• No results found

Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur projektet kommer att planläggas, när du kan påverka och vilka beslut som kommer att fattas.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur projektet kommer att planläggas, när du kan påverka och vilka beslut som kommer att fattas. "

Copied!
3
0
0

Full text

(1)

TMALL 0109 Mall Planläggningsbeskrivning v. 3.0

Planläggningsbeskrivning – 2019-11-21

Projekt Mälarbanan – delsträcka Duvbo - n a

Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur projektet kommer att planläggas, när du kan påverka och vilka beslut som kommer att fattas.

Bakgrund, ändamål och syfte med projektet

Mälarbanan är en viktig del av järnvägsnätet och förbinder Örebro, Västerås och Enköping med Stockholm. Mälarbanan är också en del av Stockholms lokala pendeltågsnät. Den cirka 20 kilometer långa sträckan mellan Tomteboda och Kallhäll i nordvästra Stockholm är en av landets mest

trafikerade. Idag används spåren maximalt i rusningstid och det gör att trängsel och förseningar är vanliga.

Vi bygger ut järnvägen från två till fyra spår mellan Tomteboda och Kallhäll för att fler ska kunna ta tåget. Utbyggnaden bidrar till stadsutveckling och lättare arbetspendling i den växande

Mälardalsregionen. När pendeltågen får egna spår i mitten så kan fjärr- och regionaltåg köra om på de yttre spåren. Det gör att fler tåg kan gå tätare och punktligare.

Aktuell utbyggnad sträcker sig från Spånga i Stockholms stad till Duvbo i Sundbyberg, en sträcka på ca 2,4 km. Utbyggnaden innebär att befintligt spårområde breddas med två nya spår och att planskilda korsningar stängs och ersätts med nya över- eller underfarter.

Vad har hänt?

Projekt Mälarbanan påbörjades redan 2004. Då gällde en annan lagstiftning för planering av

järnvägar, vilket innebär att projekt Mälarbanan har genomfört en förstudie och en järnvägsutredning.

Jämfört med dagens lagstiftning motsvarar det den så kallade åtgärdsvalsstudien och de inledande delarna i planläggningen.

Projekt Mälarbanan kommer att bygga ut järnvägen mellan Tomteboda och Kallhäll från två till fyra spår. Projektet har delats in i delsträckor. Delsträckorna Barkarby-Kallhäll och Tomteboda-Huvudsta är tagna i drift. För delen Spånga-Barkarby pågår produktion och för delen Huvudsta-Duvbo pågår arbetet med järnvägsplan.

För aktuell delsträcka Duvbo-Spånga ställdes planen ut på samråd 2015. Samrådssynpunkterna som kom in sammanfattades i en samrådsredogörelse.

I slutet av samrådsskedet skickas en miljökonsekvensbeskrivning in till länsstyrelsen för deras godkännande. Denna har godkänts av länsstyrelsen 2016. Under hösten 2016 ställdes järnvägsplanen ut för granskning. Då fanns handlingar framme (plankartor, planbeskrivning och

(2)

#2 Nyhetsbrev 1 april 2010

gestaltningsprogram) som visade hur vi tänkte bygga de tillkommande spåren, vilket markintrång det skulle bli samt vilka skyddsåtgärder, såsom exempelvis bullerskydd, som planerades. Framtagen miljökonsekvensbeskrivning och samrådsredogörelse bilades handlingarna.

Så här planerar vi arbetet

Sedan vi ställde ut förslaget för granskning 2016 har vi gjort en översyn av järnvägsplanen. Nu undersöker vi lösningar som inte presenterades under granskningen. Det gör vi i samverkan med Stockholms stad som arbetar med detaljplaneringen för området nära järnvägen. Vi utreder bland annat en lösning som ska ersätta järnvägsövergången vid Sulkyvägen, som kommer stängas.

Vi planerar att den nya granskningen sker våren 2020. Anledningen till att det planeras en ny

granskning är att det gått så pass lång tid sedan förra granskningen och att berörda ska få möjlighet att lämna synpunkter på de nya lösningar som tillkommer.

Därefter skickas järnvägsplanen till länsstyrelsen för deras yttrande. Efter inkomna synpunkter från berörda, bland annat länsstyrelsen, justeras vid behov järnvägsplanen och i det fall ändringar görs skickas ett PM ut om ändringar efter granskning. Det sista steget i planläggningen är att skicka järnvägsplanen till Trafikverkets Planprövningsenhet för fastställelse.

När kan du påverka

Samrådet sker löpande under hela planläggningsprocessen, dvs. de synpunkter som kommer in underhand i projektet kommer att sammanfattas i den ovan nämnda samrådsredogörelsen och presenteras i den nya granskningen. Under den nya granskningen har ni sedan möjlighet att komma med synpunkter på det slutgiltiga planförslaget.

Parallellt med arbetet med järnvägsplan planerar Stockholms stad att deras detaljplan för samma sträcka ska ut på samråd och granskning. Ni som berörs har därmed även möjlighet att lämna synpunkter på detaljplanens handlingar. Detaljplanen omfattar ett något större område än

järnvägsplanen eftersom ombyggnader av vägar mm ligger inom detaljplanen. Detaljplanen styr hur marken får användas, bland annat för park, väg- och gång och cykeltrafik.

Det finns därefter möjlighet för berörda sakägare att överklaga Trafikverkets beslut att fastställa järnvägsplanen samt även kommunens antagandebeslut för detaljplan.

Nästa steg är att ta fram bygghandlingar för vidare arbete med produktion och byggskede.

(3)

#2 Nyhetsbrev 1 april 2010

Vill du veta mer?

Denna planläggningsbeskrivning kommer att uppdateras löpande under projektet. Hör gärna av dig till oss om du har frågor! Mer information om projektet hittar du på vår webbplats:

www.trafikverket.se/malarbanan

Adress:

Svetsarvägen 10, 171 04 Solna Telefon: 071-921 921

Projektledare:

Jenny Berg

Telefon: 0771-921 921

Projekteringsledare:

Åsa Malmborg Telefon: 0771-921 921

References

Related documents

Trafikverket tar nu fram en vägplan för byggande av en rastplats i anslutning till E10 i Kiruna närområde.. Planeringen sker i samband med att E10 byggs i ny sträckning norr om

Berörda markägare kommer att kallas till samrådsmötet via brev och övriga kommer att inbjudas via annonser i lokalpressen.. Efter samrådet fortsätter arbetet för att få fram

Samråd kommer att hållas där berörda parter, allmänheten och andra intressenter har möjlighet att lämna synpunkter.. Tid för samråd kommer att annonseras

För att komma vidare i arbetet med projektet har två delsträckor i det tidigare arbetet prioriterats, dels denna vägplan som innebär en ny gång- och cykelväg mellan Hällbybrunn

Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur projektet kommer att planläggas, när du kan påverka samt vilka beslut som kommer att fattas.. Bakgrund,

I vägplanens samrådshandling val av lokaliseringsutredning har ett antal alternativ studerats för möjligheten att säkerställa vägens funktion i befintligt läge samt i

Under den tidsperiod när vägplanen kungörs och ställs ut för allmänhetens granskning kan du lämna skriftliga synpunkter. Vill du

Samrådsunderlaget utgör underlag för samråd och för Länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan och kommer att finnas tillgängligt under tiden 11 november till 1

Därefter kommer vägplanen att skickas till länsstyrelsen för deras tillstyrkan och därefter kommer Trafikverket att fastställa vägplanen. När kan

Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur projektet kommer att planläggas, när du kan påverka samt vilka beslut som kommer att fattas.. Bakgrund,

Samrådsunderlaget används för att samråda med de som berörs av projektet och är ett underlag till länsstyrelsen för beslut om betydande miljöpåverkan.. Projektet håller

Vägplan med status Granskningshandling kommer att finnas tillgänglig för allmänhetens granskning från 2021-03-01 till 2021-03-31 på Trafikverkets kontor i Luleå, kommunhuset i

Flera projekt pågår längs Malmbanan där Trafikverket vill förbättra kapaciteten för både person- och godståg och förlänger driftplatser för att möjliggöra möten för

Andra enskilda som kan antas bli särskilt berörda samt myndigheter och organisationer ges också möjlighet att yttra sig över samrådsunderlaget innan det lämnas till

Länstyrelsen bedömde att Åtgärd 2 – GC-väg längs Karakåsvägen samt Åtgärd 3 – Framkomlighetsåtgärder Esperöds- allén medför betydande miljöpåverkan medan Åtgärd 1 -

En samrådsremiss för samrådsunderlaget har gått ut till enskilda som särskilt kan beröras, Länsstyrelsen Norrbotten, Gällivare kommun samt andra myndigheter och organisationer

För att komma vidare i arbetet med projektet har två delsträckor i det tidigare arbetet prioriterats, dels denna vägplan som innebär en ny gång- och cykelväg mellan Hällbybrunn

Samrådsunderlaget ligger till grund för Länsstyrelsens beslut om projektet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.. När Länsstyrelsen har beslutat att projektet inte

Vår långsiktiga plan är att bygga om korsningen till en cirkulationsplats, tillgänglighetsanpassa två busshållplatser i anslutning till korsningen samt ordna så att

Vägplanen med status granskningshandling och miljökonsekvensbeskrivningen finns tillgänglig för granskning under sommaren 2019 och skickas sedan in för fastställelse då

Genom att bygga förbigångsspår där godstågen kan stanna och släppa förbi snabbare tåg skapas bättre förutsättningar och kapacitet för godståg samtidigt som det minskar

När samrådsskedet är slutfört färdigställs järnvägsplanen till en granskningshandling som görs tillgänglig för granskning och synpunkter.. Efter granskningen yttrar

Det har även gjorts en lokaliseringsutredning för en ny rastplats mellan Malmö och Ystad samt en cykelutredning för att utreda hur cykelvägar bör se ut för att tillgodose alla