ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart Botkyrka. De nya riktlinjerna för idéburet offentligt partnerskap ger ett bra stöd i detta arbete. Riktlinjerna ger en samlad struktur på hur initiativ till nya idéburna offentliga partnerskap ska hanteras och således främja arbetet med den idéburna sektorn. Nämnden anser att riktlinjerna mer sammanhållet ger förvaltningen goda möjligheter att vid framtida samarbeten använda dessa som verktyg för nyetablerade IOP.

(9)

Sammanträdesordning 2020 (von/2019:117)

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner sammanträdesordningen för 2020.

Sammanfattning

Vård- och omsorgsförvaltningen förslår följande sammanträdesordning för nämndens sammanträden 2020:

måndag 27 januari torsdag 5 mars torsdag 2 april måndag 18 maj torsdag 11 juni torsdag 27 augusti måndag 21 september torsdag 15 oktober torsdag 19 november måndag 14 december

(10)

Anmälningsärenden (von/2019:2, von/2019:4)

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden noterar till protokollet att det tagit del av ären- dena.

Sammanfattning Förvaltningssamverkan:

Protokoll förvaltningssamverkan 2019-09-10 Myndighet:

Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt Socialtjänstlagen, kvartal 2 2019, von/2019:4

Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt LSS, kvartal 2 2019, von/2019:4

(11)

Delegationsbeslut (von/2019:1)

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden noterar till protokollet att nämnden tagit del av besluten.

Sammanfattning

Vård- och omsorgsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt vård- och omsorgsnämndens delegationsordning. Be- slut som fattas med stöd av delegering ska anmälas till vård- och omsorgs- nämnden.

Omsorgsdirektör

D2 Attesträtt, lokalstrateg, von/2019:29:17 D2 Attesträtt, enhetschef OF, von/2019:29:19

D2 Attesträtt, t.f. enhetschef vård- och omsorgsboende, von/2019:29:20 D2 Attesträtt, enhetschef OF, von/2019:29:21

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) G43 Lex Maria anmälan, von/2019:90 Myndighet

Delegationsbeslut fattade av handläggare för LSS; SFB och SOL, 2019-08-01- 2019-08-31.

(12)

Vänsterpartiet tackar för Vård- och omsorgsförvaltningens utförliga svar på vår motion om att halvera matsvinnet till 2025. Det framgår av svaret att det finns mycket god vilja och sker många bra initiativ inom de olika verksam- heterna. Det framgår också att olika verksamheter och enheter har olika för- utsättningar, arbetar på olika sätt och att frågan är komplex. Det är just där- för det behövs en övergripande strategi för kommunens alla förvaltningar och enheter, så att var och en kan ges stöd, verktyg och förutsättningar att bidra på bästa sätt till ett gemensamt mål.

Jag yrkar att vård- och omsorgsnämnden förslår kommunstyrelsen att föreslå bifall till motionen.

Marit Normasdotter (V)

References

Related documents

Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår att verksam- hetsutvecklare Beatrice Helmersson utses till dataskyddsombud för vård- och omsorgsnämnden från och med den 25 maj år 2018

För att öka äldre Botkyrkabors möjlighet att själva bestämma över sina liv och vara aktiva medskapare i planering och utförande av stöd och insatser från kommunen,

Ordföranden Tuva Lund (S) finner att det på beslutsmening två finns ett för- slag till beslut, ordförandeförslaget och att nämnden beslutar enligt ordfö-

Vi kan förstå känslan av vanmakt som kan uppstå hos medarbetarna när man ständigt matas med låga kvalitetssiffror och vi inser att väldigt många enskilda medarbetare och

På uppdrag av vård-och omsorgsnämnden har förvaltningen genomlyst hur man arbetar med att optimera måltidsmiljön på kommunens vård- och omsorgsboenden och utifrån det tagit

Det beror på ny information från tekniska förvaltningen om att nämnden inte kommer att debiteras för varmhyra på Samariten. Hur kan sådan information komma så sent på året,

Med anledning av hemtjänstens låga resultat i Socialstyrelsens brukarunder- sökning gav vård- och omsorgsnämnden i december 2015 vård- och om- sorgsförvaltningen i uppdrag att göra

På uppdrag av vård- och omsorgsnämnden har vård- och omsorgsförvalt- ningen tagit fram en plan för att omvandla Orren till servicehus samt för att succesivt