• No results found

Alytus, kl 18:30-20:00

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Alytus, kl 18:30-20:00"

Copied!
13
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Björn Pettersson (V), tj ers. Christina Tibblin (M) tj ers.

Kia Hjelte (M) Eva Martin (MP)

Isak Nobuoka (MP), tj ers. Kerstin Edman (TUP)

Lars Schou (S) Johan Holmberg (SD)

Berit Larsson (S) Aram El Khoury (KD)

Ersättare Carl Baker (M), Fredrik Ahlinder (TUP), Lars Holmberg (SD), Sirpa

Humalisto (L)

Övriga deltagande Pia Bornevi och Kerstin Frimodig

Utses att justera Kia Hjelte (M)

Plats och tid för justering Kommunalhuset, 25 oktober 2017

Sekreterare Paragrafer 68-77

Kerstin Frimodig § 77 Sekretess

Ordförande

Tuva Lund (S)

Justerare

Kia Hjelte (M)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden 2017-10-16

Anslaget den Nedtas den

2017-10-25 2017-11-16

Förvaringsplats för protokollet

Vård- och omsorgsnämnden

Underskrift

_________________________

(2)

§ 68

Information från förvaltningen (von/2017:3)

Beslut

Vård- och omsorgsförvaltningen noterar till protokollet att de tagit del av in- formationen.

Sammanfattning

Information från verksamheterna utgår.

Information från förvaltningschefen

Förvaltningschef Pia Bornevi informerar om nyheter kring ombyggnation- erna av Tumba och Allégårdens vård- och omsorgsboenden. Gällande Tumba vård- och omsorgsboende fortsätter förhandlingarna om avtalsfrågor mellan kommunen och fastighetsägaren Sterner stenhus AB. Fastighetsäga- ren har förvarnat om en försenad inflyttning på 30 av platserna.

Ombyggnationen av Allégården går ut på en ny upphandling i oktober med planerad byggstart vid årsskiftet. Färdigställandet beräknas försenast ett halvår.

Vidare informerar Pia Bornevi lite kort om förberedelserna inför införandet av lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård samt om förberedelserna inför kommunaliseringen av basal hemsjukvård

(von/2017:87).

(3)

Ekonomisk månadsuppföljning (von/2017:83)

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner prognosen per september 2017.

Sammanfattning

Prognosen per september 2017 visar ett nollresultat för helåret. De största prognosticerade underskotten finns inom personlig assistans enligt LSS och externa placeringar LSS. Den centrala bufferten, överskott från kompetens- fonden och inom utförarverksamheten balanserar underskottet.

(4)

§ 70

Återrapportering av nämnduppdrag- måltidssituationen inom vård- och omsorgsboende (von/2017:86)

Beslut

1.Vård- och omsorgsnämnden godkänner rapporten Måltidssituationen- Återrapportering av nämnduppdrag som svar på nämndens uppdrag.

2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att en återrapportering ska ske av re- sultatet av FAMM -utbildningen under våren 2018.

Sammanfattning

På uppdrag av vård- och omsorgsnämnden har förvaltningen genomlyst hur man arbetar med att optimera måltidsmiljön på kommunens vård- och om- sorgsboenden, och utifrån det tagit fram rekommendationer för hur arbetet kan utvecklas. Rekommendationerna gäller såväl maten och tillagningen som fysiska resurser och personalaspekter.

Genomlysningen och förslag till utvecklingsområden redovisas i tjänsteskri- velsens bilaga Måltidssituationen-Återrapportering av nämnduppdrag.

Yrkande

Kia Hjelte (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget med ett tilläggsyrkande, bilaga: att en återrapportering ska ske av resultatet av FAMM -utbildningen under våren 2018.

Aram El Khoury (KD), Kerstin Edman (TUP) och ordföranden Tuva Lund (S) yrkar bifall till tilläggsyrkandet.

Vård- och omsorgsnämnden godkänner att yrkandemotiveringen får biläg- gas protokollet.

(5)

Svar på revisionsrapport- Styrning och ledning av hem- tjänstverksamheten (von/2017:131)

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens svar på revisionsrap- porten i enlighet med tjänsteskrivelse daterad 2017-09-12.

Sammanfattning

Revisionsföretaget PwC har på uppdrag av Botkyrka kommuns förtroende- valda revisorer granskat vård- och omsorgsnämndens styrning och ledning av hemtjänstverksamheten. Granskningen har genomförts med utgångspunkt i följande sex kontrollmål:

 Att målarbetet är känt och tillämpas

 Riktlinjer för styrning, ledning och uppföljning från nämnd till utförare

 Arbetet mellan förtroendevalda och tjänstemän

 Uppföljning av ekonomi och kvalitet

 Tydlig myndighetsutövning och regelbunden uppföljning av beslut

 Tydlighet hos utföraren hur biståndsbeslut ska genomföras.

PwC konstaterar i sin rapport att det finns brister inom flera områden och lämnar utifrån det ett antal rekommendationer till nämnden. I tjänsteskri- velse daterad 2017-09-12 bemöter vård- och omsorgsförvaltningen fram- förda rekommendationer och lämnar sina synpunkter på rapporten.

(6)

§ 72

Yttrande över remiss- " Förslag till överenskommelse om bibehållet kostnadsansvar vid flyttning till särskilt boende mellan kommunerna i Stockholms län" (von/2017:110)

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden antar yttrande daterat 2017-09-21 som kom- munens svar på remiss ” Förslag till överenskommelse om bibehållet kost- nadsansvar vid flyttning till särskilt boende mellan kommunerna i Stock- holms län (KSL/14/0057-70)”.

Sammanfattning

Vård- och omsorgsnämnden ser inte något behov av en överenskommelse avseende flytt till särskilt boende i annan kommun. Det främsta skälet till det är att vi anser att nuvarande lagstiftning är fullt tillräcklig då den som vill flytta till en annan kommun ansöker i den kommunen på samma premis- ser som den som bor i kommunen. Detta och fler synpunkter från förvalt- ningen framgår av yttrande daterat 2017-09-21.

(7)

Nämnduppdrag- Vad innebär det att åldras för dem som tillhör LSS-målgrupper (von/2017:184)

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda hur vård- och omsorgsnämnden kan möta behov och önskemål hos äldre som tillhör LSS målgrupper inför individernas åldrande och ålderdom. I uppdraget in- går att inventera hur många äldre det rör, vilka behov de har, hur vi möter deras behov idag och förslag på hur vi ska möta deras behov på bästa sätt framöver.

Motivering

I takt med framsteg inom omsorgens utförande som t ex utformande av rät- tighetslagen LSS (1993) och forskning blir fler personer som tillhör LSS målgrupper äldre och äldre. Det är en positiv utveckling. När LSS- lagen skrevs för över 20 år sedan så var den väldigt inriktad på arbetslivet med in- satser om bostad och daglig verksamhet, men det finns lite tankar kring vad som är ett normalt äldreliv.

Under intradagarna 2017 berättade Conny som bor i en gruppbostad om hur han tyckte det var att gå i pension. Han lyfter fram att det är viktigt att sä- kerställa att personen förstår vad pensionering innebär. Han har arbetskam- rater som trodde att pensionering innebar att de missköts sig och att det var därför var de tvungna att sluta med sin dagliga verksamhet. En annan fråga som han tänkte mycket på är vad ska man nu göra om dagarna? Och han har en rädsla om att bli ensam och isolerad. På gruppbostaden så är de flesta av hans grannar på daglig verksamhet och det är också mindre personal till- gänglig.

Att förhållandena ändras är positivt men kommunen behöver fundera kring hur vi kan möta behovet om äldreliv för personer som tillhör LSS målgrup- per. Direkt efter pensionering så brukar man tala om att man kommer in i den tredje åldern och den brukar beskrivas som en tid för självförverkli- gande och då man får tid att göra allt det där som man inte hinner under ar- betslivet. Vad har den enskilda för tankar kring sin ålderdom och vad man vill göra när man blir pensionär? Hur kan kommunen stödja våra medbor- gare att få må bra på ålderns höst? Hur kan stödet kommunen ger bidra till ett normalt äldreliv och vad innebär det? Hur påverkar det vardagen i gruppbostaden? Behövs det nya former av mötesplatser med sysselsättning för äldre som tillhör LSS målgrupper?

När man sedan går in i den så kallade fjärde åldern och kan behöva mer om- sorg utifrån sitt åldrande utöver de insatser man har via LSS. Nya kunskaper behöver tillföras inte minst för att kunna skilja ut vad som är normalt åld- rande och vad som kan ha andra fysiska och psykiska grunder. Att bo kvar i sitt boende eller flytta till ett anpassat äldreboende blir en aktuell fråga. Vad finns för kompetensbehov för personalen?

(8)

Vård- och omsorgsnämnden ger vård- och omsorgsförvaltningen i uppdrag att utreda:

Hur kan vård- och omsorgsnämnden möta behov och önskemål hos äldre som tillhör LSS målgrupper inför individernas åldrande och ålderdom? I uppdraget ingår att inventera hur många äldre det rör, vilka behov de har, hur vi möter deras behov idag och förslag på hur vi ska möta deras behov på bästa sätt framöver.

Uppdraget ska återrapporteras vid nämnden i juni.

(9)

Anmälningsärenden (von/2017:177, von/2017:2, von/2017:97)

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden noterar till protokollet att nämnden tagit del av ärendena.

Sammanfattning Socialnämnden:

SN § 74 2017-05-22- Remissvar- Promemoria med förslag om ändrade övergångsbestämmelser för den förslagna lagen om samverkan vid utskriv- ning från hälso- och sjukvård, von/2017:97

Tekniska nämnden:

TEN § 102 Information angående Allégårdens om- och tillbyggnad, von/2017:177

Kommunala pensionärsrådet Protokoll 2017-09-06

Förvaltningssamverkan Protokoll 2017-10-12

(10)

§ 75

Delegationsbeslut (von/2017:1, von/2017:159, von/2017:161, von/2017:164, von/2017:165, von/2017:166)

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden noterar till protokollet att nämnden tagit del av besluten.

Sammanfattning

Vård- och omsorgsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt vård- och omsorgsnämndens delegationsordning. Be- slut som fattas med stöd av delegering ska anmälas till vård- och omsorgs- nämnden.

Sektionschef

G 5: Beslut om skriftlig varning enligt AB § 11 von/2017:164 G 5: Beslut om skriftlig varning enligt AB § 11 von/2017:165 G 5: Beslut om skriftlig varning enligt AB § 11 von/2017:166 C 3: Yttrande till IVO, anmälan mobila teamet, von/ 2017:159

Delegationsbeslut fattade av handläggare för LSS; SFB och SOL, 2017-08- 01-2017-08-31

(11)

Ärenden från dialogforum (von/2017:9)

Det finns inga ärenden att redovisa.

(12)

§ 77

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag (von/2017:152) Sekretess

(13)

Ärende 3 Återrapportering av nämnduppdrag – måltidssituationen inom vård-och omsorgsboende (von/2017:86)

På uppdrag av vård-och omsorgsnämnden har förvaltningen genomlyst hur man arbetar med att optimera måltidsmiljön på kommunens vård- och omsorgsboenden och utifrån det tagit fram rekommendationer för hur arbetet kan utvecklas, vilket är bra.

Man har tagit fram rekommendationer på såväl maten och tillagningen som fysiska resurser och personalaspekter. En mycket konkret åtgärd för att få en bättre kvalitet på måltidssituationen är utbildningen i FAMM (Five Aspects Meal Model). Något som vi ser som nödvändigt.

Vi yrkar bifall till ordförandeförslaget och har ett tilläggsförslag:

att en återrapportering ska ske av resultatet av FAMM -utbildningen under våren 2018.

Övriga kvalitetsförbättringar ser vi fram emot när kvalitetsuppföljningen sker 2018.

Kia Hjelte (M)

Aram El-Khoury (KD)

Kerstin Edman (TUP)

References

Related documents

Inom förvaltningen finns varierande resultat och störst överskott finns inom central förvaltning, vård- och omsorgsboenden och hemtjänst medan externa placeringar LSS och

Från kommunen har vi också vänt oss direkt till de vårdcentraler som finns i södra Botkyrka med erbjudande om samarbetet för att möjliggöra att di- striktssköterskor ska finnas

Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår att verksam- hetsutvecklare Beatrice Helmersson utses till dataskyddsombud för vård- och omsorgsnämnden från och med den 25 maj år 2018

För att öka äldre Botkyrkabors möjlighet att själva bestämma över sina liv och vara aktiva medskapare i planering och utförande av stöd och insatser från kommunen,

Vidare informerar Pia Bornevi om förändringar i pågående investeringar och byggnadsprojekt, där det bland annat pågår en flytt av korttidsplatserna från Tumba vård-

Ordföranden Tuva Lund (S) finner att det på beslutsmening två finns ett för- slag till beslut, ordförandeförslaget och att nämnden beslutar enligt ordfö-

Vi kan förstå känslan av vanmakt som kan uppstå hos medarbetarna när man ständigt matas med låga kvalitetssiffror och vi inser att väldigt många enskilda medarbetare och

Vård- och omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att göra en genom- lysning av hur man arbetar med att optimera måltidsmiljön på våra vård- och omsorgsboenden,