• No results found

Kommunalhuset i Tumba, plan 4, Mälaren, kl. 18:00 – 18:55 Beslutande

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Kommunalhuset i Tumba, plan 4, Mälaren, kl. 18:00 – 18:55 Beslutande"

Copied!
7
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Beslutande Lars-Göran Liljedahl (S), ordförande

Tobias Ginman (S)

Elisabeth Nobuoka Nordin (MP)

Josefin Norrgård (TUP)

Mats Einarsson (V) Bo Claesson (KD) Saga Åshage (M), tjg. ersättare

för Ulf Hjalmarsson (M)

Ersättare Barbro Hillblom (S), Lotta Arnesson (S), Deniz Bulduk (MP), Göran

Pelarhagen (L)

Övriga deltagande Jakob Etaat, kanslichef, Agnetha Olofsson, valsamordnare.

Utses att justera Mats Einarsson (V)

Plats och tid för justering Kommunalhuset i Tumba, onsdagen den 14 september 2016, kl.17:00

Sekreterare Paragrafer 6-11

Sara Hultqvist

Ordförande

Lars-Göran Liljedahl (S)

Justerare

Mats Einarsson (V)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd Sammanträdesdatum

Valnämnden 2016-09-12

Anslaget den Nedtas den

2016-09-14 2016-10-05

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningsförvaltningen

Underskrift

_________________________

Sara Hultqvist

(2)

6 §

Information om nya vallagen

Beslut

Valnämnden har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Kanslichef Jakob Etaat informerar om den nya vallagen.

(3)

§ 7

Information om planering inför val 2018

Beslut

Valnämnden har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Kanslichef Jakob Etaat informerar om planeringen inför val 2018.

(4)

§ 8

Budgetäskande valnämnden 2017 (KS/2016:618)

Beslut

Valnämnden fastställer nämndens budgetbehov till 300 000 kronor för verk- samhetsåret 2017.

Sammanfattning

Valnämnden har för innevarande verksamhetsår en budgetram om 300 000 kronor. Budgeterade medel avser täcka nämndens personalkostnader (arvo- den och eventuella lönekostnader m.m.) såväl som verksamhetskostnader kopplade till nämndens ansvarsområden (kontorsmaterial, utbildningar, lo- kalkostnader m.m.).

Kommunledningsförvaltningen gör bedömningen att en bibehållen bud- getram för år 2017 täcker valnämndens ordinarie kostander samt tillkom- mande drift- och implementeringskostnader kopplade till det nya valdatasy- stemet som nämnden tagit beslut om att införa.

Valnämnden återkommer om budgetäskande för verksamhetsåret 2018 inför budgetprocessen 2017.

Propositionsordning

Valnämndens ordförande ställer ordförandeförslaget under proposition och finner att valnämnden beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.

(5)

Sammanträdestider för valnämnden 2017 (KS/2016:612)

Beslut

Valnämnden beslutar att nämndens sammanträdestider 2017 ska vara tors- dagen den 23 mars och måndagen den 11 september med start kl.18:00.

Sammanfattning

Ordföranden föreslår att två sammanträden planeras in för 2016 i månaderna mars och september samt att sammanträdena föreslås starta kl. 18:00.

Sammanträdestiderna är förlagda efter budget- och årsredovisnings- processens hålltider.

Propositionsordning

Valnämndens ordförande ställer ordförandeförslaget under proposition och finner att valnämnden beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.

(6)

§ 10

Uppdatering av valnämndens reglemente (KS/2016:613)

Beslut

Valnämndens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna föreslagen ändring i valnämn- dens reglemente.

Reglementet gäller från och med 2016-11-01.

Sammanfattning

Kommunledningsförvaltningen har genomfört en genomgång av valnämn- dens reglemente och föreslår en ändring med anledning av att servicenämn- den har upphört. Idag bistår kommunledningsförvaltningen valnämnden med de resurser som nämnden behöver för att fullgöra sina uppgifter. Änd- ringarna är inte av någon principiell betydelse utan endast av språklig karak- tär.

Med anledning av detta föreslås följande ändring:

Reglementet bör i § 11 ha följande lydelse (föreslagen ändring är understru- ken):

§ 11

Valnämnden har rätt att genom kommunstyrelsens försorg få tillgång till den personal som behövs för att nämnden ska kunna fullgöra sina uppgifter.

Nämnden ska samarbeta med de kommunala nämnder och andra myndig- heter som är berörda av nämndens verksamhet.

Propositionsordning

Valnämndens ordförande ställer ordförandeförslaget under proposition och finner att valnämnden beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.

(7)

Övrigt

Inga övriga frågor ställdes under sammanträdet.

References

Related documents

Elisabeth Nobuoka Nordin (MP) yrkar att medel motsvarande drift- och inköpskostnaden för valdatasystemet Kaskelot äskas för i budget 2016 samt att valnämndens presidium

Vice ordförande Ulf Hjalmarsson redogör för hur valnämnden arbetat före- gående mandatperioder utifrån den promemoria med erfarenheter som upp- rättas efter varje val..

Den summan får alltså Botkyrka både för valet till Europaparlamentet och för de allmänna valen i september.. Tidigare har Botkyrka med egna pengar finansierat bl a den

Där ska också tider anges för när partierna måste lämna sina namnvalsedlar till valkansliet för att valkansliet, enligt tidigare beslut i Valnämnden, ska kunna ansvara för att

Valnämnden noterar informationen till protokollet och överlåter till kom- mande valnämnd att ta ställning till promemorians förslag till aktivite-

 Valnämnden ger kanslidirektör Jakob Etaat rätt att underteckna anmä- lan till Datainspektionen om nytt dataskyddsombud samt entledigande av befintligt

Lokaler som används för röstning i samband med allmänna val och folkom- röstningar ska vara neutrala och fredade från politisk propaganda, dvs sådant som syftar till att

valdeltagande eller som av tillgänglighetsskäl eller andra skäl inte anses lämpliga föreslås utgå till förmån för mer ändamålsenliga lokaler. röstning på särskilda