• No results found

Barn- och utbildningsnämnden

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Barn- och utbildningsnämnden"

Copied!
25
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Justerare Utdragsbestyrkande

Barn- och utbildningsnämnden

Plats och tid:

Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 14.00 – 15.15

Beslutande:

Jessica Hjärtqvist (S) ersättare för Sebastian Clausson (S) Gunnar Sporrong (MP), ordförande

Kristina Adolfsson (S) Sven Gustafsson (S) Therese Kristiansson (S) Mehari Tesfai (FP) Suzanne Johansson (C)

Lotta Grönlund (M) ersättare för Emma Ophus (M) Patrik Ragnar (M)

Mikael Börjesson (KD)

Barbro Magnusson (SD) ersättare för Oscar Ternström (SD)

Ersättare:

Bo Karlsson (V) Karin Schmidt (FP)

Övriga närvarande:

Ulrika Strandroth Frid, tf förvaltningschef Anneli Löwhagen, sekreterare

Malin Hemberg, verksamhetscontroller

Mari Velander, personalrepresentant Lärarförbundet

Lennart Karlsson, personalrepresentant Lärarnas Riksförbund

Camilla Börjesson Jansson, rektor vuxenutbildningen, § 57

Stefan Johansson, administratör Risk & Säkerhet, § 58-59

Linda Pettersson, personalkonsult, § 60-62

(2)

Justerare Utdragsbestyrkande

Justering

Justerare:

Kristina Adolfsson

Plats och tid:

Barn- och utbildningskontoret den 6 oktober 2016

Justerade paragrafer:

§ 54 - 64

Underskrifter

Sekreterare:

Anneli Löwhagen

Ordförande:

Gunnar Sporrong

Justerare:

Kristina Adolfsson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ:

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum:

den 29 september 2016

Datum då anslaget sätts upp:

den 7 oktober 2016

Datum då anslaget tas ned:

den 28 oktober 2016

Förvaringsplats för protokollet

Barn- och utbildningskontoret

Underskrift

Anneli Löwhagen

(3)

Justerare Utdragsbestyrkande

Bun § 54 Dnr 15/109 Delegationsordning ... 4

Bun § 55 Dnr 15/223 Barn- och utbildningsnämndens sammanträdesdagar 2016 ... 5

Bun § 56 Dnr 14/203 Resursfördelningsmodell 2015 ... 6

Bun § 57 Dnr 15/121 Samarbete för vuxenutbildningen inom V6 ... 7

Bun § 58 Brandskyddsarbete läsåret 15/16 ... 8

Bun § 59 Dnr 15/29 Plan för extraordinär händelse mandatperioden 2015-2018 ... 9

Bun § 60 Dnr 15/151 Säker skola läsåret 15/16 ... 10

Bun § 61 Dnr 15/108 Rapport timtid, övertid och mertid; januari till juni 2016 ... 11

Bun § 62 Dnr 15/107 Rapport utifrån framgångsfaktorer och förbättringsområden från medarbetarundersökning 2014 ... 12

Bun § 63 Dnr 16/39 Delegation ... 13

Bun § 64 Dnr 16/40 Meddelande ... 14

(4)

Justerare Utdragsbestyrkande

Bun § 54 Dnr 15/109

Delegationsordning

Nämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslag till uppdaterad delegations- ordning för mandatperioden 2015-2018.

Sammanfattning av ärendet

Följande punkter har justerats; 1.6, 5.1, 5.2, 5.4, 5.6, 5.7 och 5.9.

Beslutsunderlag

Förslag till uppdaterad delegationsordning för mandatperioden 2015-2018

________

(5)

Justerare Utdragsbestyrkande

Barn- och utbildningsnämndens sammanträdesdagar 2016

Nämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar om ett extra sammanträde torsdagen den 27 oktober 2016.

________

Paragrafen ska skickas till

Kommunstyrelsen

(6)

Justerare Utdragsbestyrkande

Bun § 56 Dnr 14/203

Resursfördelningsmodell 2015

Vid nämndens sammanträde den 19 maj 2016 § 33 redogjorde Marie Lindblad och Daniel Brandt från PWC för den externt utförda genomlysningen av nämn- dens resursfördelningsmodell. Presidiet fick i uppdrag av nämnden att utifrån PWC’s rapport, lämna förslag på åtgärder till förvaltningen att arbeta vidare efter.

Den 15 september 2016 fick förvaltningen i uppdrag av presidiet att ta fram förslag på;

 en förändrad och förenklad resurstilldelning inom förskolan.

 hur resursbidraget till för- och grundskolan kan få större betydelse och i högre

grad styras till de enheter som har störst behov.

 hur nämndens resurstilldelning till gymnasieskolan, skolans budgetering av

programkostnader samt verksamhetens ekonomiuppföljning kan bli mer trans- parent och enhetlig.

Syftet är att förändringarna succesivt ska genomföras i samband med kommande detaljbudgetbeslut.

________

(7)

Justerare Utdragsbestyrkande

Samarbete för vuxenutbildningen inom V6

Camilla Börjesson Jansson, rektor för vuxenutbildningen, informerar om att ett tvåårigt avtal har tecknats med Campus Lidköping om andrahandsmottagande.

Andrahandsmottagningen sker utan ersättning för mottagande kommun.

Samarbetet ska utvärderas efter ett år.

________

(8)

Justerare Utdragsbestyrkande

Bun § 58

Brandskyddsarbete läsåret 15/16

Stefan Johansson, administratör Risk & Säkerhet, informerar om utfört brand- skyddsarbete under läsåret 15/16.

________

(9)

Justerare Utdragsbestyrkande

Plan för extraordinär händelse mandatperioden 2015-2018

Barn- och utbildningsnämnden informeras om att handlingsplanen för extra ordinär händelse har reviderats.

Den förändring som har skett i dokumentet är att befattningen ”kvalitetschef” har ersatts med ”verksamhetscontroller”.

Presidiet har informerats och godkänt revideringen den 1 september 2016.

________

(10)

Justerare Utdragsbestyrkande

Bun § 60 Dnr 15/151

Säker skola läsåret 15/16

Malin Hemberg, verksamhetscontroller och Linda Pettersson, personalkonsult, informerar om förvaltningens arbete och uppföljning av anmälda tillbud i verk- samheten.

________

(11)

Justerare Utdragsbestyrkande

Rapport timtid, övertid och mertid; januari till juni 2016

Barn- och utbildningsnämnden tog i maj 2015 beslut om att ge förvaltningen i uppdrag att under 2015-2016 göra en riktad satsaning för att minska timavlönad personal och övertid/mertid.

Linda Pettersson, personalkonsult, informerar om utfallet av timtid, övertid och mertid för perioden januari till juni 2016.

________

Paragrafen ska skickas till

Personalutskottet

(12)

Justerare Utdragsbestyrkande

Bun § 62 Dnr 15/107

Rapport utifrån framgångsfaktorer och

förbättringsområden från medarbetarundersökning 2014

Linda Pettersson, personalkonsult, redogör för förvaltningens arbete med resul- tatet av medarbetarundersökningen 2014.

________

Paragrafen ska skickas till

Personalutskottet

(13)

Justerare Utdragsbestyrkande

Delegation

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av utförda delegationsbeslut enligt förteckning 7/2016.

Bilaga Bun § 63/2016

________

(14)

Delegationsbeslut

Sammanställning av anmälda delegationsbeslut vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 29 september 2016

NR FRÅN ÄRENDE DNR

44.

Ulla-Stina Millton, förvaltningschef

Yttrande på anmälan om elevs skolsituation vid Skara 7-9 (Djäkne)

15/124

45.

Ulla-Stina Millton, förvaltningschef

Justerad attestförteckning 15/164

46.

Frida Alfredsson, trafikplanerare

Beslut skolskjuts 15/271.8

47.

Ulla-Stina Millton, förvaltningschef

Svar på kvalitetsgranskning av utbildning på språkintroduktion i gymnasiet på Katedralskolan

16/56

48.

Ulla-Stina Millton, förvaltningschef

Svar på kvalitetsgranskning av extra anpassningar vid Mariebergsskolan

16/57

49.

Ulla-Stina Millton, förvaltningschef

Ansökan av statsbidrag för sommarskola 2016

16.66

50.

Ulla-Stina Millton, förvaltningschef

Svar på kvalitetsgranskning av arbetet med flerspråkiga barns språkutveckling på förskolan Korallen

16/92

51.

Frida Alfredsson, trafikplanerare

Beslut skolskjuts 16/92.2

52.

Skolskjutsutskottet Beslut skolskjutsregler 16/97

53.

Ulla-Stina Millton, förvaltningschef

Yttrande på anmälan om elevs skolsituation vid Ardalaskolan

16/100

54.

Frida Alfredsson, trafikplanerare

Beslut skolskjuts 16/101.2

55.

Frida Alfredsson, trafikplanerare

Beslut skolskjuts 16/102.2

(15)

56.

Frida Alfredsson, trafikplanerare

Beslut skolskjuts 16/109.2

57.

Frida Alfredsson, trafikplanerare

Beslut skolskjuts 16/115.2

58.

Camilla Börjesson Jansson, tf förvaltningschef

Yttrande på anmälan om elevs skolsituation vid Ardalaskolan

16/116

59.

Christina Ljungström, förskolesekreterare

Beslut om avstängning från barnomsorg 16/118

60.

Christina Ljungström, förskolesekreterare

Beslut om avstängning från barnomsorg 16/119

61.

Christina Ljungström, förskolesekreterare

Beslut om avstängning från barnomsorg 16/120

62.

Ulla-Stina Millton, förvaltningschef

Ansökan av statsbidrag för fritidshemssatsningen 2016-2017

16/124

63.

Ulla-Stina Millton, förvaltningschef

Ansökan av statsbidrag för lågstadiesatsningen 2016-2017

16/125

64.

Frida Alfredsson, trafikplanerare

Beslut skolskjuts 16/126.2

65.

Ulla-Stina Millton, förvaltningschef

Yttrande på anmälan om skyldigheten att motverka kränkande behandling vid Källeskolan

16/127

66.

Frida Alfredsson, trafikplanerare

Beslut skolskjuts 16/141.2

67.

Frida Alfredsson, trafikplanerare

Beslut skolskjuts 16/146.2

68.

Annelie Eriksson, Elevhälsa chef

Beslut avvikande skolskjuts 16/152

69.

Annelie Eriksson, tf förvaltningschef

Beslut skolskjuts 16/153

(16)

NR FRÅN ÄRENDE DNR 70.

Frida Alfredsson,

trafikplanerare

Beslut skolskjuts 16/154.3

71.

Frida Alfredsson, trafikplanerare

Beslut skolskjuts 16/154.4

72.

Frida Alfredsson, trafikplanerare

Beslut skolskjuts 16/157.2

73.

Annelie Eriksson, Elevhälsa chef

Beslut avvikande skolskjuts 16/161

74.

Frida Alfredsson, trafikplanerare

Beslut skolskjuts 16/163.2

75.

Frida Alfredsson, trafikplanerare

Beslut skolskjuts 16/164.3

76.

Frida Alfredsson, trafikplanerare

Beslut skolskjuts 16/164.4

77.

Frida Alfredsson, trafikplanerare

Beslut skolskjuts 16/165.2

78.

Christina Ljungström, förskolesekreterare

Beslut om avstängning från barnomsorg 16/169

79.

Christina Ljungström, förskolesekreterare

Beslut om avstängning från barnomsorg 16/170

80.

Frida Alfredsson, trafikplanerare

Beslut skolskjuts 16/154.2

81.

Malin Hemberg, verksamhetskontroller

Delredovisning av lärare i läslyftet lå 16/17 15/239

82.

Skolskjutsutskottet Beslut – på- och avstigningsplats utanför kommungräns

16/158

83.

Skolskjutsutskottet Beslut – köp av kommunskolkort 16/97

84.

Skolskjutsutskottet Beslut skolskjuts 16/175

(17)

85.

Frida Alfredsson, trafikplanerare

Beslut skolskjuts 16/172.4

86.

Frida Alfredsson, trafikplanerare

Beslut skolskjuts 16/172.5

87.

Frida Alfredsson, trafikplanerare

Beslut skolskjuts 16/173.3

88.

Frida Alfredsson, trafikplanerare

Beslut skolskjuts 16/173.4

89.

Frida Alfredsson, trafikplanerare

Beslut skolskjuts 16/177.2

90.

Annelie Eriksson, tf förvaltningschef

Attestförteckning 2016 15/264

(18)

Justerare Utdragsbestyrkande

Bun § 64 Dnr 16/40

Meddelande

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av anmälda meddelande enligt för- teckning 8/2016.

Bilaga Bun § 64/2016

________

(19)

Meddelandelista

Sammanställning av anmälda meddelande vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 29 september 2016

NR FRÅN ÄRENDE DNR

128.

Heléne Johansson, rektor Tillbudsrapport vid kränkande behandling och diskriminering

15/5.7

129.

Heléne Johansson, rektor Tillbudsrapport vid kränkande behandling och diskriminering

15/5.8

130.

Kommunstyrelsen Beslut – Internkontrollrapport 2015 15/28

131.

Skolverket Beslut – Statsbidrag för personalförstärkning

inom elevhälsan 2015

15/50.9

132.

Skolverket Beslut – Statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare 2015/2016

15/55.9

133.

Skolverket Beslut – Statsbidrag för omsorg på obekväm tid 2015

15/69.12

134.

Skolinspektionen Beslut – Elevs rätt till utbildning och särskilt stöd vid Djäkneskolan

15/247.10

135.

Skolinspektionen Beslut – Elevs rätt till utbildning och särskilt stöd vid Djäkneskolan

15/247.12

136.

Kommunfullmäktige Beslut – motion brottsförebyggande och stödjande insatser

15/258

137.

Carl Liwell, rektor Tillbudsrapport vid kränkande behandling och diskriminering

16/4.8

138.

Caroline Frisell Ivarsen, rektor Tillbudsrapport vid kränkande behandling och diskriminering

16/9.1

139.

Caroline Frisell Ivarsen, rektor Tillbudsrapport vid kränkande behandling och diskriminering

16/9.8

(20)

NR FRÅN ÄRENDE DNR 140.

Caroline Frisell Ivarsen, rektor Tillbudsrapport vid kränkande behandling och

diskriminering

16/9.9

141.

Caroline Frisell Ivarsen, rektor Tillbudsrapport vid kränkande behandling och diskriminering

16/9.10

142.

Caroline Frisell Ivarsen, rektor Tillbudsrapport vid kränkande behandling och diskriminering

16/9.11

143.

Caroline Frisell Ivarsen, rektor Tillbudsrapport vid kränkande behandling och diskriminering

16/9.12

144.

Caroline Frisell Ivarsen, rektor Tillbudsrapport vid kränkande behandling och diskriminering

16/9.13

145.

Caroline Frisell Ivarsen, rektor Tillbudsrapport vid kränkande behandling och diskriminering

16/9.14

146.

Caroline Frisell Ivarsen, rektor Tillbudsrapport vid kränkande behandling och diskriminering

16/9.15

147.

Caroline Frisell Ivarsen, rektor Tillbudsrapport vid kränkande behandling och diskriminering

16/9.16

148.

Anneli Ahlm, rektor Tillbudsrapport vid kränkande behandling och diskriminering

16/11.11

149.

Anneli Ahlm, rektor Tillbudsrapport vid kränkande behandling och diskriminering

16/11.12

150.

Anneli Ahlm, rektor Tillbudsrapport vid kränkande behandling och diskriminering

16/11.13

151.

Anneli Ahlm, rektor Tillbudsrapport vid kränkande behandling och diskriminering

16/11.16

152.

Anneli Ahlm, rektor Tillbudsrapport vid kränkande behandling och diskriminering

16/11.20

153.

Anneli Ahlm, rektor Tillbudsrapport vid kränkande behandling och diskriminering

16/11.21

154.

Anneli Ahlm, rektor Tillbudsrapport vid kränkande behandling och 16/11.22

(21)

155.

Anneli Ahlm, rektor Tillbudsrapport vid kränkande behandling och diskriminering

16/11.23

156.

Anneli Ahlm, rektor Tillbudsrapport vid kränkande behandling och diskriminering

16/11.24

157.

Maria Nyman, rektor Tillbudsrapport vid kränkande behandling och diskriminering

16/32.3

158.

Maria Nyman, rektor Tillbudsrapport vid kränkande behandling och diskriminering

16/32.4

159.

Maria Nyman, rektor Tillbudsrapport vid kränkande behandling och diskriminering

16/32.5

160.

Maria Nyman, rektor Tillbudsrapport vid kränkande behandling och diskriminering

16/32.6

161.

Maria Nyman, rektor Tillbudsrapport vid kränkande behandling och diskriminering

16/32.7

162.

Maria Nyman, rektor Tillbudsrapport vid kränkande behandling och diskriminering

16/32.8

163.

Maria Nyman, rektor Tillbudsrapport vid kränkande behandling och diskriminering

16/32.9

164.

Maria Nyman, rektor Tillbudsrapport vid kränkande behandling och diskriminering

16/32.10

165.

Marie Tell, rektor Tillbudsrapport vid kränkande behandling och diskriminering

16/33.14

166.

Marie Tell, rektor Tillbudsrapport vid kränkande behandling och diskriminering

16/33.15

167.

Marie Tell, rektor Tillbudsrapport vid kränkande behandling och diskriminering

16/33.16

168.

Marie Tell, rektor Tillbudsrapport vid kränkande behandling och diskriminering

16/33.17

(22)

NR FRÅN ÄRENDE DNR 169.

Marie Tell, rektor Tillbudsrapport vid kränkande behandling och

diskriminering

16/33.18

170.

Marie Tell, rektor Tillbudsrapport vid kränkande behandling och diskriminering

16/33.19

171.

Marie Tell, rektor Tillbudsrapport vid kränkande behandling och diskriminering

16/33.20

172.

Marie Tell, rektor Tillbudsrapport vid kränkande behandling och diskriminering

16/33.21

173.

Marie Tell, rektor Tillbudsrapport vid kränkande behandling och diskriminering

16/33.22

174.

Marie Tell, rektor Tillbudsrapport vid kränkande behandling och diskriminering

16/33.23

175.

Marie Tell, rektor Tillbudsrapport vid kränkande behandling och diskriminering

16/33.24

176.

Marie Tell, rektor Tillbudsrapport vid kränkande behandling och diskriminering

16/33.25

177.

Marie Tell, rektor Tillbudsrapport vid kränkande behandling och diskriminering

16/33.26

178.

Marie Tell, rektor Tillbudsrapport vid kränkande behandling och diskriminering

16/33.27

179.

Marie Tell, rektor Tillbudsrapport vid kränkande behandling och diskriminering

16/33.28

180.

Heléne Johansson, rektor Tillbudsrapport vid kränkande behandling och diskriminering

16/37.1

181.

Heléne Johansson, rektor Tillbudsrapport vid kränkande behandling och diskriminering

16/37.2

182.

Heléne Johansson, rektor Tillbudsrapport vid kränkande behandling och diskriminering

16/37.4

183.

Heléne Johansson, rektor Tillbudsrapport vid kränkande behandling och 16/37.5

(23)

184.

Skolverket Beslut – Statsbidrag för omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds 2016

16/38.4

185.

Skolinspektionen Beslut – Etableringskontroll Music Center School i Skara

16/43

186.

Skolinspektionen Beslut – Godkännande som huvudman för gymnasieskola Music Center School i Skara

16/43

187.

Skolverket Beslut – Statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 för huvudmän inom skolväsendet

16/52.2

188.

Skolinspektionen Rapport - kvalitetsgranskning av utbildningen på språkintroduktion vid Katedralskolan

16/56

189.

Skolinspektionen Beslut - kvalitetsgranskning av utbildningen på språkintroduktion vid Katedralskolan

16/56

190.

Skolverket Beslut – Statsbidrag för lärarlyft II våren 2016 16/58.3

191.

Maria Eriksson, Rektor Tillbudsrapport vid kränkande behandling och

diskriminering

16/67.5

192.

Maria Eriksson, Rektor Tillbudsrapport vid kränkande behandling och diskriminering

16/67.6

193.

Maria Eriksson, Rektor Tillbudsrapport vid kränkande behandling och diskriminering

16/67.7

194.

Skolverket Beslut – Statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan 2016/2017

16/68.3

195.

Skolinspektionen Beslut – Skyldigheten att motverka kränkande behandling vid Mariebergsskolan

16/75.3

196.

Skolinspektionen Beslut – Skolsituationen för en elev vid Valleskolan

16/77.3

197.

Skolinspektionen Anmälan – Elevs skolsituation vid Ardalaskolan

16/100.1

(24)

NR FRÅN ÄRENDE DNR 198.

Camilla Börjesson Jansson,

rektor vux

Tillbudsrapport vid kränkande behandling och diskriminering

16/108.1

199.

Christina Ljungström, förskolesekreterare

Tjänsteanteckning upphävd avstängning 16/113

200.

Skolinspektionen Beslut – Elevs skolsituation vid Ardalaskolan 16/116.1

201.

Skolinspektionen Anmälan – Elevs skolsituation vid

Ardalaskolan

16/116.2

202.

Kerstin Holmqvist, förskolechef Tillbudsrapport vid kränkande behandling och diskriminering

16/117.1

203.

Kerstin Holmqvist, förskolechef Tillbudsrapport vid kränkande behandling och diskriminering

16/117.2

204.

Christina Ljungström, förskolesekreterare

Tjänsteanteckning upphävd avstängning 16/118

205.

Skolinspektionen Beslut – Situation vid Källeskolan 16/122.1

206.

Skolinspektionen Anmälan – Skyldigheten att motverka

kränkande behandling vid Källeskolan

16/127.1

207.

Christina Ljungström, förskolesekreterare

Tjänsteanteckning upphävd avstängning 16/134

208.

Christina Ljungström, förskolesekreterare

Tjänsteanteckning upphävd avstängning 16/135

209.

Christina Ljungström, förskolesekreterare

Tjänsteanteckning upphävd avstängning 16/136

210.

Miljöenheten , Skara kommun Beslut – Miljösanktionsavgift 16/145.1

211.

Miljöenheten , Skara kommun Beslut – Miljösanktionsavgift 16/148.2

212.

Anneli Löwhagen,

nämnd- och skolsekreterare

Tjänsteanteckning - På- och avstigningsplats utanför kommungräns

16/158

213.

Skolverket Beslut – Riksrekryterande idrottsutbildning 16/166.1

(25)

214.

Skolinspektionen Beslut – Skolsituation för elever vid Källeskolan

16/167.1

215.

Christina Ljungström, förskolesekreterare

Tjänsteanteckning upphävd avstängning 16/169

216.

Barn- och elevombudet (BEO) Anmälan – Kränkande behandling vid Gällkvistskolan

16/174.1

217.

Barn- och elevombudet (BEO) Anmälan – Kränkande behandling vid Källeskolan

16/180.1

218.

Carl Liwell, rektor Tillbudsrapport vid kränkande behandling och diskriminering

16/291.3

219.

Skaraborgs kommunalförbund Avsiktsförklaring ”Utlysning för Västsverige – insatser för unga 15-24 år”

220.

Folkhälsorådet Protokoll från sammanträde med folkhälsorådet i Skara 160831

221.

Kommunala Pensionärsrådet Protokoll från sammanträde med kommunala pensionärsrådet i Skara 160519

222.

Skolverket Beslut – Statsbidrag för behörighetsgivande utbildning för yrkeslärare 2016 till 2018

223.

Skolverket Beslut – Statsbidrag för utbildning som

kombineras med traineejobb 2016

224.

Folkhälsorådet Verksamhetsplan 2017

References

Related documents

 arbetar målmedvetet för att aktivt främja lika rättigheter och möjligheter för barn och elever oavsett kön, könsövergripande identitet eller uttryck etnisk

 könsöverskridande identitet eller uttryck: att någon inte identifierar sig som kvinna eller man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra

• Om en elev blir utsatt eller ser annan elev utsättas för kränkande behandling eller diskriminering ska denne vända sig till mentor eller annan personal på skolan som

Aktiva åtgärder innebär ett utökat ansvar för att förebygga diskriminering och verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett lagens sju diskrimineringsgrunder:

Aktiva åtgärder innebär ett utökat ansvar för att förebygga diskriminering och verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett lagens sju diskrimineringsgrunder:

• Alla vårdnadshavare ska med förtroende kunna lämna sina barn till förskolan, förvissade om att barnen inte blir ensidigt påverkade till förmån för någon etnisk

Ansvarig: Förskolechef, biträdande förskolechef, pedagogisk utvecklare, pedagoger Datum när det ska vara klart: Löpande, utvärderas vid slutet av läsåret.. Diskrimineringsgrund

All personal som ser eller misstänker att någon utsatts för diskriminering eller kränkande behandling är skyldig att ingripa och stoppa den akuta situationen. Detta gäller