Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Download (0)

Full text

(1)

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Grunduppgifter

Verksamhetens namn Gångsätra förskola

Verksamheter som omfattas av planen Förskola

Vår vision

Syftet med vår plan mot diskriminering och kränkande behandling är att främja

likabehandling. Alla ska känna sig trygga och välkomna oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Ingen, varken barn, personal eller föräldrar, ska känna sig trakasserad eller utsatt för kränkande behandling. På vår förskola ska olikhet ses som en tillgång. Det som står i planen ska genomsyra den dagliga verksamheten.

Planen gäller från 1 oktober 2018

Planen gäller till 30 september 2019

Ansvarig för planen

Förskolechef Pär-Johan Emanuelsson

Barnens delaktighet

Genom samtal och intervjuer runt barnens upplevda trygghet samt genom

observationer i barngrupp där syftet har varit att se var konflikter lättare uppstår samt var barnen upplever glädje och trygghet.

(2)

Vårdnadshavarnas delaktighet

Planen mot diskriminering och kränkande behandling finns på vår hemsida. Vi berättar om planen och vårt arbete med den på föräldramöten och föräldraråd.

Personalens delaktighet

Diskussioner på avdelningen och i tvärgrupper på olika möten och utvecklingsdagar.

Förankring av planen

Genom att informera om planen vid föräldramöte, föräldraråd och utvecklingssamtal.

I samtal med barnen om ämnen som berör planens innehåll.

Reflektion och diskussioner i personalgruppen på APT och utvecklingsdagar.

Utvärdering

Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats

Föräldrar har fått lämna synpunkter i brukarundersökningen, genom föräldraråd samt i den dagliga kontakten.

Pedagogerna har inte givits möjlighet att utvärdera insatser och mål på APT och utvecklingsdagar, vilket var planen.

Vilka har varit delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan?

Utvärderingen av planen har tyvärr inte genomförts på ett bra sätt.

Resultat av utvärderingen av fjolårets plan?

Vi behöver skapa mer tid för utvärdering av vår plan mot diskriminering och kränkande behandling.

(3)

Årets plan ska utvärderas senast 30 juni 2019

Beskriv hur årets plan ska utvärderas

Vi ska följa upp vår plan mot diskriminering och kränkande behandling vid minst två tillfällen under läsåret där vi ska säkerställa att vi arbetar aktivt med de insatser som vi beslutat. Vi kommer även att lyfta planen i samråd med föräldrar på exempelvis föräldrarådsmöte

Ansvariga för att årets plan utvärderas Förskolechef Pär-Johan Emanuelsson

Aktiva åtgärder

Aktiva åtgärder innebär ett utökat ansvar för att förebygga diskriminering och verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett lagens sju diskrimineringsgrunder: kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Aktiva åtgärder tillämpas även för att förebygga och förhindra sexuella trakasserier och andra former av kränkningar. Detta arbete bedrivs i fyra steg och ska beaktas i all verksamhetsplanering både på grupp- och ledningsnivå;

1. undersöka risker och hinder 2. analysera orsaker

3. genomföra åtgärder 4. följa upp och utvärdera.

Arbetet genomförs och dokumenteras löpande.

Främjande insatser

Förskola

Namn: Tillgänglighet och normkritik

Områden som berörs av insatsen: Kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder Mål och uppföljning: Verksamhetens planeras utifrån barnens olika behov, hänsyn tas till

barnens erfarenheter, kunskaper och förutsättningar. En verksamhet för alla, där vi skapar möjligheter och förutsättningar för alla barn att delta i verksamheten. Möjlighet

(4)

för alla barn att få göra saker de lyckas med. Uppföljning sker under höstterminen 2018.

Insats: Vi ska använda oss av normkritik för att reflektera över oss själva, vårt

förhållningssätt och vårt agerande. Diskussioner till att börja med i arbetslagen runt bemötande utifrån en checklista från boken Normkreativitet i förskolan. Diskussioner runt val av barnlitteratur utifrån ett normkritiskt perspektiv.

Ansvarig: Pär-Johan Emanuelsson

Datum när det ska vara klart: 30 juni 2019

Förskola

Namn: Val av litteratur

Områden som berörs av insatsen: Kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder Mål och uppföljning: Barnen har fått läsa böcker som valts ut med koppling till de olika

diskrimineringsgrunderna. Uppföljning sker på APT i december.

Insats: Avdelningarna väljer böcker med koppling till de olika diskrimineringsgrunderna, som till exempel visar på olika familjekonstellationer, olika sätt att vara pojke

respektive flicka, med olika representation - t.ex. personer med funktionsnedsättning.

Vi ämnar att samarbeta med biblioteket för att få hjälp med val av litteratur.

Ansvarig: Pär-Johan Emanuelsson Datum när det ska vara klart: 30 juni 2019

Kartläggning

Kartläggning av: Gångsätra förskola

Kartläggningsmetoder: Genom att vara närvarande pedagoger, lyhörda för vad som händer i barngrupperna. Intervjuer med de äldre barnen.

Diskussion och reflektion avdelningsvis och i tvärgrupper på hela förskolan.

Samtal med föräldrar vid hämtning och lämning, utvecklingssamtal, föräldraråd.

(5)

Områden som berörs i kartläggningen: Kränkande behandling, kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder

Hur barn och vårdnadshavare har varit delaktig i kartläggningen: Genom samtal och intervjuer med barnen i barngruppen. Utvecklingssamtal med föräldrar. Genom den dagliga kontakten vid hämtning och lämning. Med hjälp av resultatet av

brukarundersökningen.

Hur personalen har varit delaktig i kartläggningen: Diskussioner avdelningsvis för att kartlägga platser och situationer som upplevs som risker. Diskussioner i tvärgrupper för att sammanställa det vi kommit fram till avdelningsvis.

Resultat och analys: Vi ser effekterna av förra årets plan mot diskriminering och

kränkande behandling på gården. Vi är nu mer närvarande och strategiskt placerade för att minimera riskerna för kränkning och diskriminering. Vi har även identifierat att det inte är rummen i sig, utan barngruppens konstellation samt pedagogers närvaro som avgör om det uppstår konflikter i våra aktiviteter.

Förebyggande arbete

Förskola

Namn: Närvarande och aktiva pedagoger

Områden som berörs av åtgärden: Kränkande behandling, kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,

funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder

Mål och uppföljning: Närvarande pedagoger som befinner sig där barnen är både inomhus och utomhus.

Åtgärd: Barnen delas i mindre grupper vid rutinsituationer, lek och aktiviteter, i av

pedagogerna genomtänkta gruppkonstellationer. Vissa rum kan ha ett max-antal barn för att det inte ska bli för trångt. Den fria leken kan vara fri från vuxnas deltagande men inte fri från vuxna som hör och ser vad som händer.

Strategiska positioner på gården ska alltid vara bemannade.

Motivera åtgärd: Vi har i vår kartläggning sett att det absolut viktigaste för att alla ska känna sig trygga på förskolan är närvarande och aktiva pedagoger.

Ansvarig: Pär-Johan Emanuelsson

Datum när det ska vara klart: Det är ett ständigt pågående arbete.

(6)

Rutiner för akuta situationer

Policy: Vi arbetar utifrån stadens “Riktlinjer vid kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling, trakasserier eller sexuella trakasserier”.

“Riktlinjer vid kränkande behandling, trakasserier eller sexuella trakasserier; barn och elever"

Personal som barn och vårdnadshavare kan vända sig till:

Förskolans pedagoger samt förskolechef Pär-Johan Emanuelsson Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av andra barn:

Samtal inom arbetslaget för att få allas bild av situationen. Samtal med berörda barn, enskilt eller i grupp.

Informera förskolechefen.

Informera berörda föräldrar.

Kartlägga hur, när och var kränkningarna sker, dokumentera.

Göra ett åtgärdsprogram, olika åtgärder beroende på situation.

Följa upp och se om åtgärderna gett resultat och eventuellt besluta om nya åtgärder.

Uppföljningssamtal med föräldrar.

Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av personal:

Agera omedelbart, prata med kollegan som kränkt barnet. Prata alltid med förskolechefen som utreder, dokumenterar och följer upp.

Vid behov kontaktas verksamhetschef och HR-avdelningen.

Rutiner för uppföljning:

Arbetslaget ansvarar för kontinuerlig kartläggning genom observationer. Observationerna följs upp dagligen i arbetslaget.

Uppföljningssamtal med berörda föräldrar efter ett par veckor.

Förskolechef pratar med pedagoger och vidtar de åtgärder som behövs.

Rutiner för dokumentation:

Avdelningspedagogerna ansvarar för dokumentationen när barn kränker barn, i form av fortlöpande anteckningar som sätts in i förskolans speciella pärm.

Förskolechef dokumenterar de ärenden han/hon ansvarar för.

Ansvarsförhållande:

Pedagogerna på Gångsätra förskola ansvarar för att i sitt eget arbete följa utarbetade rutiner för att undvika diskriminering och kränkande behandling.

Det är varje pedagogs ansvar och skyldighet att snabbt handla vid förekomst av kränkningar, trakasserier och diskriminering. Ytterst ansvarig är förskolechefen.

Förskolechef Pär-Johan Emanuelsson ansvarar för att alla som arbetar på Gångsätra förskola har kunskap om planen, även vikarier och lärarstudenter.

Figure

Updating...

References

Related subjects :