BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2016 FASTOUT INT. AB ( )

Full text

(1)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2016 FASTOUT INT. AB

(559019-5748)

(2)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI - DECEMBER 2016

INNEHÅLL

VD har orde ​t 3

Finansiell översikt 5

Koncernens Resultaträkning, Balansräkning och Kassaflödesanalys 8

Redovisnings- och värderingsprinciper 12

Styrelsen och verkställande direktören för FastOut Int.

AB avger härmed följande rapport för perioden 2016.01.01 - 2016.12.31

(3)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI - DECEMBER 2016

VD har ordet

2016 var ett mycket händelserikt år för FastOut. Det var första året som noterat aktiebolag och mitt första år som VD för bolaget. När jag blickar tillbaka kan jag se att vi åstadkommit mycket och tagit bolaget en bra bit framåt även om vi fortfarande har den största delen av resan framför oss.

På produktsidan vill jag lyfta fram två större projekt som vi utvecklat och lanserat under året. En efterlängtad app för våra anslutna drönarpiloter lanserades i maj. Genom appen kan piloter ta

kundunika uppdrag och snabbt mappa upp större områden med 360° vyer. Appen blev snabbt populär och hjälpte oss att ansluta fler än 100 drönarpiloter över hela landet.

FastOut har även tagit fram en Virtual Reality-produkt som nu är en del av vårt ordinarie utbud, där vi låter våra användare skapa så kallade 360° VR-tourer. Detta är en toppmodern och snabb visning av fastigheter där användare kan hoppa mellan utsiktspunkter i närområdet och sedan in i fastigheten.

Dessa tourer är kompatibla med mobil, surfplatta, dator och VR-glasögon. För att se en virtuell tour klicka ​

här.

Vår vision med den nya VR-produkten är att alla objekt som säljs eller hyrs ut ska kunna ha en invändig 360° VR-tour till en låg kostnad. Det ger ett stort mervärde för konsumenter när en fysisk närvaro simuleras. Vi har byggt en app kopplad till en kamera och automatiserat hela processen. Vi har lagt stor vikt vid att skapa en intuitiv app som ska vara snabb och enkel att använda. Exempelvis tar det cirka 5-10 minuter att skapa en tour i en trerummare. Kunden betalar en månadskostnad för appen och har därefter möjlighet att skapa obegränsat antal VR-tourer. Här ser FastOut en mycket stor potential och användningsområdena för VR-produkten är bred.

2016 bjöd tyvärr också på oförutsedda händelser. Domen från Högsta förvaltningsdomstolen i slutet av oktober ställde till det för en hel bransch då fotografering med drönare plötsligt krävde tillstånd i enlighet med kameraövervakningslagen, KÖL. I samband med detta motarbetades innovation inom en kraftigt växande bransch och många arbetstillfällen försvann. Politiker och allmänhet har pressat på från flera håll, vilket gjort att justitieministern lovat en snabb lagändring med syfte att undanta drönare från KÖL. Lagändringen förväntas träda i kraft den 1 augusti 2017.

FastOuts initiala reaktion på domen, efter konsultation med juridisk expertis, var att den inte bör vara applicerbar på FastOut. Detta eftersom tekniken i FastOuts plattform omöjliggör personövervakning.

Det mest ansvarsfulla vi som bolag kunde göra innan vi fått klart besked från vår ansökan hos Länsstyrelsen var att pausa möjligheten för kunder att beställa nya drönaruppdrag i Sverige.

Konsekvensen blev att vi tappade intäkter och en efterföljande anpassning av organisationen

efter de nya förutsättningarna. Vi flyttade fokus från den svenska marknaden och ökade istället våra

ansträngningar för en snabbare expansion av våra befintliga och kommande utlandsetableringar.

(4)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI - DECEMBER 2016

Den 15/2 fick vi ett positivt besked från Länsstyrelsen att återuppta verksamheten med drönarfoto i Stockholms län och vi väntar nu även svar på vår ansökan för ett generellt tillstånd i hela Sverige. Då ansökningarna i Stockholm län och den generella ansökan för hela Sverige var identiska förbereder vi verksamheten för ett positivt beslut även här.

På säljsidan har vi haft framgång och landat många nya kunder under året som varit. Utöver

mäklarbranschen, där vi har ramavtal med 10 av de 12 största mäklarkedjorna i Sverige, har vi tecknat avtal med kunder inom flera nya branscher. Vi har nu kunder inom turism, kommersiella fastigheter, bygg och anläggning samt större online-portaler. Ni kan läsa mer om hur FastOuts produkterbjudande ser ut mot dessa branscher genom att klicka ​

här.

2016 var också året då FastOut expanderade utanför Sveriges gränser. Vi jobbade intensivt med detta och har nu kunder samt en större bildbank i Norge, Finland och Spanien. I Norge var det Finn.no, som bland annat har Norges största marknadsplats för bostäder, som valde att bli först ut och investera i vyer över Oslo samt integrera dem i besökarnas upplevelse på hemsidan. I Finland fick vi också en drömpartner i Alma Media, ett av Finlands största mediabolag, som äger den största digitala marknadsplatsen för bostäder. I Finland har vi mappat upp Helsingfors med omnejd med 360°-vyer som via Alma Media blir tillgängliga för mäklarbranschen. Alma Media kommer också att agera återförsäljare av FastOuts produkter mot mäklare.

I Spanien har FastOut mappat upp ett större område som inkluderar Malaga, Marbella och Estepona med 360°-vyer. Vi har redan flera signerade avtal och jobbar intensivt med att aktivera ytterligare kunder i området. Med glädje kunde vi i februari också meddela att FastOut nu går in i Portugal där första kunden är signerad. Nu påbörjas ett arbete med att mappa upp i ett område längst kusten utanför Lissabon. Vi kommer att fortsätta jobba aktivt under 2017 för att både expandera i befintliga

marknader, men också för att etablera FastOut i nya länder.

Sett till resultatet är det tydligt att drönardomens effekter blev märkbara för FastOut, då vi inte kunnat ta nya uppdrag i Sverige under kvartal fyra samt större delen av kvartal ett 2017. För sista kvartalet var intäkterna på den största marknaden Sverige lägre än tidigare förväntat. Trots domens konsekvenser landade de totala intäkterna för kvartalet på 1,4 miljoner kronor och för helåret på 6 miljoner kronor.

FastOut går in i 2017 med en ny VR-lösning, nya geografiska marknader i sikte och en betydligt starkare produkt. Drönare och VR är båda kraftigt växande branscher och vi ser därför mycket positivt på framtiden.

Alexander Greidinger Verkställande Direktör FastOut Int. AB

(5)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI - DECEMBER 2016

Finansiell översikt

KONCERNENS FINANSIELLA ÖVERSIKT FÖR KVARTAL FYRA 2016

Totala intäkter uppgick till 1,4 MSEK (0,2)

Rörelseresultatet uppgick till -2,2 MSEK (-2,2) Periodens resultat uppgick till -2,3 MSEK (-2,2) Resultat per aktie uppgick till -0,04 SEK (-0,05)

Siffror inom parentes avser kvartal 4 2015.

KONCERNENS FINANSIELLA ÖVERSIKT FÖR HELÅRET 2016

Totala intäkter uppgick till 6,0 MSEK

Rörelseresultatet uppgick till -6,3 MSEK Periodens resultat uppgick till -6,4 MSEK Resultat per aktie uppgick till -0,11 SEK

Koncernen visar inga jämförelsesiffror för helår då koncernen är nybildad.

ANTAL AKTIER

Bolaget har per 2016-12-31, 56 302 957 aktier.

FÖRSLAG TILL UTDELNING

Styrelsen föreslår att utdelning inte lämnas för verksamhetsåret 2016. Bolaget har som ambition att i framtiden lämna utdelning till aktieägarna.

(6)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI - DECEMBER 2016

KOMMANDE RAPPORTER

Delårsrapport ett 2017 2017-04-28 Delårsrapport två 2017 2017-08-18 Delårsrapport tre 2017 2017-10-27

ÅRSSTÄMMA

Årsstämma planeras till den 18 maj 2017 i Bolagets lokaler på Karlavägen 40 i Stockholm. Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på Bolagets och AktieTorgets hemsidor från den 27 april 2017.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RAPPORTPERIODEN (2016.01.01 - 2016.12.31)

● I januari 2016 startade handeln med FastOut Int. ABs aktier på marknadsplatsen AktieTorget.

● Catena Fastigheter blev i januari FastOuts första kund inom kommersiella fastigheter.

● FastOut har under året tecknat avtal med 10 av de 12 största mäklarkedjorna i Sverige.

● FastOut meddelade i mars att bolaget börjar utveckla en funktionalitet för att möta efterfrågan på drönarvyer tillgängliga för Virtual Reality (VR).

● Skistar Vacation Club väljer under april FastOut för invändiga och utvändiga 360° tourer.

● FastOut tecknade i april avtal med Vasakronan.

● I maj lanserade FastOut en ny app för drönarpiloter. Appen gör att piloter snabbt och enkelt ska kunna ansluta sig till det växande nätverket och samtidigt börja ta uppdrag och mappa upp områden.

● FastOut tecknade i juni avtal med Peab som är ett av nordens ledande bygg- och anläggningsföretag.

● FastOut meddelande i juni att man expanderar sin verksamhet till Finland efter att avtal tecknats med en större mediakoncern. I augusti gick man ut med att samarbetspartnern är Alma Media.

● FastOut har i augusti tecknat avtal med Finn.no, Norges största digitala marknadsplats.

● I augusti tog styrelsen i FastOut beslut om att genomföra en fullt garanterad företrädesemission om högst 10 456 254 SEK.

● FastOut lanserar i september ett VR-koncept tillsammans med Vasakronan, Sveriges största fastighetsbolag.

● Högsta förvaltningsdomstolen meddelade i slutet på oktober en dom avseende användningen av kameradrönare (78-16). Domstolen gjorde klart att kameradrönare som kan användas för personövervakning faller under kameraövervakningslagen, KÖL.

● FastOut har i november ansökt om att få sin teknik prövad hos Länsstyrelsen för att kunna återuppta verksamheten med att ta nya drönaruppdrag i Sverige.

● FastOut meddelar i november att man i samband med drönardomen omorganiserar för ett ökat internationellt fokus.

● FastOut signerade i november samarbetsavtal med första kund på spanska solkusten för användning av Fastouts IT-plattform.

● Fastout meddelar i december att bolaget skapar en VR-produkt för massmarknaden.

(7)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI - DECEMBER 2016

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

● Finlands största bostadssajt Etuovi.com lanserade i januari 360° drönarvyer i samarbete med FastOut.

● FastOut meddelade i februari att bolaget expanderar verksamheten till Portugal med första kunden signerad.

● FastOut får den 15 februari godkänt från Länsstyrelsen att återuppta drönarfoto i Stockholms län i enlighet med KÖL.

KOMMENTAR TILL DEN FINANSIELLA UTVECKLINGEN FÖR 2016

Bolaget FastOut Int AB startades i juli 2015 och i september 2015 förvärvades dotterbolaget FastOut AB.

Koncernen bildades sålunda i september 2015. Rapportperioden omfattar tiden 2016-01-01 fram till 2016-12-31.

Detta innebär att siffror för motsvarande period föregående år ej blir helt jämförbara.

Moderbolagets ställning och resultat saknar betydelse för bedömningen av koncernens ställning samt resultat och sålunda avser alla siffror och kommentarer koncernen. Belopp anges i första hand i tusentals kronor, men även andra värden förekommer vilket tydligt framgår under respektive rubrik.

RESULTATRÄKNING

Intäkterna för bolaget jan - dec uppgick till 5 986 tkr, varav 1 434 tkr, kom in under kvartal 4. Intäkterna under slutet av året har påverkats negativt av domstolsbeslutet gällande drönarfotografering.

Övriga externa kostnader och handelsvaror, vilka avser utvecklingskostnader för IT-plattformen, uppgick tillsammans till 5 644 tkr för 2016. Under det fjärde kvartalet uppgick dessa kostnader till 1 842 tkr, vilket är en ökning med 1 003 tkr jämfört med det fjärde kvartalet 2015. Detta beror till största delen på produktutveckling samt engångskostnader som uppsägning av personal och advokatkostnader till följd av drönardomen i Högsta Förvaltningsdomstolen. För 2016 var rörelseresultatet -6 222 tkr och för det fjärde kvartalet -2 162 tkr.

BALANSRÄKNING

De immateriella anläggningstillgångarna uppgår till 4 189 tkr per den 31 december 2016, vilka består av kostnader för utveckling av IT-plattformen och goodwill som uppstått i samband med förvärvet av FastOut AB.

Goodwill och balanserade utvecklingsutgifter skrivs av över fem år.

Bolagets omsättningstillgångar uppgick till 5 773 tkr vid periodens utgång. Tillgångarna består främst av kassa och bank på 5 063 tkr.

FastOuts egna kapital uppgick per 2016-12-31 till 8 551 tkr.

Långfristiga skulder per 2016-12-31 på totalt 619 tkr består av en checkräkningskredit på 500 tkr samt en långfristig del på lån till Almi på 118 tkr. Lånet från Almi amorteras av över en period på 5 år.

Kortfristiga skulder per 2016-12-31 på totalt 940 tkr utgörs främst av skulder till leverantörer på 150 tkr, upplupna kostnader på 297 tkr samt övriga skulder på 493 tkr avseende till största delen en kortfristig del på lån till Almi samt upplupen särskild löneskatt.

(8)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI - DECEMBER 2016

Koncernens Resultaträkning,

Balansräkning och Kassaflödesanalys

RESULTATRÄKNING

TKR OKT-DEC

2016

OKT-DEC 2015

JAN-DEC 2016

JULI-DEC 2015 INTÄKTER

NETTOOMSÄTTNING 864,7 210,7 4 129,9 474,6

AKTIVERAT ARBETE FÖR EGEN RÄKNING

570,2 0 1 856,2 0

SUMMA INTÄKTER 1 434,9 210,7 5 986,1 474,6

RÖRELSENS KOSTNADER

HANDELSVAROR -606,0 52,5 -1 950,9 22,2

EXTERNA KOSTNADER -1 331,0 -891,5 -3 788,3 -886,9

PERSONALKOSTNADER -1 479,0 -1 144,6 -5 561,3 -1 299,6

AVSKR. INVENTARIER &

GOODWILL

-255,4 -382,1 -988,5 -655,6

SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER

-3 671,4 -2 365,7 -12 289,0 -2 819,9

RÖRELSERESULTAT -2 236,5 -2 155,0 -6 302,9 -2 345,3

FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER

-18,1 -29,2 -68,2 -29,2

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER

-2 254,6 -2 184,2 -6 371,1 -2 374,5

SKATT - - - -

PERIODENS RESULTAT -2 254,6 -2 184,2 -6 371,1 -2 374,5

RESULTAT PER AKTIE -0,04 -0,05 -0,11 -0,05

(9)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI - DECEMBER 2016

BALANSRÄKNING

TKR 2016-12-31 2015-12-31

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR IMMATERIELLA

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

GOODWILL 1 418,2 1 800,7

BALANSERADE

UTVECKLINGSUTGIFTER

2 770,8 1 520,6

MATERIELLA

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

INVENTARIER OCH MASKINER 0 14,1

BILAR OCH ANDRA TRANSPORTMEDEL

148,3 0

FINANSIELLA

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

LÄMNADE DEPOSITIONER 0 200,0

SUMMA

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

4 337,3 3 535,4

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

KORTFRISTIGA FORDRINGAR

KUNDFORDRINGAR 195,7 18,3

FÖRSKOTT TILL LEVERANTÖR 21,3 258,4

ÖVRIGA FORDRINGAR 432,4 566,5

FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER

60,6 101,3

KASSA OCH BANK 5 062,7 3 651,6

SUMMA

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

5 772,7 4 596,1

SUMMA TILLGÅNGAR 10 110,0 8 131,5

(10)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI - DECEMBER 2016

FORTS. BALANSRÄKNING

TKR 2016-12-31 2015-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL

AKTIEKAPITAL 2 815,1 2 125,0

PÅGÅENDE NYEMISSION 0 5 500,0

ÖVRIGT TILLSKJUTET KAPITAL 17 125,3 1 599,6

ANNAT EK INKL PERIODENS RESULTAT

-11 389,4 -4 012,4

SUMMA EGET KAPITAL 8 551,0 5 212,2

LÅNGFRISTIGA SKULDER

CHECKRÄKNING 500,0 500,0

SKULD TILL KREDITINSTITUT 118,5 474,0

KORTFRISTIGA SKULDER

LEVERANTÖRSSKULDER 150,4 717,9

SKATTESKULD 0 1,7

ÖVRIGA SKULDER 492,8 1 122,8

UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBET. INTÄKTER

297,3 102,8

SUMMA SKULDER 1 559,0 1 945,3

SUMMA EGET KAPITAL OCH

SKULDER 10 110,0 8 131,5

(11)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI - DECEMBER 2016

KASSAFLÖDESANALYS

TKR JAN-DEC

2016

JULI –DEC 2015 Kassaflöde från den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster -6 371,1 -2 374,5

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

Avskrivningar och nedskrivningar 988,5 655,6

Kassaflöde från den löpande verksamheten

före förändringar av rörelsekapital -5 382,6 -1 718,9

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Förändring av fordringar 234,5 -53,1

Förändring av rörelseskulder -1 346,2 156,1

Kassaflöde från den löpande verksamheten -6 494,3 -1 615,9

Investeringsverksamheten

Förvärv dotterbolag - 21,1

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -148,3 -14,1

Förvärv av immat. anläggningstillgångar -1 856,3 -508,6

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar 200,0 -200,0

Försäljning av anläggningstillgångar 14,1 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 790,4 -701,6

Finansieringsverksamheten

Nyemission 9 695,9 6 512,5

Förändring checkräkning 0 500,0

Förändring av lån -177,8 -193,4

Aktieägartillskott 01 -900,0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 9 695,9 5 919,1

Årets kassaflöde 1 411,2 3 601,6

Likvida medel vid årets början 3 651,6 50,0

Likvida medel vid årets slut 5 062,7 3 651,6

(12)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI - DECEMBER 2016

Redovisnings- och värderingsprinciper

KONCERNFÖRHÅLLANDEN VID UTGÅNGEN AV PERIOD

Per 161231 var Bolaget FastOut AB dotterbolag.

REDOVISNINGSMETOD K3 PRINCIPEN

Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Det innebär att förvärvade dotterbolags tillgångar och skulder upptagits till det marknadsvärde, som legat till grund för fastställande av köpeskilling på aktierna.

Skillnaden mellan köpeskillingen och de förvärvade bolagets egna kapital redovisas som goodwill. Koncernens egna kapital omfattar moderbolagets egna kapital och den del av dotterbolaget egna kapital som tillkommit efter det att dessa bolag förvärvats.

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärdet med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar.

Linjär avskrivning görs på avskrivningsbart belopp (anskaffningsvärde med avdrag för beräknat restvärde) över tillgångarnas nyttjandeperiod enligt följande. Inventarier, verktyg, installationer och goodwill skrivs av över 5 år.

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

Det finns flertalet risker som kan påverka Bolagets verksamhet och resultat. Flertalet av de interna riskerna förebygger bolaget genom att stärka koncernens interna rutiner, men det finns yttre faktorer som koncernen inte kan påverka. Investerare ska vara aktsamma vid investeringar och ska alltid skapa sig en helhetsbild av bolaget innan en investering görs i bolaget. För mer detaljerad redovisning av risker och osäkerhetsfaktorer hänvisas till tidigare publicerat memorandum offentliggjort i september 2016.

Denna rapport har ej granskats av bolagets revisor.

Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att bokslutskommunikén ger en rättvisande översikt av Bolagets verksamhet.

Styrelsen, Stockholm 2017-02-17

Alexander Greidinger, VD & ledamot Björn Mannerqvist, ledamot

Håkan Lindgren, ledamot Thomas Edselius, Styrelseordförande & ledamot

(13)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI - DECEMBER 2016

KONTAKT MARKNADSPLATS

FastOut Int AB Aktietorget

Karlavägen 40 Aktien handlas under kortnamnet FOUT med ISIN-kod SE0007525738

114 49 Stockholm Mäster Samuelsgatan 42, 111 57 Stockholm +46 (0)730 911 211 +46 (0)8-511 68 000

KONTOFÖRANDE INSTITUT

Euroclear Sweden AB Klarabergsviadukten 63 111 64 Stockholm +46 (0)8-402 90 00

Denna information är sådan information som FastOut Int AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s

marknadsmissbruksförordning. Information lämnades, genom styrelsens försorg, för offentliggörande den 17 februari 2017.

Figur

Updating...

Relaterade ämnen :