• No results found

Alytus, kl 18:30-20:20

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Alytus, kl 18:30-20:20"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[2]

Vård- och omsorgsnämnden

2018-02-20

Plats och tid Alytus, kl 18:30-20:20

Beslutande Tuva Lund (S) , ordförande

Kerstin Amelin (V) Christina Tibblin (M) Kia Hjelte (M) Isak Nobuoka (MP) tj ers.

Taina Virta (S) tj ers. Fredrik Ahlinder (TUP)tj ers.

Lars Schou (S) Johan Holmberg (SD)

Berit Larsson (S) Aram El Khoury (KD)

Ersättare Lars Holmberg (SD), Björn Pettersson (S), Sirpa Humalisto (L)

Övriga deltagande Pia Bornevi, Christina Almqvist, Jenny Torpman- Fredriksson, Petra

Oxonius, Åsa Olsen, Anna Casteberg, Lena Mäkinen

Utses att justera Kia Hjelte (M)

Plats och tid för justering Kommunalhuset 20 februari 2018

Sekreterare Paragrafer 10

Kerstin Frimodig

Ordförande

Tuva Lund

Justerare

Kia Hjelte

ANSLAG/BEVIS Omedelbar justering § 10

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden 2018-02-20

Anslaget den Nedtas den

2018-02-21 2018-03-15

Förvaringsplats för protokollet

Vård- och omsorgsförvaltningen

Underskrift

Kerstin Frimodig_____________

(2)

BOTKYRKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2[2]

Vård- och omsorgsnämnden

2018-02-20

§ 10

Yttrande över motion: Etablera nytt äldreboende med språkinriktning i norra Botkyrka (von/2017:227)

Beslut

1.Vård- och omsorgsnämnden föreslår att kommunfullmäktige avstyrker motionen.

2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning

Det har inkommit en motion från Kristdemokraterna där de föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ge vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att utreda möjligheten att etablera ett nytt äldreboende, så kallat profilboende, med språkinriktning syrianska och turkiska i norra Botkyrka. Förvaltningen bedömer det svårt att belägga ett profilboende med språkinriktning då det vänder sig till en specifik målgrupp och att platser kan stå tomma samtidigt som man riskerar att tvingas köpa externa platser. Vård- och omsorgsnämn- den anser därmed att motionen ska avstyrkas.

Yrkanden

Aram El Khoury (KD) yrkar bifall till motionen, bilaga.

Kia Hjelte (M) och Christina Tibblin (M) yrkar bifall till motionen.

Ordföranden ställer efter nämndens godkännande Aram El Khoury (KD), Kia Hjelte (M) och Christina Tibblin (M) och yrkande om bifall till motion- en mot ordförandeförslagets förslag om att kommunfullmäktige ska av- styrka motionen och finner att nämnden beslutar enligt ordförandeförslaget.

Vård- och omsorgsnämnden godkänner att yrkandemotiveringen biläggs protokollet.

References

Related documents

Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår att verksam- hetsutvecklare Beatrice Helmersson utses till dataskyddsombud för vård- och omsorgsnämnden från och med den 25 maj år 2018

För att öka äldre Botkyrkabors möjlighet att själva bestämma över sina liv och vara aktiva medskapare i planering och utförande av stöd och insatser från kommunen,

Ordföranden Tuva Lund (S) finner att det på beslutsmening två finns ett för- slag till beslut, ordförandeförslaget och att nämnden beslutar enligt ordfö-

På uppdrag av vård-och omsorgsnämnden har förvaltningen genomlyst hur man arbetar med att optimera måltidsmiljön på kommunens vård- och omsorgsboenden och utifrån det tagit

Det beror på ny information från tekniska förvaltningen om att nämnden inte kommer att debiteras för varmhyra på Samariten. Hur kan sådan information komma så sent på året,

Med anledning av hemtjänstens låga resultat i Socialstyrelsens brukarunder- sökning gav vård- och omsorgsnämnden i december 2015 vård- och om- sorgsförvaltningen i uppdrag att göra

Ordföranden ställer efter nämndens godkännande Carl Baker (M), Kia Hjelte (M), Ulrika Ekengren (SD) och Kerstin Edmans (TUP) yrkande om bifall till motionen mot Tuva Lunds (S)

På uppdrag av vård- och omsorgsnämnden har vård- och omsorgsförvalt- ningen tagit fram en plan för att omvandla Orren till servicehus samt för att succesivt