• No results found

, UD 2020/04337/HI Remissvar på Promemoria om proportionalitetsprövning av krav på yrkeskvalifikationer

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share ", UD 2020/04337/HI Remissvar på Promemoria om proportionalitetsprövning av krav på yrkeskvalifikationer"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

Box 135 | 751 04 Uppsala | von Kraemers allé 19 Telefon: 0200-28 33 33 | registrator@isof.se Org.nr 202100-1082 | www.isof.se DATUM: 2020-05-28 DNR: 61-20/0566

Utrikesdepartementet 103 33 Stockholm

Remissvar på Promemoria om proportionalitetsprövning

av krav på yrkeskvalifikationer, UD 2020/04337/HI

Institutet för språk och folkminnen (Isof) lämnar härmed synpunkter på Promemoria om proportionalitetsprincipen av krav på yrkeskvalifikationer, UD2020/04338/HI.

Myndighetens svar avgränsas till de förslag som handlar om översättningar och som presenteras i avsnitt 5.12.1 Informationsförfarande på s.73-74. Övriga förslag i promemorian ligger utanför Isofs verksamhetsområde.

5.12.1 Informationsförfarande

Förslag: I förordningen om erkännande av yrkeskvalifikationer ska det anges

att den information som Universitets- och högskolerådet behöver för att kunna informera kommissionen om nya eller ändrade krav på

yrkeskvalifikationer och skälen för dessa ska lämnas av Regeringskansliet i fråga om krav som följer av lag eller förordning, och av den myndighet som beslutat föreskriften i fråga om krav som följer av myndighetsföreskrift. Informationen ska lämnas till Universitets- och högskolerådet senast tre månader efter det att nya eller ändrade krav har beslutats.

Bedömning: Regeringskansliet respektive den myndighet som beslutat

föreskriften bör bistå Universitets- och högskolerådet med översättningar av relevanta delar av informationen.

(2)

INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

Box 135 | 751 04 Uppsala | von Kraemers allé 19 Telefon: 0200-28 33 33 | registrator@isof.se Org.nr 202100-1082 | www.isof.se

2

Isofs synpunkter

Förslaget gäller ändringar i det system för informationsöverföring som etablerats för att säkerställa att EU-kommissionen får regelbunden information om nya eller ändrade krav på yrkeskvalifikationer från medlemsländerna. Den informationen ska i Sverige överlämnas via

Universitets- och högskolerådet som rapporterar till kommissionen. Detta gör rådet genom att regelbundet föra över information via ett system som är gemensamt för EU-länderna. Ofta lämnas den informationen på engelska via en databas.

I den del av avsnittet som gäller översättning, föreslår promemorian att denna informationsöverföring också fortsättningsvis bör kunna ske på engelska, i alla fall tills dess att översättning kan ske på ett effektivt sätt, till exempel via en automatisk översättningsfunktion. Samtidigt anger §13 språklagen (SFS 2009:600) att ”Svenska är Sveriges officiella språk i internationella

sammanhang. Svenskans ställning som officiellt språk i Europeiska unionen ska värnas.”

Med anledningen av detta, för promemorian en diskussion om hur regeringen i detta fall bör förhålla sig till språklagen:

”Det hade […] varit önskvärt att använda svenska vid registreringen i databasen, men att det samtidigt ligger det i Sveriges eget intresse att informationen om de yrken som reglerats i Sverige är lättillgänglig för yrkesutövare från andra länder som önskar utöva sitt yrke här. På motsvarande sätt har svenska yrkesutövare som önskar utnyttja den fria rörligheten på den inre marknaden ett intresse av att få

information om vilka regler som gäller i andra länder. I avvaktan på att kommissionen åtar sig att översätta informationen, alternativt bygger in en automatisk översättningsfunktion i databasen, bör delar av informationen därför även fortsättningsvis lämnas på engelska. Isof stödjer promemorians resonemang, och menar att det exempel som beskrivs utgör ett rimligt skäl att använda engelska i informationsöverföringen mellan Universitets- och högskolerådet och EU-kommissionen. Samtidigt är det önskvärt, precis som promemorian skriver, att kommissionen arbetar för att det på sikt ska vara möjligt att tillhandahålla översättningar till EU:s officiella språk, däribland svenska.

References

Related documents

Länsstyrelsen Västra Götalands län 403 40 Göteborg Telefon: 010-224 40 00 (vxl) Webb: www.lansstyrelsen.se/vastragotaland E-post: vastragotaland@lansstyrelsen.se.. Yttrande

I den slutliga handläggningen av ärendet har generaldirektör Malin Ekman Aldén (beslutande), avdelningschef Magnus Lagercrantz och utredare Ola Balke

Per-Olof Wikström har

Juristen Tony Back har beslutat i detta ärende med juristen Daniel Moius som föredragande. Kommissarie Mats Hjelmgren har deltagit i den slutliga handläggningen.. POLISMYNDIGHETEN

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.. Christian Pousette

Beslut om detta yttrande har fattats av myndighetschefen Per Johansson i närvaro av chefsjuristen Anders Ahlgren, chefsrevisorn Carin Rytoft Drangel samt avdelningsdirektören

I den slutliga handläggningen har också chefsjuristen Anders Swahnberg, Annett Kjellberg, Katharina Gielen, Anna Wretling Clarin och Ann Bladh deltagit..

STRÅLSÄKERHETSMYNDIGHETEN Nina Cromnier Anna Haraldsson För kännedom