Plan mot kränkande behandling, trakasserier och diskriminering

Download (0)

Full text

(1)

1(4)

Läsår: 2021-2022

Linnéskolan

Likabehandlingsplan

Plan mot kränkande behandling, trakasserier och diskriminering

Övergripande mål

Ingen form av kränkande behandling, trakasserier eller diskriminering ska förekomma på skolan.

Alla elever på skolan ska känna till vilka man vänder sig till om man upplever sig bli kränkt, trakasserad eller diskriminerad eller blir vittne till kränkande behandling, trakasserier eller diskriminering.

Vad är kränkande behandling?

Ett uppträdande som kränker ett barns eller elevs värdighet t ex slag, knuffar, hot, utfrysning, grimaser.

Mobbning är när en elev kränks upprepat och systematiskt.

Vad är diskriminering?

Det är om en elev behandlas sämre av någon personal på skolan på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder.

Vad är trakasserier?

Det är när någon behandlas illa på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder.

(2)

2(4)

Så här arbetar vi förebyggande för en trygg skola 2021-2022 års främjande och förebyggande insatser

• Vi använder oss av vår likabehandlingsplan samt våra förväntansdokument för att främja och upprätthålla en trygg skola. Alla elever, vuxna samt föräldrar har kunskap om vad som står i dokumenten och vi arbetar kontinuerligt under året med de mål och prioriteringar som finns att läsa i fullversionen av vår plan. Den finns upplagd i sin helhet på skolans hemsida.

Våra specifika mål för kommande år är att fortsätta arbeta för ökad trygghet generellt samt arbeta för att öka förståelsen för olikheter.

När det gäller trygghet så visade skoltempen på en relativt hög grad av trygghet från elevernas sida och att tryggheten i korridorer och på andra platser utanför klassrummet har ökat vilket känns mycket bra. Däremot upplever elever fortfarande att tryggheten i klassrummet fortfarande inte är tillräckligt bra. Elever uppger att det kan förekomma kränkningar från elev till elev men att det också kan komma från lärare till elever och tvärtom. Vi kommer därför att i årets plan arbeta specifikt med att främja ett tryggt klassrumsklimat. Detta gör vi främst genom att arbeta med skolans personal för att öka förståelsen och kunskapen om hur man får en trygg miljö i klassrummet.

Det andra målet handlar om att öka förståelsen för olikheter och ska innefatta all verksamhet i skolan. Vi kommer dock satsa mycket på att diskutera och synliggöra olikheter i alla klasser under terminens gång på olika sätt. Vi kommer att arbeta med årshjulet i livskunskapen som en stadig grund men också genom olika teman i vanlig undervisning. Det är viktigt att alla i skolan upplever att olikheter är något positivt som vi värnar om och som vi behöver för att skolan ska bli den plats där vi upplever att varje individ får växa och utveckla sin fulla potential.

1. Årskurs 7 kommer att arbeta med trygga grupper precis som förra året för att alla ska känna sig trygga och hitta sin roll i klassen. Livskunskap kommer att ges en gång i veckan. Vi har arbetat fram ett nytt års hjul som vi kommer att följa. (Ansvariga mentorer årskurs 7)

2. Årskurs 8 kommer att satsa på fortsatt värdegrundsarbete runt diskrimineringsgrunderna i livskunskapen och sedan fortsätta enligt årshjulet. Vi kommer att bjuda in Kvinnofrid till alla i årskurs åtta för att prata om våld i hemmet. Vi tycker att det är viktigt att alla elever får den informationen. Under hösten kommer ett nytt projekt som heter Framtidsverkstan startas i årskurs åtta med KAA, SYV och kurator. Projektet har som mål att motivera en mindre utvald grupp av elever som behöver motivation för att orka studera och göra klart grundskolan med betyg. Eftersom de schemabrytande aktiviteterna har saknats under årskurs 7 kommer vi att satsa mer på temadagar med ämnesintegrerade aktiviteter för att kompensera för det som inte skedde i årskurs 7. (Ansvariga mentorer årskurs 8 samt kurator och SYV)

3. I årskurs 9 kommer vi att arbeta enligt årshjulet som bl.a. tar upp stress, framtid och drömmar. Vi kommer också att ha en föreläsning om Cannabis med våra ANDT-coacher. Vi kommer också att bjuda in föräldrar någon kväll för att även de ska få föreläsningen. Eftersom det inte blev någon föreläsning med Kvinnofrid för denna årskurs så kommer vi att bjuda in dem under detta läsår istället. (Ansvariga mentorernas i årskurs nio samt ANDT-coacherna.)

4. Måbra-gruppen/kuratorn genomför korta trivselsamtal med alla i årskurs 8 och skolsköterskorna gör hälsosamtal i årskurs 7.

5. Bussvärdar och matvärdar kommer att finnas för att skapa lugn och trygghet.

Vi kommer att göra ett schema där den lärare som har årskurs sju lektionen innan lunch även går med klassen och äter mat i matsalen. Vi gör detta de fyra första veckorna på terminen då vi tror att detta kan främja att fler elever går och äter och det vet vi ju är en framgångsfaktor även för studierna. (Ansvarig

(3)

3(4)

Rektor samt utsedda värdar)

6. Trygghetsvandring kommer att genomföras på skolan för att på så sätt identifiera otrygga platser och skapa större trygghet för eleverna under skoldagen.

(ansvarig kurator). Detta gör vi då vi står mitt i en byggnation där det är extra viktigt att vi är

uppmärksamma och lyhörda för hur de olika etapperna av bygget kommer att på verka våra elevers trygghet och verksamheten i stort.

7. Vi vill utöka arbetet med den gemensamma gruppen för skola, polis, Fenix och fältarna. Vi vill komma ut till föreningar runtom i Älmhult med omnejd och skapa gemensamma samarbetsprojekt för att främja en god värdegrund och integrera alla i samhället för att påverka våra ungdomar på ett positivt sätt och på en bred front. Detta kommer att planeras vidare under höstens möten med gruppen.

8. Fokusgrupper kommer att hållas under vårterminen 2022 för att öka elevers delaktighet och skapa bättre förståelse kring vad våra elever efterfrågar.

9. Projektet dans för hälsa som provstartade lite under vårterminen 2021 kommer att köras även till hösten.

Lone som är dansledare kommer att komma ut till alla klasser på Linnéskolan och låta eleverna prova på vad det innebär att dansa bara för att det är kul! Projektet kommer sedan att vara på fritiden i skolans lokaler. (Ansvarig kurator)

Vad gör skolan när kränkande behandling upptäcks?

Om du som elev känner dig utsatt:

Berätta för någon i skolan vad som hänt. All personal på skolan är skyldig att ta det du säger på allvar.

Tillsammans kan ni komma överens om hur ni går vidare för att kränkningen ska upphöra. Elevhälsans personal finns där också för att hjälpa till.

Om du som kamrat vet/känner till något:

Om du får veta att någon är utsatt, eller är orolig för att någon är det, berätta för din mentor eller någon annan vuxen på skolan som du har förtroende för.

Om du som vårdnadshavare får kännedom:

Om du ser eller misstänker att ditt barn är utsatt för diskriminering eller kränkande behandling i skolan så kontakta mentor, rektor eller någon från elevhälsan.

Skolan har alltid en skyldighet att utreda när det kommer till någons kännedom att ett en elev upplever sig kränkt, trakasserad eller diskriminerad. Det krävs alltså inga bevis för att något har hänt. Syftet med att utreda är att få tillräckligt med information och kunskap om situationen, så att den ansvariga för verksamheten kan bedöma vilka åtgärder som måste genomföras för att kränkningarna, trakasserierna eller diskrimineringen ska upphöra.

Rutin för rapportering och utredning:

• Någon i personalen får kännedom om att en elev upplever sig kränkt, trakasserad eller diskriminerad.

• Samtal förs med den som blivit kränkt för att få veta som hänt. Personalen dokumenterar händelsen.

• Rektor informeras via skolans digitala rapporteringssystem.

(4)

4(4)

• Samtal hålls med den eller de som utfört kränkningen. Budskapet är att kränkning inte är ok och det måste upphöra omedelbart. Personalen dokumenterar samtalet.

• Berörda föräldrar informeras om vad som hänt och hur skolan arbetar vidare för att kränkningen ska upphöra.

• Personal följer upp händelsen med de inblandade eleverna under de närmaste veckorna.

• Om personal på skolan kränker eleven ansvarar rektor för utredning och åtgärder.

Kontakt

Det är viktigt att den som upplever sig kränkt eller misstänker att någon blivit kränkt kontaktar skolan.

Skolans expedition telefonnummer:

• Rektor: Andreas Burander 0476-553 38, Torbjörn Öberg 0476-555 52

• Kurator: Bodil Claesson 0476-552 11

• Skolsköterska: Suzanne Levin 0476-553 35, Gisella Johansson 0476-55422

• Mentor: Nelly Malmkjär (7ADCD) 0476-64 24 05, Olivia Monsler (7EFGH) 0476-64 24 02, Jesper von Krusenstierna (8ABCD) 0476-553 57, Marie Nilsson (8EFGH) 0476-64 24 04, Jonas Borg (9ABCD) 0476-64 24 01, Sandra Eriksson (9EFGH) 0476-64 24 03

Du som elev kan kontakta Barn- och elevombudet (BEO) eller Diskrimineringsombudsmannen (DO). De är till för dig som behöver stöd och rådgivning. Du kan ringa, skriva eller mejla.

Barn- och elevombudet (BEO) gällande mobbning och kränkningar Box 23069

104 35 Stockholm

E-post: beo@skolinspektionen.se Tel: 08-586 080 00

Diskrimineringsombudsmannen (DO) Box 3686

103 59 Stockholm E-post: do@do.se Tel: 08-120 20 700

Detta är en miniversion av skolans Plan mot kränkande behandling, trakasserier och diskriminering. Du hittar hela planen på skolans hemsida på www.almhult.se

Figure

Updating...

References

Related subjects :