• No results found

Alytus, kl 18:30-20:25

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Alytus, kl 18:30-20:25"

Copied!
13
0
0

Full text

(1)

Plats och tid Alytus, kl 18:30-20:25

Beslutande Tuva Lund (S), ordförande

Kerstin Amelin (V) Christina Tibblin (M) Kia Hjelte (M) Inger Grönberg (MP) tj ers.

Lars Schou (S) Fredrik Ahlinder (TUP) tj ers.

Berit Larsson (S) Lars Holmberg (SD) tj ers.

Taina Virta (S) tj ers. Aram El Khoury (KD)

Ersättare Khalil Abdul Jalil (S), Christina Zedell (S), Nellie Eriksson (M),

Björn Pettersson (V), Sirpa Humalisto(L)

Övriga deltagande Pia Bornevi, Kerstin Frimodig, Christina Almqvist, Beatrice Hel-

mersson, Ikram Hassan

Utses att justera Aram El Khoury (KD)

Plats och tid för justering Kommunalhuset 27 juni 2081

Sekreterare Paragrafer 49-58

Kerstin Frimodig

Ordförande

Tuva Lund (S)

Justerare

Aram El Khoury (KD)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden 2018-06-11

Anslaget den Nedtas den

2018-08-28 2018-07-20

Förvaringsplats för protokollet

Vård- och omsorgsförvaltningen

Underskrift

Kerstin Frimodig

(2)

Information från förvaltningen (von/2018:3)

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden noterar till protokollet att de tagit del av in- formationen.

Sammanfattning

Verksamhetsinformation- Ikram Hassan hemtjänstchef Fittja/Alby informe- rar om sin verksamhet och deras arbete med att öka andelen nöjda brukare.

Information om lag kring ny boendeform för äldre- verksamhetsutvecklare Beatrice Helmersson informerar om den nya lagen och vad den innebär.

Information om dataskyddsförordningen (GDPR) - verksamhetsutvecklare Beatrice Helmersson informerar om den nya lagen och vad den innebär.

Månadsrapport äldreomsorgen- kvalitetschef Christina Almqvist informerar om äldreomsorgens månadsrapport per maj månad.

Information från förvaltningschefen- Vård- och omsorgschef Pia Bornevi in- formerar om att inflytt på Tumba vård- och omsorgsboende kommer att på- börjas i augusti/ september, andra delen har inflytt vid årsskiftet.

Rivningarna av Allégården fortsätter men på grund av detta kommer inflytt försenas med 6 månader.

Detaljplanen för Vårsta vård- och omsorgsboende kommer att tas av kom- munstyrelsen innan sommaren, vilket påskyndar byggstarten som beräknas till kvartal 3 2018.

Ordföranden Tuva Lund (S) informera om att hon, Lars Schou (S) och Inger Grönberg (MP) var på invigningen av 27 nya platser på Sandstugan, som nu bytt namn till Villa Botvid.

(3)

§ 50

Information om Klarateamet(von/2018:110) Beslut

Ärendet utgår

(4)

Ekonomisk månadsuppföljning(von/2018:18)

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner prognosen per maj 2018.

Sammanfattning

Prognosen per maj visar ett nollresultat för helåret. Myndighets ansvarsom- råde prognostiserar ett underskott på -8,5 miljoner kronor, utförarverksam- heten och central förvaltning prognostiserar ett nollresultat. Underskottet hos myndighet balanseras av den centrala bufferten varpå prognosen som helhet läggs på 0.

(5)

§ 52

Riktlinjer för handläggning enligt socialtjänstla- gen(von/2018:102)

Beslut

1.Vård- och omsorgsnämnden beslutar att anta de reviderade riktlinjerna för handläggning enligt socialtjänstlagen med ändringar enligt nedan.

2.Vård- och omsorgsnämnden beslutar att de reviderade riktlinjerna gäller från och med 1 oktober 2018.

Sammanfattning

För att öka äldre Botkyrkabors möjlighet att själva bestämma över sina liv och vara aktiva medskapare i planering och utförande av stöd och insatser från kommunen, har förvaltningen fått i uppdrag av nämnden att ta fram ett förslag till självbestämmande inom vård och omsorg. Som svar på nämn- dens uppdrag tog förvaltningen fram ett dokument där vi förtydligat vilka möjligheter till självbestämmande som medborgarna har gällande vård och omsorg. Förslaget föreslogs införas 1 oktober 2018.

Vård- och omsorgsnämnden beslutade 2018-05-21 att godkänna förvalt- ningens förslag och uppdrog åt förvaltningen att ta fram ett förslag till revi- derade riktlinjer för handläggning enligt socialtjänsten, i enlighet med för- slaget, till nämnden i juni. Revideringarna gäller tillägg gällande egentiden, trygghetslarm, förenklad handläggning och rätt att välja vård- och omsorgs- boenden.

Utöver ovan ändringar har vissa förtydliganden gjort för att understödja tolkningen av lagen.

Alla ändringar i riktlinjerna är i förslaget markerat med rött.

De nya riktlinjerna föreslås gälla från och med den 1 oktober 2018 Yrkande

Ordförande Tuva Lund (S) yrkar på följande ändring: i riktlinjerna ska det förtydligas att det är 6 timmar i månaden som avses samt att vissa mindre redaktionella ändringar ska göras i dokumentet.

Vård- och omsorgsnämnden godkänner ordförandeförslaget med ändrings- yrkandet.

(6)

§ 53

Sommarvistelse för brukare inom äldreomsor- gen(von/2017:259)

Beslut

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna utredningen gäl- lande sommarvistelse för brukare inom äldreomsorgen i Botkyrka kommun.

2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att införa möjligheten till se- mestervistelse för personer över 65 år med hemtjänstinsatser med start 2019, i enlighet med ovan nämnd utredning.

Sammanfattning

Vård- och omsorgsförvaltningen har fått i uppdrag av vård- och omsorgs- nämnden att utreda möjligheten att inrätta semestervistelse under sommaren för äldre som har stöd av hemtjänsten. Förvaltningen har även fått i uppdrag att ytterligare utreda möjligheten att införa dagsvistelser för boende på vård- och omsorgsboende och servicehus.

Förvaltningen har utrett möjligheten och föreslår att semestervistelser för personer som har stöd av hemtjänsten inledningsvis anordnas vid sex till- fällen under sommaren 2019. Förvaltningen har vidare utrett möjligheten till dagsvistelser för boende på vård- och omsorgsboende och servicehus och kommer att erbjuda möjligheten att åka på dagsvistelse till Botvidsgården med start redan till sommaren 2018. Även andra aktiviteter, bussturer och dagsturer kommer fortsätta att ordnas utöver detta för att skapa social sam- varo och miljöombyte för boende på vård- och omsorgsboende och service- hus.

Yrkanden

Aram El Khoury (KD) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Lars Schou (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget

Yttranden

Aram El Khoury (KD) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.

Vård- och omsorgsnämnden godkänner att yttrandet biläggs protokollet.

Protokollsanteckning.

Vård- och omsorgsnämnden godkänner att Kia Hjelte (M), Christina Tibblin (M) och Nellie Eriksson (M) lämnar en protokollsanteckning:

(7)

Vi moderater ser fördelar och vinster med lagda förslag sett ur våra medbor- gares och vårdtagares synvinkel. Vi ser fram emot utvärdering som visar på nöjda besökare på den nyligen upprustade Botvidsgården.

Dock noterar vi att Botvidsgården trots flermiljonupprustningen inte är helt handikappanpassad.

Vi läser i beslutsunderlaget att det saknas en hel del därvidlag. Om man inte kan gå med rullstol eller rullator är det en stor brist. Det kanske till och med är svårt att ta sig fram med kryckor. Många av de personer som beslutet rik- tar sig till har funktionshinder.

Vi ser fram emot den redogörelse som kommer på nästa nämnd efter för- valtningens särskilda besök och undersökning av just möjligheterna för funktionshindrade att vara med på aktiviteter på Botvidsgården.

(8)

§ 54

Revidering av delegationsordning(von/2018:108)

Beslut

1.Vård- och omsorgsnämnden antar reviderad delegationsordning.

2.Vård- och omsorgsnämnden beslutar att delegationsordningen ska gälla från och med 1 juli 2018 och tillsvidare.

Sammanfattning

Förvaltningen har tagit fram ett förslag på reviderad delegationsordning att gälla från och med den 1 juli 2018. De ändringar som föreslås är för att möta förändringar i och med den nya förvaltningslagen, samt att rätten att teckna personuppgiftsbiträdesavtal delegeras till förvaltningschefen. Sektionsledare har också lagts till som delegat gällande beslut om personlig assistans.

(9)

§ 55

Anmälningsärenden(von/2017:237), von/2018:115, von/2018:2, von/2018:89

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden noterar till protokollet att det tagit del av ären- dena.

Sammanfattning Kommunfullmäktige

§ 80 KF 2018-04-26 Revisionsberättelse och fråga om ansvarsfrihet 2017 (KS/2018:254)

§ 81 KF 2018-04-26 Kommunens årsredovisning 2017 (KS/2017:789), von 2017:237

§ 82 KF 2018-04-26 Ombudgeteringar från 2017 till 2018 (KS/2018:177), von/2018:89

§ 83 KF 2018-04-26 Förutsättningar för nämndernas arbete med Mål och budget 2019 med flerårsplan 2020-2022 (KS/2018:192), von/2018:89

§ 85 KF 2018-04-26 Aktualitetsförklaring av översiktsplan (KS/2017:323)

§ 92 KF 2018-04-26 Redovisning och förlängd beredningstid för obesvarade motioner (KS/2018:155)

§ 93 KF 2018-04-26 Redovisning och förlängd beredningstid för obesvarade medborgarförslag (KS/2018:155)

Kommunstyrelsen

§ 135 KS 2018-05-07 Regler för betal- och drivmedelskort i Botkyrka kommun, von/2018/115

(10)

Delegationsbeslut 2018 (von/2018:1)

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden noterar till protokollet att nämnden tagit del av besluten.

Sammanfattning Förvaltningschef

G11: Avtal avseende upphörande av anställning, von/2018:113 Verksamhetschef

B: 35 Yttrande till IVO med anledning av ej verkställt beslut, von/2018:78 Sektionschef

G5 Varning enligt AB §11, von/2018:112 Myndighet

Delegationsbeslut fattade av handläggare för LSS; SFB och SOL, 2018-03- 01- 2018-03-31 och 2018-04-01-2018-04-30

(11)

§ 57

Ärenden från dialogforum (von/2018:4)

Det finns inga ärenden att redovisa.

(12)

Sammanträdets avslutande

Ordföranden Tuva Lund (S) önskar alla en glad sommar. Andre vice ordfö- randen Kia Hjelte (M) önskar majoriteten och tjänstemännen detsamma.

(13)

SÄRSKILT YTTRANDE

Vård- och omsorgsnämnden

5.

Semestervistelse för brukare inom äldreomsorgen (von/2017:259)

Kristdemokraterna gläds åt Vård- och omsorgsförvaltningens snabba utredning och positiva inställning till förslaget om att inrätta semestervistelse under sommaren för äldre som har stöd av hemtjänsten med start 2019 samt att erbjuda möjligheten för boende på vård-och omsorgsboende och servicehus att åka på dagsvistelse till Botvidsgården med start redan till sommaren 2018.

Vi ställer oss bakom förslaget till beslut och hoppas förstås att urvalskriterierna kan vidgas så att ännu fler äldre i Botkyrka får i framtiden möjlighet till semestervistelse i olika former.

Botkyrka 2018-06-11

Aram El Khoury (kd)

References

Related documents

Ordföranden Tuva Lund (S) tackar förvaltningarna för allt arbete som lagts ner kring upphandlingen och andra förberedelser inför att införa ökade valmöjligheter i

Storsthlm (tidigare Kommunförbundet Stockholms län) rekommenderar kommunerna att anta en överenskommelse som avser kostnader, administra- tiva rutiner och ansvarsfördelning

1.Vård- och omsorgsnämnden beslutar att inte ingå nytt hyresavtal för när- varande lokal där mötesplats Tumba har sin verksamhet. 2.Vård- och omsorgsnämnden beslutar att ge i

Vård- och omsorgsnämnden uppdrar åt vård- och omsorgsförvaltningen att utifrån rekommendationerna i ”Genomlysning- boendestöd Botkyrka kommun” ta fram en åtgärdsplan

Vård- och omsorgsnämnden avropar hos kommunstyrelsen de tilläggsmedel om 10 miljoner kronor som kommunfullmäktige beslutade i Mål och budget 2020 att avsätta för att se

Ordföranden ställer efter nämndens godkännande Aram El Khoury (KD), Kia Hjelte (M) och Christina Tibblin (M) och yrkande om bifall till motion- en mot ordförandeförslagets förslag

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten att införa semestervistelse för personer med hem- tjänstinsatser samt vidare

Inom förvaltningen finns varierande resultat och störst överskott finns inom central förvaltning, vård- och omsorgsboenden och hemtjänst medan externa placeringar LSS och

Från kommunen har vi också vänt oss direkt till de vårdcentraler som finns i södra Botkyrka med erbjudande om samarbetet för att möjliggöra att di- striktssköterskor ska finnas

Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår att verksam- hetsutvecklare Beatrice Helmersson utses till dataskyddsombud för vård- och omsorgsnämnden från och med den 25 maj år 2018

För att öka äldre Botkyrkabors möjlighet att själva bestämma över sina liv och vara aktiva medskapare i planering och utförande av stöd och insatser från kommunen,

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till effektiviseringar från kommunfullmäktiges Mål och budget 2018 med flerårsplan 2019-2021 och

Vidare informerar Pia Bornevi om förändringar i pågående investeringar och byggnadsprojekt, där det bland annat pågår en flytt av korttidsplatserna från Tumba vård-

Ordföranden Tuva Lund (S) finner att det på beslutsmening två finns ett för- slag till beslut, ordförandeförslaget och att nämnden beslutar enligt ordfö-

På uppdrag av vård-och omsorgsnämnden har förvaltningen genomlyst hur man arbetar med att optimera måltidsmiljön på kommunens vård- och omsorgsboenden och utifrån det tagit

Det beror på ny information från tekniska förvaltningen om att nämnden inte kommer att debiteras för varmhyra på Samariten. Hur kan sådan information komma så sent på året,

Vidare anser vi att många av de presenterade för- slagen skulle bidra till ett effektivare vårdsystem som skulle vara mer till- gänglig för medborgarna. Det är positivt att

Med anledning av hemtjänstens låga resultat i Socialstyrelsens brukarunder- sökning gav vård- och omsorgsnämnden i december 2015 vård- och om- sorgsförvaltningen i uppdrag att göra

Ordföranden ställer efter nämndens godkännande Carl Baker (M), Kia Hjelte (M), Ulrika Ekengren (SD) och Kerstin Edmans (TUP) yrkande om bifall till motionen mot Tuva Lunds (S)

På uppdrag av vård- och omsorgsnämnden har vård- och omsorgsförvalt- ningen tagit fram en plan för att omvandla Orren till servicehus samt för att succesivt

Vård- och omsorgsnämnden antar vård- och omsorgsförvaltningens förslag till remissvar med följande tillägg: ” Vi vill understryka vikten av upphand- ling som garanterar

Majoriteten yrkar avslag på tilläggsyrkandet med anledning av att ordfö- rande redan har gett ett beredningsuppdrag att ta fram en strategi för hur förvaltningen kan jobba på kort

Vård- och omsorgsnämnden framställer att kommunstyrelsen begär extra medel hos kommunfullmäktige för ombyggnation av Allégårdens vård- och omsorgsboende samt kostnader