• No results found

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31) Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman , kl

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31) Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman , kl"

Copied!
31
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2016-09-21, kl 09.00—14.00.

Beslutande Patrik Persson (C) ordförande

Christer Bergfors (M) Janne Ruonala (L)

Britt-Inger Ärlebrandt (KD) Mats Eliasson (V)

Lennart Cohen (S) tjänstgörande ersättare Aila Ålgars Strid (S) tjänstgörande ersättare

Övriga Ulla Olofsson sekreterare

May-Louise Nilsson socialchef Annika Mörtsell ifo-chef Jessica Boström ekonom § 92 Anna Kroik vik enhetschef § 89 Vanja Danielsson enhetschef § 91

Utses att justera Mats Eliasson

Justeringens plats och tid Storuman 2016-09-28

Underskrift Sekreterare ………. Paragrafer 86 - 110 Ulla Olofsson

Ordförande ……….

Patrik Persson

Justerande ……….

Mats Eliasson

Bevis om anslag

Justeringen av Omsorgsnämndens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla.

Sammanträdesdatum 2016-09-21

Datum för anslags uppsättande 2016-09-28 Datum för anslags nedtagande 2016-10-20 Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Storuman

Underskrift

Ulla Olofsson

(2)

ON § 86 Tyst minut

Sammanträdet inleds med att en tyst minut hålls för att hedra minnet av ledamoten Harry Söder (S) som avlidit den 31 juli 2016.

(3)

ON § 87 ON/2016:21 - 700 Genomgång av föregående protokoll

Ordförande Patrik Persson har genomgång av omsorgsnämndens protokoll 2016-06-15.

Omsorgsnämnden har tagit del av genomgången och lägger protokol- let till handlingarna.

(4)

ON § 88 ON/2016:11 - 700 Information av socialchef och ifo-chef

Socialchef May-Louise Nilsson informerar om följande:

 Sommaren 2016. Enhetscheferna har klarat att rekrytera semester- vikarier men när någon blivit sjuk har det varit tvunget att ta in per- sonal på övertid. Detta påverkar givetvis både arbetsmiljö och eko- nomi negativt.

Både bland sjuksköterskor och paramedicin har det funnits för få vikarier.

Antalet avvikelser har inte ökat under sommaren.

 En sjukskötersketjänst föreslås ändra beteckning till enhetschef för sjuksköterskor och paramedicin (fysioterapeuter och arbetsterapeu- ter). I chefsjobbet ingår även sjuksköterskeinsatser till ungefär 0.50 tjänst. Samråd har hållits med vårdförbundet och de är överens med arbetsgivaren om förslaget.

Förändringen är möjlig då en 1.0 tjänst blir vakant den första oktober.

Ifo-chef Annika Mörtsell informerar om följande:

 Rekvisition av stimulansmedel för 2016 för stärkt bemanning inom den sociala barn- och ungdomsvården.

 Ett andra kommunbesök är inplanerat i maj 2017 av Cecilia Grefve, nationella samordnaren för sociala barn- och ungdomsvården.

 Vecka 45 är det psykeveckan med flera föreläsningar om psykisk ohälsa, självkänsla m m.

(5)

ON § 89 ON/2016:11 - 700

Redovisning om verksamheterna för särskilda omsorgen

Vik enhetschef Anna Kroik redovisar om verksamheterna inom sär- skilda omsorgen i Storuman och Stensele. Inom särskilda omsorgen finns tre gruppboenden Rallaren, Vallnäsvägen, Prästkragen samt dag- liga verksamheten vid Dagcenter.

Redovisning sker enligt omsorgsnämndens tids- och uppföljningsplan:

 Händelser/förändringar av betydelse

 Ekonomisk uppföljning

 Verksamhetsutveckling

 Aktiviteter

 Sjukfrånvaro/rehabiliteringsarbete

 Kostverksamheten

 Kvalitetssäkring

Beredande organs förslag Rapport särskilda omsorgen Omsorgsnämnden beslutar att godkänna redovisningarna.

(6)

ON § 90 ON/2016:11 - 700

Redovisning av myndighetsutövningen för ensamkommande flyktingbarn_________________________________________

IFO-chef Annika Mörtsell informerar omkring myndighetsutövandet för ensamkommande barn och ungdomar.

Storumans kommun har för tillfället 60 ensamkommande barn och ungdomar, varav 58 killar och 2 tjejer. 47 personer är asylsökande och 13 personer har fått PUT/uppehållstillstånd.

Fem personer är placerade i familjehem, en bor med sin anhörige, res- ten bor i kommunens HVB-hem Oasen, Språnget, stödboendet

Dungen samt +18 boende. Tio personer bor i HVB-hemmet Stensele Vård.

Åldrarna på de asylsökande ensamkommande barnen är mellan 10 – 19 år.

Förslag på ett nytt ersättningssystem för mottagande av ensamkom- mande barn 2017 är på gång.

Beredande organs förslag

IFO-chef Annika Mörtsells redovisning Omsorgsnämnden beslutar

att godkänna redovisningen.

(7)

ON § 91 ON/2016:11 - 700 Redovisning om verksamheten på Tranan

Enhetschef Vanja Danielsson redovisar från verksamheten på äldre- boendet Tranan. Redovisning sker enligt omsorgsnämndens tids- och uppföljningsplan:

 Händelser/förändringar av betydelse

 Ekonomisk uppföljning

 Personal

 Vårdtyngd

 Schemaläggning

 Sjukfrånvaro/rehabiliteringsarbete

 Psykiska hälsan

 Verksamhetsutveckling

 Aktiviteter

 Kvalitetssäkring

Beredande organs förslag

Rapport över Tranan – Vanja Danielsson Omsorgsnämnden beslutar

att godkänna redovisningen.

(8)

ON § 92 ON/2016:22 - 706 Delårsbokslut januari-augusti 2016

Ekonom Jessica Boström redovisar delårsbokslutet för januari—

augusti 2016.

Delårsbokslutet ska innehålla en verksamhetsberättelse och ett ekonomiskt resultat för perioden januari-augusti samt en prognos för helåret 2016.

Omsorgsnämnden kommer att redovisa ett underskott för 2016.

Prognosen visar ett underskott med 6 050 900 kronor. De största underskotten finns inom IFO, placeringar barn och ungdomar, hem- tjänsten, bostadsanpassningsbidrag, Tranan personal, hemsjukvård samt hjälpmedel.

Verksamhetsberättelse för perioden januari-augusti 2016 redovisas.

Beredande organs förslag

Delårsbokslut januari-augusti 2016.

Omsorgsnämnden beslutar

att fastställa delårsbokslutet och överlämna den till kommunfullmäk- tige för godkännande.

(9)

ON § 93 ON/2016:5 - 735 Framtida boenden för äldre i Storuman

Omsorgsnämndens presidium har tillsammans med socialchef träffat SPF i Storuman, Synskadades Riksförbund, DHR, Demensföreningen, PRO samt Hjärt-och Lungsjukas förening. Reumatikerföreningen tackade nej till inbjudan. I Tärnaby fördes dialogmöte med SPF Snö- flingan.

Resultaten av samtalen redovisas separat för Storumandelen respek- tive Tärnaby.

Ordförande inledde samtliga möten med att beskriva omsorgsnämn- dens tanke, som beskrevs i verksamhetsplanen, att frigöra del av Tranan till trygghetsboende och att en tillbyggnad skulle ske i Sten- sele i anslutning till Sibyllagården. Kommunfullmäktige återremit- terade verksamhetsplanen till omsorgsnämnden som då beslutade att ha dialog med så många föreningar som möjligt innan nämnden kom- mer med ett inriktningsbeslut.

I Storuman var samtliga överens om att det behövs fler tillgängliga lägenheter i samhället. Det finns få lägenheter i markplan och i princip inga hus med hiss.

Samtliga föreningar efterfrågade fler platser för personer med de- menssjukdom. Det uttrycktes att det inte blir bra omsorg om dementa med beteendeproblematik ska dela boende med icke demenssjuka.

Korttidsboende vid sjukstugan i Storuman anses av de flesta förening- ar inte vara lämpligt, då det blir en sammanblandning av personer med skiftande diagnoser och problematik.

PRO föreslår att det ska inrättas en referensgrupp som är delaktig i hela processen då det gäller förändring av nuvarande boendeformer för äldre i Storumanområdet.

Flertalet anser att ett eventuellt nytt demensboende bör ligga i Storuman. Undantag finns dock. Det anses vara ett bra alternativ att utöka demensplatser i Stensele.

(10)

ON § 93 forts. ON/2016:5 - 735

I Tärnaby kom det till att börja med ett antal synpunkter på boende i allmänhet. Stor bostadsbrist både i Tärnaby och Hemavan. ”Bygg för framtiden, där behovet är störst”.

Demensboende är viktigt, ska finnas när man behöver det. Boenden bör finnas centralt nära affär. "Sjukstuga och apotek borde ligga i centrum”.

Gruppen presenterar ett konkret förslag för hur boende för äldre skulle kunna se ut i Tärnaby:

Bygg nya huskroppar i anslutning till gamla Stefansgården. Dessa ska nyttjas till demensboende. Tillgängliga små lägenheter med öppen planlösning i mitten av husen så personalen alltid är synlig för de boende.

Låt därefter Vikbacka bli ett serviceboende. Ett nav för äldre som kan klara att till exempel gå till affären men där man också kan få hjälp alltifrån hur behoven ser ut. Gruppen ifrågasätter begreppet seniorboende.

Sammanfattningsvis har boende anpassat för dementa lyfts som den viktigaste frågan. Därefter lyfts behovet av tillgängliga lägenheter, med hiss eller i markplan.

Den beräkning av förekomst av demenssjukdom som framkom i äldreplanen är fortfarande aktuell. Personer med enbart fysisk funk- tionsnedsättning vill och klarar också av att bo hemma med visst stöd av hemtjänst.

De äldreboenden som finns i kommunen var från början tänkt att nytt- jas av personer som hade behov av det som i dag kallas för trygghets- boende. Något måste göras för att anpassa/bygga äldreboenden till att lämpa sig bättre för personer med en demensdiagnos.

Antal platser inom äldreboenden behöver inte ökas om det finns till- gängliga lägenheter i samhället. I detta innefattas både Storuman och Tärnaby.

(11)

ON § 93 forts. ON/2016:5 - 735 Omsorgsnämnden beslutar

att det är önskvärt att Storumans kommun fortsätter att initiera och driva frågan om fler vanliga lägenheter i Storuman, Tärnaby och Hemavan så att flera får möjlighet att söka sitt önskeboende. Dessa hyreshus skall placeras på bästa möjliga läge utifrån var servicen i samhällena finns. Lägenheterna skall dessutom vara tillgängliga för alla samt att hiss finns i dessa hus.

att kommunen bör skapa ett trygghetsboende för att ytterligare öka möjligheterna till valfrihet. Definitionen på vad ett trygghetsboende är för oss i Storumans kommun utreds under hösten 2016.

att fler boendeplatser för demenssjuka tillskapas i både den nedre och övre delen av kommunen. Hur detta ska lösas (var, när och kostnad) utreds under våren 2017, samt

att en referensgrupp med brukarorganisationerna skapas för att öka delaktigheten för bästa möjliga resultat.

(12)

ON § 94 ON/2016:79 - 701

Erbjudande om fast anställning för genomförd utbildning vid kommunens vård och omsorgscollege_____________________

Det råder brist i hela landet på utbildad vård- och omsorgspersonal.

Vid lärcentrum i kommunen finns ett certifierat vård- och omsorgs- college där det för närvarande utbildas sjutton personer. De blir fär- diga i mitten av mars. För att göra utbildningen mer attraktiv bör de som fullgjort utbildningen och klarat uppställda kriterier erbjudas tillsvidare anställning inom omsorgsförvaltningen.

För att få en anställning ska följande vara uppfyllt:

 Eleven ska ha fått ett vård och omsorgsdiplom.

 Diplomet ska vara utfärdat av Storumans lärcentrum

 Eleven ska vara godkänd i samtliga kurser som programrådet i Storuman bestämt ska ingå i kursutbudet. Det innebär inriktning äldres hälsa eller akutsjukvård.

För att precisera detta så är det här de obligatoriska programgemen- samma kurserna som samtliga elever ska ha klarat:

 Hälsopedagogik, 100 poäng

 Medicin 1, 150 poäng

 Etik och människans livsvillkor, 100 poäng

 Psykiatri 1, 100 poäng

 Psykologi 1, 50 poäng

 Specialpedagogik1, 100 poäng

 Vård- och omsorgsarbete 1, 200 poäng

 Vård- och omsorgsarbete 2, 150 poäng

Programfördjupningskurser vid Storumans lärcentrum som ska vara godkända:

 Vård och omsorg vid demenssjukdom 100 poäng

 Specialpedagogik 2, 100 poäng

 Hemsjukvård 100 poäng

 Äldres hälsa och livskvalitet 200 poäng eller akutsjukvård 200 poäng

 Gymnasiearbete 100 poäng

(13)

ON § 94 forts. ON/2016:79 - 701

Det finns ingen risk för undanträngningseffekter för andra personer som redan är inne och arbetar i verksamheten då det råder brist på vård- och omsorgspersonal.

Något måste göras för att få fler intresserade av vården och att erbjuda en fast anställning är en första åtgärd.

Beredande organs förslag

Socialchef May-Louise Nilssons tjänsteutlåtande 2016-09-08 Omsorgsnämnden beslutar

att erbjuda elever vid vård- och omsorgscollege tillsvidareanställning efter avslutad utbildning under förutsättning att ovan angivna kriterier är uppfyllda, samt

att detta ska gälla från mars 2017.

Samråd har hållits med facklig organisation.

(14)

ON § 95 Meddelanden

ON/2016:62 700

Protokoll 2016-04-19 § 34 från kommunfullmäktige om verksamhets- berättelser 2015.

ON/2016:63 701

Protokoll 2016-04-19 § 36 från kommunfullmäktige om motionen –

”Attraktiv arbetsgivare – förebyggande hälsoarbete”.

ON/2016:64 700

Protokoll 2016-04-19 § 47 från kommunfullmäktige om verksamhets- planer för kommunstyrelse och nämnder.

ON/2016:59 701

Rapport från IVO om ”Lämplig eller inte – det är prövningen”, lämp- lighetsprövning av tillståndspliktiga verksamheter som bedriver per- sonlig assistans.

ON/2013:115 701

Beslut 2016-06-14 från Boverket om statligt bidrag för kommunala hyresgarantier.

ON/2015:139 701

Funktionshinderspolitiskt program för Storumans kommun 2016—

2018.

ON/2016:66 737

Protokoll 2016-06-13 § 72 från kommunfullmäktige om samordnad köksorganisation.

ON/2016:65 706

Protokoll 2016-06-13 § 71 från kommunfullmäktige om tertialupp- följning januari-april 2016 för Storumans kommun.

ON/2016:58 701

Information från SKL Sveriges kommuner och landsting om finansie- ring av nationell stödfunktion till stöd för utvecklingen av en mer kun- skapsbaserad och jämlik socialtjänst.

(15)

ON § 95 forts.

ON/2016:68 701

Skrivelse 2016-06-30 från Migrationsverket och länsstyrelserna - Att överenskommelser om mottagande av ensamkommande barn och ungdomar sägs upp.

ON/2016:75 750

Skrivelse 2016-07-04 från Socialstyrelsen om stimulansmedel för 2016 för stärkt bemanning inom den sociala barn- och ungdomsvår- den.

ON/2016:75 750

Rekvisition av stimulansmedel för 2016 för stärkt bemanning inom den sociala barn- och ungdomsvården.

ON/2016:69 701

Planerad tillsyn enligt livsmedelslagstiftningen vid HVB-hemmen Oasen och Språnget samt gruppboendena Vallnäsvägen, Prästkragen och Rallaren.

ON/2016:72 770

Inspektionsmeddelande 2016-07-01 från Arbetsmiljöverket från deras inspektion 2016-06-28 av arbetsmiljöarbetet.

Beteckning 2016/030704.

ON/2015:79 700

Skrivelse från Migrationsverket region Nord angående den nya lag som begränsar möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige.

ON/2016:73 701

Avtal mellan Storumans kommun och Västerbottens läns landsting, Sjukstugan i Storuman.

ON/2016:77 730

Förhandsinformation från Region Västerbotten och Västerbottens läns landsting om arbetet med revidering av ”Äldreplan i Västerbotten 2013-2020 med utblick mot 2040”.

ON/2015:40 750

Skrivelse från Socialdepartementet 2016-09-08 om förslag på upplägg och datum för den nationella samordnarens andra kommunbesök.

(16)

ON § 95 forts.

ON/2016:80 701

Skrivelse från Brottsofferstödjande verksamheter i flera av landets kommuner om kommunernas ansvar för stöd till brottsutsatta med- borgare och för medling.

Nedanstående ärenden omfattas av sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen 26 kap 1 §.

Dom 2016-05-30 från Lycksele Tingsrätt om fastställande av fader- skap. Mål nr T 82-16.

Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av meddelanden.

(17)

ON § 96

Sekretessärende

(18)

ON § 97

Sekretessärende

(19)

ON § 98

Sekretessärende

(20)

ON § 99

Sekretessärende

(21)

ON § 100

Sekretessärende

(22)

ON § 101

Sekretessärende

(23)

ON § 102

Sekretessärende

(24)

ON § 103

Sekretessärende

(25)

ON § 104

Sekretessärende

(26)

ON § 105

Sekretessärende

(27)

ON § 106

Sekretessärende

(28)

ON § 107

Sekretessärende

(29)

ON § 108

Sekretessärende

(30)

ON § 109

Sekretessärende

(31)

ON § 110

Sekretessärende

References

Related documents

Extra bistånd till julklappar för 2016 är totalt 1 400 kr Extra bistånd till matpengar för 2016 är totalt 4 000 kr Beredande organs förslag.. Ifo-chef Annika

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2016 för- dela stimulansmedel till kommuner för att ge verksamheter inom äldre- och funktionshindersområdet

att godkänna anmälan till samordnad upphandling av HVB Barn och unga 2017 samt för Stödboende 2017.. Modellen innebär att kommunen endast betalar för faktiskt genomförda

att fastställa den redovisning som upprättats för 2014 gällande kom- petensutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården och skicka den till Socialstyrelsen, samt.. att

att bevilja investeringsmedel för matsalsmöbler, sängar, lyftar samt utrustning för läkemedelsrum till en summa av 240 000 kronor... I förslaget som utarbetats föreslås en

att förorda en lösning där Granhöjdens kök anpassas för tillagning för både Vikbacka och Granhöjden samt matportioner för distribution att lämna ärendet till

Förslag till reviderade riktlinjer för försörjningsstöd Omsorgsnämnden beslutar. att anta de reviderade riktlinjerna för försörjningsstöd, samt att de gäller från och

att hos fastighetsbolaget Umluspen AB begära att 150 000 kronor, omfördelas från utredning av lokaler vid Vikbacka och Sibyllagården till att användas för förbättring av