• No results found

Alytus, kl 18:30 -20:15

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Alytus, kl 18:30 -20:15"

Copied!
8
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Kerstin Amelin (V) Christina Tibblin (M)

Kia Hjelte (M) Isak Nobouka (MP)

Lars Schou (S) Kerstin Edman (TUP)

Berit Larsson (S) Johan Holmberg (SD)

Taina Virta (S) Aram El Khoury (KD)

Ersättare Carl Baker (M), Fredrik Ahlinder (TUP), Lars Holmberg (SD), Sirpa

Humalisto (L)

Övriga deltagande Pia Bornevi, Christina Almqvist, Kerstin Frimodig, Carin Djäken,

Sofia Conrad, Pia Pramberger; personalrepresentant Kommunalarbe- tareförbundet

Utses att justera Kia Hjelte (M)

Plats och tid för justering Kommunalhuset 25 april 2018

Sekreterare Paragrafer 32-38

Kerstin Frimodig

Ordförande

Tuva Lund (S)

Justerare

Kia Hjelte (M)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden 1999för 2018-04-19

Anslaget den Nedtas den

2018- 04-25 2018-05-17

Förvaringsplats för protokollet

Vård- och omsorgsförvaltningen

Underskrift

Kerstin Frimodig

_________________________

(2)

Information från förvaltningen (von/2018:3)

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden noterar till protokollet att de tagit del av in- formationen.

Sammanfattning

Återrapportering av FAMM-utbildningen

Sektionscheferna Sofia Conrad och Carin Djäken redovisar förvaltningens arbete kring måltidssituationen och utbildningen FAMM (Five Aspects of a Meal Model) som förvaltningen genomfört.

Månadsrapport- verksamhetsinformation

Kvalitetschef Christina Almqvist redovisar verksamhetsinformation från mars.

Information från förvaltningschefen -investeringar och byggprojekt

Förvaltningschef Pia Bornevi informerar om pågående investeringar och byggprojekt. Fastighetsägaren Sterner Stenhus AB har bjudit in tjänste- personer från tekniska förvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen till en visning av en färdig lägenhet. 7 maj har ordföranden och tjänstepersoner från vård- och omsorgsförvaltningen och tekniska förvaltningen bjudits till ett byggarbetsplatsbesök på Allégården.

(3)

Ekonomisk månadsuppföljning (von/2018:18) Beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner prognosen per mars 2018.

Sammanfattning

Prognosen per mars visar ett nollresultat för helåret. Myndighets ansvarsom- råde prognostiserar ett underskott på -10,1 miljoner kronor, utförarverksam- heten och central förvaltning prognostiserar ett nollresultat. Underskottet hos myndighet balanseras av den centrala bufferten varpå prognosen som helhet läggs på 0.

(4)

Boendeplan 2018-2026 (von/2018:35)

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner boendeplan 2018-2026.

Kia Hjelte (M), Christina Tibblin (M), Kerstin Edman (TUP) och Aram El Khoury (KD) deltar ej i beslutet.

Sammanfattning

Vård- och omsorgsförvaltningen har tagit fram en boendeplan med progno- sticerat behov av boendelägenheter för åren 2018-2026. Årets boendeplan skiljer sig från tidigare års boendeplaner, både genom att den sträcker sig över en längre period samt genom ett förändrat sätt att göra prognosen. Det framtida behovet av boendelägenheter framgår av boendeplanen.

Protokollsanteckning

Vård- och omsorgsnämnden godkänner att Kia Hjelte (M), Christina Tibblin (M) och Carl Baker (M) gör en anteckning i protokollet:

Vi moderater deltar inte i beslut om Boendeplan 2018-2026. Vi tycker att underlaget är detaljerat och bra men det finns för stora osäkerheter i planen parat med ett alltför optimistiskt önsketänkande.

Vi har, under de senaste åren, sett hur byggprojekt ständigt fördröjs och för- dyras och det måste därför planeras och samordnas bättre mellan förvalt- ningarna. Vi vill också markera att den stora ökningen av ”äldre-äldre” sker ännu snabbare i andra kommuner så att det därför inte kommer att bli så en- kelt att köpa externa platser, om vi inte får igång byggandet i Botkyrka.

Vi tror inte att det blir överkapacitet och att det således blir vilseledande att ha det som underlag i en boendeplan för 2018-2026.

(5)

Beslut om att utse dataskyddsombud samt entledigande av befintligt per-sonuppgiftsombud (von/2018:72)

Beslut

1.Vård- och omsorgsnämnden utser verksamhetsutvecklare Beatrice Hel- mersson till dataskyddsombud för vård- och omsorgsnämnden från och med den 25 maj år 2018.

2. Vård- och omsorgsnämnden entledigar nämndsekreterare Kerstin Frimo- dig samt utredare Emma Åberg som personuppgiftsombud för vård- och omsorgsnämnden från och med den 25 maj år 2018.

3. Vård- och omsorgsnämnden ger förvaltningschef Pia Bornevi rätt att un- derteckna anmälan till Datainspektionen om nytt dataskyddsombud samt entledigande av befintliga personuppgiftsombud.

Sammanfattning

Enligt dataskyddsförordningen som gäller som lag i alla EU:s medlemslän- der från och med 25 maj 2018 måste vård- och omsorgsnämnden utse ett dataskyddsombud. Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår att verksam- hetsutvecklare Beatrice Helmersson utses till dataskyddsombud för vård- och omsorgsnämnden från och med den 25 maj år 2018 samt att befintliga personuppgiftsombud entledigas från och med samma datum.

(6)

Anmälningsärenden (von/2017:225, von/2018:2)

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden noterar till protokollet att det tagit del av ären- dena.

Sammanfattning Kommunfullmäktige

§ 34 KF 2018-02-22 Justering av investeringsbudget Kommunstyrelsen

§ 70 KS 2018-03-05 Riktlinjer för politisk information och besök i kommu- nens verksamheter, KS/2018:31

Vård- och omsorgsförvaltningen

Omvärldsanalys 2019-2022, von/2017:225

Protokoll från förvaltningssamverkan 2018-04-10 ( på bordet)

(7)

Delegationsbeslut (von/2018:1, von/2018:42, von/2018:43)

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden noterar till protokollet att nämnden tagit del av besluten.

Sammanfattning

Vård- och omsorgsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt vård- och omsorgsnämndens delegationsordning. Be- slut som fattas med stöd av delegering ska anmälas till vård- och omsorgs- nämnden.

Följande beslut har fattats med stöd av delegering:

Verksamhetschef

B: 35 Yttrande till IVO med anledning av ej verkställt beslut, von/2017:209 B: 35 Yttrande till IVO med anledning av ej verkställt beslut, von/2018:42 B: 35 Yttrande till IVO med anledning av ej verkställt beslut, von/2018:43 Myndighet

Delegationsbeslut fattade av handläggare för LSS; SFB och SOL, 2018-02- 01- 2018-02-28

(8)

Ärenden från dialogforum (von/2018:4) Det finns inga ärenden att redovisa.

References

Related documents

Från kommunen har vi också vänt oss direkt till de vårdcentraler som finns i södra Botkyrka med erbjudande om samarbetet för att möjliggöra att di- striktssköterskor ska finnas

För att öka äldre Botkyrkabors möjlighet att själva bestämma över sina liv och vara aktiva medskapare i planering och utförande av stöd och insatser från kommunen,

Ordföranden Tuva Lund (S) finner att det på beslutsmening två finns ett för- slag till beslut, ordförandeförslaget och att nämnden beslutar enligt ordfö-

På uppdrag av vård-och omsorgsnämnden har förvaltningen genomlyst hur man arbetar med att optimera måltidsmiljön på kommunens vård- och omsorgsboenden och utifrån det tagit

Det beror på ny information från tekniska förvaltningen om att nämnden inte kommer att debiteras för varmhyra på Samariten. Hur kan sådan information komma så sent på året,

Med anledning av hemtjänstens låga resultat i Socialstyrelsens brukarunder- sökning gav vård- och omsorgsnämnden i december 2015 vård- och om- sorgsförvaltningen i uppdrag att göra

På uppdrag av vård- och omsorgsnämnden har vård- och omsorgsförvalt- ningen tagit fram en plan för att omvandla Orren till servicehus samt för att succesivt

Utifrån ny information och ett nyligen framtaget beslutsunderlag från tek- niska förvaltningen (se bilaga) föreslås vård- och omsorgsnämnden ta ställ- ning till att äska