SBV1K, Beteendevetenskapligt kandidatprogram, 180 hp

Full text

(1)

Programtillfälle Uttagen: 2016-09-29

SBV1K , Beteendevetenskapligt kandidatprogram , 180 hp

SBV1K , Bachelor Programme in Behavioural Sciences , 180 hp

Anmälningskod: P2500 Starttermin: H17 Programtakt: 100%

Studieort: Uppsala

Undervisningsform: Normal Studietid: Dagtid

Studienivå (antagning.se): Nybörjarprogram Språk: Svenska

Om annat ansökningsdatum:

Finansieringsform:

Planeringstal: 40 Antagningstal: 40

Internationell master: Nej Uppdragsutbildning: Nej Utbytesstudenter: Nej

Ämnesord: Pedagogik, Psykologi, Samhälls- och beteendevetenskap, Sociologi Examensord: Kandidatexamen

Fritextord: Psykologi Pedagogik Socialpsykologi Utvärdering Utredning Beteendevetare Intresseområden: Människors beteende - Etik - Religion

Studieavgiftsklass: Humsam klass 1 (avancerad nivå) Studieavgift, första betalning: 300000 SEK

Studieavgift, totalt: 300000 SEK

Behörighet

Matematik 2a/2b/2c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A5) alternativt Matematik B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 5)

Behörighet, engelska

Mathematics 2a/2b/2c, Civics 1b/1a1+1a2, or Mathematics B, Civics A

Urval

Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Urval, engelska

Final school grades (60 %) - Swedish Scholastic Aptitude Test (40 %)

(2)

Kortfattad beskrivning

Är du intresserad av människor? Då kan detta vara en utbildning för dig. Det finns ett ökande behov av vetenskaplig kunskap om människan och människors beteende i grupp och samhälle – beteendevetenskaplig kunskap. Beteendevetenskapligt kandidatprogram i Uppsala är i huvudsak en teoretisk utbildning som ger en bred bas i ämnena pedagogik, psykologi och sociologisk socialpsykologi. I programmet ingår en unik termin inriktad mot utvärdering, vilket gör arbete med kvalificerad utredning till en möjlig arbetsmarknad.

Att kunna kommunicera till grupper och att kunna förstå villkoren för individuell, organisatorisk och samhällelig förändring är något som underlättas av beteendevetenskapligt kunnande. Kunskapen om mänskligt beteende kan bidra till förbättrade villkor för människor i olika situationer.

Beteendevetenskapligt kandidatprogram leder till en filosofie kandidatexamen med pedagogik, psykologi eller socialpsykologi som huvudområde.

Karriär: Beteendevetenskaplig kunskap är viktig i alla delar av arbetslivet. Efter avslutad utbildning ska du kunna arbeta med individer, grupper och organisationer med en beteendevetenskaplig kompetens både inom den privata och inom den offentliga sektorn. Men eftersom programmet i huvudsak ger dig en bred och teoretisk kunskap kan du ha fördelar av tidigare arbetslivserfarenhet. Du kan komma att behöva bygga på utbildningen för att öka dina chanser på arbetsmarknaden.

Studieort: Uppsala Starttermin: hösten 2017

Kortfattad beskrivning, engelska

Text saknas

Ingress

Är du intresserad av människor? Då kan detta vara en utbildning för dig. Det finns ett ökande behov av vetenskaplig kunskap om människan och människors beteende i grupp och samhälle – beteendevetenskaplig kunskap. Beteendevetenskapligt kandidatprogram i Uppsala är i huvudsak en teoretisk utbildning som ger en bred bas i ämnena pedagogik, psykologi och sociologisk socialpsykologi. Därtill ingår en unik termin inriktad mot utvärdering, vilket gör arbete med kvalificerad utredning till en möjlig arbetsmarknad.

Introduction

Text saknas

Övrigt

Text saknas

More

Text saknas

Om programmet

(3)

Det beteendevetenskapliga kandidatprogrammet ger dig en bred teoretisk bas inom de beteendevetenskapliga ämnena pedagogik, psykologi, sociologisk socialpsykologi, samt ge en tillämpning inom utvärdering.

Den här utbildningen har nästan inga praktiska moment, utan den handlar främst om att skapa teoretisk kunskap och förståelse inom ämnena pedagogik, psykologi och socialpsykologi.

Utbildningen bygger på beteendevetenskaplig grund, det vill säga den vetenskapliga kunskapen om människan och om människors beteende i grupp och samhälle.

About the programme

Text saknas

Examen

Programmet leder till en filosofie kandidatexamen med pedagogik, psykologi eller socialpsykologi som huvudområde.

Degree

Text saknas

Om undervisningen

Programmet ges i Uppsala. Utbildningen bedrivs på heltid i sex terminer. Undervisningen ges i form av:

föreläsningar, seminarier, handledning på laborationer, uppsatsarbete, fördjupningsuppgifter.

En stor del av kurslitteraturen är på engelska. Examination av kunskaper sker både skriftligt och muntligt i form av skrivningar och rapporter, redovisningar och uppsatsarbeten.

Obligatorisk närvaro och aktivt deltagande är både en form av examination och en förutsättning för examination av annat slag.

Instruction

Text saknas

Studera utomlands

Text saknas

Upplägg

Programmet omfattar 180 högskolepoäng (hp), vilket motsvarar tre års studier, och består av två delar. Den första delen utgör en bas på tre terminer där du läser kurserna, Psykologi A för beteendevetenskapligt

kandidatprogram, Sociologi och socialpsykologi A och Pedagogik A, och den andra delen är en påbyggnad då du väljer ett fördjupningsämne, psykologi, socialpsykologi eller pedagogik, vilket du läser upp till C-nivå. Som student på programmet har du platsgaranti till fördjupning inom ett av de tre ämnena, men det går inte att ge garantier för vilket av de tre ämnena du kan fördjupa dig inom.

Psykologi handlar om människans beteenden, känslor, tankar och samspelet med andra människor. Psykologin

(4)

studerar människans upplevelser, dess orsaker och konsekvenser ur ett såväl biologiskt som

samhällsvetenskapligt perspektiv. Ämnet kan delas in i en mängd olika kunskapsområden och i den inledande delkursen i psykologi ges en introduktion till dessa, därefter fördjupas tre kunskapsområden under terminens resterande tre delkurser.

Den sociologiska socialpsykologin studerar relationen mellan människa och samhälle i dess minsta form, nämligen gruppen. Man studerar hur individ och grupp påverkar varandra samt de processer som sker i en grupp till exempel ledarskap, normbildning och uppfostran. Man studerar även hur tänkande och språk sammanhänger med och ingår i de sociala processerna.

Inom pedagogiken studeras fenomen som hänger samman med uppfostran, utbildning och annan systematisk påverkan av betydelse från samhällets synpunkt. Även människors lärande och villkoren för lärandet inom olika mänskliga verksamhetsområden studeras.

På femte terminen, före den avslutande C-kursen, läser samtliga studenter inom programmet en specialinrättad ämnesgemensam termin i utvärdering, Utvärdering B. Denna termin innefattar perspektiv på utvärdering, metoder för utvärdering såsom intervju, enkätkonstruktion och orientering om test.

Content

Text saknas

Kurser inom programmet

Termin 1

Psykologi A för beteendevetenskapligt kandidatprogram, 30 hp

Termin 2

Sociologi och socialpsykologi A, 30 hp

Termin 3

Pedagogik A, 30 hp

Termin 4

Psykologi B eller Socialpsykologi B eller Pedagogik B, 30 hp Termin 5

Utvärderingsterminen, 30 hp:

Utvärderingsteori och utvärderingsmodeller, 10 hp Sociologisk utvärderingsmetod, 10 hp

Psykologisk utredningsmetod, 10 hp

Termin 6

Psykologi C eller Socialpsykologi C eller Pedagogik C, 30 hp

Courses within the programme

Text saknas

Karriär

(5)

Beteendevetenskaplig kunskap är viktig i alla delar av arbetslivet. Det kan gälla så vitt skilda områden som skola, vård och omsorg, handel och reklam, underhållning och kommunikation, teknik och miljö. Att kunna kommunicera till grupper och att kunna förstå villkoren för individuell, organisatorisk och samhällelig förändring är något som underlättas av beteendevetenskapligt kunnande. Kunskapen om mänskligt beteende kan bidra till förbättrade villkor för människor i olika situationer.

Det beteendevetenskapliga kandidatprogrammet syftar till att du efter avslutad utbildning ska kunna arbeta med individer, grupper och organisationer med en beteendevetenskaplig kompetens både inom den privata och inom den offentliga sektorn. Men eftersom programmet i huvudsak ger dig en bred och teoretisk kunskap kan du ha fördelar av tidigare arbetslivserfarenhet. Det kan även vara

så att du kommer att behöva bygga på utbildningen med ytterligare kurser/utbildningar för att öka dina chanser på arbetsmarknaden.

En beteendevetenskaplig utbildning måste även innehålla etisk självreflektion och i sin yrkesverksamhet ska personer med denna utbildning kunna ansvara för att kunskapen inte missbrukas.

Efter avslutad utbildning innehar du som genomgått kandidatprogrammet särskild kompetens vad gäller utvärdering.

Career

Text saknas

Ev. anmärkning till anmälan

Text saknas

Comments to application, if any

Text saknas

Uppgifter för distanskurser

Text saknas

Adress (om annan än i universitetskatalogen)

Text saknas

Adress (om annan än i universitetskatalogen), engelska

Text saknas

Kontakt

Namn: Studievägledare Cecilia Lind Telefon: 018 471 63 27

E-post: studievagledare@psyk.uu.se

Kontakt, engelska

(6)

Text saknas

Webbadress

Text saknas

Webbadress, engelska

Text saknas

Programtillfälle Uttagen: 2016-09-29

SPS2Y , Psykologprogrammet , 300 hp

SPS2Y , Psychology Programme , 300 hp

Anmälningskod: P7350 Starttermin: V18 Programtakt: 100%

Studieort: Uppsala

Undervisningsform: Normal Studietid: Dagtid

Studienivå (antagning.se): Nybörjarprogram Språk: Svenska

Om annat ansökningsdatum:

Finansieringsform:

Planeringstal: 40 Antagningstal: 45

Internationell master: Nej Uppdragsutbildning: Nej Utbytesstudenter: Nej Ämnesord: Psykologi

Examensord: Psykologexamen Fritextord: psykolog psykologi

Intresseområden: Hälsa - Vård - Läkemedel Människors beteende - Etik - Religion Studieavgiftsklass: Humsam klass 1 (grundnivå)

Studieavgift, första betalning: 45000 SEK Studieavgift, totalt: 450000 SEK

Behörighet

Matematik 2a/2b/2c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A5) alternativt Matematik B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 5)

Behörighet, engelska

Mathematics 2a/2b/2c, Civics 1b/1a1+1a2, or Mathematics B, Civics A

(7)

Urval

Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Urval, engelska

Final school grades (60 %) - Swedish Scholastic Aptitude Test (40 %)

Kortfattad beskrivning

Är du intresserad av människor och hur vi fungerar i olika sammanhang? Vårt psykiska välbefinnande är avgörande för att vi ska fungera i vardags- och arbetsliv. Inom Psykologprogrammet i Uppsala lär du dig att arbeta med människors psykiska hälsa och ohälsa. Du får arbeta med utredningar och åtgärder inriktade på individer, grupper, organisationer och fysisk miljö inom till exempel daghem, skola, sjukvård, kriminalvård, försvar eller socialtjänst.

Utvecklingspsykologi, personlighetspsykologi, socialpsykologi och biologisk psykologi präglar utbildningens första del. I de praktiska momenten ingår samtalsmetodik, testning samt en längre praktik på en arbetsplats där psykologer är verksamma. Du förbereds även för att kunna arbeta med behandlingsinsatser vid olika typer av psykologiska problem och förebyggande arbete. I utbildningen ingår även grundläggande psykoterapimoment.

Psykologprogrammet leder till en psykologexamen.

Karriär: Din kommande arbetsplats finns inom statliga myndigheter, kommuner, landsting och den privata sektorn. Som psykolog kan du även arbeta med personal- och organisationsfrågor eller med arbetspsykologiska uppdrag, metod- och organisationsutveckling.

Psykologexamen är forskningsförberedande och ger dig möjlighet att söka doktorandstudier.

Studieort: Uppsala Starttermin: våren 2018

Kortfattad beskrivning, engelska

Text saknas

Ingress

Vårt psykiska välbefinnande är avgörande för att vi ska fungera i vardags- och arbetsliv. Som psykolog får du arbeta med att förebygga och lindra psykisk ohälsa. Du får arbeta med utredningar och åtgärder inriktade på individer, grupper, organisationer och fysisk miljö inom till exempel daghem, skola, sjukvård, kriminalvård, försvar eller socialtjänst.

Introduction

Text saknas

Övrigt

Text saknas

(8)

More

Text saknas

Om programmet

Psykologprogrammet är en femårig yrkesutbildning där du kan ha fördelar av tidigare arbetslivserfarenhet.

Utbildningen förbereder dig för uppgifter som gäller utredning och åtgärder inriktade på individer, grupper, organisationer och fysisk miljö. Den förbereder såväl för behandlingsinsatser vid olika problem som för förebyggande arbete. Den ger dig träning i arbetsmetoder som används inom psykologens olika verksamhetsområden.

About the programme

Text saknas

Examen

Utbildningen leder till en psykologexamen vilket är en yrkesexamen. Efter examen gör du minst ett års praktisk tjänstgöring i psykologarbete under handledning innan du kan ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen.

Degree

Text saknas

Om undervisningen

Programmet ges i Uppsala. Utbildningen ges på heltid och vanligtvis läser du en kurs i taget. Några undantag finns dock under till exempel patientarbetet på termin 7–9. Undervisningen sker i form av lektioner, grupp- övningar och handledning. Projektarbeten, laborationer och studiebesök förekommer också.

Den största delen av undervisningsmomenten kräver aktiv närvaro, till exempel på gruppövningar och tillämpningsmoment. En stor del av kurslitteraturen utgörs av engelskspråkig text.

Examination sker skriftligt och/eller muntligt i form av skrivningar, rapporter och redovisningar, men också i form av tillämpade färdigheter.

Programmet avslutas med ett självständigt examensarbete under handledning om 30 högskolepoäng (hp). Ofta inom något av psykologiska institutionens forskningsprojekt.

Instruction

Text saknas

Studera utomlands

Text saknas

Upplägg

(9)

Teoretiska studier inom till exempel utvecklingspsykologi, personlighetspsykologi, socialpsykologi och biologisk psykologi präglar utbildningens första del. Metodutbildning förekommer under hela programmet. Kunskap om utveckling av grupper, organisationer och miljöplanering är andra stora moment i utbildningen till psykolog.

Inom psykoterapimomentet ges grundläggande utbildning inom både psykodynamisk och kognitiv beteendeterapiterapi.

Praktiska moment finns genom hela programmet. Utbildning och träning i utredningsmetodik på individ- och organisationsnivå får du under senare delen av utbildningen. Detta gäller även psykoterapi där utbildning och träning kommer längre fram inom programmet.

Under sjätte terminen gör du cirka 14 veckors praktisk utbildning (praktik) på en arbetsplats där psykologer är verksamma.

Termin sju väljer du inriktning på teoretisk fördjupning och handledning av patientarbete. Inom programmet får du en grundläggande psykoterapiutbildning.

Content

Text saknas

Kurser inom programmet

Grundnivå

Introduktion till psykologi, 7,5 hp

Kognitions- och inlärningspsykologi I, 7,5 hp Utvecklingspsykologi I, 7,5 hp

Personlighetspsykologi I, 7,5 hp Forskningsmetod I, 7,5 hp Biologisk psykologi I, 7,5 hp Perceptionspsykologi I, 7,5 hp Socialpsykologi I, 7,5 hp Gruppsykologi I, 7,5 hp Sociologi I, 7,5 hp

Köns-, genus- och etniska perspektiv inom psykologin I, 7,5 hp Utvecklingspsykologi II, 7,5 hp

Vuxenliv och åldrande I, 7,5 hp Personlighetspsykologi II, 7,5 hp Psykiatri/psykopatologi I, 7,5 hp

Klinisk psykologi med psykodynamisk inriktning I, 7,5 hp

Klinisk psykologi med kognitiv beteendeterapeutisk inriktning I, 7,5 hp Utredningsmetodik I, 15 hp

Undersökningsmetoder och rapportering I, 7,5 hp

Socialkunskap, etik och professionellt förhållningssätt I, 7,5 hp Psykologpraktik, 22,5 hp

Avancerad nivå

Psykoterapi med teoretisk fördjupning I, 7,5 hp Hälsopsykologi och beteendemedicin I, 7,5 hp Människa och miljö I, 7,5 hp

Organisationsteori I, 7,5 hp

(10)

Psykoterapi med teoretisk fördjupning II, 7,5 hp Arbets- och organisationspsykologi, 15 hp Forskningsmetod II, 7,5 hp

Psykoterapi med teoretisk fördjupning III, 7,5 hp Forskningsmetod III, 7,5 hp

Examensarbete, 30 hp

Valbar breddning/fördjupning, 15 hp

Courses within the programme

Text saknas

Karriär

Utbildningen förbereder för psykologyrket. För att få legitimation som psykolog krävs förutom psykologexamen ett års praktisk tjänstgöring i psykologarbete (PTP) under handledning enligt av Socialstyrelsen utfärdade föreskrifter.

De flesta psykologer är anställda inom kommuner och landsting och arbetar inom exempelvis:

• mödra- och barnhälsovård

• förskola

• skola

• barn- och ungdomspsykiatrisk verksamhet

• kroppssjukvård och psykiatrisk sjukvård

• socialtjänst

• habiliteringsverksamhet

• företagshälsovård

Statligt anställda psykologer finns bland annat inom arbetsmarknadsverket, försvaret och kriminalvården.

Psykologer finns anställda i företag och organisationer där de främst arbetar med personal- och

organisationsfrågor. Psykologer arbetar också inom konsultföretag, då ofta med arbetspsykologiska uppdrag, metod- och organisationsutveckling. Psykologer arbetar även med undervisning, forskning och administration.

Psykologexamen är forskningsförberedande och ger möjlighet att söka doktorandstudier.

Arbetsmarknaden för psykologer förändras och utvidgas kontinuerligt till nya områden där samhällsutvecklingen påverkar vilka områden som framledes kommer att vara i fokus.

Career

Text saknas

Ev. anmärkning till anmälan

Text saknas

Comments to application, if any

Text saknas

(11)

Uppgifter för distanskurser

Text saknas

Adress (om annan än i universitetskatalogen)

Text saknas

Adress (om annan än i universitetskatalogen), engelska

Text saknas

Kontakt

Namn: Studievägledare Katarina Petersson Telefon: 018-471 21 50

E-post: studievagledare@psyk.uu.se

Kontakt, engelska

Text saknas

Webbadress

Text saknas

Webbadress, engelska

Text saknas

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :