• No results found

Kommunalhuset, Mälaren, kl 18:05–19:00 Beslutande

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Kommunalhuset, Mälaren, kl 18:05–19:00 Beslutande"

Copied!
7
0
0

Full text

(1)

Ersättare Se bilaga

Övriga deltagande Se bilaga

Utses att justera Camilla Jägemalm (TUP)

Plats och tid för justering Kommunalhuset i Tumba tisdagen den 18 juni 2019 kl. 17:00

Sekreterare Paragrafer 32 – 36

Håkan Hultgren

Ordförande

Lars-Göran Liljedahl (S)

Justerare

Camilla Jägemalm (TUP)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd Sammanträdesdatum

Valnämnden 2019-06-17

Anslaget den Nedtas den

2016-06-19 2019-07-11

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningsförvaltningen

Underskrift

_________________________

Håkan Hultgren

(2)

Muntlig återkoppling från Europaparlamentsvalet 2019

Beslut

Valnämnden noterar informationen till protokollet Sammanfattning

Kanslidirektör Jakob Etaat rapporterar muntligen från Europaparlamentsva- let 2019.

(3)

Anmälningsärenden Inga ärenden har anmälts.

(4)

Delegationsärenden

Beslut

Valnämnden noterar informationen till protokollet.

Sammanfattning

Valnämndens ordförande anmäler tre fattade delegationsbeslut:

 Ändrad lokal för förtidsröstning i samband med valet till Europaparla- mentet 2019, Valn/2019:15.

 Tillkommande lokaler för förtidsröstning i samband med valet till Europaparlamentet 2019, Valn/2019:16.

 Införa rättelser i röstlängd i samband med valet till Europaparlamentet 2019, Valn/2019:17.

(5)

Övrigt

Inga övriga frågor anmäls.

(6)

Dataskyddsombud för valnämnden (Valn/2019:18)

Beslut

 Valnämnden utser förvaltningsledare Peter Sjölund till dataskyddsom- bud för valnämnden från och med den 1 juli år 2019.

 Valnämnden entledigar informationssäkerhetssamordnare Carine Spång som dataskyddsombud för valnämnden från och med den 1 juli år 2019.

 Valnämnden ger kanslidirektör Jakob Etaat rätt att underteckna anmä- lan till Datainspektionen om nytt dataskyddsombud samt entledigande av befintligt dataskyddsombud.

Ärendet

Den personuppgiftsansvarige, som i detta fall är valnämnden, är ytterst an- svarig för att dataskyddsförordningen följs och att de registrerade behandlas på ett korrekt sätt.

Dataskyddsombudet har till uppgift att kontrollera att den personuppgiftsan- svarige behandlar personuppgifter på ett lagligt och korrekt sätt samt i en- lighet med god sed.

(7)

Ja Nej ja nej avst. ja nej avst ja nej avst S Lars-Göran Liljedahl X

TUP Camilla Jägemalm X

S Lotta Arnesson X

M Ulf Hjalmarsson X

SD Peter Sergius Himmelving

- Johan Holmberg

KD Bo Claesson X

MP Elisabeth Nobuoka Nordin

X Endast § 32

Ersättare

S Tobias Ginman X

M Daniel Z Johansson -

TUP Per Börjel -

SD Johan Holmberg X

KD Camilla A Frejman X L Gunilla Wolfbrandt X C Dzintra Bergström -

Övriga närvarande: Jakob Etaat, kanslidirektör, Håkan Hultgren, kommunsekreterare.

(S) (S), (KD), (MP), (L), (C), (V), (M), (TUP) (M) (M), (TUP)

(TUP) (TUP), (M) (SD) (SD), (TUP), (M)

(V) (V), (S), (MP), (C), (L), (M), (KD)

(KD) (KD), (L), (C), (S), (MP), (M), (TUP), (V), (SD) (MP) (MP), (C), (L), (S), (KD), (V), (M), (TUP), (SD) (L) (L), (C), (KD), (S), (MP), (M), (TUP), (V) (C) (C), (L), (KD), (S), (MP), (M), (TUP)

References

Related documents

Som en viktig del i att förverkliga den beslutade styrningen har kommun- fullmäktige 2018 gett alla nämnder i uppdrag att utifrån kommunens värde- grund och strategi och riktlinjer

Utskottet Botkyrka som organisation har tagit del av information om genomförda upphandlingar under året samt information om hur processen för upphandlingar går

Andreas Dahlgren, kommunikationsdirektör, berättar om pågående arbete i arbetsgruppen för digitalisering... Uppföljning

Utskottet Botkyrka som organisation beslutar att ha sammanträde den 25 september istället för den 24 september

(Utvecklingsledare), Lars Olsson (Planeringschef), Kerstin Amelin (Pol.sek.(V)), Jesper Dahl (Kommunsekreterare).. Utses att justera Stina

Helena Rojas, Utvecklingsledare, berättar kort om att SIS, Svenska Institutet för Standarder, påbörjar ett arbete kring revidering av standarden SS 854000 ”Ledningssystem

Botkyrka kommun ser positivt på en regional plan för förnybara drivmedel och elfordon, men planens förslag till prioritering av de kommersiellt till-gängliga förnybara drivmedlen

Utskottet Botkyrka som plats har mottagit certifieringen och no- terar informationen för egen del till

Utskottet Botkyrka som plats föreslår att kommunstyrelsen ställer sig bakom en gemensam avsiktsförklaring tillsammans med Trafikver- ket, Region Stockholm och Nynäshamns

Utskottet Botkyrka som plats godkänner förvaltningens svar med nämndens åtaganden kopplade till utvecklingsprogram för Hallunda- Norsborg och översänder ärendet

Kanslichef Jakob Etaat informerar och redogör för tidplanen inför valet

Valnämnden beslutar att upphäva beslutet om att delegera till valnämndens presidium att fatta beslut om inköp valdatasystemet

Kommunledningsförvaltningen gör bedömningen att en bibehållen bud- getram för år 2017 täcker valnämndens ordinarie kostander samt tillkom- mande drift- och

Elisabeth Nobuoka Nordin (MP) yrkar att medel motsvarande drift- och inköpskostnaden för valdatasystemet Kaskelot äskas för i budget 2016 samt att valnämndens presidium

Vice ordförande Ulf Hjalmarsson redogör för hur valnämnden arbetat före- gående mandatperioder utifrån den promemoria med erfarenheter som upp- rättas efter varje val..

Den summan får alltså Botkyrka både för valet till Europaparlamentet och för de allmänna valen i september.. Tidigare har Botkyrka med egna pengar finansierat bl a den

Där ska också tider anges för när partierna måste lämna sina namnvalsedlar till valkansliet för att valkansliet, enligt tidigare beslut i Valnämnden, ska kunna ansvara för att

Lokaler som används för röstning i samband med allmänna val och folkom- röstningar ska vara neutrala och fredade från politisk propaganda, dvs sådant som syftar till att

valdeltagande eller som av tillgänglighetsskäl eller andra skäl inte anses lämpliga föreslås utgå till förmån för mer ändamålsenliga lokaler. röstning på särskilda

Undertecknad delegat beslutar, i enlighet med punkt F1 i valnämndens dele- gationsordning, att befullmäktiga följande personer att, var för sig, kvittera värdepost i form

Valkansliet ansvarar för att tillhanda- hålla sådan utbildning och förordnanden sker under förutsättning att alla som tjänstgör som röstmottagare också genomgått denna

Valnämnden sammanträdestider följer i regel hålltiderna för budget och årsredovisning med undantag för valår då nämnden sammanträder mer frekvent för att hantera

Valnämnden tog 2018-05-22, § 13 beslut om förordnande av röstmottagare till valdagen och förtidsröstningen i samband med allmänna valen 2018. Vissa röstmottagare har sedan