• No results found

Rastplats Kiruna Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur projektet kommer att planläggas, när du kan påverka samt vilka beslut som kommer att fattas.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Rastplats Kiruna Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur projektet kommer att planläggas, när du kan påverka samt vilka beslut som kommer att fattas."

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

TMALL 0109 Mall Planläggningsbeskrivning v. 3.0

Samrådsunderlag

Planläggningsbeskrivning – 2018-03-09

Rastplats Kiruna

Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur projektet kommer att planläggas, när du kan påverka samt vilka beslut som kommer att fattas.

Bakgrund, ändamål och syfte med projektet

Trafikverket har som målsättning att det ska finnas rastplatser med 50 till 100 kilometers avstånd längs det nationella stamvägnätet, där E10 ingår. Idag finns rastplatserna Bessesjohka, 73 km norrut från Kiruna, och Lappeasuando, 65 km söderut. Det finns behov av ytterligare en rastplats mellan dessa. Trafikverket tar nu fram en vägplan för byggande av en rastplats i anslutning till E10 i Kiruna närområde. Planeringen sker i samband med att E10 byggs i ny sträckning norr om Kiruna tätort i samband med stadsomvandlingen.

Vad har hänt?

I slutet på 2017 har Trafikverket genomfört en utredning där ett flertal alternativa placeringar av en rastplats längs E10 mellan Krokvik och Alttajärvi har beskrivits. Alternativen har utvärderats och Trafikverket har valt ut två placeringar som vid en sammanvägd bedömning ansetts ha bäst

måluppfyllelse för att behandlas vidare. Det är en plats på norra sidan av E10 vid Báhpagobba norr om Luossajärvi och en plats längs den befintliga lokalvägen nedanför skidbacken på Luossavaara.

Så här planerar vi arbetet

Planarbetet har under vintern 2018 inletts med framtagande av ett samrådsunderlag. I

samrådsunderlaget redovisas två förslag för placering av rastplatsen. Samråd kommer att hållas där berörda parter, allmänheten och andra intressenter har möjlighet att lämna synpunkter. Tid för samråd kommer att annonseras i tidningarna. När samrådet är genomfört kommer Trafikverket besluta om vilket alternativ till placering av rastplats som det arbetas vidare med.

Samrådsunderlaget skickas sedan in till Länsstyrelsen för beslut om projektet medför en betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsens beslut påverkar sedan vilken detaljeringsgrad som det fortsatta planarbetet skall ha. Trafikverket räknar med att projektet inte antas medföra en betydande miljöpåverkan vilket innebär att endast en miljöbeskrivning tas fram för projektet.

Därefter fortsätter arbetet i form av en samrådshandling. I samrådshandlingen studeras och beskrivs det valda alternativet mer detaljerat. Samråd sker bland annat genom ett större samrådsmöte där Trafikverket beskriver projektet och den föreslagna lösningen. Samrådshandlingen kommer vara ute på remiss sommaren 2018. Den finns då tillgänglig i Stadshuset, Folketshus samt på Trafikverkets hemsida. Samrådsunderlaget kommer att via brev skickas ut till berörda markägare, parter och intressenter. Syftet är att berörda parter ska få möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Efter samrådet fortsätter arbetet för att få fram en färdig vägplan.

När planförslaget är klart annonseras detta i lokalpressen och förslaget ställs ut för granskning under en period av minst en månad. De markägare som är direkt berörda kommer att meddelas via brev när granskningstiden börjar, övriga meddelas via annonsering i lokalpressen.

(2)

#2 Nyhetsbrev 1 april 2010

Allmänhet, myndigheter och andra intressenter har då återigen möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. Därefter skickas det färdiga förslaget in för fastställelseprövning hos Trafikverket.

Fastställelseprövningen innebär att den formella handläggningen av planen prövas av en så kallad planprövningshandläggare inför godkännande av planen. Syftet med fastställelseprövningen är att kontrollera att projektet har drivits enligt gällande lagstiftning, att tillräckliga samråd har hållits och att hänsyn har tagits till miljö, markägare med mera.

Om vägplanen blir godkänd så fastställs den. När den vunnit laga kraft har Trafikverket rätt att ta marken i anspråk för byggnation. Meddelande om planens fastställelse kommer att annonseras i lokalpressen samt skickas ut till berörda fastighetsägare och myndigheter via brev.

Vad händer framöver?

Samrådsunderlaget kommer vara ut på remiss 2018-03-13 – 2018-03-27. Därefter tar Trafikverket beslut om vilket alternativ som ska utredas vidare. Samrådsunderlaget kommer att skickas till Länsstyrelsen för beslut om betydande miljöpåverkan. Därefter påbörjas arbetet med

samrådshandlingen. Ett samrådsmöte på orten kommer att hållas där berörda parter, allmänheten och andra intressenter bjuds in till mötet.

Vägplanen ställs ut för granskning under hösten 2018. Planeringen är sedan att vägplanen kommer att lämnas in för fastställelse under vintern 2019.

När kan du påverka?

Det finns ett flertal tillfällen när du har möjlighet att påverka. Utöver de mer formella samrådstillfällena är du alltid välkommen att höra av dig med frågor och synpunkter till

projektledningen under hela vägplanprocessen. Ju tidigare synpunkterna kommer till vår kännedom desto lättare är det att anpassa förslaget. Nedan redovisas en ungefärlig tidsaxel för det fortsatta arbetet.

Vill du veta mer?

Denna planläggningsbeskrivning kommer att uppdateras löpande under projektet. Hör gärna av dig till oss om du har frågor! Mer information om projektet hittar du på vår hemsida

www.trafikverket.se/kiruna

Samrådsunderlag (här är vi just nu)

Beslut om betydande miljöpåverkan

(vår 2018)

Samrådsmöte (sommar 2018)

Granskning (höst 2018)

Fastställelseprövning (vinter 2019)

Adress:

Box 809 (besök: Sundsbacken 2-4) 971 25 Luleå

Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se

Projektledare:

Simon Lövgren Telefon: 0771-921 921 simon.lovgren@trafikverket.se

Delprojektledare:

Gabriella Carlman Telefon: 0771-921 921

gabriella.carlman@trafikverket.se

References

Related documents

Projekt Mälarbanan kommer att bygga ut järnvägen mellan Tomteboda och Kallhäll från två till fyra spår.. Projektet har delats in

Samrådsunderlaget och samrådsredogörelsen kommer att ligga till grund för Länsstyrelsens beslut om projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller inte.. Beroende

Samrådsunderlaget och samrådsredogörelsen kommer att ligga till grund för Länsstyrelsens beslut om projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller inte.. Beroende

Trafikverket tar nu fram en vägplan för byggande av en rastplats i anslutning till E10 i Kiruna närområde.. Planeringen sker i samband med att E10 byggs i ny sträckning norr om

Berörda markägare kommer att kallas till samrådsmötet via brev och övriga kommer att inbjudas via annonser i lokalpressen.. Efter samrådet fortsätter arbetet för att få fram

Granskningshandlingen ställs ut i Folkets hus i Kiruna, Stadshuset i Kiruna, på Trafikverket i Luleå och på www.trafikverket.se för granskning under 16 maj – 18 juni. Planeringen

Berörda markägare kommer att kallas till samrådsmötet via brev och övriga kommer att inbjudas v ia annonser i lokalpressen.. Efter samrådet fortsätter planarbetet för att få

För att komma vidare i arbetet med projektet har två delsträckor i det tidigare arbetet prioriterats, dels denna vägplan som innebär en ny gång- och cykelväg mellan Hällbybrunn

Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur projektet kommer att planläggas, när du kan påverka samt vilka beslut som kommer att fattas.. Bakgrund,

I vägplanens samrådshandling val av lokaliseringsutredning har ett antal alternativ studerats för möjligheten att säkerställa vägens funktion i befintligt läge samt i

Under den tidsperiod när vägplanen kungörs och ställs ut för allmänhetens granskning kan du lämna skriftliga synpunkter. Vill du

Samrådsunderlaget utgör underlag för samråd och för Länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan och kommer att finnas tillgängligt under tiden 11 november till 1

Detta för att säkerställa tillgänglighet för tågresande till och från Kiruna centralort och därigenom transportkvalitén för persontåg.. Vad

Samrådshandlingen kommer att uppdateras efter vårens samråd och inför ställningstagande om val av lokalisering, sommaren 2021.. Efter det inledande samrådet har arbetet

Därefter kommer vägplanen att skickas till länsstyrelsen för deras tillstyrkan och därefter kommer Trafikverket att fastställa vägplanen. När kan

Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur projektet kommer att planläggas, när du kan påverka samt vilka beslut som kommer att fattas.. Bakgrund,

Samrådsunderlaget används för att samråda med de som berörs av projektet och är ett underlag till länsstyrelsen för beslut om betydande miljöpåverkan.. Projektet håller

Flera projekt pågår längs Malmbanan där Trafikverket vill förbättra kapaciteten för både person- och godståg och förlänger driftplatser för att möjliggöra möten för

En samrådsremiss för samrådsunderlaget har gått ut till enskilda som särskilt kan beröras, Länsstyrelsen Norrbotten, Gällivare kommun samt andra myndigheter och organisationer

För att komma vidare i arbetet med projektet har två delsträckor i det tidigare arbetet prioriterats, dels denna vägplan som innebär en ny gång- och cykelväg mellan Hällbybrunn

Samrådsunderlaget ligger till grund för Länsstyrelsens beslut om projektet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.. När Länsstyrelsen har beslutat att projektet inte

Vår långsiktiga plan är att bygga om korsningen till en cirkulationsplats, tillgänglighetsanpassa två busshållplatser i anslutning till korsningen samt ordna så att

När samrådsskedet är slutfört färdigställs järnvägsplanen till en granskningshandling som görs tillgänglig för granskning och synpunkter.. Efter granskningen yttrar