Protokoll kårstyrelsemöte 1 08/09

27  Download (0)

Full text

(1)

Protokoll kårstyrelsemöte 1 08/09

Tisdagen den 22 Juli 2008

18.00, Sammanträdesrummet, Nymble Närvarande, ordinarie

Närvarande, övriga

(2)

Formalia

1.1 Mötets öppnande

1.2 Mötets behöriga utlysande

1.3 Val av sekreterare

1.4 Val av justerare

1.5 Anmälda förhinder

1.6 Adjungeringar

1.7 Fastställande av föredragningslista

Martin Jensen påpekar att han har bråttom varför han önskar att punkt 2.9 kan behandlas snarast.

Per Stånge yrkar att föredragningslistans punkt 2.9 flyttas till 2.1 samt att övriga

beslutspunkter konsekvensnumreras därefter.

(3)

Linus Ericsson önskar informera om projektet pedagogisk kompetens under övriga frågor.

Kårstyrelsen beslutar

fastställa föredragningslistan med ovanstående ändringar 1.8 Föregående protokoll

Protokoll från KSm 14 2007/2008 fanns tillgängligt men inte justerat.

Kårstyrelsen beslutar

bordlägga granskningen av protokollet från KSm 14 2007/2008 till nästa möte

1.9 Anmälningsärenden

2 Beslutspunkt

2.1 Ersättande av tidigare kårordförandes försvunna dator *

2.2 Stadgetolkning och beslut angående ofullständigt presidium *

(0809-KS-01001)

(0809-KS-01002)

(4)

2.3 Förändring av programgruppens

budget och arvoderande av klubbmästare *

2.4 Interimsval och nominering av ledamöter till Fakultetsnämnden *

Ordförandes förslag se bilaga 2.4.1

(0809-KS-01003)

(0809-KS-01004)

(5)

Viktor Tullgren redogjorde för förslaget Kårstyrelsen beslutar

bifalla förslaget

2.5 Interimsval och nominering av ledamöter till Universitetsstyrelsen *

Ordförandes förslag se bilaga 2.5.1

Viktor Tullgren redogjorde för förslaget Kårstyrelsen beslutar

bifalla förslaget

2.6 Val av studentrepresentant till

Fakultetsnämndens utbildningsutskott * Ordförandes förslag se bilaga 2.6.1

Viktor Tullgren redogjorde för förslaget Kårstyrelsen beslutar

bifalla förslaget

2.7 Val av studentrepresentant till

Fakultetsnämndens resursberedning Inga kandidaturer eller nomineringar hade inkommit

Kårstyrelsen beslutar

bordlägga valet till KSm 2

(0809-KS-01005)

(0809-KS-01006)

(0809-KS-01007)

(6)

2.8 Val av studentrepresentant till KTH:s Rektorsgrupp *

Ordförandes förslag se bilaga 2.8.1

Viktor Tullgren redogjorde för förslaget Kårstyrelsen beslutar

bifalla förslaget

2.9 Val av studentrepresentant till KTH:s Ledningsgrupp *

Ordförandes förslag se bilaga 2.9.1

Viktor Tullgren redogjorde för förslaget Kårstyrelsen beslutar

bifalla förslaget

Mötet ajournerades för middag 19:17 Mötet återupptogs 20:14

3 Diskussionspunkter

3.1 Mötesformer under året

3.2 Styrelsens uppgifter

(0809-KS-01008)

(0809-KS-01009)

(7)

4 Övriga ärenden

4.1 Övriga frågor*

4.2 Nästa möte

Datum och tid för nästa möte fastställdes till tisdagen 5 augusti 2008 18:00

4.3 Mötet högtidliga avslutande

(8)

e-post webbplats telefon fax

ordf@ths.kth.se www.ths.kth.se 08-790 98 84 08-20 62 03

besöksadress postadress mobiltelefon org.nummer

Drottning Kristinas väg 15 THS, 100 44 Stockholm 070-790 98 84 802005-9153 NYMBLE 2008-07-02

Viktor Tullgren Ordförande

Tekniska Högskolans Studentkår

K ALLELSE KÅRSTYRELSEMÖTE 1 DEN 9 JULI 2008

Till THS styrelse

För kännedom THS heltidstjänstemän

THS anställda

THS verksamhetsrevisorer

THS inspektor

samt

THS medlemmar

Kårstyrelsemöte 1

Datum Onsdagen den 9 juli Tid 18:15-22:00

Plats Styrelsens sammanträdesrum, kårhuset Nymble Handlingar Finns tillgängliga fyra dagar innan mötet

Stockholm 2008-07-02

Viktor Tullgren Ordförande THS

Bilaga 1.2.1

(9)

NYMBLE 2008-07-05

e-post webbplats telefon fax

ordf@ths.kth.se www.ths.kth.se 08-790 98 84 08-20 62 03

besöksadress postadress mobiltelefon org.nummer

Drottning Kristinas väg 15 THS, 100 44 Stockholm 070-790 98 84 802005-9153 Viktor Tullgren

Ordförande

Tekniska Högskolans Studentkår

Föredragningslista KSm-01 0809

* = bilaga finns

1 Formalia

1.1 Mötets högtidliga öppnande 1.2 Mötets behöriga utlysande * 1.3 Val av sekreterare

1.4 Val av justerare 1.5 Anmälda förhinder 1.6 Adjungeringar

1.7 Fastställande av föredragningslista * 1.8 Föregående protokoll

1.9 Anmälningsärenden 2 Beslutspunkter

2.1 Stadgtolkning och beslut angående ofullständigt presidium *

2.2 Förändring av programgruppens budget och arvoderande av klubbmästare * 2.3 Interimsval och nominering av ledamöter till Fakultetsnämnden *

2.4 Interimsval och nominering av ledamöter till Universitetsstyrelsen * 2.5 Val av studentrepresentant till Fakultetsnämndens utbildningsutskott * 2.6 Val av studentrepresentant till Fakultetsnämndens resursberedning 2.7 Val av studentrepresentant till KTH:s Rektorsgrupp *

2.8 Val av studentrepresentant till KTH:s Ledningsgrupp * 2.9 Ersättande av tidigare kårordförandes försvunna dator * 3 Diskussionspunkter

3.1 Mötesformer under året 3.2 Styrelsens uppgifter 4 Övriga ärenden

4.1 Övriga frågor 4.2 Nästa möte

4.3 Mötets högtidliga avslutande

Styrelsesammanträde

Datum 2008-07-09

Tid 18.15 – 22.00

Plats Drottning Kristinas väg 15

Bilaga 1.7.1

(10)

Till THS

Den 30 juni försvann min bärbara dator och tillhörande laddare i samband med att jag använde datorn i mitt dåvarande arbete på THS. Datorn är av fabrikat Toshiba och inköpt efter det att jag under överlämningen 2007 blivit informerad om att THS budget var lagd på sådant vis att kårordförande förväntades köpa in vissa behövliga arbetsredskap, däribland en bärbar dator, för egna pengar. Jag hade vid det tillfället inga problem att göra det, då jag ändå skulle behöva en dator när jag slutade vid THS. Nu har jag alltså just slutat vid THS och har just blivit av med den dator jag har behov av nu.

Jag använde under kvällen den 30 juni min dator i tjänsten, för att visa PowerPoint-

presentationer i samband med den överlämningsmiddag för nya hel- och halvtidsarvoderade som hölls i Musikrummet. Ett flertal personer (inklusive undertecknad) har noterat att datorn då var placerad på flygeln i Musikrummet, medan laddaren var inpluggad i det vägguttag som finns bakom pianopallen i Musikrummet. Den senaste obersvationen av datorns placering ägde rum något efter 23.00. Vid omkring 23.25 bröts taffeln och vid omkring 23.45 flyttade Daniel Nachmens och Nils Bergel en ljudutrustning som använts i Musikrummet till ett närliggande rum där den skulle användas i samband med dans efter middagen. Ljudutrustningen var ansluten till samma vägguttag (datorladdaren i det övre och fördelardosa till ljudsystemet i det undre jacket) som datorladdaren och placerad precis invid flygeln. Varken Daniel eller Nils kan minnas att någon dator eller laddare fanns på platsen när de flyttade ljudsystemet. Nils meddelar även att han efter att de flyttat

ljudutrustningen tog en grundlig titt så att inget blivit kvar och då skulle lagt märke till om där fanns en bärbar dator, vilket det inte fanns. Detta är de första obervationerna av att datorn inte längre står på flygeln i Musikrummet. Sedan dess har ingen sett till vare sig datorn eller laddaren.

Mellan 23.00 och 23.45 försvann alltså min dator från sin plats i Musikrummet. Jag har kontaktat samtliga som befann sig i kårhuset vid tillfället och frågat om de vet någonting om datorn, men ingen har kunnat hjälpa till. De enda jag inte har fått tag i är väktaren, som besökte Nymble mellan 23.11 och omkring 30 minuter framåt och Catrin Eriksson, som dock lämnade vid 22-tiden. För att få information om väktarens noteringar har jag även sökt Roine Hammar, Hans Johansson, Bo Larsson, Lena Edvardsson, Lars Olsson, Lars Fajersson och diverse övrig personal på Lokalserviceenheten, samt ansvariga på Securitas.

Tyvärr har alla som kunnat lämna relevant information varit onåbara på semester, även på privat mobiltelefon. Väktarnas instruktion när de hittar värdefulla föremål är oklar. Enligt vissa uppgifter är den att lämna föremålet med en lapp på Infocenter, enligt andra är den att låta det vara kvar. Infocenter har inte fått in någon bärbar dator.

För en person som inte jobbat på THS kan det tyckas märkligt att jag lämnat datorn i Musikrummet och förväntat mig att den skulle vara kvar. Sommartid är dock Nymble ett annat kårhus än vad det är under terminstid. Alla som inte på något sätt jobbar i kårhuset är nämligen utloggade från det och det är bara personal och funktionärer i byggnaden. Alla känner alla och det var lika naturligt för mig att lämna datorn i Musikrummet, som det tidigare varit att lämna den i KS-rummet. Jag satt själv och åt middag omkring 6 meter från den platsen där datorn försvann och jag kan omöjligt föreställa mig att någon främmande person kommit in i rummet. Jag bifogar tillträdeslistor från den aktuella tidsperioden. Av dessa framgår att de enda som är i huset är personer som närvarade på middagen, väktare, Jakob Öman (betrodd person, aktiv i Quarnevalen), Frej Naimi-Akbar (betrodd person, ledamot i Kårstyrelsen, aktiv i Armada), Marcus Blom (betrodd person, fotograf anlitad 15-21, aktiv i Armada) och Catrin Eriksson (betrodd person, aktiv i THS radio)

Jag har med huvudnyckel omsorgsfullt gått igenom kårhuset för att se om jag kunnat hitta

Bilaga 2.1.1

(11)

datorn. Det har jag inte. Då soprummet tömts har jag inte kunnat gå igenom soporna för att se om datorn oavsiktligen eller avsiktligen hamnat där. Jag har även kontaktat ett flertal personer som inte var i kårhuset vid tiden omkring datorns försvinnande, men före eller efter detta. Jag har tyvärr inte fått någon uppgift om min dator därigenom.

Då jag behöver min dator omgående ber jag THS att så skyndsamt som möjligt ersätta mig, antingen genom en ny dator, eller genom en utbetalning så att jag själv kan införskaffa en ny dator. Då vice ordförande just påbörjat överlämningsarbetet kanske vice ordförande och ordförande ska diskutera ärendet, eller så lyfts det till styrelsen för beslut? Praxis fastställd 2006/2007 är förstås att THS ersätter föremål som försvinner under denna typ av

omständigheter.

Vänligen, Martin

(12)

********************************************************************************

Händelser - - 2008-07-03 17:49 R-CARDsystem - Förvaltnin

********************************************************************************

Kortläsare Datum Tid Händelse Nr Övrigt

--- 33 2008-06-30 21:00:41 Passage IN 1478 JACOB ÖMAN

33 2008-06-30 21:00:48 Felaktig kod/zon 1478 JACOB ÖMAN 33 2008-06-30 21:01:13 Knappöppning

17 2008-06-30 21:08:16 Passage IN 1809 FRIDA LUNDIN 17 2008-06-30 21:08:21 Felaktig kod/zon 1809 FRIDA LUNDIN 17 2008-06-30 21:09:17 Knappöppning

39 2008-06-30 21:11:03 Passage IN 1336 MARCUS BLOM 39 2008-06-30 21:11:10 Felaktig kod/zon 1336 MARCUS BLOM 39 2008-06-30 21:11:59 Passage IN 1840 FREJ NAIMI-AKBAR 39 2008-06-30 21:12:06 Felaktig kod/zon 1840 FREJ NAIMI-AKBAR 28 2008-06-30 21:13:48 Knappöppning

39 2008-06-30 21:15:52 Knappöppning

39 2008-06-30 21:18:23 Passage IN 1840 FREJ NAIMI-AKBAR 39 2008-06-30 21:18:30 Felaktig kod/zon 1840 FREJ NAIMI-AKBAR 39 2008-06-30 21:22:30 Knappöppning

42 2008-06-30 21:23:23 Knappöppning

33 2008-06-30 21:27:20 Passage IN 1478 JACOB ÖMAN 33 2008-06-30 21:27:27 Felaktig kod/zon 1478 JACOB ÖMAN 33 2008-06-30 21:28:23 Larmstyrning 1478 JACOB ÖMAN 33 2008-06-30 21:28:23 Internt larm Larmcentral PÅ

2 2008-06-30 21:29:06 Knappöppning

17 2008-06-30 21:30:41 Passage IN 1889 DAVID GOLDEA 17 2008-06-30 21:30:47 Felaktig kod/zon 1889 DAVID GOLDEA 28 2008-06-30 21:30:52 Passage IN 1392 NILS BERGEL 28 2008-06-30 21:31:00 Felaktig kod/zon 1392 NILS BERGEL 10 2008-06-30 21:36:37 Knappöppning

4 2008-06-30 21:58:45 Passage IN 1515 HENRIK NORLIN 4 2008-06-30 21:58:53 Felaktig kod/zon 1515 HENRIK NORLIN 40 2008-06-30 21:58:58 Passage IN 225 SARA GUSTAVSSON 40 2008-06-30 21:59:06 Felaktig kod/zon 225 SARA GUSTAVSSON 52 2008-06-30 21:59:08 Passage IN 225 SARA GUSTAVSSON 40 2008-06-30 21:59:21 Knappöppning

39 2008-06-30 22:00:42 Passage IN 37 NIKLAS INGVAR 39 2008-06-30 22:00:49 Felaktig kod/zon 37 NIKLAS INGVAR 40 2008-06-30 22:03:04 Knappöppning

40 2008-06-30 22:03:19 Larmstyrning 76 CATRIN ERIKSSON 40 2008-06-30 22:03:19 Internt larm Larmcentral PÅ 39 2008-06-30 22:03:46 Knappöppning

2 2008-06-30 22:08:09 Knappöppning

17 2008-06-30 22:23:37 Passage IN 1809 FRIDA LUNDIN 17 2008-06-30 22:23:42 Felaktig kod/zon 1809 FRIDA LUNDIN

(13)

17 2008-06-30 22:23:51 Knappöppning

17 2008-06-30 22:31:32 Passage IN 1809 FRIDA LUNDIN 17 2008-06-30 22:31:37 Felaktig kod/zon 1809 FRIDA LUNDIN 17 2008-06-30 22:31:43 Knappöppning

23 2008-06-30 22:33:11 Passage IN 180 JOHAN FAGERHEM 23 2008-06-30 22:33:16 Felaktig kod/zon 180 JOHAN FAGERHEM 23 2008-06-30 22:33:25 Knappöppning

17 2008-06-30 22:54:24 Passage IN 1028 TERESIA SANDBERG 17 2008-06-30 22:54:30 Felaktig kod/zon 1028 TERESIA SANDBERG 17 2008-06-30 22:55:23 Passage IN 1889 DAVID GOLDEA 17 2008-06-30 22:55:28 Felaktig kod/zon 1889 DAVID GOLDEA 17 2008-06-30 22:55:55 Knappöppning

17 2008-06-30 22:56:28 Knappöppning

17 2008-06-30 23:04:55 Passage IN 1889 DAVID GOLDEA 17 2008-06-30 23:05:00 Felaktig kod/zon 1889 DAVID GOLDEA 17 2008-06-30 23:05:15 Knappöppning

43 2008-06-30 23:18:19 Passage IN 1889 DAVID GOLDEA 43 2008-06-30 23:18:24 Felaktig kod/zon 1889 DAVID GOLDEA 17 2008-06-30 23:24:40 Passage IN 357 MARTIN JENSEN 17 2008-06-30 23:24:45 Felaktig kod/zon 357 MARTIN JENSEN 17 2008-06-30 23:25:08 Knappöppning

17 2008-06-30 23:25:50 Passage IN 1707 MADELEIN KESKITALO 17 2008-06-30 23:25:55 Felaktig kod/zon 1707 MADELEIN KESKITALO 17 2008-06-30 23:26:28 Knappöppning

17 2008-06-30 23:27:53 Passage IN 1028 TERESIA SANDBERG 17 2008-06-30 23:27:59 Felaktig kod/zon 1028 TERESIA SANDBERG 17 2008-06-30 23:28:51 Knappöppning

40 2008-06-30 23:43:39 Larmstyrning 225 SARA GUSTAVSSON 40 2008-06-30 23:43:40 Internt larm Larmcentral AV 17 2008-06-30 23:44:53 Passage IN 357 MARTIN JENSEN 52 2008-06-30 23:44:57 Passage IN 225 SARA GUSTAVSSON 17 2008-06-30 23:44:58 Felaktig kod/zon 357 MARTIN JENSEN 17 2008-06-30 23:45:35 Knappöppning

40 2008-06-30 23:45:48 Knappöppning 17 2008-06-30 23:47:04 Knappöppning

17 2008-06-30 23:49:27 Passage IN 225 SARA GUSTAVSSON 17 2008-06-30 23:49:33 Felaktig kod/zon 225 SARA GUSTAVSSON 17 2008-06-30 23:49:44 Knappöppning

17 2008-06-30 23:51:01 Passage IN 1889 DAVID GOLDEA 17 2008-06-30 23:51:06 Felaktig kod/zon 1889 DAVID GOLDEA 17 2008-06-30 23:51:26 Knappöppning

43 2008-06-30 23:52:30 Knappöppning 42 2008-07-01 00:04:38 Knappöppning 42 2008-07-01 00:04:46 Knappöppning 42 2008-07-01 00:04:47 Knappöppning 42 2008-07-01 00:04:47 Knappöppning

2 2008-07-01 00:11:07 Passage IN 1702 HASSE 17 2008-07-01 00:11:42 Passage IN 1702 HASSE

(14)

17 2008-07-01 00:11:47 Felaktig kod/zon 1702 HASSE 17 2008-07-01 00:11:58 Knappöppning

42 2008-07-01 00:16:46 Knappöppning

42 2008-07-01 00:31:16 Passage IN 1701 HASSE 42 2008-07-01 00:40:36 Knappöppning

40 2008-07-01 01:02:54 Passage IN 225 SARA GUSTAVSSON 40 2008-07-01 01:03:02 Felaktig kod/zon 225 SARA GUSTAVSSON 52 2008-07-01 01:03:02 Passage IN 225 SARA GUSTAVSSON

4 2008-07-01 01:04:05 Passage IN 1516 DANIEL NACHMES 4 2008-07-01 01:04:12 Felaktig kod/zon 1516 DANIEL NACHMES 4 2008-07-01 01:04:24 Knappöppning

12 2008-07-01 01:04:24 Passage IN 1516 DANIEL NACHMES 40 2008-07-01 01:07:09 Knappöppning

17 2008-07-01 01:09:21 Passage IN 1809 FRIDA LUNDIN 17 2008-07-01 01:09:26 Felaktig kod/zon 1809 FRIDA LUNDIN 40 2008-07-01 01:11:10 Passage IN 1515 HENRIK NORLIN 40 2008-07-01 01:11:18 Felaktig kod/zon 1515 HENRIK NORLIN 52 2008-07-01 01:11:29 Felaktig kod/zon 1515 HENRIK NORLIN 52 2008-07-01 01:11:34 Felaktig kod/zon 1515 HENRIK NORLIN 40 2008-07-01 01:11:57 Knappöppning

17 2008-07-01 01:12:45 Passage IN 1889 DAVID GOLDEA 17 2008-07-01 01:12:50 Felaktig kod/zon 1889 DAVID GOLDEA 17 2008-07-01 01:13:12 Knappöppning

40 2008-07-01 01:13:14 Passage IN 1515 HENRIK NORLIN 40 2008-07-01 01:13:22 Felaktig kod/zon 1515 HENRIK NORLIN 52 2008-07-01 01:13:24 Passage IN 1515 HENRIK NORLIN 40 2008-07-01 01:13:45 Knappöppning

17 2008-07-01 01:18:52 Passage IN 1889 DAVID GOLDEA 17 2008-07-01 01:18:58 Felaktig kod/zon 1889 DAVID GOLDEA 17 2008-07-01 01:19:11 Knappöppning

17 2008-07-01 01:20:05 Knappöppning

17 2008-07-01 01:29:39 Passage IN 1889 DAVID GOLDEA 17 2008-07-01 01:29:45 Felaktig kod/zon 1889 DAVID GOLDEA 17 2008-07-01 01:45:04 Knappöppning

17 2008-07-01 01:45:17 Passage IN 1889 DAVID GOLDEA 17 2008-07-01 01:45:22 Felaktig kod/zon 1889 DAVID GOLDEA 17 2008-07-01 01:45:47 Knappöppning

12 2008-07-01 01:49:27 Felaktig kod/zon 1516 DANIEL NACHMES 4 2008-07-01 01:49:51 Passage IN 1516 DANIEL NACHMES 4 2008-07-01 01:49:58 Felaktig kod/zon 1516 DANIEL NACHMES 4 2008-07-01 01:50:07 Knappöppning

17 2008-07-01 01:50:50 Passage IN 484 THERESE THIEL 17 2008-07-01 01:50:55 Felaktig kod/zon 484 THERESE THIEL 17 2008-07-01 01:51:03 Knappöppning

28 2008-07-01 01:53:28 Passage IN 357 MARTIN JENSEN 4 2008-07-01 01:53:31 Passage IN 472 PATRIQ 28 2008-07-01 01:53:36 Felaktig kod/zon 357 MARTIN JENSEN

4 2008-07-01 01:53:37 Felaktig kod/zon 472 PATRIQ

(15)

4 2008-07-01 01:54:00 Knappöppning

11 2008-07-01 01:54:06 Passage IN 1515 HENRIK NORLIN 11 2008-07-01 01:54:13 Felaktig kod/zon 1515 HENRIK NORLIN 28 2008-07-01 01:55:01 Knappöppning

17 2008-07-01 01:58:11 Knappöppning

17 2008-07-01 02:06:52 Passage IN 1889 DAVID GOLDEA 17 2008-07-01 02:06:58 Felaktig kod/zon 1889 DAVID GOLDEA 17 2008-07-01 02:07:46 Knappöppning

40 2008-07-01 02:08:09 Passage IN 1516 DANIEL NACHMES 40 2008-07-01 02:08:18 Felaktig kod/zon 1516 DANIEL NACHMES 51 2008-07-01 02:08:20 Passage IN 1516 DANIEL NACHMES 17 2008-07-01 02:09:36 Passage IN 1392 NILS BERGEL 17 2008-07-01 02:09:42 Felaktig kod/zon 1392 NILS BERGEL 40 2008-07-01 02:09:49 Knappöppning

17 2008-07-01 02:10:11 Knappöppning

40 2008-07-01 02:15:48 Passage IN 1516 DANIEL NACHMES 40 2008-07-01 02:15:56 Felaktig kod/zon 1516 DANIEL NACHMES 51 2008-07-01 02:15:59 Passage IN 1516 DANIEL NACHMES 40 2008-07-01 02:16:32 Knappöppning

34 2008-07-01 02:20:16 Felaktig kod/zon 472 PATRIQ 34 2008-07-01 02:21:20 Felaktig kod/zon 472 PATRIQ

34 2008-07-01 02:21:30 Larmstyrning 1515 HENRIK NORLIN 34 2008-07-01 02:21:30 Internt larm Larmcentral AV 17 2008-07-01 02:21:35 Passage IN 1028 TERESIA SANDBERG 34 2008-07-01 02:21:37 Passage IN 1515 HENRIK NORLIN 34 2008-07-01 02:21:38 Passage IN 1515 HENRIK NORLIN 17 2008-07-01 02:21:41 Felaktig kod/zon 1028 TERESIA SANDBERG 40 2008-07-01 02:21:45 Passage IN 1516 DANIEL NACHMES 40 2008-07-01 02:21:54 Felaktig kod/zon 1516 DANIEL NACHMES 34 2008-07-01 02:21:57 Larmstyrning 1515 HENRIK NORLIN 34 2008-07-01 02:21:57 Internt larm Larmcentral PÅ 51 2008-07-01 02:21:58 Passage IN 1516 DANIEL NACHMES 40 2008-07-01 02:22:19 Knappöppning

34 2008-07-01 02:23:29 Felaktig kod/zon 472 PATRIQ 34 2008-07-01 02:23:36 Felaktig kod/zon 472 PATRIQ 34 2008-07-01 02:23:38 Felaktig kod/zon 472 PATRIQ

34 2008-07-01 02:25:10 Larmstyrning 1516 DANIEL NACHMES 34 2008-07-01 02:25:11 Internt larm Larmcentral AV 34 2008-07-01 02:25:27 Felaktig kod/zon 472 PATRIQ

34 2008-07-01 02:25:43 Felaktig kod/zon 472 PATRIQ

34 2008-07-01 02:25:53 Larmstyrning 1516 DANIEL NACHMES 34 2008-07-01 02:25:53 Internt larm Larmcentral PÅ 40 2008-07-01 02:25:59 Passage IN 1889 DAVID GOLDEA 40 2008-07-01 02:26:07 Felaktig kod/zon 1889 DAVID GOLDEA 52 2008-07-01 02:26:12 Passage IN 1889 DAVID GOLDEA 17 2008-07-01 02:28:05 Passage IN 1516 DANIEL NACHMES 17 2008-07-01 02:28:10 Felaktig kod/zon 1516 DANIEL NACHMES 39 2008-07-01 02:28:48 Passage IN 37 NIKLAS INGVAR

(16)

39 2008-07-01 02:28:55 Felaktig kod/zon 37 NIKLAS INGVAR 4 2008-07-01 02:29:28 Passage IN 472 PATRIQ 4 2008-07-01 02:29:35 Felaktig kod/zon 472 PATRIQ 4 2008-07-01 02:29:50 Knappöppning

39 2008-07-01 02:30:29 Knappöppning

54 2008-07-01 02:30:32 Felaktig kod/zon 472 PATRIQ 40 2008-07-01 02:30:39 Knappöppning

17 2008-07-01 02:32:07 Knappöppning 2 2008-07-01 02:32:44 Knappöppning

40 2008-07-01 02:34:30 Felaktig kod/zon 472 PATRIQ

40 2008-07-01 02:34:35 Passage IN 1515 HENRIK NORLIN 40 2008-07-01 02:34:37 Passage IN 1515 HENRIK NORLIN 40 2008-07-01 02:34:43 Knappöppning

40 2008-07-01 02:34:58 Knappöppning

40 2008-07-01 02:34:58 Passage IN 1889 DAVID GOLDEA 40 2008-07-01 02:35:05 Felaktig kod/zon 1889 DAVID GOLDEA 52 2008-07-01 02:35:24 Felaktig kod/zon 1889 DAVID GOLDEA 41 2008-07-01 02:35:57 Felaktig kod/zon 472 PATRIQ 52 2008-07-01 02:36:33 Felaktig kod/zon 1889 DAVID GOLDEA 52 2008-07-01 02:36:38 Passage IN 1889 DAVID GOLDEA 40 2008-07-01 02:37:15 Knappöppning

41 2008-07-01 02:37:30 Larmstyrning 1515 HENRIK NORLIN 41 2008-07-01 02:37:30 Internt larm Larmcentral AV 41 2008-07-01 02:38:20 Larmstyrning 1515 HENRIK NORLIN 41 2008-07-01 02:38:20 Internt larm Larmcentral PÅ 40 2008-07-01 02:49:50 Passage IN 1889 DAVID GOLDEA 40 2008-07-01 02:49:58 Felaktig kod/zon 1889 DAVID GOLDEA 39 2008-07-01 02:51:08 Knappöppning

40 2008-07-01 02:56:41 Knappöppning

39 2008-07-01 02:57:22 Felaktig kod/zon 472 PATRIQ 39 2008-07-01 02:57:28 Felaktig kod/zon 472 PATRIQ 40 2008-07-01 02:58:31 Felaktig kod/zon 472 PATRIQ 40 2008-07-01 02:58:37 Felaktig kod/zon 472 PATRIQ

(17)

e-post webbplats telefon fax

ordf@ths.kth.se www.ths.kth.se 08-790 98 84 08-20 62 03

besöksadress postadress mobiltelefon org.nummer

Drottning Kristinas väg 15 THS, 100 44 Stockholm 070-790 98 84 802005-9153 NYMBLE 2008-07-05

Viktor Tullgren Ordförande

Tekniska Högskolans Studentkår

M OTION KS M 1- S TADGETOLKNING OCH BESLUT ANGÅENDE OFULLSTÄNDIGT PRESIDIUM

Bakgrund

Inför verksamhetsåret 08/09 lyckades inte kårfullmäktige välja en vice ordförande för kåren. För att lösa problemet tillsattes en vice vd till lika ekonomichef för THS, dock kvarstår ett problem i och med att kårpresidiet inte är fulltaligt.

Nuvarande stadga nämnd inget explicit angående hur presidiet fattar beslut eller hur ett eventuellt tillförordnande till presidiet skall ske, i väntan på att en ny presidial kan väljas av kårfullmäktige.

I tidigare, numera ej gällande, stadgar står att:

”§6.8.1 Ordförande och vice ordförande ersätter varandras stadgade uppgifter. Kårstyrelsen tillför- ordnar annan kårstyrelseledamot att fram till nästkommande kårfullmäktigesammanträde arbeta i kårpresidiet.”

Även om denna stadga inte längre är gilltid så är den det enda dokument som på något sätt ger en fingervisning om hur problemet skulle kunna lösas. Det är uppenbart att vid nuvarande stadgas författande borde en paragraf med motsvarande mening som paragrafen ovan inkluderats.

På grund av detta är det uppenbart att styrelsen, som första stadgtolkande instans i enlighet med stadgan, måste tolka stadgan och finna en lösning på problemet. Tre möjliga tolkningar tycks exi- stera:

1. Kårpresidiet kan inte fatta beslut till dess en vice ordförande är vald.

2. Kårpresidiet kan i utgörande av enbart ordföranden fatta beslut.

3. Kårstyrelsen bemyndigar en representant att tillsammans med ordförande utöva vice ord- förandes mandat i kårpresidiet tills dessa att en ny presidial kan väljas av kårfullmäktige.

Vad gäller tolkningsalternativ nummer tre finns det två möjliga tolkningar om vem som kårstyrel- sen kan ge detta mandat. Antingen att kårstyrelsen ger detta mandat till någon inom kårstyrelsen eller att det står kårstyrelsen fritt att ge detta bemyndigande till vem som än kårstyrelsen känner tillit till.

Yrkanden

Med bakgrund av detta föreslår jag:

att kårstyrelsen tolkar stadgarna enligt något av de tre alternativen ovan.

att om styrelsen tolkar att denna skall bemyndiga en person att utöva vice ordförandes mandat i kårpresidiet, omedelbart utser denne.

Viktor Tullgren Ordförande

Bilaga 2.2.1

(18)

e-post webbplats telefon fax

ordf@ths.kth.se www.ths.kth.se 08-790 98 84 08-20 62 03

besöksadress postadress mobiltelefon org.nummer

Drottning Kristinas väg 15 THS, 100 44 Stockholm 070-790 98 84 802005-9153 NYMBLE 2008-07-05

Viktor Tullgren Ordförande

Tekniska Högskolans Studentkår

M OTION KS M 1-F ÖRÄNDRING AV PROGRAMGRUPPENS BUDGET OCH ARVODERANDE AV KLUBBMÄSTARE

Bakgrund

Inför verksamhetsåret 08/09 genomfördes en förändring I programgruppens struktur, vilken inne- bar att klubbmästaren inte längre var arvoderad. Denna förändring, vilken genomfördes utan att programgruppen rådfrågades, kommer innebära en omänsklig arbetsbelastning på programgrup- pens ordförande. Samtidigt som denna förändring gjordes så ökades också budgetutrymmet för att ha anställdas löner vid genomföranden av programgruppsverksamhet. Lönerna har tidigare behövts eftersom programgruppen använt HÖRS serveringstillstånd vilket inneburit att personalen i barnen har behövts ges kollektivavtalsenlig lön. Eftersom serveringstillståndet numera skall stå på kåren finns det inte längre något krav att behöva ge någon lön, vilket inte heller är programgruppens intention. Detta innebär att det finns ett utrymme för att stuva om inom programgruppens budget för att använda delar av de pengar som skall gå till personallöner till att arvodera en klubbmästare.

Se bilaga

I enlighet med beslut 0708-KS-14002 valdes programgruppens ordförande Patriq Ramdert att bereda valet av klubbmästare han har nu skakat fram en kandidat till posten klubbmästare och i enlighet med resonemanget ovan skall denna post därmed vara heltidsarvoderad. Den person som förordas är Patriq Banach se bifogat cv.

Yrkanden

Därför föreslår jag:

att styrelsen genomför en förändring av programgruppens budget i enlighet med bifogat förslag

att Patriq Banach väljs till klubbmästare med mandatperiod 2008-07-20 till 2009-06-30 samt utgör en heltidsarvodering

att ovanstående beslut omedelbart justeras

Viktor Tullgren Ordförande

Bilaga 2.3.1

(19)

Patriq Banach Mobil: 073 552 6789

8508070052 Mail: Patriqs@gmail.com

Himlabacken 11 17078 Solna

Hej!

Jag heter Patriq och söker förtroendeuppdraget vice Eventchef för THS under året 08/09. Detta gör jag för att jag vill göra något kreativt som kontrast till de annars väldigt teoretiska studierna, men även för att det vore kul att få ge tillbaka något till den kultur jag kommit att uppskatta så väl.

Jag har erfarenhet av att ha ordnat otaliga fester och andra arrangemang med allt från 60 till 300 nöjda deltagare, detta i samarbete med funktionärer som jobbat på ideell basis och då ställer höga krav på social kompetens och empati.

Vad posten innebär har jag fått insikt i efter långa samtal med sittande Eventchef Patriq Ramdert liksom efter försök till rekrytering av avgående PrgO Daniel Nachmens samt Klubbmästare Henrik Norlin. Vidare har jag i flera år jobbat som personal vid arrangemang på Nymble och har fått en idé om hur arbetet vill framställas inför studenter såväl som personal.

Samtidigt har jag förstått att det är stor omorganisation på väg i THS och att det finns ett stort behov av goda idéer likväl som handlingskraft att

genomföra dem, båda vilka jag känner att jag kan bidra med.

Själv är jag glad, samlad och driven att frammana det bästa ur mina medmänniskor. Jag är ofta den som i pressade situationer påminner och stödjer andra att klara sig ur knipan samtidigt som jag inte är rädd för att själv ta i, framförallt för att överträffa förväntningar. Är det så att man jobbar sent och tungt är det ofta jag som håller humöret uppe både på mig och mina medarbetare och håller huvudet kallt om något oväntat skulle ske.

Detta är lite av min stora svaghet, att inte alltid hjälpa till och gärna förbättra det projekt man tar sig för är för mig nästintill otänkbart.

Lyckligtvis har jag begåvats med tillräckligt sunt förnuft för att inse när man måste sluta.

Min fritid spenderar jag mycket gärna i goda vänners lag, helst utomhus i friska luften, det kan vara något så enkelt som att grilla i en park eller en 24- timmarsvandring längs söderleden.

Mycket tid läggs också på scoutverksamhet då jag är avdelningsledare för barn i åldrar 12-15 år och som jag arrangerar sjölivsprogram för på

veckobasis.

Mitt absoluta hjärtesnöre är dock segling, en passion som växt med åren och som jag har haft turen att kunna utöva likväl som lära ut. Havet suktas alltid och jag spenderar mer än gärna tid antingen dykandes i det eller i något flytetyg på det, finlandsfärja eller flytmadrass spelar ingen roll.

Med vänliga hälsningar Patriq Banach

Solna den 4 juli 2008

Bilaga 2.3.2

(20)

Curriculum Vitae

Patriq Banach Tfn Mobil: 073-552 6789

Himlabacken 11 E-post: Patriqs@gmail.com

170 78 Solna

Personlig målsättning:

Med denna tjänst vill jag utnyttja och utveckla min organisatoriska förmåga på ett sätt som gagnar likväl mig som mina medmänniskor.

På sikt vill jag kunna använda denna kompetens att stärka mitt marknadsvärde på arbetsmarknaden och att ha större möjlighet att genomföra de projekt jag antar.

Sammanfattande kompetens:

- Mycket god och bred organisatorisk erfarenhet - Insikt i uppdragets mening och genomförande - God erfarenhet av att arbeta med människor

Utbildning:

Kungliga Tekniska Högskolan 2 år Teknisk Fysik

Mobila Gymnasiet

3 år, inriktning Natur Matematik-/Datavetenskap

- Var med och startade upp ett elevråd och planerade en nationell skolträff.

Anställningar:

ANTS (extra)

Arbetat i strax över 1½ år för ANTS IT-support som ambulerande IT-tekniker

Vetenskapens Hus (extra)

Arbetat i 5 månader med planering och genomförande av vetenskapliga experiment för ungdomar i ålder 15-18.

THS (extra)

Arbetat i över 2½ år som eventpersonal på THS arrangemang, har god erfarenhet av den praktiska biten av arrangemangen likväl som en inblick i det praktiska inför och under arrangemangen.

Volontärarbeten:

Ideellt arbete inom Svenska Scoutförbundet (SSF):

- Scoutledare

- 8 år ledare, varav 4 som ansvarig ledare

- 6 somrar seglarkolloledare, varav 2 som arrangör - Ansvarat för flertalet seminarier med 10-60 deltagare.

- Ansvarat för flertalet projekt och arrangemang med 60-300 deltagare.

(21)

Förtroendeuppdrag:

Kassör, Birka scoutdistrikts ArbetsUtskott, SSF 2001-2003 Ledamot, Solna Sjöscoutkår, SSF 2002-2006, 2008 Sekreterare, Fysiksektionen, THS 2005/2006

Kompetensutveckling:

Allmän Ledarutbildning, ALU:

Kurs i gruppdynamik, Learning by Doing-metoden, pedagogik, ledarskap, m.m.

i Svenska Scoutförbundets regi, 3 x 2 dagar.

3 x Arbetsutskottskurs, AU-kurs:

Kurs i gruppdynamik, projektplanering, muntlig framställning m.m.

i Svenska Scoutförbundets regi, 3 dagar

Språkkunskaper:

Mycket god Engelska, Svenska

Grundläggande Polska, Franska, Tyska.

Personligt:

Min fritid spenderar jag väldigt gärna utomhus, utövandes någon sjörelaterad friluftsaktivitet, absolut helst segling eller dykning. Mycket tid lägger jag också på min ledarutveckling inom Svenska Scoutförbundet.

Referenser:

Mia Malmenäs, ordförande Solna Sjöscoutkår, SSF 0705 79 39 88 Maria Nordström, ordförande Fysiksektionen, THS 0704 47 08 85

(22)

Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, 100 44 Stockholm, www.ths.kth.se

Reservation mot avslag på beslut om ändring av programgruppens budget

Reservation

Då beslutet att inte genomföra en förändring av programgruppens budget, i enlighet med programgruppens ordförandes önskan, kommer att innebära en allt för stor

arbetsbelastning på just programgruppens ordförande reserverar jag mig mot beslutet.

Då programgruppens ordförande utan tvekan är mer kompetent att avgöra vilket sorts manskap som behöves för att genomföra verksamheten som förväntas anser jag att det är olyckligt att styrelsen väljer att inte lyssna till detta. Jag oroas av att verksamheten, i och med detta beslut, inte kommer kunna leva upp till de mål som är ställda. Därför resserverar jag mig mot beslutet.

Viktor Tullgren

Ordförande

Bilaga 2.3.3

(23)

e-post webbplats telefon fax

ordf@ths.kth.se www.ths.kth.se 08-790 98 84 08-20 62 03

besöksadress postadress mobiltelefon org.nummer

Drottning Kristinas väg 15 THS, 100 44 Stockholm 070-790 98 84 802005-9153 NYMBLE 2008-07-05

Viktor Tullgren Ordförande

Tekniska Högskolans Studentkår

M OTION KS M 1- I NTERIMSVAL OCH NOMINERING AV LEDA- MÖTER TILL F AKULTETSNÄMNDEN

Bakgrund

Fakultetsnämnden är KTH:s högsta beslutande organ. Nämnden har huvudansvar för tjänstetill- sättningen vad gäller professorer och beslutar i de flesta frågor angående forskning och utbildning.

I enlighet med beslut 0708-KS-14011 bordlades nominerandet och interimsvalet av två ledamöter till Fakultetsnämnden beroende på att någon arbetsfördelning bland de arvoderad inte gjorts, denna är dock i det närmaste klar.

Yrkanden

Därför föreslår jag:

att styrelsen inför Kårfullmäktige nominerar Johan Fagerhem och Linus Ericsson till ledamöter i fakultetsnämnden under mandatperiod 2008-07-01 till 2009-06-30

att styrelsen interimsväljer de nominerade till deras respektive poster

Viktor Tullgren Ordförande

Bilaga 2.4.1

(24)

e-post webbplats telefon fax

ordf@ths.kth.se www.ths.kth.se 08-790 98 84 08-20 62 03

besöksadress postadress mobiltelefon org.nummer

Drottning Kristinas väg 15 THS, 100 44 Stockholm 070-790 98 84 802005-9153 NYMBLE 2008-07-05

Viktor Tullgren Ordförande

Tekniska Högskolans Studentkår

M OTION KS M 1- I NTERIMSVAL OCH NOMINERING AV LEDA- MÖTER TILL U NIVERSITETSSTYRELSEN

Bakgrund

Universitetsstyrelsen är KTH:s högsta beslutande organ och behandlar stora strategiska frågor, såsom utbildningsstruktur, profilering av KTH, samt inrättande av nya program.

I enlighet med beslut 0708-KS-14011 bordlades nominerandet och interimsvalet av två ledamöter till Universitetsstyrelsen beroende på att någon arbetsfördelning bland de arvoderad inte gjorts, denna är dock i det närmaste klar.

Yrkanden

Därför föreslår jag:

att styrelsen inför Kårfullmäktige nominerar Viktor Tullgren och Martin Jensen, I, till ledamöter i Universitetsstyrelsen under mandatperiod 2008-07-01 till 2009-06-30 att styrelsen interimsväljer de nominerade till deras respektive poster

Viktor Tullgren Ordförande

Bilaga 2.5.1

(25)

e-post webbplats telefon fax

ordf@ths.kth.se www.ths.kth.se 08-790 98 84 08-20 62 03

besöksadress postadress mobiltelefon org.nummer

Drottning Kristinas väg 15 THS, 100 44 Stockholm 070-790 98 84 802005-9153 NYMBLE 2008-07-05

Viktor Tullgren Ordförande

Tekniska Högskolans Studentkår

M OTION KS M 1- V AL AV STUDENTREPRESENTANT TILL F A- KULTETSNÄMNDENS UTBILDNINGSUTSKOTT

Bakgrund

Utbildningsutskottet kan sägas ha tre huvuduppgifter: övergripande dimensionering av utbildning- en på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå, beredning av KTH:s arbete med kvalitetsutveck- ling och uppföljning rörande utbildning och beredning av KTH-övergripande utveckling av regel- verk och riktlinjer rörande utbildning.

I enlighet med beslut 0708-KS-14016 bordlades valet av två ledamöter till Utbildningsutskottet beroende på att någon arbetsfördelning bland de arvoderad inte gjorts, denna är dock i det närmas- te klar.

Yrkanden

Därför föreslår jag:

att styrelsen väljer Johan Fagerhem och Linus Ericsson, till ledamöter i Utbildnings- utskottet under mandatperiod 2008-07-01 till 2009-06-30

Viktor Tullgren Ordförande

Bilaga 2.6.1

(26)

e-post webbplats telefon fax

ordf@ths.kth.se www.ths.kth.se 08-790 98 84 08-20 62 03

besöksadress postadress mobiltelefon org.nummer

Drottning Kristinas väg 15 THS, 100 44 Stockholm 070-790 98 84 802005-9153 NYMBLE 2008-07-05

Viktor Tullgren Ordförande

Tekniska Högskolans Studentkår

M OTION KS M 1- V AL AV STUDENTREPRESENTANT TILL

KTH: S R EKTORSGRUPP

Bakgrund

Rektorsgruppen består av rektor, prorektor, fakultetens dekanus och prodekanus, förvaltningsche- fen samt en studeranderepresentant. Rektorsgruppen tar upp strategiska utbildnings-, forsknings- och kvalitetsfrågor samt andra frågor av övergripande karaktär.

Yrkanden

Jag föreslår:

att styrelsen väljer Christine Ambell till studeranderepresentant i rektorsgruppen under mandatperiod 2008-07-01 till 2009-06-30

Viktor Tullgren Ordförande

Bilaga 2.7.1

(27)

e-post webbplats telefon fax

ordf@ths.kth.se www.ths.kth.se 08-790 98 84 08-20 62 03

besöksadress postadress mobiltelefon org.nummer

Drottning Kristinas väg 15 THS, 100 44 Stockholm 070-790 98 84 802005-9153 NYMBLE 2008-07-05

Viktor Tullgren Ordförande

Tekniska Högskolans Studentkår

M OTION KS M 1- V AL AV STUDENTREPRESENTANT TILL

KTH: S L EDNINGSGRUPP

Bakgrund

Ledningsgruppen består av diverse skolchefer och andra inom KTH:s ledning. Gruppen behandlar skolövergripande frågor och är ett organ för diskussion och information.

Yrkanden

Jag föreslår:

att styrelsen väljer Viktor Tullgren och Linus Ericsson, till ledamöter i ledningsgrup- pen under mandatperiod 2008-07-01 till 2009-06-30

Viktor Tullgren Ordförande

Bilaga 2.8.1

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :