• No results found

Kommunalhuset i Tumba, plan 4, Mälaren, kl. 18:00 – 18:50 Beslutande

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Kommunalhuset i Tumba, plan 4, Mälaren, kl. 18:00 – 18:50 Beslutande"

Copied!
6
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Beslutande Lars-Göran Liljedahl (S), ordfö- rande

Ulf Hjalmarsson (M), vice ord- förande

Tobias Ginman (S) Elisabeth Nobuoka Nordin (MP)

Josefin Norrgård (TUP) Mats Einarsson (V) Saga Åshage (M), tjg. ersättare för

Bo Claesson (KD)

Ersättare Sven-Arne Lindblom (S), Kjell Andersson (M), Deniz Bulduk (MP)

Övriga deltagande Monika Larsson, verksamhetschef § 1 och Agnetha Olofsson, val-

samordnare

Utses att justera Saga Åshage (M)

Plats och tid för justering Kommunalhuset i Tumba, tisdagen den 17 februari kl. 17:00

Sekreterare Paragrafer 1 - 5

Håkan Hultgren

Ordförande

Lars-Göran Liljedahl (S)

Justerare

Saga Åshage (M)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd Sammanträdesdatum

Valnämnden 2015-02-12

Anslaget den Nedtas den

2015-02-18 2015-03-12

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningsförvaltningen

Underskrift

_________________________

Håkan Hultgren

(2)

Bokslut 2014

Beslut

Valnämnden godkänner bokslut för 2014.

Sammanfattning

Verksamhetschef Monika Larsson föredrar bokslutet för 2014. Budgeterat utfall uppgår till 3 695 840. Underskottet uppgår till 326 049. Största ut- giftsposten är personalkostnader.

(3)

§ 2

Sammanträde under 2015

Beslut

Valnämnden sammanträder måndagen den 14 september 2015 kl. 18.

Sammanfattning

Ordföranden föreslår att valnämnden sammanträder måndagen den 14 sep- tember 2015 kl. 18.

(4)

Valnämndens arbete

Beslut

Valnämnden noterar informationen till protokollet.

Sammanfattning

Vice ordförande Ulf Hjalmarsson redogör för hur valnämnden arbetat före- gående mandatperioder utifrån den promemoria med erfarenheter som upp- rättas efter varje val.

Valnämndens uppdrag är att organisera allmänna val. I Botkyrka har val- nämndens ledamöter och ersättare deltagit operativt före, under och efter allmänna val. Utöver erfarenhetspromemorian finns även en processkart- läggning framtagen av valsamordnare Agnetha Olofsson över hur valarbetet planeras och genomförs.

(5)

§ 4

Anmälningsärenden

Följande anmäls till valnämnden:

- Lista med kontaktuppgifter till valnämnden - Vallag (SFS 2005:837)

(6)

Förtidsröstning med anledning av omval i Båstads kom- mun

Beslut

Valnämnden beslutar att inte arrangera förtidsröstning med anledning av omvalet 10 maj 2015 till kommunfullmäktige i Båstads kommun.

Sammanfattning

Den 10 maj 2015 ska omval hållas till kommunfullmäktige i Båstad kommun.

Valnämnden har därför att ta ställning till om förtidsröstning ska arrangeras i Botkyrka kommun. Det är frivilligt att anordna förtidsröstning. Ordföranden fö- reslår att ingen förtidsröstning anordnas i Botkyrka kommun.

References

Related documents

Valnämnden beslutar att upphäva beslutet om att delegera till valnämndens presidium att fatta beslut om inköp valdatasystemet

Kommunledningsförvaltningen gör bedömningen att en bibehållen bud- getram för år 2017 täcker valnämndens ordinarie kostander samt tillkom- mande drift- och

Elisabeth Nobuoka Nordin (MP) yrkar att medel motsvarande drift- och inköpskostnaden för valdatasystemet Kaskelot äskas för i budget 2016 samt att valnämndens presidium

Den summan får alltså Botkyrka både för valet till Europaparlamentet och för de allmänna valen i september.. Tidigare har Botkyrka med egna pengar finansierat bl a den

Där ska också tider anges för när partierna måste lämna sina namnvalsedlar till valkansliet för att valkansliet, enligt tidigare beslut i Valnämnden, ska kunna ansvara för att

 Valnämnden ger kanslidirektör Jakob Etaat rätt att underteckna anmä- lan till Datainspektionen om nytt dataskyddsombud samt entledigande av befintligt

Lokaler som används för röstning i samband med allmänna val och folkom- röstningar ska vara neutrala och fredade från politisk propaganda, dvs sådant som syftar till att

valdeltagande eller som av tillgänglighetsskäl eller andra skäl inte anses lämpliga föreslås utgå till förmån för mer ändamålsenliga lokaler. röstning på särskilda