• No results found

Ändring av uppdraget att utvärdera stödet för renovering och energieffektivisering samt att analysera ägarförhållanden på hyresbostadsmarknaden

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Ändring av uppdraget att utvärdera stödet för renovering och energieffektivisering samt att analysera ägarförhållanden på hyresbostadsmarknaden"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Regeringsbeslut 2020-10-14 Fi2020/04140 II 4 Finansdepartementet Boverket Box 534 371 23 Karlskrona Telefonväxel: 08-405 10 00 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Jakobsgatan 24 E-post: fi.registrator@regeringskansliet.se

Ändring av uppdraget att utvärdera stödet för renovering och energieffektivisering samt att analysera ägarförhållanden på hyresbostadsmarknaden

Regeringens beslut

Med ändring av tidigare beslutat uppdrag om att utvärdera stödet för renovering och energieffektivisering samt att analysera ägarförhållanden på hyresbostadsmarknaden (Fi2020/03080), förordnar regeringen att Boverket ska bistå Regeringskansliet (Finansdepartementet) vid utformningen av ett nytt stöd för energieffektiviserings- och renoveringsåtgärder i flerbostadshus. Boverket ska vidare, i stället för vad som angavs i det ursprungliga beslutet, redovisa utvärderingen av det avvecklade stödet för renovering och

energieffektivisering i vissa bostadsområden till regeringen

(Finansdepartementet) senast 30 oktober 2020 och övriga delar av uppdraget senast den 31 maj 2021.

Bakgrund

Regeringen gav den 2 juli 2020 Boverket i uppdrag att utvärdera stödet för renovering och energieffektivisering samt att analysera ägarförhållanden på hyresbostadsmarknaden. Uppdraget skulle redovisas till regeringen

(Finansdepartementet) senast den 15 januari 2021.

Regeringen aviserade i budgetpropositionen för 2021 ett stöd för energieffektiviserings- och renoveringsåtgärder i flerbostadshus. Vid framtagandet av detta stöd behöver Regeringskansliet stöd av Boverket. Detta bör ske genom en ändring av det beslutade uppdraget.

(2)

2 (2) Det finns även behov av att ändra redovisningstidpunkterna för uppdraget.

På regeringens vägnar Per Bolund Roger Eriksson Kopia till Statsrådsberedningen/SAM Justitiedepartementet/L1 Försvarsdepartementet/MFI

Finansdepartementet/B, BA, ESA, SFÖ och SPN Miljödepartementet/KE, KL och V Näringsdepartementet/MK Infrastrukturdepartementet/EE Bolagsverket Energimyndigheten Finansinspektionen Lantmäteriet Länsstyrelserna

References

Related documents

Finns inte kobalamin så fungerar inte enzymet ordentligt och det leder till att N-metyltetrahydrofolat ansamlas och att THF (aktiva formen av folsyra) och metionin inte kan

Vårt mål är att verka för en jämlik tillgång till neutral och högkvalitativ information, kunskap och kommunikation kring fosterdiagnostik. Vi vill också bidra till att det etiska

Detta är en vinst som Landgången som kooperativ hyresrätts- förening kommer att rikta in sig på genom beslutet att själv bygga, äga och förvalta ett eget hus för medlemmarna.

I promemorian lämnas förslag till kompletteringar av den tidigare remitte- rade promemorian Förarbevis för vattenskoter (I2020/02471).. I den här promemorian lämnas förslag

Sten-Åke Nilsson Ordförande Regeringskansliet/ (Näringsdepartementet Landsbygdsavd) 10333 Stockholm

FIHM:s ansvar för tillsyn av smittskydd regleras bland annat i smittskyddslagen (2004:168), miljöbalken, förordningen (2017:799) om försvarsinspektören för hälsa och miljös

Tack för remiss av betänkandet Högre växel i minoritetspolitiken – Stärkt samordning och uppföljning (SOU 2020:27). Riksrevisionen avstår från

- SKR tillstyrker förslaget att uppdraget som central uppföljande och samordnande myndighet när det gäller de nationella minoriteterna judar, romer, sverigefinnar och