• No results found

Ändring av uppdraget att utvärdera stödet för renovering och energieffektivisering samt att analysera ägarförhållanden på hyresbostadsmarknaden

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Ändring av uppdraget att utvärdera stödet för renovering och energieffektivisering samt att analysera ägarförhållanden på hyresbostadsmarknaden"

Copied!
2
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

Regeringsbeslut 2020-10-14 Fi2020/04140 II 4 Finansdepartementet Boverket Box 534 371 23 Karlskrona Telefonväxel: 08-405 10 00 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Jakobsgatan 24 E-post: fi.registrator@regeringskansliet.se

Ändring av uppdraget att utvärdera stödet för renovering och energieffektivisering samt att analysera ägarförhållanden på hyresbostadsmarknaden

Regeringens beslut

Med ändring av tidigare beslutat uppdrag om att utvärdera stödet för renovering och energieffektivisering samt att analysera ägarförhållanden på hyresbostadsmarknaden (Fi2020/03080), förordnar regeringen att Boverket ska bistå Regeringskansliet (Finansdepartementet) vid utformningen av ett nytt stöd för energieffektiviserings- och renoveringsåtgärder i flerbostadshus. Boverket ska vidare, i stället för vad som angavs i det ursprungliga beslutet, redovisa utvärderingen av det avvecklade stödet för renovering och

energieffektivisering i vissa bostadsområden till regeringen

(Finansdepartementet) senast 30 oktober 2020 och övriga delar av uppdraget senast den 31 maj 2021.

Bakgrund

Regeringen gav den 2 juli 2020 Boverket i uppdrag att utvärdera stödet för renovering och energieffektivisering samt att analysera ägarförhållanden på hyresbostadsmarknaden. Uppdraget skulle redovisas till regeringen

(Finansdepartementet) senast den 15 januari 2021.

Regeringen aviserade i budgetpropositionen för 2021 ett stöd för energieffektiviserings- och renoveringsåtgärder i flerbostadshus. Vid framtagandet av detta stöd behöver Regeringskansliet stöd av Boverket. Detta bör ske genom en ändring av det beslutade uppdraget.

(2)

2 (2) Det finns även behov av att ändra redovisningstidpunkterna för uppdraget.

På regeringens vägnar Per Bolund Roger Eriksson Kopia till Statsrådsberedningen/SAM Justitiedepartementet/L1 Försvarsdepartementet/MFI

Finansdepartementet/B, BA, ESA, SFÖ och SPN Miljödepartementet/KE, KL och V Näringsdepartementet/MK Infrastrukturdepartementet/EE Bolagsverket Energimyndigheten Finansinspektionen Lantmäteriet Länsstyrelserna

References

Related documents

Registreringanvisningar i dessa utgåvor och av dessa kompositörer är en annan intressant aspekt att titta närmare på. Här får vi en viss kännedom om vad tonsättarna själva hade

De senaste fyra åren har, trots den numera låga fastighetsskatten, skatten på egna hem ökat och för första gången varit positiv för staten inte bara beroende

För att kunna minska miljöpåverkan från byggsektorn behöver aktörerna vara medvetna om vilken miljöpåverkan deras verksamhet ger upphov till, inte bara under driften utan även

Där skulle man försöka bygga upp elitidrott- scentra, dels inom respektive idrott och samla mycket kompetent folk, men även inom andra idrotter så vi fick det där

a cerebri media dx/sin -hö/vä mellersta storhjärnartären a cerebri anterior dx/sin -hö/vä främre storhjärnartär a cerebri posterior dx/sin -hö/vä bakre storhjärnartär.

Lkm bundet till målreceptor BLOD Fria lkm molekyler Bundet till vävnadsproteiner EFFEKT Lkm molekyler bundna till plasmaproteiner. Endast fria molekyler kan diffundera över

From the simulation results we measure the early-time spreading power of the 120 busiest airports under four different intervention scenarios: (1) increase of hand-washing

Vilka immunologiska celler behövs för att bekämpa infektionen.. Går det att

Finns inte kobalamin så fungerar inte enzymet ordentligt och det leder till att N-metyltetrahydrofolat ansamlas och att THF (aktiva formen av folsyra) och metionin inte kan

att fördjupa mig i varför män oftare begår självmord än kvinnor och vad man kan göra emot det. Nästa fas bestod i att formulera frågeställningar. Utifrån litteraturen jag läste

Medicalized and Result-driven Healthcare Work in the Emergency De- partment - a Study Based on Practitioners' and Managers' Perspectives..

Regeringen föreskriver att 39 § förordningen (2016:837) om stöd för reno- vering och energieffektivisering i vissa bostadsområden ska ha följande lydelse. 39 §

den tillförda energin och den avgivna energin annorlunda ut. Fördelningen av tillförd energi efter att åtgärder har genomförts. Cirkeldiagrammet visar att

Detta innebar alltså att sjuksköterskan inte behövde vara hos patienten för att utföra omvårdnad, men uppgifterna som gjordes kom att leda till att direkt omvårdnad

Vårt mål är att verka för en jämlik tillgång till neutral och högkvalitativ information, kunskap och kommunikation kring fosterdiagnostik. Vi vill också bidra till att det etiska

Detta är en vinst som Landgången som kooperativ hyresrätts- förening kommer att rikta in sig på genom beslutet att själv bygga, äga och förvalta ett eget hus för medlemmarna.

I promemorian lämnas förslag till kompletteringar av den tidigare remitte- rade promemorian Förarbevis för vattenskoter (I2020/02471).. I den här promemorian lämnas förslag

Sten-Åke Nilsson Ordförande Regeringskansliet/ (Näringsdepartementet Landsbygdsavd) 10333 Stockholm

FIHM:s ansvar för tillsyn av smittskydd regleras bland annat i smittskyddslagen (2004:168), miljöbalken, förordningen (2017:799) om försvarsinspektören för hälsa och miljös

Tack för remiss av betänkandet Högre växel i minoritetspolitiken – Stärkt samordning och uppföljning (SOU 2020:27). Riksrevisionen avstår från

- SKR tillstyrker förslaget att uppdraget som central uppföljande och samordnande myndighet när det gäller de nationella minoriteterna judar, romer, sverigefinnar och

Ändring av uppdraget till Boverket att utvärdera stödet för renovering och energieffektivisering samt att analysera ägarförhållanden på. hyresbostadsmarknaden

This thesis discusses the prohibition of the veil in relation to basic human rights and freedoms established by the UDHR, the European Convention on Human Rights and