Aqeri Holding AB (publ) Bokslutskommuniké 2014

Full text

(1)

Aqeri Holding AB (publ) Bokslutskommuniké 2014, sid 1/6

Aqeri Holding AB (publ) Bokslutskommuniké 2014

Oktober - december:

Nettoomsättningen uppgick till 18,9 (9,7) MSEK

Rörelseresultatet uppgick till 2,6 (-2,3) MSEK

Resultat efter skatt var 3,4 (-2,3) MSEK eller 0,27 (-0,19) kronor per aktie

Rörelsens kassaflöde var 3,8 (-1,0) MSEK eller 0,31 (-0,08) kronor per aktie

Januari - december:

Nettoomsättningen uppgick till 54,4 (54,4) MSEK

Rörelseresultatet uppgick till 3,5 (0,2) MSEK

Resultat efter skatt var 3,7 (0,2) MSEK eller 0,30 (0,02) kronor per aktie

Rörelsens kassaflöde var 1,4 (0,0) MSEK eller 0,11 (0,00) kronor per aktie

Efter periodens slut:

Samarbetsavtal med Sydkoreanska Navcours

Beställning från Italienskt försvarsföretag värd 1,8 MSEK

Kontrakt med amerikanskt försvarsföretag värt 2,3 MSEK

Kontrakt med försvarsmakten i Singapore värt 3,2 MSEK

 VINST FÖR HELÅRET

 FÖRHANDLINGAR OM FÖLJDAFFÄRER I USA OCH TURKIET

 UTÖKADE EXPORTSATSNINGAR

(2)

Aqeri Holding AB (publ) Bokslutskommuniké 2014

VDs kommentar

”Det fjärde kvartalet uppvisade vinst med förbättrade marginaler. Helåret resulterade i vinst för andra året i rad.

Orderingången har under kvartalet varit stabil och i linje med budget. Med en fungerande affärsmodell med höjda marginaler på plats och ökad marknadsnärvaro finns goda möjligheter att kunna fortsätta växa under lönsamhet.

AO Försvar fortsätter det långsiktiga marknadsarbetet gentemot utvalda länder och systemhus i syfte att vinna fler och större projekt som löper över längre tid. Den under året ökade marknadsnärvaron har givit utdelning. Marknadsbearbetningen i Turkiet fortsätter och det finns mycket som indikerar att möjligheten att teckna såväl följdaffärer som nya kontrakt är goda.

Utleveranserna inom ramen för det andra seriekontraktet till det ledande amerikanska försvarsföretaget slutfördes under kvartalet. USA förblir en mycket viktig marknad för lång tid framöver. Marknadsbearbetningen i Sydkorea har inletts.

AO Civilt uppvisade ett mycket starkt år med såväl orderingång som fakturering över budget. Arbetet med att kontinuerligt förbättra marginalerna fortsätter och ger utdelning. En kontinuerlig produktutveckling och nya kunder har tillsammans med fokus på bättre marginaler utgjort grunden för det fina resultat under verksamhetsåret.”

Manne K A Koerfer

VD och koncernchef för Aqeri

Viktiga händelser oktober - december

- Samarbets- och distributionsavtal med tyska Cordsen Engineering

Finansiell rapport oktober - december

Omsättning och resultat

Nettoomsättningen uppgick till 18,9 (9,7) MSEK. Rörelseresultatet var 2,6 (-2,3) MSEK, innebärande en rörelsemarginal om 14% (-24%). Resultatet efter skatt var 3,4 (-2,3) MSEK motsvarande 0,27 (-0,19) kronor per aktie. Bruttomarginalen uppgick till 40% (23%).

Kassaflöde

Rörelsens kassaflöde uppgick till 3,8 (-1,0) MSEK motsvarande 0,31 (-0,08) kronor per aktie. Totala kassaflödet uppgick till 1,6 (-1,0) MSEK.

Finansiell rapport januari - december

Omsättning och resultat

Nettoomsättningen uppgick till 54,4 (54,4) MSEK. Rörelseresultatet var 3,5 (0,2) MSEK, innebärande en rörelsemarginal om 6% (0%). Resultatet efter skatt var 3,7 (0,2) MSEK motsvarande 0,30 (0,02) kronor per aktie. Bruttomarginalen uppgick till 40% (33%).

Kassaflöde

Rörelsens kassaflöde uppgick till 1,4 (0,0) MSEK motsvarande 0,11 (0,00) kronor per aktie. Totala kassaflödet uppgick till 1,2 (0,0) MSEK.

Likviditet

Styrelsen övervakar kassaflödet löpande och bedömer att likviditeten är fullgod för kommande 12-månadersperiod.

(3)

Aqeri Holding AB (publ) Bokslutskommuniké 2014, sid 3/6

Moderbolagets verksamhet januari - december

Moderbolagets nettoomsättning, som i sin helhet utgörs av koncernintern debitering till dotterbolaget vilken i

koncernredovisningen har eliminerats, uppgick under perioden till 2,2 (2,4) MSEK. Resultatet efter skatt uppgick till -1,4 (-1,0) MSEK. Moderbolagets eget kapital uppgick vid periodens slut till 27,9 (29,2) MSEK varav 21,6 (22,9) MSEK var fritt eget kapital.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer finns beskrivna i årsredovisningen för 2013, not 3 Riskanalys och riskhantering.

Händelser efter periodens slut

- Samarbetsavtal med Sydkoreanska Navcours

- Beställning från italienskt försvarsföretag värd 1,8 MSEK - Kontrakt med amerikanskt försvarsföretag värt 2,3 MSEK

-

Kontrakt med försvarsmakten i Singapore värt 3,2 MSEK

Framtidsutsikter

Med vinst för andra året i följd, en fungerande affärsmodell och en ökad marknadsnärvaro utgör en god grund för att kunna fortsätta växa under lönsamhet. Underskottet på säkerhet i världen fortsätter att skapa fler möjligheter till beställningar från såväl svenska som utländska Försvarsmyndigheter och systemhus. Noga avvägda nysatsningar utgör tillsammans med marknadsnärvaron i prioriterade länder fundamentet för företagets export. Att finna och vinna de finansierade projekten är alltjämt av högsta prioritet och betydelse. Den främsta osäkerhet som finns avseende projekten är tidsmässig med förekommande förseningar och i grunden ofta politiskt betingad. Fortsatt fokus utgör därvidlag länder som politiskt, ekonomiskt och industriellt stödjer och satsar på sin egen försvarsindustri.

Styrelsen lämnar ingen kvantifierad prognos för 2015.

Valberedning

Till valberedning inför årsstämman 2015 har följande utsetts: Göran E Larsson representerandes Eddaconsult AB, Hubert Johansson representerandes Maxvector, Christopher Hasselhuhn representerandes Förvaltning ACI AB, Ann-Louise Olander representerandes eget ägande samt Krister Moberger representerandes Högländska AB.

Kommande informationstillfällen

- 2015.Q1: 2015-05-15 - Årsstämma: 2015-05-25 17:00 - 2015.Q2: 2015-08-24 - 2015.Q3: 2015-10-26 - 2015.Q4: 2016-02-22

Spånga den 23 februari 2015,

Styrelsen

Denna rapport har ej granskats av bolagets revisorer.

För ytterligare information, vänligen kontakta

VD Manne K A Koerfer, 0707-734 818, manne.koerfer@aqeri.com CFO Mårten Wanning, 0703-190 752, marten.wanning@aqeri.com

(4)

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2014 2013 2014 2013

Belopp i miljoner kronor (MSEK) okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec

Resultaträkningen är kostnadsslagsindelad

Nettoomsättning 18,9 9,7 54,4 54,4

Kostnad sålda varor -11,3 -7,4 -32,6 -36,6

Övriga externa kostnader -1,4 -1,2 -5,4 -5,3

Personalkostnader -3,5 -3,4 -12,8 -12,2

Av- och nedskrivningar 0,0 0,0 -0,1 -0,2

Summa rörelsekostnader -16,3 -12,1 -50,9 -54,2

Rörelseresultat 2,6 -2,3 3,5 0,2

Rörelsemarginal 14% -24% 6% 0%

Summa finansiella poster 0,7 0,1 0,2 0,1

Resultat före skatt 3,4 -2,2 3,7 0,3

Skatt 0,0 -0,1 0,0 -0,1

ÅRETS RESULTAT 3,4 -2,3 3,7 0,2

Övrigt totalresultat 0,0 0,0 0,0 0,0

ÅRETS TOTALRESULTAT 3,4 -2,3 3,7 0,2

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS 2014 2013 2014 2013

Belopp i miljoner kronor (MSEK) okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec

Upprättad enligt indirekt metod

Kassaflöde före förändring rörelsekapital 3,5 -2,3 3,9 0,5

Förändring av rörelsekapital 0,3 1,3 -2,5 -0,4

Kassaflöde från den löpande verksamheten 3,8 -1,0 1,4 0,0

Kassaflöde från investeringsverksamheten 0,0 0,0 0,0 0,0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -2,2 0,0 -0,1 0,0

PERIODENS KASSAFLÖDE 1,6 -1,0 1,2 0,0

NYCKELTAL 2014 2013 2014 2013

okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec

Genomsnittligt antal aktier, tusental 12 259 12 259 12 259 12 259

Omsättning per aktie, SEK 1,54 0,79 4,44 4,44

Resultat per aktie, SEK 0,27 -0,19 0,30 0,02

Rörelsens kassaflöde/aktie, SEK 0,31 -0,08 0,11 0,00

Bruttomarginal 40% 23% 40% 33%

Rörelsemarginal 14% -24% 6% 0%

(5)

Aqeri Holding AB (publ) Bokslutskommuniké 2014, sid 5/6 KONCERNENS BALANSRÄKNING 2014-12-31 2013-12-31

Belopp i miljoner kronor (MSEK)

TILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar 3,9 3,9

Materiella anläggningstillgångar 0,0 0,1

Finansiella anläggningstillgångar 2,2 2,2

Summa anläggningstillgångar 6,1 6,2

Varulager 5,3 4,6

Kortfristiga fordringar 10,2 4,0

Kassa och bankmedel 1,7 0,5

Summa omsättningstillgångar 17,2 9,1

SUMMA TILLGÅNGAR 23,4 15,3

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 11,2 7,3

Långfristiga räntebärande skulder 1,9 0,0

Kortfristiga räntebärande skulder 1,3 3,4

Kortfristiga ej räntebärande skulder 8,9 4,6

SUMMA EGET KAPITAL O SKULDER 23,4 15,3

FÖRÄNDRING KONCERNENS EGET KAPITAL 2014 2013

Belopp i miljoner kronor (MSEK) jan-dec jan-dec

Aktiekapital 6,1 6,1

Reservfond 0,0 0,0

Övrigt tillskjutet eget kapital 46,3 46,0

Balanserade medel -44,8 -45,1

Årets resultat 3,7 0,2

Utgående eget kapital 11,2 7,3

NYCKELTAL 2014-12-31 2013-12-31

Antal aktier, tusental 12 259 12 259

Eget kapital/aktie, SEK 0,92 0,60

Soliditet 48% 48%

Kassalikviditet 117% 56%

Börskurs vid periodens slut, SEK 3,59 3,90

Börsvärde vid periodens slut, MSEK 44,0 47,8

(6)

Redovisningsprinciper och noter

Aqeri följer de av EU godkända redovisningsreglerna IFRS (International Financial Reporting Standards).

Denna delårsrapport är upprättad enligt IAS 34 Delårs- rapportering. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med de som tillämpades i årsredovisningen för 2013 och som beskrivs i nämnda årsredovisning. Alla belopp redovisas i miljoner svenska kronor (MSEK) om inte annat anges.

Definitioner

Bruttomarginal

Bruttovinst, dvs nettoomsättning minskad med kostnad sålda varor, i relation till nettoomsättning.

Rörelsemarginal

Rörelseresultat, dvs nettoomsättning minskad med rörelsekostnader, i relation till nettoomsättning.

Resultat per aktie

Resultatet efter skatt för perioden, fördelat på genomsnittligt antal aktier under samma period.

Rörelsens kassaflöde

Kassaflöde från den löpande verksamheten. Som likvida medel i kassaflödesanalysen klassificeras

banktillgodohavanden.

Soliditet

Eget kapital i relation till totala tillgångar.

Kassalikviditet

Kortfristiga fordringar plus likvida medel dividerat med kortfristiga skulder inklusive kortfristiga skulder till kreditinstitut.

AKTIEÄGARE

Bolagets största aktieägare, 2014-12-30

Totalt antal aktieägare 441 Antal aktier Innehav %

EDDACONSULT AB 2 132 101 17,39%

MAXVECTOR, Oü 1 576 099 12,86%

ANCORIA INSURANCE PUBLIC LTD 1 281 704 10,45%

FÖRVALTNING ACI AB 1 176 470 9,60%

Oü MAXVECTOR 1 019 190 8,31%

OLANDER, ANN-LOUISE 948 830 7,74%

MÅRTENSSON, CURT ERIK 792 098 6,46%

HÖGLÄNDSKA AB 685 401 5,59%

ISRAELSSON, JAN 473 820 3,86%

TÖRNKVIST, RICKARD 193 500 1,58%

Övriga 1 980 265 16,15%

TOTALT 12 259 478 100,00%

Aqeri i korthet

Aqeri-koncernen är en ledande svensk leverantör av dator- och kommunikationsutrustning för extrema förhållanden, en snabbväxande nisch i fordons-, industri- och försvarsapplikationer. Produkterna är anpassade för att tåla bland annat vibrationer, orena miljöer, elektromagnetisk strålning och varierande klimatförhållanden. I drygt 30 år har koncernen hjälpt till att kundanpassa lösningar.

Aqeri Holding AB (publ), org.nr 556280-6660, har sitt säte i Stockholm, Sverige. Bolagets aktie (ticker: AQER) handlas sedan den 25 april 2005 på First North och sedan den 16 februari 2009 på First North Premier som ingår i Nasdaq OMX. Certified Advisor är Remium Nordic AB.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :