• No results found

Yttrande avseende tillfälliga bestämmelser om viss smittbärarpenning med anledning av sjukdomen covid-19

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Yttrande avseende tillfälliga bestämmelser om viss smittbärarpenning med anledning av sjukdomen covid-19"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

Yttr YTTRANDE 2020-06-17 Vårt dnr: 20/00969 1 (2) Ert dnr: S2020/05402/SF

Sveriges Kommuner och Regioner

info@skr.se, www.skr.se

Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Tfn: 08-452 70 00 Org nr: 222000-0315 Avdelningen för Arbetsgivarpolitik Annika Bjursell

Ann-Sophie Svedhem

Avdelningen för Vård och omsorg Cecilia Alfvén

Socialdepartementet 10333 STOCKHOLM

Yttrande avseende tillfälliga bestämmelser om viss

smittbärarpenning med anledning av sjukdomen covid-19

Sammanfattning

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tillstyrker förslaget om tillfälliga

bestämmelser om smittbärarpenning för vissa anhöriga till personer i riskgrupp som ska ingå i den nya förordningen som föreslogs i den nyligen remitterade promemorian Tillfälliga bestämmelser om viss sjukpenning i förebyggande syfte med anledning av covid-19 (S2020/04874/SF).

Utöver de synpunkter som SKR redan har framfört avseende förslagen i den ovan nämnda promemorian vill förbundet gällande de kompletterande förslagen göra följande tillägg:

• Förslaget innehåller krav på uppvisande av läkarintyg vid ansökan om förmånen. Precis som i tidigare remissyttrande om ”Tillfälliga bestämmelser om viss sjukpenning i förebyggande syfte med anledning av covid-19” anser inte SKR att det behöver ställas krav på just läkarintyg som medicinskt underlag för att styrka tillhörighet till riskgrupp. SKR föreslår återigen att kravet skulle kunna ändras till medicinskt underlag, i syfte att underlätta för hälso- och sjukvården att ta fram medicinskt underlag som verifierar den anhöriges tillhörighet till riskgrupp. Att få en mer öppen skrivning skulle underlätta för hälso- och sjukvården att kunna ta fram medicinska underlag som kan verifiera en person tillhörighet till riskgrupp enligt förslagen utifrån remiserna om riskgrupperna respektive anhöriga till riskgrupper, och även synkronisera vilka underlag/intyg som behövs

SKR förstår svårigheterna att snabbt utreda möjliga tillfälliga förmåner för riskgrupperna och anhöriga inom gällande lagstiftning. Förutom förslaget om utvidgad förebyggande sjukpenning för riskgrupper, föreslås tillägget för vissa anhöriga, som är ytterligare en helt annan förmån. Förbundet ser utmaningen i kommunikationen om de olika förslagen på förmåner. Dessutom kommer det enligt förslaget att ske mitt i semestertiderna, vilket ytterligare förvårar att få ut informationen om de nya förmånerna till berörda aktörer och till

målgrupperna. Risker och konsekvenser angående dessa aspekter behöver belysas.

(2)

2020-06-17 Vårt dnr:

20/00969 2 (2)

Förslaget gäller bl.a. de som arbetar hos en person som har personlig assistans enligt SFB, men det verkar inte omfatta personer som har kommunala beslut enligt LSS, vilket skulle behöva tydliggöras - alternativt att alla som har personlig assistans ingår (även kommunala beslut).

Sveriges Kommuner och Regioner Anders Knape

References

Related documents

Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för smittbärar- penning och resekostnadsersättning som avser tid före den 1

den försäkrade under den kalendermånad han eller hon har avstått från förvärvsarbete enligt första stycket har arbetat som personlig assistent i minst 80 timmar åt

den försäkrade under den kalendermånad han eller hon har avstått från förvärvsarbete enligt första stycket har arbetat som personlig assistent enligt 9 a § lagen (1993:387) om

Förslaget till de nya bestämmelserna om viss smittbärarpenning föreslås ingå i den nya förordningen som fanns föreslagen i den nyligen remitterade promemorian

Då stora delar av det nu aktuella förslaget överensstämmer med innehållet i den tidigare promemorian hänvisar Arbetsgivarverket i de delarna till sitt tidigare inlämnade

Astma- och Allergiförbundet delar synen på att inte samtliga personer med astma bedöms tillhöra en riskgrupp, men vill alltså poängtera att Socialstyrelsen i sin rapport från 2

anledning av sjukdomen covid-19 och tillfälliga bestämmelser om förebyggande tillfällig föräldrapenning för ett barn som har varit allvarligt sjukt.. Tillfälliga bestämmelser

myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter. Datainspektionen har utifrån

Vi menar i övrigt att den tillfälliga förebyggande sjukpenningen bör kunna betalas ut retroaktivt, då flera av våra medlemsförbund vittnat om att många personer i riskgrupp

Försäkrade som utför personlig assistans åt en närstående som har insatsen biträde av personlig assistent enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa?.

Samtidigt missas vissa grupper, särskilt anhöriga till de personer med funktionsnedsättning som inte har personlig assistans eller närståendepenning, vilket betyder

Ansökan om smittbärarpenning ska undertecknas på heder och samvete. De uppgifter som ska lämnas i ansökan framgår i bestämmelsens andra stycke. Där framgår inte att sökanden

IFAU har ingenting att addera till sitt tidigare remissvar avseende remiss Tillfällig lagstiftning om förebyggande sjukpenning S2020/04874/SF. Angående tillfälliga bestämmelser

I den slutliga handläggningen av ärendet har generaldirektör Malin Ekman Aldén (beslutande), sektionschef Magnus Lagercrantz och utredare. Emmanuel Galaup

• Svenskt Näringsliv anser att det i förslaget till förordning avseende tillfälliga bestämmelserna om förebyggande tillfällig föräldrapenning bör anges tidpunkt för när

SFS är därför måna om att studerande som uppbär studiemedel ska kunna omfattas av det utökade skyddet, som föreslås för försäkrade genom den nya förordningen om

Det är dock bestämmelserna i dataskyddsförordningen som ger ramen för om nationella kompletterande bestämmelser kan och i vissa fall ska införas (artikel 6.2 och 6.3).. Av

Regleringen om viss sjukpenning i förebyggande syfte blir följaktligen inte tillämplig när denna risknivå underskrids. Denna risknivå skulle kunna beskrivas som en sådan

Myndigheten för delaktighet, MFD, tillstyrker promemorians förslag på tillfälliga bestämmelser om förebyggande sjukpenning i syfte att bidra till ett ökat skydd för individer

För den del som ersättning lämnas krävs enligt förslaget att den försäkrade inte har möjlighet att utföra sitt förvärvsarbete i hemmet och att arbetsgivaren inte kan erbjuda

Eftersom det finns ett straffansvar kopplat till att oriktiga uppgifter lämnas (se bidragsbrottslagen [2007:612]), är jag tveksam till om regleringen uppfyller kravet

För den del som ersättning lämnas krävs enligt förslaget att den försäkrade inte har möjlighet att utföra sitt förvärvsarbete i hemmet och att arbetsgivaren inte kan