• No results found

Förordning om ändring i förordningen (2006:814) om foder och animaliska biprodukter

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Förordning om ändring i förordningen (2006:814) om foder och animaliska biprodukter"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2006:814) om foder och animaliska biprodukter

Utfärdad den 14 november 2019

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2006:814) om foder och animaliska biprodukter1

dels att 18 § ska upphöra att gälla,

dels att 6, 17 och 20 §§ ska ha följande lydelse.

6 § Jordbruksverket får i fråga om foder och animaliska biprodukter med- dela föreskrifter om krav på förhandsanmälan enligt artikel 56 i Europa- parlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 av den 15 mars 2017 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämp- ningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och om upp- hävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG (förordningen om offentlig kontroll).

17 §2 Jordbruksverket ska utföra de uppgifter som en medlemsstat har enligt artikel 74.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 i fråga om foder och animaliska biprodukter.

20 §3 I förordningen (2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter finns bestämmelser om avgifter

1. för offentlig kontroll enligt lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter, de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen eller de EU-bestämmelser som lagen kompletterar, och

2. i ärenden enligt lagen om foder och animaliska biprodukter, de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen eller de EU-bestämmelser som lagen kompletterar.

Denna förordning träder i kraft den 14 december 2019.

1 Senaste lydelse av 18 § 2011:419.

2 Senaste lydelse 2011:419.

3 Senaste lydelse 2006:1167.

SFS 2019:705

Publicerad

den 22 november 2019

(2)

2 SFS 2019:705 På regeringens vägnar

JENNIE NILSSON

Maria Wetterling (Näringsdepartementet)

References

Related documents

1 § Avgift enligt denna taxa betalas för den offentliga kontroll enligt lag om foder och animaliska biprodukter som miljönämnden bedriver inom Marks

Om överträdelsen består i att inte underrätta kontrollmyndigheten om att en ny fysisk eller juridisk person ansvarar för en redan registrerad anläggning, ska avgiften i

I 32 § lagen om foder och animaliska biprodukter finns bestämmelser om överklagande till

producerar, bearbetar, distribuerar eller på något annat sätt handhar, eller märker, marknadsför eller presenterar, foder eller fodertillsatser, eller utfodrar djur med foder, på

På regeringens vägnar SVEN-ERIK BUCHT. Maria Wetterling

Kontrollen har utförts som ett led i Länsstyrelsens roll som kontrollmyndighet över foder i primärproduktionen enligt 12 b förordning (2006:814) om foder och animaliska

1 § Denna taxa gäller avgifter för Ljungby kommuns kostnader för offentlig kontroll enligt lag (2006:805) om foder och animaliska biprodukter, de förordningar eller föreskrifter som

Miljö- och byggnadsnämndens hemställan om att nämnden bemyndigas att årligen justera timtaxan i enlighet med Sveriges Kommuner och Landstings prisindex (PKV) hänskjuts till