Sammanträdesprotokoll Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad

Full text

(1)

Bernt Vikström (s) Martin Nilsson (c) Jonas Granberg (c)

Övriga närvarande Heikki Kairento, samhällsbyggnadschef

Åsa Andersson, biträdande samhällsbyggnadschef Monika Hornig-Breitbach, bygginspektör

Annika Lidström, miljöinspektör Majvor Sellbom, sekreterare/handläggare

Utses att justera Kenneth Bäcklund

Justeringens Kommunalhuset Arvidsjaur 2018-02-06 plats och tid

Underskrifter Sekreterare Majvor Sellbom Paragrafer 1-14

___________________________

Ordförande Anders Harr

Justerande Kenneth Bäcklund

Anslag/Bevis

Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Organ Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Sammanträdesdatum 2018-01-30

Datum då anslaget 2018-02-06 Datum då anslaget 2018-02-28

sattes upp tas ned

Förvaringsplats för Samhällsbyggnadsförvaltningen protokollet

Underskrift

Majvor Sellbom

Utdragsbestyrkande

(2)

Information

Mbhn § 1

Förvaltningschefens rapport

1. Kommunens och bolagens arbete med GDPR – Åsa Händel arbetar med samordning av detta.

2. FTI (Förpacknings- och Tidningsinsamlingen) – problem med entreprenörer vilket gjort att det fungerat dåligt i Arvidsjaur.

FTI lovar bättring.

3. Energi- och klimatrådgivning tillsammans med Arjeplog och Älvsbyn.

Arjeplog hanterar detta – ingen kostnad för kommunen, täcks av statligt bidrag.

4. Mått på olika energikällors farlighet - kol farligast och vindkraft minst farligt.

5. Bygghöjd på enfamiljshus – diskussion.

Ekonomi

Resultatet för år 2017 ser bra ut för miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens verksamhet. Bygglov ger 500 tkr mer i intäkter och miljö ger ett överskott på 100 tkr. Totalt lägre verksamhetskostnader.

____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(3)

Mål- resurs och verksam- hetsplan 2018- miljö-, bygg- och hälsoskydds- nämnden - slutlig

Bilaga ./.

Exp:

. Nämnd

. Berörda miljö- och bygg . Ekonomi

. Kommunstyrelsen.

Mbhn § 2 2017-215 041

Enligt kommunfullmäktiges reglemente för verksamhets- och ekonomi- styrning ska kommunens nämnder upprätta förslag till mål- resurs och verksamhetsplaner för sina respektive verksamheter.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutade 2016-04-19 § 26 att godkänna en preliminär mål- och resursplan 2018-2020 med sparförslag om 4% för år 2018 för verksamheterna miljö-, bygg- plan och trafik.

Kommunfullmäktige har 2017-11-28 § 185 beslutat att anta slutlig mål- och resursplan för hela kommunen. Utifrån detta beslut har en slutlig mål- resurs- och verksamhetsplan för miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden upprättats.

Den budget som miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden tilldelats för år 2018 är 2 455 tkr.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens beslut

1. Mål- resurs- och verksamhetsplan för miljö-, bygg- och hälsoskydds- nämndens verksamhet 2018 godkänns.

____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(4)

Årshjul för uppföljning och rapportering av miljö-, bygg- och hälso- skyddsnämndens verksamhet 2018

Exp;

Berörda på miljö- och byggenheten

Mbhn § 3 2018-027 012

Förslag föreligger att fastställa årshjul för uppföljning och rapportering av miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens verksamhetsområde 2018.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens beslut

Nedanstående uppföljnings- och rapporteringsplan för miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens verksamhetsområde 2018 antas.

Varje månad

 Ekonomin följs upp varje månad och sänds till ekonomichef.

Varje nämndssammanträde

 Redovisning av ekonomi.

Januari månad – första nämndssammanträdet

 Mål- resultats- och verksamhetsplan 2018 (slutlig).

Mars - andra nämndssammanträdet

 Årsbokslut med verksamhetsberättelse, investeringsredovisning samt måluppfyllelse.

 Uppföljning av intern kontrollplan 2017

 Fastställande av intern kontrollplan för 2018

 Redovisning Systematiskt arbetsmiljöarbete 2017

 Kundundersökning bygglov April - tredje nämndssammanträdet

 Mål- och resursplan för kommande år Juni - fjärde nämndssammanträdet

September - femte nämndssammanträdet

 Delårsrapport (2018-06-30)

 Verksamhetsberättelse (2018-06-30) – till nämnd

 Revidering taxor som ska upp i kommunfullmäktige

 Uppföljning av intern kontrollplan - halvår

November - sjätte nämndssammanträdet

 Beslut om mål- resurs och verksamhetsplan för kommande år (2018)

 Sammanträdesplan 2019

 Årshjul för miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens verksamhet 2019

 Tillsynsplan- och behovsutredning för miljö-och hälsoskydd, livsmedel och alkohol 2019-2021

 Indexuppräkning av taxor som tas i nämnd ____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(5)

Ansökan om bygglov för uppförande av en 26 meter hög telemast centralt i Arvidsjaurs tätort på fastigheten Bofinken 7

Exp:

Ordförande

Monika Hornig-Breitbach

Mbhn § 5 2018-002 233

Telia Sverige AB , c/o Netel AB , Slakthusvägen 3, 602 28 Norrköping har lämnat in en ansökan om bygglov för uppförande av en 26 meter hög telemast för elektronisk kommunikation på fastigheten Bofinken 7.

Masten kommer att placeras centralt i Arvidsjaurs tätort på fastigheten Bofinken 7 som ligger invid korsningen Stationsgatan/Nygatan. Masten kommer att placeras på samma ställe som befintlig mast. Den befintliga masten är 18 meter hög. Den nya masten kommer att bli 26 meter hög.

Tomten omfattas av detaljplan 25-P04/55 antagen 2002. Teletornet/masten avses placeras på mark som får bebyggas med skärmtak enligt detaljplan.

Högsta byggnadshöjd ska vara 9 meter enligt detaljplan. Bygglov kan beviljas om avvikelsen är liten och förenlig med detaljplanens syfte.

Enligt 9 kap 25 § plan- och bygglagen ska berörda sakägare m.fl. beredas tillfälle att inkomma med yttrande innan bygglov lämnas. Ägare av fastigheten Bofinken 6, Bofinken 8, Korpen 1, Skarven 4 och Lommen 14 har skriftligt beretts möjlighet att inkomma med yttrande i ärendet. Ärendet har även kungjorts i Piteå-Tidningen och anslagits på kommunens digitala anslagstavla. Sista dag att lämna yttrande är 2018-01-31.

Mot bakgrund av att ärendet avser en mast som är 26 meter hög, placerad centralt i Arvidsjaur samhälle samt strider mot gällande detaljplan tas ärendet, i detta läge, upp till diskussion i miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden.

Något slutligt beslut i ärendet kan ej fattas vid detta sammanträde då sista dag att lämna yttrande är 2018-01-31 och nämnden sammanträde är 2018-01-30.

Arvidsjaurs Flygplats har 2018-01-29 meddelat att de ej har någon erinran.

Något yttrande därutöver har inte inkommit t.o.m. 2018-01-30.

Nämnden ställer sej positiv till åtgärden under förutsättning att ingen erinran inkommer i ärendet. Om det kommer in någon erinran ska ärendet tas upp på nytt i nämnden.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens beslut

1. Under förutsättning att ingen erinran kommer in delegera till miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens ordförande att fatta beslut i ärendet.

2. Om det kommer in någon erinran ska ärendet tas upp för beslut i miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden.

____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(6)

Förfrågan om gemensam nämnd

Exp;

Mål- och demokrati- beredningen Kommunchefen

Berörda på miljö- och bygg

Mbhn § 8 2018-042 419

Arjeplogs kommunfullmäktige har i anslutning till antagandet av en ny politisk organisation, 2013-09-23, beslutat att ge kommunstyrelsen i uppdrag att söka samarbete med annan kommun i frågor av myndighetskaraktär och återkomma med förslag på hur en sådan gemensam nämnd kan organiseras.

Mot bakgrund av detta har kommunstyrelsens ordförande i Arjeplogs kommun tagit kontakt med Malå, Norsjö, Arvidsjaurs och Sorsele kommuner.

Utifrån denna kontakt med Arvidsjaurs kommun har ett uppdrag lämnats till miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden att utreda vad en gemensam nämnd innebär för Arvidsjaurs kommun.

Tjänsteutlåtande om gemensam nämnd med Malå/Norsjö, Arjeplog och Sorsele alternativt gemensam nämnd med Arjeplog och Sorsele har upprättats 2018-01-15.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens beslut

1. Nämnden anser att en fungerande samverkan ska bygga på frivillighet och samförstånd, ska vara kostnadseffektiv och givande för samtliga ingående kommuner. Miljö- och byggkontoret och nämnden har alltid varit positiv till samverkan och har under åren haft många olika samverkanslösningar och kommer att fortsätta med detta. Nämnden är dock enig om att en gemensam nämnd inte är en bra samverkanslösning för Arvidsjaur.

2. Nämnden överlämnar upprättad utredning och tjänsteutlåtande daterat 2018-01-15.

____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(7)

Miljöprövning av isbana på sjön Árdnasjávrrie - Allmänningsskogen S:1

Mbhn § 9 2018-007 427

Lapland Lodge AB, Östra Kyrkogatan 18, 933 31 Arvidsjaur har lämnat in en anmälan enligt miljöprövningsförordningen 1 kap 10 § angående anläggande av isbanor för eventverksamhet. Enligt 30 kap 3 § miljöprövningsför-

ordningen gäller för bilbanor anmälningsplikt C och verksamhetskod 92.30.

Fastigheten Allmänningsskogen S:1 är en stor fastighet och sjön Árdnasjávrrie ligger någon kilometer från byn Fjällbonäs vid Byske- älvsvägen.

Anmälan avser anläggande av isbanor för eventverksamhet. Turister skall få prova att köra bil på isbanor. I huvudsak bilmärkena Audi och Porsche planeras att köras på isen. Invid sjön Árdnasjávrrie finns Skarjevare naturreservat.

I anslutning till banan ska en grillkåta uppföras. Grillkåtan skall användas som värmestuga och kräver ett separat beslut om bygglov.

Enligt sökanden finns en gammal väg ned till sjön Árdnasjávrrie. Banorna planeras att användas så länge isen håller för banorna och banorna planeras att användas både dag- och kvällstid.

Några bostäder eller fritidshus finns ej i direkt närheten. Närmaste bostadshus ligger ca 1,5 km från sjön Árdnasjávrrie.

Samråd med berörd sameby har hållits och samebyn Östra Kikkejaur har meddelat att de ej har någon erinran mot isbanorna införför vinternsäsongen 2017/2018.

Miljö- och byggenheten har överlämnat ärendet till Länsstyrelsen för kännedom och eventuella synpunkter. Länsstyrelsen har 2018-01-18 inkommit med nedanstående yttrande:

”Länsstyrelsen anser att det är olämpligt med bilkörning på sjön

Árdnasjávrrie med tanke på det angränsande naturreservatet Skarjevare.

Syftet med reservatet är bl.a. att bevara områdets ostörda, opåverkade karaktär samt dess upplevelsevärden för friluftslivet”.

forts.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(8)

forts. mbhn § 9 2018-007 427

Lapland Lodge har beretts möjlighet att bemöta Länsstyrelsens synpunkter och har 2018-01-29 lämnat in ett yttrande.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens beslut

att enligt 26 kapitlet 9 § miljöbalken och med hänvisning till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd § 27 förelägga bolaget Lapland Lodge AB, x följande:

Isbanorna på sjön Árdnasjávrrie är en provverksamhet och eventuella störningar från banorna skall utvärderas efter turistsäsongens slut sommaren 2018.

Isbanorna får användas fram till 2018-04-30 och en ny anmälan skall inlämnas till miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden om nya isbanor skall plogas upp på sjön under hösten år 2018.

Eventuellt oljespill skall tas bort från banorna.

Utrustning för sanering av diesel och olja skall finnas lättillgängligt på platsen.

Uppställning av arbetsfordon/entreprenadfordon skall ske på land.

Isbanorna måste vara tydligt utmärkta med käppar eller annan markering samt skyltar så att banornas placering framgår för skotertrafiken.

Egenkontrollprogram skall upprättas för verksamheten.

Lämpliga åtgärder skall vidtas så att banorna inte kan utnyttjas av obehöriga motorfordon.

När verksamheten avslutas för säsongen skall markeringar, skyltar m.m. som finns ute på isbanorna avstädas noggrant och utan dröjsmål vara avlägsnade från sjön innan islossning sker.

forts.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(9)

Exp;

Sökanden

Östra Kikkejaur sameby Arvidsjaurs Allmänning Länsstyrelsen

forts. mbhn § 9 2018-007 427

Vid eventuella tillbud eller olyckor ska miljö och byggenheten kontaktas.

Det är företaget Lapland Lodges skyldighet att informera sej om det finns någon skoterled i området som berörs av företagets verksamhet och vid behov ta kontakt med berörd skoterförening.

Markägarnas medgivande skall finnas för ovan nämnda isbanor.

Motivering

På vintern är det oftast mycket snö i Arvidsjaurs kommun, detta gör att ljudet från bilarna som körs på isbanorna dämpas mycket av snön.

Nämnden avser att göra isbanorna till en provverksamhet under våren 2018.

Detta för att efter turistsäsongen se hur många klagomål som inkommit till miljö och byggenheten gällande buller från banorna.

____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(10)

Miljöprövning av isbana på sjön Stor-Tjåkas - Allmänningsskogen S:1

Mbhn § 10 2018-048 427

Lapland Lodge AB, Östra Kyrkogatan 18, 933 31 Arvidsjaur har lämnat in en anmälan enligt miljöprövningsförordningen 1 kap 10 § angående anläggande av isbanor för eventverksamhet. Enligt 30 kap 3 § miljöprövningsför-

ordningen gäller för bilbanor anmälningsplikt C och verksamhetskod 92.30.

Fastigheten Allmänningsskogen S:1 är en stor fastighet och sjön Stor-Tjåkas ligger någon kilometer från byn Fjällbonäs.

Anmälan avser anläggande av isbanor för eventverksamhet. Turister skall få prova att köra bil på isbanor. I huvudsak bilmärkena Audi och Porsche planeras att köras på isen. Banorna planeras att användas så länge isen håller för banorna och banorna planeras att användas både dag- och kvällstid.

Markägaren har ansökt om samråd enligt Miljöbalken 12 kap. 6 § med Länsstyrelsen angående vinterväg till sjön Stor-Tjåkas. Markägaren har även erhållit ett positivt medgivande från Länsstyrelsen.

Några bostäder eller fritidshus finns ej i närheten av sjön. Närmaste bostadshus ligger cirka 900 meter från sjön.

Samråd med berörd sameby har hållits och samebyn Östra Kikkejaur har meddelat att de ej har någon erinran mot isbanorna införför vinternsäsongen 2017/2018.

Miljö- och byggenheten har överlämnat ärendet till Länsstyrelsen för kännedom och eventuella synpunkter. Länsstyrelsen har 2018-01-18 inkommit med nedanstående yttrande:

”Sjön ingår i Byskeälvens Natura 2000-område. Därför är det särskilt viktigt att eventuella olyckor med kemikalieläckage ommedelbart tas om hand. Om utter förekommer i vattendragen som förbinder Stor-Tjåkas med närliggande sjöar anser vi att störningen från verksamheten kan vara olämplig.

Länsstyrelsen har ingen kännedom om utterförekomst men det kan finnas sådan kunskap lokalt hos privatpersoner, naturskyddsförening etc.

Kommunen bör försäkra sej om detta innan verksamheten tillåts”.

forts.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(11)

forts. mbhn §10 2018-048 427

Lapland Lodge har beretts möjlighet att bemöta Länsstyrelsens synpunkter och har 2018-01-29 lämnat in ett yttrande.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens beslut

enligt 26 kap 9§ miljöbalken och med hänvisning till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd § 27 förelägga företaget Lapland Lodge AB, x följande:

eventuellt oljespill skall tas bort från banorna.

utrustning för sanering skall finnas lättillgängligt på platsen.

uppställning av arbetsfordon/entreprenadfordon skall ske på land.

isbanorna måste vara tydligt utmärkta med käppar eller annan markering samt skyltar så att banornas placering framgår för skotertrafiken.

egenkontrollprogram skall upprättas för verksamheten.

lämpliga åtgärder skall vidtas så att banorna inte kan utnyttjas av obehöriga motorfordon.

när verksamheten avslutas för säsongen skall markeringar, skyltar m.m. som finns ute på isbanorna avstädas noggrant och utan dröjsmål vara avlägsnade från sjön innan islossning sker.

vid eventuella tillbud eller olyckor ska miljö och byggenheten kontaktas medgivande skall finnas för ovan nämnda isbanor från markägaren samt från berörd Sameby. Det är även företaget Lapland Lodges skyldighet att

informera sej om det finns någon skoterled i området som berörs av

företagets verksamhet och vid behov ta kontakt med berörd skoterförening.

Att i övrigt ej ha någon erinran mot planerade isbanor.

forts.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(12)

Exp;

Sökanden

Östra Kikkejaur sameby Arvidsjaurs Allmänning Länsstyrelsen

forts. mbhn §10 2018-048 427

Motivering

Sjön Stor-Tjåkas är belägen vid två mindre sjöar, Lill-Tjåkas och Tjåkastjärnen. Sjöarna förbinds genom bäckar.

Vid sjöarna Stor- Tjåkas, Lill-Tjåkas och Tjåkastjärnen samt i vattendragen som binder samman dessa sjöar kan det finnas utter. Uttern lever i de närbelägna vattendragen Byskeälven och Kellisån.

Nämnden anser dock att isbanorna på sjön Stor-Tjåkas kommer att användas under en kort period på vintern och isbanorna förläggs oftast mitt på sjön.

Vattendragen mellan sjöarna kommer ej att påverkas av isbanorna. Då

nämnden anser att störningar för eventuella uttrar vid sjöarna kommer att vara minimal har nämnden ej någon ytterligare erinran mot anläggandet av isbanor på sjön Stor-Tjåkas.

____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(13)

Bygglov för nybyggnad av grillkåta/värmestuga – Allmänningsskogen S:1

Mbhn § 11 2018-038 230

Lapland Lodge AB, Östra Skolgatan 18, 933 31 Arvidsjaur ansöker om bygglov för nybyggnad av grillkåta/värmestuga för eventverksamhet på fastigheten Allmänningsskogen S:1.

Grillkåtan/värmestugan kommer att ligga invid sjön Àrdnasjávrrie som inte omfattas av strandskyddsbestämmelser, varför ingen strandskyddsdispens krävs.

Fastigheten Allmänningsskogen S:1 är belägen utanför planlagt område och ingår ej i område som klassas som sammanhållen bebyggelse.

Yttranden

I samband med miljöprövning av isbanor på sjön Àrdnasjávrrie har Östra Kikkejaur sameby hörts. De har då meddelat att de ej har någon erinran.

Skäl till beslut

Åtgärden anses uppfylla kraven som följer av 2 kap. och 8 kap. 1-3, 6, 7, 9- 13, 17 och 18 §§.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens beslut

Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen, PBL.

Startbesked för att påbörja åtgärden godkänns med stöd av 10 kap.

23§ plan- och bygglagen. Tekniskt samråd och en kontrollansvarig krävs inte i detta ärende.

Med detta startbesked bestämmer byggnadsnämnden att 1. Kontrollplanen fastställs.

2. Åtgärden får påbörjas.

3. Utstakning krävs inte i detta ärende.

4. Följande handlingar ska lämnas in till miljö- och byggenheten som underlag för slutbesked:

 Intyg från byggherren att kontrollplanen har följts och att byggnadsåtgärden överensstämmer med beviljat bygglov.

forts.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(14)

Exp;

Sökanden

Östra Kikkejaur sameby Arvidsjaurs Allmänning

forts. mbhn § 11 2018-038 230

Avgiften för bygglovet är 4 754 kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). Faktura skickas separat.

Upplysningar

Anmälan skall göras till Miljö- och byggnadsnämnden när arbetet är avslutat för utfärdande av slutbesked.

Åtgärden kräver fastighetsägarens medgivande.

Det ska anläggas ett utedass för besökare i närheten från grill/värmestugan.

Grillkåtan/värmestugan ska avlägsnas och marken återställas om

verksamheten upphör. Detta ska ske senast två månader efter verksamhetens upphörande.

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft (enligt 9 kap. 43 § PBL).

Byggnadsnämndens beslut om startbesked upphör att gälla den dag då beslutet om bygglov upphör att gälla.

Enligt plan- och bygglagens 13 kapitel 16 § tredje stycket har alla som inte har delgivits beslutet 4 veckor på sig från det att kungörelsen tillkännagivits i Post- och inrikes tidningar, rätt att överklaga.

Åtgärden får påbörjas innan lovet vunnit laga kraft men då på egen risk.

Bilagor:

Bilaga 1 – Hur man överklagar

Bilaga 2- Ritningar och kontrollplan som ingår i beslutet

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(15)

Redovisning av delegeringsbeslut och meddelandeärenden

Mbhn § 14

I Delegeringsbeslut

Enligt bilaga lista 2017-11-11 – 2018-01-21 §§ 774-776, 1-36 II Meddelandeärenden

- Kf § 146/2017 – återremiss av detaljplan för kv. Renen m.fl. (./.) - Kf § 187/2017 – beslut om politisk organisation (./.)

- Nu kommunallag 2018-01-01 – SKL Cirkulär

- Dom från Mark- och miljödomstolen – strandskyddsdispens Järvträsk 5:19 (./.)

Meddelandeärendena har sänts ut via e-post.

III Kompetensutveckling/kurser.

-

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens beslut

1. Redovisning av de delegeringsbeslut som förtecknas i detta beslut godkänns.

2. Meddelandeärendena och informationen läggs till handlingarna.

____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(16)

Närvaro och voteringslista

Miljö-, bygg och hälsoskyddsnämnden 2015-2018 Sammanträde: 2018-01-30

Ordinarie ledamöter:

Namn Närvarande Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst

1 Anders Harr 1

2 Kenneth Bäcklund 1

3 Bernt Vikström 1

4 Martin Nilsson 1

5 Jonas Granberg 1

Ersättare:

Namn Närvarande Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst

1 Berit Hemlin -

2 Ann Grundström -

3 Leif Enberg -

4 Samuel Wigenstam -

5 Mats Klockljung -

SUMMA -

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :