• No results found

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (24) Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman , kl

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (24) Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman , kl"

Copied!
24
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2016-02-10, kl 09.00—14.30.

Beslutande Patrik Persson (C) ordförande

Christer Bergfors (M) Janne Ruonala (L)

Britt-Inger Ärlebrandt (KD) Harry Söder (S)

Mats Eliasson (V)

Eva Banstorp (M) tjänstgörande ersättare

Övriga Ulla Olofsson sekreterare

May-Louise Nilsson socialchef Annika Mörtsell ifo-chef

Jessica Boström ekonom §§ 4--6 Birgit Andersson enhetschef § 7

Utses att justera Mats Eliasson

Justeringens plats och tid Storuman 2016-02-17

Underskrift Sekreterare ………. Paragrafer 1 – 21 Ulla Olofsson

Ordförande ……….

Patrik Persson

Justerande ……….

Mats Eliasson

Bevis om anslag

Justeringen av Omsorgsnämndens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla.

Sammanträdesdatum 2016-02-10

Datum för anslags uppsättande 2016-02-17 Datum för anslags nedtagande 2016-03-10 Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Storuman

(2)

ON § 1 ON/2015:26 - 700

Genomgång av föregående protokoll

Ordförande Patrik Persson har genomgång av omsorgsnämndens protokoll 2015-12-09.

Omsorgsnämnden har tagit del av genomgången och lägger proto- kollet till handlingarna.

(3)

ON § 2 ON/2016:11 - 700

Information

Socialchef May-Louise Nilsson informerar om följande:

 Kompetenshöjande åtgärder inom äldre- och funktionshinder områ- det

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2016 för- dela stimulansmedel till kommuner för att ge verksamheter inom äldre- och funktionshindersområdet bättre förutsättningar att öka kunskaperna genom olika kompetensutvecklingsinsatser. Kun- skapssatsningen ska bland annat komplettera bemanningssatsningen inom äldreomsorgen samt pågående utbildningar inom LSS-

området.

Stimulansmedlen som ska fördelas efter rekvisition är totalt 178 miljoner kronor. Storumans kommun kan rekvirera 152 032 kronor.

Ansökan ska ha inkommit innan 15 mars. Nämnden får fatta beslut om rekvirering och användandet vid sammanträdet den 2 mars.

 Stimulansmedel för att öka bemanning inom äldreomsorgen Statsbidraget omfattar 1 990 000 000 kronor för år 2016. Fördel- ningen utgår från den sk. standardkostnaden för äldreomsorg i det kommunala utjämningssystemet.

Stimulansmedlen är avsedda för att öka bemanningen inom den av kommunen finansierade vården och omsorgen om äldre. Syftet är att skapa ökad trygghet och kvalitet för den enskilde. I linje med de utmaningar som Socialstyrelsen tidigare har påtalat är det önskvärt med en stabil personalförsörjning, som i sin tur bidrar till en ökad kontinuitet i vården och omsorgen om de äldre. Det kan t.ex. ske genom att nyanställa på heltid eller möjliggöra en ökad sysselsätt- ningsgrad i deltidstjänster. Villkoren för att använda statsbidraget är indelade i ska- och börkrav. Skakraven är obligatoriska medan börkraven är rekommendationer.

(4)

ON § 2 forts.

 Beläggning i kommunens särskilda boenden.

 Sanering av köket på Backen. Åtgärder pågår.

 Ventilationsbyte på socialkontoret samt ombyggnad av kontorsrum pågår.

Ledamot Janne Ruonala, L informerar från mötet om revidering av planen i funktionshindersfrågor. Planen ska arbetas igenom med olika prioriteringar, som sedan skall skickas ut på remiss till nämnderna innan den antas av kommunfullmäktige.

Ordförande Patrik Persson informerar om utkastet till remissvar för SmåKom – beredning av bostäder att bo kvar i.

Omsorgsnämnden har tagit del av informationen.

(5)

ON § 3 ON/2016:15 - 700

KKiK - Kommunens Kvalitet i Korthet

Socialchef May-Louise Nilsson redovisar resultat i tabellform från KKiK-Kommunens Kvalitet i Korthet och Äldreguiden.

Omsorgsnämnden godkänner redovisningen.

(6)

ON § 4 ON/2016:12 - 706

Bokslut och verksamhetsberättelse 2015

Förslag till verksamhetsberättelse och bokslut 2015 för om-

sorgsnämnden presenteras. Bokslutet visar på ett underskott med 7,538 miljoner kronor.

Beredande organs förslag

Verksamhetsberättelse och bokslut 2015

Omsorgsnämnden beslutar

att godkänna bokslut och verksamhetsberättelse för 2015 som översändes till kommunstyrelsen.

(7)

ON § 5 ON/2016:13 - 706

Internkontroll 2015 för omsorgsnämnden

Ekonom Jessica Boström redovisar hur internkontrollen har gjorts under året.

 Budgetuppföljning har skett löpande under året och där avvikelser förekommit har detta visats till nämnd med förklaring till avvikel- serna.

 Där lönekonteringar ej varit bokförda på korrekt verksamhet har lönekontoret meddelats och omföring skett månaden efter. Enhets- cheferna har varit tydliga med att meddela förändringar i personal- styrkan.

 Verksamheter med handkassor har redovisat dessa varje månad.

Hanteringen av handkassor har kontrollerats och inga anmärkningar gjordes.

 Leverantörsfakturor har slumpvis granskats inom olika verksam- heter där det vid några tillfällen varit felaktiga konteringar. Detta har åtgärdats med att informera berörda och gett tydliga exempel på hur de ska kontera till exempel med hjälp av mallar.

 Momsredovisning och återkrav av moms via kommunkontosyste- met sker varje månad. Även vid dessa redovisningar görs en ge- nomgång av leverantörsfakturor där rätt momsavdrag kontrolleras.

Beredande organs förslag

Ekonom Jessica Boströms tjänsteutlåtande 2016-01-27

Omsorgsnämnden beslutar

att godkänna internkontrollen 2015 för omsorgsnämnden.

(8)

ON § 6 ON/2016:10 – 700

Attesträtt för ordinarie och ersättare inom omsorgsnämndens verksamheter från 2016-02-01___________________________

Vid organisationsförändringen för enhetschefer inom vård och om- sorg, har förändringar skett som föranleder nytt beslut om attesträtt för ordinarie och ersättare. Den nya organisationen träder i kraft 2016-01-01.

Ansvar Beslutsattest ordinarie Ersättare

520 IFO-chef Socialchef

530 Socialchef IFO-chef

532 Johan Karlberg Adm. assistent

533 Johan Karlberg Adm. Assistent

534 Vanja Danielsson Carina Grahn-Johansson 535 Birgit Andersson Sofia Lindberg

536 Erika Lundberg Socialchef

537 Ann-Charlotte Reisek Socialchef

538 Ida Olofsson Regina Kärrman

539 Sofia Lindberg Birgit Andersson

540 Lena Carlsson Anna Kroik

541 Sofia Lindberg Inga-Lill Rönnholm

Beredande organs förslag

Ekonom Jessica Boströms tjänsteutlåtande 2016-02-02

Omsorgsnämnden beslutar

att godkänna attesträtt för ordinarie och ersättare inom omsorgs- nämndens verksamhetsområde.

(9)

ON § 7 ON/2016:11 – 700

Redovisning av verksamheten på äldreboendet Sibyllagården

Enhetschef Birgit Andersson redovisar från Sibyllagårdens verksam- het samt rehabgruppen AT och SG, (arbetsterapeuter och sjukgym- naster) enligt omsorgsnämndens tids- och uppföljningsplan.

 Händelser/förändringar av betydelse.

 Ekonomisk uppföljning.

 Verksamhetsutveckling.

 Aktiviteter.

 Sjukfrånvaron/rehabiliteringsarbetet.

 Kvalitetssäkring.

Beredande organs förslag

Enhetschef Birgit Anderssons redovisning 2016-02-09.

Omsorgsnämnden beslutar att godkänna redovisningen.

(10)

ON § 8 ON/2015:121 – 754

Redovisning av extra bistånd till julmat och julklappar enligt SoL 4:2, julen 2015____________________________________

Inför julen 2015 betalades extra bistånd ut till personer som varit långvarigt beroende av försörjningsstöd.

Sammanställningen visar att kostnaderna för extra matpengar blev sammanlagt 7 000 kr och extra bistånd till julklappar för barn under 18 år blev sammanlagt 4 550 kr.

Omsorgsnämndens extra kostnader gällande ekonomiskt bistånd för julen 2015 blev totalt 11 550 kr.

Beredande organs förslag

IFO-chef Annika Mörtsells tjänsteutlåtande 2016-02-02.

Omsorgsnämnden beslutar att godkänna redovisningen.

(11)

ON § 9 ON/2014:22 – 751

Redovisning stimulansmedel för kompetensutveckling för sociala barn- och ungdomsvården 2015________________

Socialstyrelsen har på Regeringens uppdrag fördelat medel till kommunerna för kompetensutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården under åren 2014 och 2015.

Storumans kommun har fått 50 000 kr utbetalt per år. Senast i feb- ruari 2016 skall kommunen redovisa till Socialstyrelsen hur medlen har använts genom att besvara Socialstyrelsens enkät.

Medlen har använts enligt följande: 38 817 kr har använts för komp- tensutveckling för socialsekreterare i form av olika utbildningar samt 11 183 kr för kringkostnader som resor och boende i samband med utbildning. Hela summan för 2015 har förbrukats. Redovisning har gjorts till Socialstyrelsen.

Beredande organs förslag

IFO-chef Annika Mörtsells tjänsteutlåtande 2016-02-02

Omsorgsnämnden beslutar att godkänna redovisningen.

(12)

ON § 10 ON/2016:5 - 735

Boendeplanering för äldre 2015--2018

Skrivelse har inkommit till omsorgsnämnden från PRO Storuman, Demensförbundet Storuman, DHR Storuman, HjärtLung Storuman, SRF Synskadades Riksförbund Storuman, samt Reumatikerförbundet Storuman.

Skrivelsen avser boendeplanering för äldre. Det framhålls att omfatt- ningen och vikten i dessa frågor kräver nära samverkan med de som berörs av verksamheten.

Omsorgsnämnden delar organisationernas uppfattning att det ska vara en kontinuerlig dialog med samtliga föreningar som berörda.

Under våren har omsorgsnämnden för avsikt att kontakta samtliga berörda organisationer och bjuda in till möte där boendefrågor för äldre kan dryftas. Målet är ett få i gång möten under mars månad och att ett resultat ska kunna presenteras för omsorgsnämnden i juni.

Beredande organs förslag

Socialchef May-Louise Nilssons tjänsteutlåtande 2016-02-01

Omsorgsnämnden beslutar

att bjuda in till dialogmöten med berörda organisationer, samt

att resultatet av dialogen ska presenteras vid omsorgsnämnden i juni.

(13)

ON § 11 ON/2016:14 – 730

Riktlinjer för användande av kommunens redan bostads- anpassade lägenheter_______________________________

Kommunen har gjort omfattande bostadsanpassningar i vissa lägen- heter i tätorterna. När en lägenhet har anpassats och lägenheten sägs upp av den som fått anpassningen, är kommunen skyldig att återställa lägenheten i ursprungligt skick. Om kök och toalett samt utemiljön har anpassats kan kostnaden nå upp till 100 000 kronor.

I nuläget är det lägenheter som ägs av kommunens fastighetsbolag som är aktuella. För närvarande handlar det bara om en lägenhet.

I stället för att denna typ av lägenheter ska återställas har omsorgs- nämnden möjlighet att skriva hyreskontrakt med kommunens fastig- hetsbolag, och i stället för återställningskostnader betala hyra i av- vaktan på ny hyresgäst med behov av anpassad lägenhet.

Varje enskilt ärende ska beslutas av omsorgsnämnden där kostnader för anpassning och återställning ska vägas mot hyreskostnader.

Hyreskontraktet kan skrivas tillsvidare men en omprövning bör göras inom nio månader i fall lägenheten fortfarande är outhyrd.

Uppsägningstiden är tre månader.

Beredande organs förslag

Socialchef May-Louise Nilssons tjänsteutlåtande 2016-02-02

Omsorgsnämnden beslutar

att hyra den lägenhet som är aktuell i nuläget, samt att hyreskontraktet bör omprövas inom nio månader.

(14)

ON § 12 ON/2015:81 - 700

Skrivelse från deltidsbrandmän i Storuman

Skrivelse har inkommit från deltidsanställda brandmän i Storuman angående transport av mat till äldreboenden lördagar och helgdager.

Brandmännen har under en lång följd av år skött mattransporterna på ett utmärkt sätt. Under 2009 påtalades att fordonet som användes inte var ändamålsenligt för uppdraget. Det blev tunga lyft och brand- männen krävde att vara två personer vid transporterna, något som accepterades av dåvarande tf. socialchef.

Omsorgsnämnden kan inte se att det är ett lagbrott att säga upp ett avtal för att söka ett mer fördelaktigt ekonomiskt alternativ.

Privata företag kan använda kommunens fordon om det inte sned- vrider konkurrensen. Posten var tillfrågad om matkörning innan Norrlands Vakttjänst fick frågan men de var inte intresserade.

Fordon var inget problem men de hade inte tillräckligt med per- sonal på helgerna.

I avtalet med Norrlands Vakttjänst finns inte angivet att det handlar om att en person ska utföra transporterna. Omsorgsnämnden har aldrig krävt att det ska vara en person som utför transporten.

Omsorgsnämnden beklagar att det väckt missnöje att nämnden valt att teckna avtal med en privat utförare. Förvaltningsrätten gav inte tillstånd till någon överprövning av ärendet och därmed får det anses klarlagt att det inte föreligger något olagligt i hanteringen av ärendet.

Beredande organs förslag

Socialchef May-Louise Nilssons tjänsteutlåtande 2016-02-01

Omsorgsnämnden beslutar

att godkänna tjänsteutlåtandet, samt

att skicka omsorgsnämndens protokoll till Daniel Jonsson.

(15)

ON § 13

Meddelanden

ON/2015:145 706

Protokoll från kommunfullmäktige 2015-11-24, § 136 om delårsrap- port januari-augusti 2015 för Storumans kommun.

ON/2015:146 706

Protokoll från kommunfullmäktige 2015-11-24, § 138 om budget 2016 samt plan 2017-2018.

ON/2015:18 700

Protokoll från kommunfullmäktige 2015-11-24, § 139 om verksam- hetsplaner 2016.

ON/2015:89 730

Skrivelse från Socialstyrelsen om rekvirering av 2016 års stimulans- medel för att öka bemanningen inom äldreomsorgen.

ON/2015:153 701

Beslut 2015-12-21 från IVO, Inspektionen för vård och omsorg om oanmält tillsynsbesök av HVB-hem barn och unga vid Oasen och Språnget. Dnr 8.4.2-36553/2015-1.

ON/2015:144 701

Meddelande från Radiotjänst avseende radio- och tv-avgiften för de personer som bor på en vårdinrättning eller ett särskilt bo-

ende/vårdboende.

ON/2015:135 701

Beslut 2016-01-25 från Boverket om preliminär tilldelning av statligt bidrag för kommunala hyresgarantier.

ON/2016:9 730

Begäran från Kommunal om åtgärd med mera enligt 6 kap 6a§ ar- betsmiljölagen för Vikbacka kök i Tärnaby.

ON/2015:81 700

(16)

ON § 13 forts.

Nedanstående ärenden omfattas av sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen 26 kap 1 §.

Beslut 2016-02-01 från Förvaltningsrätten i Umeå om omedelbart omhändertagande enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. Mål 173-16.

Dom 2015-12-11 från Lycksele Tingsrätt om förordnande av sär- skilt förordnad vårdnadshavare. Mål nr T 565-15.

Dom 2015-12-02 från Lycksele Tingsrätt om begångna brott en- ligt 29 kap 7 § 1 st brottsbalken. Domen har vunnit laga kraft 2015-12-23. Mål nr: B 514-15.

Dom 2015-12-02 från Lycksele Tingsrätt om entledigande av sär- skilt förordnad vårdnadshavare, då tingsrätten anförtror vårdnaden till den biologiska modern. Domen har vunnit laga kraft 2015-12-23.

Mål nr T 566-15.

Dom 2016-01-05 från Förvaltningsrätten i Umeå om överklagat beslut av bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL. Mål nr 1961-15.

Dom 2016-01-28 från Förvaltningsrätten i Umeå om överklagat beslut av bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL. Mål nr 1968-15.

Begäran om yttrande 2015-11-27 från Lycksele Tingsrätt angående barns boende m m. Mål nr T 591-15, rotel 1.

Protokoll 2016-01-21 från Lycksele Tingsrätt angående barns boende m m. Aktbilaga 19. Mål nr T 591-15.

Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av meddelanden.

(17)

ON § 14

Sekretessärende

(18)

ON § 15

Sekretessärende

(19)

ON § 16

Sekretessärende

(20)

ON § 17

Sekretessärende

(21)

ON § 18

Sekretessärende

(22)

ON § 19

Sekretessärende

(23)

ON § 20

Sekretessärende

(24)

ON § 21

Sekretessärende

References

Related documents

Extra bistånd till julklappar för 2016 är totalt 1 400 kr Extra bistånd till matpengar för 2016 är totalt 4 000 kr Beredande organs förslag.. Ifo-chef Annika

att godkänna anmälan till samordnad upphandling av HVB Barn och unga 2017 samt för Stödboende 2017.. Modellen innebär att kommunen endast betalar för faktiskt genomförda

att fastställa den redovisning som upprättats för 2014 gällande kom- petensutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården och skicka den till Socialstyrelsen, samt.. att

Delårsbokslutet ska innehålla en verksamhetsberättelse och ett ekonomiskt resultat för perioden januari-augusti samt en prognos för helåret 2016.. Omsorgsnämnden kommer

att bevilja investeringsmedel för matsalsmöbler, sängar, lyftar samt utrustning för läkemedelsrum till en summa av 240 000 kronor... I förslaget som utarbetats föreslås en

att förorda en lösning där Granhöjdens kök anpassas för tillagning för både Vikbacka och Granhöjden samt matportioner för distribution att lämna ärendet till

Förslag till reviderade riktlinjer för försörjningsstöd Omsorgsnämnden beslutar. att anta de reviderade riktlinjerna för försörjningsstöd, samt att de gäller från och

att hos fastighetsbolaget Umluspen AB begära att 150 000 kronor, omfördelas från utredning av lokaler vid Vikbacka och Sibyllagården till att användas för förbättring av