• No results found

Prace je pfehledne uspofadana

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Prace je pfehledne uspofadana"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Jmeno studenta:

Vedouci bakalarske pnice Skolni rok:

Katefina Cee

lng. Hana Parilova Ph.D.

2013/2014

Tema hodnocene prace:

Vliv textilnich vrstev na tvrdost matrace

Studentka, studujici v kombinovane forme vyuky, pracovala velmi samostatne.

Provedla resersi zadane problematiky se zjistenim, ze toto tema nebylo pfilis publikovano.

Nastudovala problematiku penovych matraci v souvislosti s tIaky tela na matraci. Samostatne namerila a vyhodnotila vybrane typy skladeb polyuretanoyYch pen a textilnich materialu.

Prace je pfehledne uspofadana. Velmi kladne hodnotim uvedene souvislosti s yYsledky jinych odbomych praci. Die pfislusnych norem bylo provedeno mefeni odporu proti vtlaceni.

Odboma uroveii odpovida bakalarskemu studiu. Vsechny body zadani byly splneny.

Pomeme zavazny je pfeklep na str. 19 u popisu vzorce c. 3. A proto nem Jasne z jakych hodnot byl konecny faktor komfortu vypocitavan. Na str. 32 je cestinarska chyba ve slovnim spojeni:" data jsou zahmuta". Na teze strane se autorka odkazuje na nonnu, ale neni uvedeno na jakou. V zaveru se studentka zmiiiuje 0vyzkumu, ktery v jejim pfipade byl pouhym pruzkumem v dane problematice. Po formalni strance ma prace logicke cleneni, je pfehledne uspofadana a ma vsechny naleZitosti zaverecne prace.

Jakym zpusobem byly vypocitavany hodnoty komfortu? Kde jsou uvedena data k vypoctu tohoto komfortu? Vysvetlete vyber grafickeho zaznamu zkousek stalcovanim uvedenym v pfiloze. Proc nebyly uvedeny vsechny zaznamy?

Jaky je rozdil mezi pruzkumem a yYzkumem?

Prace odpovida pozadavkum, kladenym na bakalarske prace a doporucuji ji k obhajobe.

Vzhledem k uvedenym skutecnostem bakalarskou praci navrhuji klasifikovat znamkou

References

Related documents

K|asifikace bakalářské práce (uýs|edná k|asifikace baka|ářské práce je dána ce|kov'ým hodnocením a poh|edem vedoucího baka|ářské práce na práci baka|áře (ky) a

Po formalni strance diplomova prace vyhovuje. V praci se vyskytuje akceptovatelne mnozstvi preklepu. Po jazykove strance prace vyhovuje, i kdyz je misty poznat, ze praci psal

K|asifikace bakalářské práce (výs|edná k|asifikace bakalářské práce je dána ce|kovým hďnocenim a poh|edem vedoucího Baka|ářské práe na práci baka|áře (-ky) a

K|asifikace baka|ářské práce (výs|edná klasifikace bakalářské práce je dána cetkovým hodnocením a pohledem vedoucího bakalářské práce na práci baka|áře (-ky)

Téma práce: optimalizace konstrukce forem zadního vstřikování, pro stabilitu procesu s eliminací optických vad dílů. Bakalářskou práci hodnotím k|asifikačním

K|asifikace baka|ářské práce (výsledná k|asifikace bakatářské práce je dána celkovým hodnocením a pohledem vedoucího bakalářské práce na práci bakaláře (.ky) a

Z textu neni ziejme co ie piidanou hodnotou, kterou student tematu pnnesl a co je standardni funkcionalita servopohonu.. Pro neseznemen6ho Aenafe, ktery se t65i na

Jednou jako' 6 Citace, podruhé.' 8 Seznam použité literatury, Stejný lit. pramen má duplicitní číslování, např. I, krle jsou uvedeni výrobci jednotlivých