• No results found

Linjeföringsmått med VDB- respektive PMS-data

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Linjeföringsmått med VDB- respektive PMS-data"

Copied!
38
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Författare

Urban Björketun

FoU-enhet

Trafik- och säkerhetsanalys

Projektnummer

40324

Projektnamn

EMV

Uppdragsgivare

Vägverket

VTI notat 10-2003

Linjeföringsmått med

VDB-respektive PMS-data

VTI notat 10 • 2003

(2)

Förord

Utformning och drift av effektiva, säkra och miljövänliga vägtrafikanläggningar kräver ingående kunskap om sambanden mellan anläggningarnas utformning, trafikflöde, omgivning och resulterande effekter avseende framkomlighet, säkerhet och emissioner.

Projektet ”Effektmodeller för vägtrafikanläggningar (EMV)” startades i november 1999 på uppdrag av Vägverket, Statlig väghållning. Projektet genomförs i samarbete mellan KTH, VTI och LTH enligt en arbetsplan fastställd 1999-11-29. Det övergripande syftet med projektet är att genom litteraturstudier, modellutveckling och fältmätningar vidareutveckla befintliga och ta fram nya effektmodeller och åtgärds/effektsamband. Målsättningen är att de resulterande effektmodellerna skall kunna användas som underlag för handböcker och datorprogram för konsekvensbedömningar av åtgärder för Vägverkets produkter och tjänster. Särskilt finns en koppling till den planeringsomgång som Vägverket kommer att genomföra år 2004.

EMV-projektet omfattar framtagning av effektmodeller för framkomlighet, trafiksäkerhet och avgasemissioner för alla vanliga typer av vägtrafikanlägg-ningar. För anläggningstyp väglänkar saknas vid investeringsplanering i allmänhet en noggrann och exakt beskrivning av vägutformningen, med undantag av tvärsektion. Därför behövs generella mått för en beskrivning av främst linjeföringen för ett vägobjekt, som i första hand bör vara grundad på linje-föringsmått, för att beskriva horisontell och vertikal linjeföring för vägar på landsbygd.

För att utreda möjligheterna att införa linjeföringsmått har en analys gjorts av dels xyz-koordinater i VV:s vägdatabank och dels inmätta lutningar och krökningar i PMS-registret. I denna dokumentation redovisas resultatet av denna analys och jämförelse mellan de båda registren.

Linköping januari 2003

Arne Carlsson

(3)
(4)

Innehållsförteckning

Sid 1 Bakgrund 5 2 Syfte 5 3 Datakällor 6 3.1 VDB-data 6 3.2 PMS-data 7 4 Linjeföringsmått 8 4.1 Totalvärden för region VSÖ 8 4.2 GIS-beskrivning av valda sträckor 11 4.3 Detaljstudium av rv 36 och E4 Linköping–Norrköping 13

5 Slutsatser 16

6 VDB-uttag samtliga vägverksregioner 16

Bilaga 1

Fördelning av väglängd på linjeföringsklass för några vägmiljöer i region VSÖ, beräknat på data från VDB, PMS 1998 respektive PMS 2001.

Bilaga 2

Linjeföring för rv 36 respektive E4 mellan Linköping och Norrköping. Bilaga 3

Linjeföringsklasser för objekt indelade efter region, län, vägtyp, vägkategori, hastighetsgräns och vägbredd. Ett urval poster.

(5)
(6)

1 Bakgrund

Vid investeringsplanering saknas i dag en noggrann och exakt beskrivning av vägutformningen, med undantag av tvärsektion. Därför behövs generella mått för en beskrivning av främst linjeföringen för ett vägobjekt. Det saknas ett kvalitativt system, grundat på linjeföringsmått, för att beskriva horisontell och vertikal linjeföring för vägar på landsbygd. VVs planeringsmodell KAN/EVA innehåller en klassificering av vägnätet på landsbygd enligt en siktklassbestämning. Siktklass bestäms formellt av andel siktlängd större än 300 m med mer än 70 % som siktklass 1 och mindre än 30 % som siktklass 4, den sämsta.

Siktklass sätts ofta skönsmässigt och saknas i VDB för befintliga vägar. I VVs planeringsmodell EVA påverkar siktklass direkt olycksutfall för landsbygdsvägar. Motivet för detta är ett antal olycksstatistiska studier, som indikerat samband mellan siktlängd och variation i olycksutfall, olyckskvot med och utan egendomsskadeolyckor. De svenska undersökningarna härstammar från slutet på 70-talet och början på 80-talet. EVA-modellen är en ingenjörsmässig hand-påläggning.

Hastighet, fordonskostnader och utsläpp bestäms sedan av att VTI kopplat de fyra siktklasserna till var sin typisk väg med en horisontell och vertikal linjeföring uttryckt som radier, raksträckor och lutningar.

2 Syfte

Syftet med föreliggande projekt är att utreda huruvida nuvarande xyz-koordinater i VDB respektive PMS genom måtten abs(∆z)/m och abs(∆φ)/m kan ersätta siktklassmåttet i vägplanering. Den vertikala linjeföringen beskrivs med måttet ”Rise and Fall” (RF m/km) och den horisontella linjeföringen med måttet kurvighet mätt i radianer/km. Fördelarna skulle vara att dessa mått kan bestämmas objektivt och dessutom beräknas ur befintliga VDB-data för PDB-databaser. Hastigheter, fordonskostnader och utsläpp skulle kunna beräknas för objektets individuella abs(∆z)/m och abs(∆φ)/m-mått via modifieringar av nuvarande EVA-samband.

Minimikraven för att gå över till abs(∆z)/m och abs(∆φ)/m-mått är att de har rimlig noggrannhet och att det finns ett förklaringsvärde för variation i olycksutfall som är ungefär lika bra som för siktklass.

Som underlag för utvecklingen av linjeföringsmått analyseras x, y och z-koordinaterna i nya Nationella vägdatabasen (NVDB). Inläggningen av det statliga vägnätet blev klar sent hösten 2001, dock med begränsad förekomst av uppgift om z-koordinat.

NVDB bygger enbart på sammanställning av befintliga databaser. Beträffande z-koordinater finns en del redan i VDB och i övrigt tillkommer material från Lantmäteriets GGD1 Dessutom skall finnas en konverteringsprogramvara som kan ge z-koordinat. Förutom det som redan finns i VDB kommer nya z-koordinater att tas fram en bit in på år 2002.

Vad beträffar kvaliteten på koordinatdata finns inga entydiga informationer. Bedömningen är att noggrannheten ligger i intervallet 2–6 meter men ovisst hur fördelningen är på (x,y,z).

(7)

Som alternativ till NVDB skall undersökas om linjeföringsdata insamlade i samband med RST-mätningar av vägnätet kan användas. Vid dessa mätningar registreras lutning och krökning för var 20:e meter längs den mätta vägen. Vägverket har under många år genomfört vägytemätningar på det belagda vägnätet för att följa tillståndet hos vägytan. Därvid har även ovan nämnda linjeföringsdata insamlats och lagrats i något som benämns PMS databas. Som en första åtgärd skall kvalitet och noggrannhet på dessa data undersökas och jämföras med NVDB-data.

I avvaktan på att erforderliga uppgifter ska finnas tillgängliga i NVDB, har regionvisa VDB-uttag inklusive koordinatdata (xyz) använts i det arbete som redovisas här.

3 Datakällor

För beräkning av linjeföringsmått har två olika datakällor använts, båda från Vägverket. Dels vägdatabanken kompletterad med koordinatuppgifter för de olika vägavsnitten, dels ett register med PMS-data. Det senare härrör från Scandiakonsults årliga mätningar av huvudvägnätet.

3.1 VDB-data

Ett datauttag från vägverkets vägdatabank erhölls i december år 2001. Omfattningen var region VSÖ per den 1 september 2001 och bestod av tre filer 339624 med filtyp ATR, KRD respektive FFD. Filen 339624.FFD innehåller en beskrivning av datauttaget.

Filen 339624.ATR består av 24 065 poster med följande variabler: Tabell 3-1 Variabelinnehåll i VDB-uttag.

Variabel Innehåll

Lopnr Löpnummer lan Län vagnr Vägnummer

ordnnr Ordningsnr som beskriver länkars ordning längs vägen vr Vägroll: 1 – värdväg, 2 och 3 – gästväg i/mot länkriktning

lr Länkroll: 1 – normal, 2 och 3 – syskonlänk i fram/bakriktn, 4 – gren knpa Från_knutpunkt

knpb Till_knutpunkt ldatf

sekta Beskriver var ett företeelseobjekt börjar på länken sektb Beskriver var ett företeelseobjekt slutar på länken lnklgd Länklängd, avstånd i meter mellan knpa och knpb hast_f Tillåten hastihghet i vägens framriktning

hast_b Tillåten hastihghet i vägens bakriktning vägbredd Belagd vägbredd i meter med en decimal

vägkategori Vägkategori: europaväg, riksväg, primär länsväg … vägtyp Vägtyp: motorväg, motorled, 4-fältsväg, vanlig väg

(8)

Filen 339624.KRD består av 600 690 poster med följande innehåll: Tabell 3-2 Innehåll i koordinatfil.

Variabel Innehåll

Lopnr Löpnummer X X-koordinat Y Y-koordinat Z Z-koordinat

Variabeln Lopnr knyter ihop de två filerna så att en post med attributdata kan ges rätt koordinatuppgifter. Ordningen mellan koordinatposterna längs vägen ges av ordningen i KRD-filen.

3.2 PMS-data

Från ett på VTI befintligt register med PMS-data har ett uttag tagits fram för vägarna i region VSÖ. Först gjordes beräkningar med data från mätningar år 1998. Under februari 2002 erhölls nya data från mätningar under år 2001, dvs. så långt som möjligt avseende samma vägnät som uttaget från VDB.

Tabell 3-3 Variabelinnehåll i PMS-register.

Variabel Innehåll

BACKIGHET Vägbanans lutning i färdriktningen relativt horisontalplanet. Anges i lutningsprocent. Positivt värde anger uppförsbacke i vägens riktning.

HAST Hastighetsgräns KNPA

KNPB

KOMMUN Kommunnummer

KURVATUR Kurvatur anges som 10 000 dividerat med kurvradien i meter. Värdet 0 innebär rak väg. Ett positivt värde anger sväng åt vänster i vägens riktning.

LAN Län

LGD Sektionens längd

LOPA Löpande längd från länsgränsen till sektionens början LROLL Länkroll

LSTRKAID Länksträckans nummer identitet RSTOBJID RST objekt identitet

RSTSEKTA Längd in på sektionen där mätsträckan börjar RSTSEKTB Längd in på sektionen där mätsträckan slutar VAGBR Vägbredd i decimeter

VAGKAT Vägkategori VAGNR Vägnummer VAGOBJID Vägsträckeidentitet VAGTYP Vägtyp

(9)

Enskilda poster i PMS-uttaget har normalt längden 20 meter. Backighet och kurvatur mäts kontinuerligt och variabelvärdena utgör medelvärden för 20-metersavsnittet.

4 Linjeföringsmått

Två linjeföringsmått beräknas och studeras för de olika datauttagen. Dels i vertikalled där absolutavvikelsen mellan successiva punkter summeras, dels i horisontalled där absolutvärdet av successiva vinkelförändringar summeras. De båda summorna divideras med aktuellt objekts längd vilket gett måtten

Vertikalt:

abs(∆Z)

längd [meter/km]

Horisontellt:

abs(∆ϕ)

längd [radianer/km]

I VDB-uttaget finns (x,y,z)-uppgifter för varje punkt vilket direkt ger underlag för z-förändringarna. Vinkelförändringen ∆φ för en punkt beräknas med hjälp av de två föregående enligt vektorformeln:

) cos( * * * 2 3 1 2 2 3 2 1P PP PP PP ϕ P =

Från PMS-uttaget används backighet, kurvatur och längd (RSTSEKTB – RSTSEKTA).

∆Z = lutning * längd

φ = längd / radie = längd * kurvatur / 10 000

4.1

Totalvärden för region VSÖ

Från PMS-registret exkluderas ett antal poster, nämligen de med längd under 20 meter och alla med vägkategori större än 3, dvs. sekundär länsväg etc. Vidare exkluderas alla enskilda poster som saknar uppgift om vägnummer, vägbredd, hastighet, vägtyp, vägkategori, kurvatur eller backighet. Dessutom tas poster inom knutpunkt eller på gästväg bort. Varje kvarvarande post ges en objektidentitet konstruerad som ”vägnummer-knpa-knpb-hast-breddkl” där breddkl ges av följande tabell. Tabell 4-1 Vägbreddsklasser. Breddkl Vägbredd [dm] 1 <70 2 [70, 80[ 3 [80, 100[ 4 [100, 120[ 5 ≥120

(10)

För alla poster med samma objektidentitet summeras längd, abs(∆Z) och abs(∆φ) och linjeföringen i plan och profil kan beräknas. Därefter bestäms klasstillhörigheten enligt följande indelning.

Tabell 4-2 Indelning i linjeföringsklasser.

Horisontellt/Vertikalt <10 meter/km 1 [10,30[ meter/km 2 ≥30 meter/km 3 <0.5 radianer/km 1 [0.5, 1.25[ rad/km 2 ≥1.25 rad/km 3

VDB-uttaget behandlas på motsvarande vis. En skillnad är att här exkluderas även poster med länkroll >2, dvs. syskonlänkar i bakriktningen och grenar.

Nedanstående tabell visar totalsummor för de två fallen vid indelning på några olika klassificeringsvariabler. De två sista kolumnerna, rad/km och rf/km, beräknas som kvoter från respektive rads data. För PMS har objekt kortare än 100 meter exkluderats.

(11)

Tabell 4-3 Linjeföringsmått för vägar i region VSÖ beräknat från VDB- respektive PMS-data.

Källa breddkl hor ver lgd_rf [m] lgd_rad [m] rad rf rad/km rf/km

VDB 4 030 772 3 882 432 3 216 49205.0 0.83 12.2 VDB 1 1 758 860 1 687 291 1 039 10729.2 0.62 6.1 VDB 2 2 171 725 2 104 626 1 991 34371.8 0.95 15.8 VDB 3 100 186 90 515 185 4104.0 2.05 41.0 VDB 1 1 560 458 1 509 941 495 14502.2 0.33 9.3 VDB 2 1 802 242 1 745 723 1 389 23190.1 0.80 12.9 VDB 3 668 072 626 767 1 332 11512.7 2.12 17.2 VDB 1 1 953 392 923 608 284 5425.5 0.31 5.7 VDB 1 2 596 130 577 163 209 8601.1 0.36 14.4 VDB 1 3 10 936 9 170 3 475.5 0.28 43.5 VDB 2 1 658 770 633 195 479 4407.0 0.76 6.7 VDB 2 2 1 111 089 1 083 035 883 17547.1 0.82 15.8 VDB 2 3 32 383 29 494 26 1236.0 0.87 38.2 VDB 3 1 146 698 130 488 276 896.6 2.12 6.1 VDB 3 2 464 506 444 429 899 8223.6 2.02 17.7 VDB 3 3 56 868 51 851 157 2392.5 3.03 42.1 VDB 1 902 015 873 194 1 068 12619.6 1.22 14.0 VDB 2 504 283 483 951 493 6809.4 1.02 13.5 VDB 3 1 626 727 1 567 217 1 147 18809.7 0.73 11.6 VDB 4 331 702 324 153 163 3154.3 0.50 9.5 VDB 5 666 045 633 916 345 7812.0 0.54 11.7 PMS . . . 4 034 300 2078 48467.9 0.52 12.0 PMS . . 1 1 785 280 644 10923.7 0.36 6.1 PMS . . 2 2 173 460 1340 34722.2 0.62 16.0 PMS . . 3 75 560 94 2822.0 1.25 37.3 PMS . 1 . 2 725 580 678 28669.9 0.25 10.5 PMS . 2 . 1 005 540 760 14434.6 0.76 14.4 PMS . 3 . 303 180 641 5363.4 2.12 17.7 PMS . 1 1 1 441 200 318 8640.9 0.22 6.0 PMS . 1 2 1 265 940 354 19360.4 0.28 15.3 PMS . 1 3 18 440 5 668.6 0.26 36.3 PMS . 2 1 285 420 211 1876.9 0.74 6.6 PMS . 2 2 686 900 518 11330.9 0.75 16.5 PMS . 2 3 33 220 30 1226.8 0.91 36.9 PMS . 3 1 58 660 115 405.9 1.96 6.9 PMS . 3 2 220 620 467 4030.9 2.12 18.3 PMS . 3 3 23 900 59 926.6 2.48 38.8 PMS 1 . . 853 360 774 12478.9 0.91 14.6 PMS 2 . . 454 820 325 6354.6 0.72 14.0 PMS 3 . . 1 512 060 630 17512.7 0.42 11.6 PMS 4 . . 579 520 143 4996.7 0.25 8.6 PMS 5 . . 634 540 207 7125.1 0.33 11.2

(12)

4.2

GIS-beskrivning av valda sträckor

De tillgängliga datakällorna används för att återge vägsträckningen med hjälp av ett GIS-program (ArcView), dels för riksväg 36 mellan Motala och Linköping, dels för E4 mellan Linköping och Norrköping. För VDB används x- och y-koordinaterna utan omräkning. För PMS, som bara ger längd och krökning, väljs samma startpunkt (x,y) som för VDB och startvinkeln mot x-axeln ges av VDB-beskrivningens två första punkter. Uppgifterna om längd, normalt 20 meter, och krökning används sedan för att successivt beräkna nästa punkt. Nedanstående figurer visar GIS-återgivningen av de två valda vägarna.

I Figur 4-1 finns ett tema med vägar i region Sydöst, vidare fem olika teman som med lite grövre linjer (egentligen ett större antal punkter) återger väg 36. Det mörkgröna temat kommer från VDB-uttaget och sammanfaller med beskrivningen i vägtemat. Det ljusare gröna samt de två blå temana kommer från PMS 1998 och svarar mot tre olika startpunkter – inne i Motala där rv 36 börjar, vid knutpunkt 853A126 (skyltad genväg mot Örebro) respektive knutpunkt 853A131 (korsning mellan rv36 och lv 211). Det röda temat är från PMS 2001 och vägbeskrivningen startar i knutpunkt 853A126.

Figur 4-1 Riksväg 36, sträckning enligt VDB respektive PMS.

Figur 4-2 beskriver på motsvarande vis E4 mellan Linköping (854A123, Tift) och Norrköping (863A109). Violett tema är enligt VDB, mörkare grönt och brunt är från PMS 1998 i respektive riktning medan ljusare grönt och brunt är från PMS 2001. Även för VDB finns två teman, men de ligger väldigt tätt med knappt 20 meter mellan linjerna.

(13)

Figur 4-2 E4 mellan Linköping och Norrköping, enligt VDB respektive PMS. Både för rv 36 och för E4, oavsett riktning och dataunderlag, erhålls en markant avdrift åt vänster jämfört med vägens verkliga sträckning.

För motsvarande vägavsnitt visas i Figur 4-3 till Figur 4-5 höjdprofilen längs vägen med data från de tre källorna. VDB-data innehåller z-koordinat för successiva punkter och väglängden beräknas som ackumulerat avstånd mellan xy-punkter. Från PMS-data erhålls väglängden genom summering av mätobjektens längd (normalt 20 meter). Z-koordinaten beräknas med hjälp av uppgiften om backighet och med start i samma z-värde som VDB.

Rv 36 0 20 40 60 80 100 120 140 0 10000 20000 30000 40000 Väglängd [m] Z-v ä rde [ m ] Z-vdb Z-PMS2001 Z-PMS1998

(14)

E4 norr -60 -40 -20 0 20 40 60 80 0 10000 20000 30000 40000 50000 Väglängd [m] Z-v ä rde [ m ] Z-vdb Z-PMS2001 Z-PMS1998

Figur 4-4 E4 från Linköping till Norrköping (854A123 till 863A109).

E4 söder 0 10 20 30 40 50 60 70 80 0 10000 20000 30000 40000 50000 Väglängd [m] Z-v ä rde [ m ] Z-vdb Z-PMS2001 Z-PMS1998

Figur 4-5 E4 från Norrköping till Linköping (863A109 till 854A123).

4.3

Detaljstudium av rv 36 och E4 Linköping–Norrköping

Avsnittet 853A126–854A123 av rv 36 (Från Motala genväg mot Örebro till Linköping E4, Tift) och E4 mellan Linköping och Norrköping (854A123 till 863A109) studeras i detalj .

Först beräknas för varje enskild post i datauttagen linjeföringen i plan och profil och klass enligt Tabell 4-2 bestäms. Tabell 4-4 visar hur väglängden totalt för de tre vägavsnitten fördelar sig mellan de olika klasserna, dels horisontellt dels vertikalt, för de olika beskrivningarna.

(15)

Tabell 4-4 Väglängdens fördelning på linjeföringsklasser horisontellt och vertikalt. Väg Beskriv- ning Längd [m]

hor=1 hor=2 hor=3 ver=1 ver=2 ver=3

Rv36 VDB 36 690 61.8 25.8 12.3 62.4 31.3 6.3 PMS2001 36 159 65.9 24.2 9.9 59.0 34.2 6.9 PMS1998 36 723 64.6 25.1 10.3 57.8 35.0 7.2 E4 norr VDB 39 444 91.1 8.4 0.5 79.0 17.7 3.3 PMS2001 39 372 92.8 7.2 0.0 75.1 21.0 4.0 PMS1998 39 739 91.8 8.1 0.2 75.9 20.0 4.1 E4 söder VDB 39 203 90.7 8.5 0.9 79.8 16.7 3.5 PMS2001 39 131 92.6 7.3 0.2 76.6 19.1 4.3 PMS1998 39 475 92.8 7.0 0.2 76.0 19.6 4.5

Uppgifterna avseende längd i Tabell 4-4 har för VDB beräknats från (x,y)-punkterna. Av Tabell 4-5 framgår att de olika datakällorna för längre vägavsnitt på de tre objekten ger likartade värden för linjeföringen i profil. För rv 36 ger VDB ett värde mellan de två för PMS olika år. Däremot är det stor skillnad mellan VDB och PMS när linjeföringen i plan studeras – enligt VDB är vägarna väsentligt krokigare. Generellt är krökningen 35–50 procent större i VDB jämfört med PMS.

Tabell 4-5 Totala linjeföringsmått för olika vägar och beskrivningar.

Summa absolutförändring Linjeföringsmått Väg Beskrivning Längd [m] z radianer z/km rad/km Rv36 VDB 36 690 402.2 22.2 10.96 0.61 PMS2001 36 159 388.6 15.9 10.75 0.44 PMS1998 36 723 406.7 17.0 11.07 0.46 E4 norr VDB 39 444 275.8 8.7 6.99 0.22 PMS2001 39 372 294.1 5.5 7.47 0.14 PMS1998 39 739 288.5 6.2 7.26 0.16 E4 söder VDB 39 203 271.3 9.2 6.92 0.23 PMS2001 39 131 294.5 5.6 7.53 0.14 PMS1998 39 475 289.7 6.1 7.34 0.16

(16)

För rv 36 ger Tabell 4-6 till och med Tabell 4-8 grundposternas samtidiga fördelning på hor- och verklass, räknat på posternas längd.

Tabell 4-6 Rv 36 procentuell fördelning av längden (VDB).

ver hor 1 2 3 Summa 1 43.7 16.1 2.1 61.8 2 12.6 10.3 2.9 25.8 3 6.1 4.9 1.3 12.3 Summa 62.4 31.3 6.3 100.0

Tabell 4-7 Rv 36 procentuell fördelning av längden (PMS 2001).

ver hor 1 2 3 Summa 1 42.3 20.4 3.2 65.9 2 11.4 10.0 2.8 24.2 3 5.3 3.7 0.9 9.9 Summa 59.0 34.2 6.9 100.0

Tabell 4-8 Rv 36 procentuell fördelning av längden (PMS 1998).

ver hor 1 2 3 Summa 1 40.1 21.1 3.3 64.6 2 12.5 9.5 3.1 25.1 3 5.1 4.3 0.8 10.3 Summa 57.8 35.0 7.2 100.0

För de olika vägarna bestäms homogena objekt – det är successiva poster mellan par av A-punkter och med samma breddklass som bildar homogena objekt. Det är ett något skarpare krav än i avsnitt 4.1 där de olika ursprungsposterna inte behövde hänga ihop, bara befinna sig mellan samma A-punkter och med samma hastighet och breddklass. För varje objekt summeras vinkel- och höjdförändringar och måtten beräknas som i avsnitt 4. I bilaga 2 finns ett antal figurer som visar resultaten för VDB, PMS 2001 och PMS 1998. Där finns också figurer som visar Tabell 4-4 successivt efter respektive väg (tabellen ger fördelningen för vägen som helhet, dvs. sista punkten i bilagans olika diagram). Sist i bilaga 2 finns en omgång figurer som visar absolut vinkelförändring uttryckt i radianer per km och absolut höjdförändring i meter per km beräknat per grundpost, dvs. mellan två xy-punkter i VDB eller för ett 20-metersavsnitt från PMS.

(17)

5 Slutsatser

Vertikalt Ingen markant skillnad mellan materialen från VDB respektive PMS. Horisontalt Markant skillnad mellan materialen. PMS underskattar krökningen och

ger höga andelar i bästa horisontalklassen. Studerade, unika vägavsnitt tyder på att PMS överskattar krökning åt vänster jämfört med krökning åt höger.

Materialet från VDB förefaller mer pålitligt än det som erhålls från PMS som underlag för linjeföringsberäkning.

6 VDB-uttag

samtliga

vägverksregioner

Motsvarande VDB-uttag som redovisas i 3.1 VDB-data har erhållits för Vägverkets alla sju regioner. Datauttagen har hanterats enligt följande:

Inläsning av attributdata varvid en del poster exkluderas: Vägbredd<0 (uppgift saknas)

Hastighet<0 (uppgift saknas) Vägtyp>6 (uppgift saknas)

Vägkategori>3 (endast Ev, Rv och Plv tas med) Vägroll>1 (gästväg exkluderas)

Länkroll>2 (syskonlänk i bakriktning och grenar exkluderas) Poster inom A-punkt

Från respektive koordinatfil hämtas poster svarande mot selektionen av attributdata. Eventuella dubblettposter från koordinatfilen exkluderas varefter linjeföringen beräknas för varje löpnr – svarar mot en post i attributfilen. Linjeföringsmåtten är medelvärden per km för summa absolutvärden av vinkel- och höjdförändring. För varje löpnr bestäms horisontal- och vertikalklass med klassgränser enligt tabell Tabell 4-2 Indelning i linjeföringsklasser.

Efter linjeföringsberäkningen matchas resultatet ihop med attributdatafilen så att den för varje post innehåller uppgift om linjeföringsmått och -klass. De regionvisa filerna läggs ihop och summeras (PROC SUMMARY i SAS, CLASS reg lan vagtyp vagkat hast breddkl hor ver).

Från filen med summorna selekteras poster där både hor och ver använts som variabler samt motsvarande poster utan hor och ver. Alla CLASS-variabler före hor och ver konkateneras till en sorteringsnyckel. Genom inläsning av posterna i sorteringsordning kan den procentuella fördelningen av väglängden per hor * ver-klasss beräknas för samtliga kombinationer av CLASS-variabler. I bilaga 3 finns några valda rader från den resulterande tabellen med totalt 14 287 rader och innehåll enligt Tabell 6-1. Första raden i bilagan gäller totalt för rikets alla Europa- och riksvägar samt primära länsvägar. Därefter följer motsvarande totalvärden per region (sju rader), sedan motorväg totalt i riket respektive uppdelat på de olika breddklasserna följt av samma information för motortrafikled, 4-fältsväg samt vanlig väg. För vanlig väg finns också uppdelning dels på hastighetsgräns, dels på län. Den sista raden i bilagan är ett exempel där samtliga klassificeringsvariabler använts samtidigt.

(18)

Tabell 6-1 Kolumner i tabellen i bilaga 3. Kolumnrubrik Innehåll reg Vägverksregion lan Länsnummer vagtyp Vägtyp vagkat Vägkategori hast Hastighetsgräns breddkl Breddklass

FREQ Antal poster från VDB:s attributfiler som ligger till grund för radens uppgifter TYP ’_TYPE_ för den post för vilken tlgd_rf till rf_km beräknas och som

innehåller totalvärden för beräkning av andelarna hva11 osv. tlgd_rf [m] Total längd i meter räknat mellan xy-punkter

antal Antal xy-punkter

snittlgd [m] Genomsnittslängd mellan xy-punkter (tlgd_rf / antal)

rad_km Genomsnittlig vinkelförändring per km beräknad från summerad absolut vinkelförändring mellan successiva xy-punkter

rf_km Genomsnittlig höjdförändring per km beräknad från summerad absolut höjdförändring mellan successiva xy-punkter

hv11 Längd i meter i horisontalklass 1 och vertikalklass 1 hv12 Längd i meter i horisontalklass 1 och vertikalklass 2 hv13 Längd i meter i horisontalklass 1 och vertikalklass 3 hv21 Längd i meter i horisontalklass 2 och vertikalklass 1 hv22 Längd i meter i horisontalklass 2 och vertikalklass 2 hv23 Längd i meter i horisontalklass 2 och vertikalklass 2 hv31 Längd i meter i horisontalklass 3 och vertikalklass 1 hv32 Längd i meter i horisontalklass 3 och vertikalklass 2 hv33 Längd i meter i horisontalklass 3 och vertikalklass 3

hva11 Procent av totala längden som hör till horisontalklass 1 och vertikalklass 1 …

hva33 Procent av totala längden som hör till horisontalklass 3 och vertikalklass 3 ha1 Procent av totala längden som hör till horisontalklass 1

ha2 Procent av totala längden som hör till horisontalklass 2 ha3 Procent av totala längden som hör till horisontalklass 3 va1 Procent av totala längden som hör till vertikalklass 1 va2 Procent av totala längden som hör till vertikalklass 1 va3 Procent av totala längden som hör till vertikalklass 1

(19)
(20)

Fördelning av väglängd på linjeföringsklass för några vägmiljöer i region VSÖ, beräknat på data från VDB, PMS 1998 respektive PMS 2001.

MV, 10-12 m 265 880 [meter] 269 160 [meter] 489 600 [meter] 506 880 [meter]

VDB-rad VDB-rf PMS PMS

ver ver ver ver

hor 1 2 3 hor 1 2 3 hor 1 2 3 hor 1 2 3

1 62.2 17.0 0.0 79.2 1 62.0 17.0 0.0 79.0 1 66.4 30.9 0.1 97.4 1 65.2 33.1 0.1 98.4

2 3.0 15.2 0.0 18.3 2 3.1 15.2 0.0 18.3 2 1.5 1.0 0 2.4 2 0.8 0.7 0 1.5

3 0.9 1.4 0.2 2.5 3 1.0 1.5 0.2 2.6 3 0.1 0.1 0.0 0.2 3 0.0 0.1 0.0 0.1

66.1 33.7 0.2 100.0 66.1 33.7 0.2 100.0 67.9 32.0 0.1 100.0 66.1 33.9 0.1 100.0

MV, >=12 m 3 935 [meter] 4 380 [meter] 8 580 [meter] 12 860 [meter]

VDB-rad VDB-rf PMS PMS

ver ver ver ver

hor 1 2 3 hor 1 2 3 hor 1 2 3 hor 1 2 3

1 35.2 4.1 3.1 42.4 1 35.0 5.1 4.4 44.5 1 32.2 6.5 7.0 45.7 1 72.3 0.9 4.4 77.6

2 2.5 33.3 6.3 42.1 2 3.1 30.5 5.8 39.3 2 3.7 47.3 0.0 51.0 2 3.3 16.5 1.1 20.8

3 1.3 7.2 7.0 15.5 3 1.8 8.0 6.4 16.2 3 0.0 1.2 2.1 3.3 3 0.0 1.6 0.0 1.6

39.0 44.6 16.4 100.0 39.8 43.5 16.7 100.0 35.9 55.0 9.1 100.0 75.6 19.0 5.4 100.0

MV, >=10 m 269 815 [meter] 273 540 [meter] 498 180 [meter] 519 740 [meter]

VDB-rad VDB-rf PMS PMS

ver ver ver ver

hor 1 2 3 hor 1 2 3 hor 1 2 3 hor 1 2 3

1 61.8 16.8 0.0 78.7 1 61.6 16.8 0.1 78.5 1 65.8 30.5 0.2 96.5 1 65.4 32.3 0.2 97.9

2 3.0 15.5 0.1 18.6 2 3.1 15.5 0.1 18.7 2 1.5 1.8 0.0 3.3 2 0.9 1.1 0.0 2.0

3 0.9 1.5 0.3 2.7 3 1.0 1.6 0.3 2.8 3 0.1 0.1 0.0 0.2 3 0.0 0.1 0.0 0.1

65.7 33.8 0.4 100.0 65.7 33.8 0.5 100.0 67.4 32.4 0.2 100.0 66.3 33.5 0.2 100.0

ML, >=12 m 23 273 [meter] 24 317 [meter] 77 040 [meter] 36 920 [meter]

VDB-rad VDB-rf PMS PMS

ver ver ver ver

hor 1 2 3 hor 1 2 3 hor 1 2 3 hor 1 2 3

1 45.2 10.0 0.0 55.2 1 44.3 10.0 0.0 54.3 1 56.4 25.9 0.0 82.3 1 38.9 38.4 0.0 77.3 2 13.1 25.6 3.4 42.1 2 12.9 25.1 3.5 41.5 2 4.0 13.5 0.0 17.5 2 9.0 13.2 0.0 22.3 3 1.8 0.8 0.1 2.7 3 2.9 1.0 0.3 4.2 3 0.2 0.0 0.0 0.2 3 0.4 0.0 0.0 0.4 60.1 36.4 3.5 100.0 60.2 36.1 3.8 100.0 60.6 39.4 0.0 100.0 48.4 51.6 0.0 100.0 VDB år 2001 PMS år 1998 PMS år 2001 Bilaga 1 Sid 1 ( 2 ) VTI not a t 10-2003

(21)

Vanlig väg, <7 m 844 105 [meter] 872 518 [meter] 841 400 [meter] 835 120 [meter]

VDB-rad VDB-rf PMS PMS

ver ver ver ver

hor 1 2 3 hor 1 2 3 hor 1 2 3 hor 1 2 3

1 6.8 6.3 0.1 13.2 1 6.9 6.3 0.2 13.5 1 11.0 22.1 0.3 33.4 1 11.6 20.8 0.3 32.7

2 17.6 31.5 0.8 49.9 2 17.5 31.2 0.8 49.5 2 8.8 37.1 0.9 46.8 2 9.2 36.1 1.4 46.7

3 5.6 29.0 2.2 36.9 3 5.9 28.8 2.4 37.1 3 2.6 16.3 0.9 19.8 3 3.1 16.3 1.2 20.6

30.0 66.8 3.2 100.0 30.3 66.3 3.4 100.0 22.5 75.5 2.0 100.0 23.9 73.2 2.9 100.0

Vanlig väg, 7-8 m 472 041 [meter] 491 917 [meter] 475 260 [meter] 449 900 [meter]

VDB-rad VDB-rf PMS PMS

ver ver ver ver

hor 1 2 3 hor 1 2 3 hor 1 2 3 hor 1 2 3

1 8.3 5.4 0.1 13.8 1 8.4 5.6 0.1 14.1 1 19.7 27.6 0.3 47.6 1 20.1 26.7 0.4 47.1

2 21.7 41.8 1.2 64.7 2 21.5 41.0 1.3 63.8 2 11.8 25.5 0.9 38.2 2 10.8 26.4 1.8 39.1

3 6.1 13.9 1.5 21.4 3 6.4 14.1 1.6 22.0 3 2.3 10.7 1.2 14.2 3 2.7 10.1 1.1 13.8

36.0 61.2 2.8 100.0 36.3 60.7 3.0 100.0 33.8 63.8 2.4 100.0 33.6 63.2 3.2 100.0

Vanlig väg, 8-10 m 1 545 668 [meter] 1 604 829 [meter] 1 494 344 [meter] 1 484 600 [meter]

VDB-rad VDB-rf PMS PMS

ver ver ver ver

hor 1 2 3 hor 1 2 3 hor 1 2 3 hor 1 2 3

1 24.8 17.3 0.2 42.3 1 24.7 17.1 0.3 42.1 1 35.8 39.4 0.4 75.6 1 37.4 37.8 0.3 75.5

2 18.7 28.4 0.4 47.5 2 18.7 28.0 0.4 47.2 2 6.9 13.7 0.2 20.8 2 7.8 13.3 0.3 21.4

3 2.5 6.9 0.8 10.2 3 2.8 7.0 0.9 10.7 3 1.3 2.1 0.2 3.6 3 1.0 1.8 0.3 3.1

46.0 52.5 1.4 100.0 46.3 52.2 1.6 100.0 43.9 55.2 0.9 100.0 46.2 52.9 0.9 100.0

Vanlig väg, 10-12 m 51 230 [meter] 54 994 [meter] 52 940 [meter] 50 860 [meter]

VDB-rad VDB-rf PMS PMS

ver ver ver ver

hor 1 2 3 hor 1 2 3 hor 1 2 3 hor 1 2 3

1 17.2 3.0 0.4 20.7 1 17.4 3.3 0.6 21.2 1 27.0 22.2 0.5 49.8 1 28.5 21.9 1.0 51.4

2 25.7 27.5 0.7 53.9 2 25.4 26.8 0.6 52.8 2 17.5 13.8 0.4 31.6 2 19.1 13.5 0.4 33.0

3 7.7 10.9 6.8 25.5 3 8.2 11.0 6.7 25.9 3 3.1 10.4 5.2 18.6 3 3.6 7.0 5.0 15.7

50.6 41.4 8.0 100.0 51.1 41.0 7.9 100.0 47.5 46.4 6.1 100.0 51.2 42.4 6.3 100.0

Vanlig väg, >=12 m 607 060 [meter] 579 600 [meter]

VDB-rad 601 025 [meter] VDB-rf 631 576 [meter] PMS PMS

ver ver ver ver

hor 1 2 3 hor 1 2 3 hor 1 2 3 hor 1 2 3

1 35.5 28.5 0.6 64.6 1 35.1 28.1 0.6 63.7 1 45.3 37.1 1.5 84.0 1 48.4 35.5 1.4 85.3 2 10.9 18.1 1.6 30.6 2 11.1 18.1 1.7 30.9 2 4.7 7.9 1.9 14.5 2 4.3 7.7 1.5 13.5 3 1.2 2.2 1.3 4.7 3 1.6 2.5 1.4 5.4 3 0.4 0.7 0.4 1.4 3 0.4 0.5 0.3 1.2 47.6 48.9 3.5 100.0 47.8 48.6 3.7 100.0 50.4 45.7 3.8 100.0 53.2 43.6 3.2 100.0 VDB år 2001 PMS år 1998 PMS år 2001 Bilaga 1 Sid 2 ( 2 ) VTI not a t 10-2003

(22)

Linjeföring för rv 36 respektive E4 mellan Linköping och Norrköping. • Homogena objekt med avseende på bredd och hastighet

• Ackumulerad fördelning på horisontal- respektive vertikalklass • Linjeföringsmått för grundposter VTI not a t 10-2003 Bilaga 2 Sid 1 ( 1 5 )

(23)

Homogena objekt map breddklass och länk

Rv36-VDB meter Rv36-VDB längdprocent Rv36-VDB antal objekt

Summa av längd ver Summa av ver Antal av Obj-sista ver

hor 1.0 2.0 Totalt hor 1 2 Totalt hor 1 2 Totalt

1 11493.8 2260.0 13753.8 1 31.3 6.2 37.5 1 5 2 7

2 9683.7 12375.6 22059.3 2 26.4 33.7 60.1 2 8 8 16

3 166.0 710.7 876.7 3 0.5 1.9 2.4 3 1 2 3

Totalt 21343.6 15346.3 36689.8 Totalt 58.2 41.8 100.0 Totalt 14 12 26

Rv36-PMS 2001 meter Rv36-PMS 2001 längdprocent Rv36-PMS 2001 antal objekt

Summa av längd ver Summa av ver Antal av Obj-sista ver

hor 1 2 Totalt hor 1 2 Totalt hor 1 2 Totalt

1 15395 5759 21154 1 42.6 15.9 58.5 1 7 3 10

2 3722 11283 15005 2 10.3 31.2 41.5 2 5 9 14

Totalt 19117 17042 36159 Totalt 52.9 47.1 100 Totalt 12 12 24

Rv36-PMS 1998 meter Rv36-PMS 1998 längdprocent Rv36-PMS 1998 antal objekt

Summa av längd ver Summa av ver Antal av Obj-sista ver

hor 1 2 Totalt hor 1 2 Totalt hor 1 2 Totalt

1 12490 4047 16537 1 34.0 11.0 45.0 1 6 2 8

2 7250 12936 20186 2 19.7 35.2 55.0 2 6 10 16

Totalt 19740 16983 36723 Totalt 53.8 47.0 100 Totalt 12 12 24

Rv36 homogena objekt Abs(rad)/km

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 0 10000 20000 30000 40000 VDB Abs(rad)/km PMS2001 Abs(rad)/km PMS1998 Abs(rad)/km

Rv36 homogena objekt Abs(∆Z)/km

0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 0 10000 20000 30000 40000 VDB Abs(∆z)/km PMS2001 Abs(∆z)/km PMS1998 Abs(∆z)/km Bilaga 2 Sid 2 ( 1 5 ) VTI not a t 10-2003

(24)

Homogena objekt map breddklass och länk

E4N-VDB meter E4N-VDB längdprocent E4N-VDB antal objekt

Summa av längd ver Summa av ver Antal av Obj-sista ver

hor 1 2 Totalt hor 1 2 Totalt hor 1 2 Totalt

1 30559 8885 39444 1 77.5 22.5 100 1 17 3 20

Totalt 30559 8885 39444 Totalt 77.5 22.5 100 Totalt 17 3 20

E4N-PMS 2001 meter Rv36-PMS 2001 längdprocent E4N-PMS 2001 antal objekt

Summa av längd ver Summa av ver Antal av Obj-sista ver

hor 1 2 Totalt hor 1 2 Totalt hor 1 2 Totalt

1 28634 10738 39372 1 72.7 27.3 100 1 13 4 17

Totalt 28634 10738 39372 Totalt 72.7 27.3 100 Totalt 13 4 17

E4N-PMS 1998 meter Rv36-PMS 1998 längdprocent

Summa av längd ver Summa av ver Antal av Obj-sista ver

hor 1 2 Totalt hor 1 2 Totalt hor 1 2 Totalt

1 29825 9914 39739 1 75.1 24.9 100 1 9 4 13

Totalt 29825 9914 39739 Totalt 75.1 24.9 100 Totalt 9 4 13

E4N homogena objekt Abs(rad)/km

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5 0 10000 20000 30000 40000 VDB Abs(rad)/km PMS2001 Abs(rad)/km PMS1998 Abs(rad)/km

E4N homogena objekt Abs(∆Z)/km

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 0 10000 20000 30000 40000 VDB Abs(∆z)/km PMS2001 Abs(∆z)/km PMS1998 Abs(∆z)/km Bilaga 2 Sid 3 ( 1 5 ) VTI not a t 10-2003

(25)

Homogena objekt map breddklass och länk

E4S-VDB meter E4S-VDB procent E4S-VDB antal objekt

Summa av längd ver Summa av ver Antal av Obj-sista ver

hor 1 2 Totalt hor 1 2 Totalt hor 1 2 Totalt

1 28430.1 6859.4 35289.4 1 72.5 17.5 90.0 1 15 3 18

2 730.03 3183.7 3913.75 2 1.9 8.1 10.0 2 1 1 2

Totalt 29160.1 10043 39203.2 Totalt 74.4 25.6 100 Totalt 16 4 20

E4S-PMS 2001 meter E4S-PMS 2001 antal objekt

Summa av längd ver Summa av ver Antal av Obj-sista ver

hor 1 2 Totalt hor 1 2 Totalt hor 1 2 Totalt

1 29462 9669 39131 1 75.3 24.7 100 1 13 3 16

Totalt 29462 9669 39131 Totalt 75.3 24.7 100 Totalt 13 3 16

E4S-PMS 1998 meter E4S-PMS 1998 antal objekt

Summa av längd ver Summa av ver Antal av Obj-sista ver

hor 1 2 Totalt hor 1 2 Totalt hor 1 2 Totalt

1 29181 10294 39475 1 73.9 26.1 100 1 10 3 13

Totalt 29181 10294 39475 Totalt 73.9 26.1 100 Totalt 10 3 13

E4S homogena objekt Abs(rad)/km

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 0 10000 20000 30000 40000 VDB Abs(rad)/km PMS2001 Abs(rad)/km PMS1998 Abs(rad)/km

E4S homogena objekt Abs(∆Z)/km

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 0 10000 20000 30000 40000 VDB Abs(∆z)/km PMS2001 Abs(∆z)/km ack.längd Bilaga 2 Sid 4 ( 1 5 ) VTI not a t 10-2003

(26)

Rv36 PMS 2001 hor-klasser 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 10000 20000 30000 40000 Pr o c e n t hor=1 hor=1+2 Rv36 PMS 2001 ver-klasser 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 10000 20000 30000 40000 P ro cen t ver=1 ver=1+2 Rv36 VDB hor-klasser 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 10000 20000 30000 40000 P ro cen t hor=1+2 hor=1 Rv36 VDB ver-klasser 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 10000 20000 30000 40000 Pro c en t ver=1+2 ver=1 Rv36 PMS 1998 hor-klasser 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 P rocen t hor=1 hor=1+2 Rv36 PMS 1998 ver-klasser 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 P ro cen t ver=1 ver=1+2 Bilaga 2 Sid 5 ( 1 5 ) VTI not a t 10-2003

(27)

E4N VDB hor-klasser 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 10000 20000 30000 40000 Pr o cen t hor=1+2 hor=1 E4N VDB ver-klasser 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 10000 20000 30000 40000 P ro cent hor=1+2 hor=1 E4N PMS 2001 hor-klasser 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 10000 20000 30000 40000 Pr o c en t hor=1 hor=1+2 E4N PMS 2001 ver-klasser 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 10000 20000 30000 40000 Pro cen t ver=1 ver=1+2 E4N PMS 1998 hor-klasser 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 10000 20000 30000 40000 Pr oc e n t hor=1 hor=1+2 E4N PMS 1998 ver-klasser 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 Pr o c e n t ver=1 ver=1+2 Bilaga 2 Sid 6 ( 1 5 ) VTI not a t 10-2003

(28)

E4S VDB hor-klasser 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 10000 20000 30000 40000 P rocen t hor=1+2 hor=1 E4S VDB ver-klasser 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 10000 20000 30000 40000 Pr o c e n t hor=1+2 hor=1 E4S PMS 2001 hor-klasser 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 10000 20000 30000 40000 Pro cen t hor=1 hor=1+2 E4S PMS 2001 ver-klasser 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 10000 20000 30000 40000 Pro cen t ver=1 ver=1+2 E4S PMS 1998 hor-klasser 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 P rocen t hor=1 hor=1+2 E4S PMS 1998 ver-klasser 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Pr o c e n t ver=1 ver=1+2 Bilaga 2 Sid 7 ( 1 5 ) VTI not a t 10-2003

(29)

Rv 36 grundposter

0

5

10

15

20

25

0

10000 20000 30000 40000

VDB abs(rad)

/km

PMS2001

abs(rad)

/km

PMS1998

abs(rad)

/km

Bilaga 2 Sid 8 ( 1 5 ) VTI not a t 10-2003

(30)

Rv 36 grundposter

0

1

2

3

4

5

0

10000 20000 30000 40000

VDB abs(rad)

/km

PMS2001

abs(rad)

/km

PMS1998

abs(rad)

/km

Bilaga 2 Sid 9 ( 1 5 ) VTI not a t 10-2003

(31)

Rv 36 grundposter

0

50

100

150

200

250

300

350

0

10000

20000 30000 40000

VDB abs(Z)

[m/km]

PMS2001

abs(Z)

[m/km]

PMS1998

abs(Z)

[m/km]

Bilaga 2 Sid 10 ( 1 5 ) VTI not a t 10-2003

(32)

Rv 36 grundposter

0

20

40

60

80

100

120

140

0

10000

20000 30000 40000

VDB abs(Z)

[m/km]

PMS2001

abs(Z)

[m/km]

PMS1998

abs(Z)

[m/km]

Bilaga 2 Sid 11 ( 1 5 ) VTI not a t 10-2003

(33)

E4N grundposter

0

1

2

3

4

5

0

10000

20000

30000

40000

VDB abs(rad)

/km

PMS2001

abs(rad)

/km

PMS1998

abs(rad)

/km

Bilaga 2 Sid 12 ( 1 5 ) VTI not a t 10-2003

(34)

E4N grundposter

0

20

40

60

80

100

120

140

0

10000 20000

30000 40000

VDB abs(Z)

[m/km]

Abs(Z)

[m/km]

PMS1998

abs(Z)

[m/km]

Bilaga 2 Sid 13 ( 1 5 ) VTI not a t 10-2003

(35)

E4S grundposter

0

1

2

3

4

5

0

10000

20000

30000

40000

VDB abs(rad)

/km

PMS2001

abs(rad)

/km

PMS1998

abs(rad)

/km

Bilaga 2 Sid 14 ( 1 5 ) VTI not a t 10-2003

(36)

E4S grundposter

0

20

40

60

80

100

120

140

0

10000

20000 30000

40000

VDB abs(Z)

[m/km]

PMS2001

abs(Z)

[m/km]

PMS1998

abs(Z)

[m/km]

Bilaga 2 Sid 15 ( 1 5 ) VTI not a t 10-2003

(37)

Bilaga 3

Linjeföringsklasser för objekt indelade efter region, län, vägtyp, vägkategori, hastighetsgräns och vägbredd. Ett urval poster.

Bilaga 3 Sid 1 ( 2 ) VTI not a t 10-2003

(38)

hor [rad/km] ver [m/km] min: 1 3 0.24 0.04 0.00 Gränser: 0.5 10 max: 25 583 211 656 123 185 614 996 1.25 30 MV 1 1 Ev 1 <7 ML 2 2 Rv 2 7-8 ML2+1 3 3 Plv 3 8-10 4-f 4 4 10-12 VV 5 5 >=12 VV2+1 6 128 64 32 16 8 4 2 1 XY-punkter

reg lan vagtyp vagkat hast breddkl hor ver obsnr FREQ TYP tlgd_rf [m] antal snittlgd [m] rad_km rf_km hv11 hv12 hv13 hv21 hv22 hv23 hv31 hv32 hv33 hva11 hva12 hva13 hva21 hva22 hva23 hva31 hva32 hva33 ha1 ha2 ha3 va1 va2 va3 3 3 1 23033 0 25 583 211 656123 39.0 0.9 13.5 4684222 3819557 82897 3845432 7217046 272061 1178297 3951854 531845 18.3 14.9 0.3 15.0 28.2 1.1 4.6 15.4 2.1 33.6 44.3 22.1 37.9 58.6 3.5 vm 3 3 39985 4625 128 5 945 928 145462 40.9 1.0 15.2 524598 835175 25504 784563 2189965 120321 320839 998108 146855 8.8 14.0 0.4 13.2 36.8 2.0 5.4 16.8 2.5 23.3 52.0 24.7 27.4 67.7 4.9 vmn 3 3 49332 2868 128 3 014 013 77142 39.1 1.0 13.0 663560 403134 9600 368547 770943 14020 155051 571672 57485 22.0 13.4 0.3 12.2 25.6 0.5 5.1 19.0 1.9 35.7 38.3 26.0 39.4 57.9 2.7 vn 3 3 57822 2580 128 5 096 881 72811 70.0 0.6 11.6 1501537 1195565 9552 735517 1381396 18807 82015 155786 16706 29.5 23.5 0.2 14.4 27.1 0.4 1.6 3.1 0.3 53.1 41.9 5.0 45.5 53.6 0.9 vsk 3 3 63808 2558 128 1 622 880 77053 21.1 0.8 13.5 362781 284536 10768 209167 469204 10464 32172 222742 21046 22.4 17.5 0.7 12.9 28.9 0.6 2.0 13.7 1.3 40.6 42.4 17.0 37.2 60.2 2.6 vso 3 3 68526 4090 128 4 030 772 85211 47.3 0.8 12.2 953392 596130 10936 658770 1111089 32383 146698 464506 56868 23.7 14.8 0.3 16.3 27.6 0.8 3.6 11.5 1.4 38.7 44.7 16.6 43.6 53.9 2.5 vst 3 3 79054 1580 128 1 277 625 65013 19.7 1.1 13.2 146779 188200 2516 290960 339543 10855 80528 188230 30014 11.5 14.7 0.2 22.8 26.6 0.8 6.3 14.7 2.3 26.4 50.2 23.4 40.6 56.0 3.4 vvae 3 3 84107 4732 128 4 595 112 133431 34.4 1.3 14.8 531574 316817 14022 797907 954907 65211 360994 1350810 202871 11.6 6.9 0.3 17.4 20.8 1.4 7.9 29.4 4.4 18.8 39.6 41.7 36.8 57.1 6.1 1 3 3 1261 750 32 1 227 784 35747 34.3 0.4 10.5 565317 351991 6286 70436 177336 11145 14564 26791 3916 46.0 28.7 0.5 5.7 14.4 0.9 1.2 2.2 0.3 75.2 21.1 3.7 53.0 45.3 1.7 1 1 2 2 1271 7 36 1 074 52 20.6 0.5 8.2 624 119 0 152 179 0 0 0 0 58.1 11.1 0.0 14.1 16.7 0.0 0.0 0.0 0.0 69.2 30.8 0.0 72.2 27.8 0.0 1 2 2 3 1276 1 36 94 6 15.7 1.1 40.5 0 0 0 0 0 94 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 1 3 3 3 1278 16 36 12 045 366 32.9 0.7 12.2 750 5319 0 3472 1428 0 128 794 153 6.2 44.2 0.0 28.8 11.9 0.0 1.1 6.6 1.3 50.4 40.7 8.9 36.1 62.6 1.3 1 4 3 3 1286 562 36 1 072 760 31029 34.6 0.4 10.4 494435 314014 5735 57140 156849 9061 12144 20685 2695 46.1 29.3 0.5 5.3 14.6 0.8 1.1 1.9 0.3 75.9 20.8 3.3 52.5 45.8 1.6 1 5 3 3 1296 164 36 141 811 4294 33.0 0.5 11.3 69508 32539 551 9671 18880 1990 2292 5312 1068 49.0 22.9 0.4 6.8 13.3 1.4 1.6 3.7 0.8 72.3 21.5 6.1 57.5 40.0 2.5 2 3 3 1757 116 32 116 153 3329 34.9 0.6 11.3 55861 11287 1465 12757 22241 1051 2431 7542 1517 48.1 9.7 1.3 11.0 19.1 0.9 2.1 6.5 1.3 59.1 31.0 9.9 61.2 35.4 3.5 2 3 3 3 1767 15 36 3 480 256 13.6 1.9 18.5 105 0 0 0 0 97 677 2484 117 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8 19.5 71.4 3.4 3.0 2.8 94.2 22.5 71.4 6.2 2 4 3 3 1773 9 36 7 110 205 34.7 0.6 6.9 5028 358 0 890 149 0 558 0 126 70.7 5.0 0.0 12.5 2.1 0.0 7.9 0.0 1.8 75.8 14.6 9.6 91.1 7.1 1.8 2 5 3 3 1780 92 36 105 563 2868 36.8 0.6 11.3 50728 10929 1465 11866 22093 954 1196 5058 1273 48.1 10.4 1.4 11.2 20.9 0.9 1.1 4.8 1.2 59.8 33.1 7.1 60.4 36.1 3.5 4 3 3 2302 529 32 216 486 9064 23.9 1.2 14.0 53279 45975 126 15916 35810 3574 14470 41154 6182 24.6 21.2 0.1 7.4 16.5 1.7 6.7 19.0 2.9 45.9 25.5 28.5 38.6 56.8 4.6 4 1 3 3 2312 21 36 5 645 284 19.9 2.6 15.2 385 756 0 139 64 0 250 4011 39 6.8 13.4 0.0 2.5 1.1 0.0 4.4 71.1 0.7 20.2 3.6 76.2 13.7 85.6 0.7 4 2 3 3 2320 78 36 41 355 1979 20.9 1.2 14.7 5453 21520 0 190 1494 119 2721 8016 1843 13.2 52.0 0.0 0.5 3.6 0.3 6.6 19.4 4.5 65.2 4.4 30.4 20.2 75.0 4.7 4 3 3 3 2329 152 36 48 068 2372 20.3 1.6 13.7 4592 3376 89 6176 14560 428 5910 12201 735 9.6 7.0 0.2 12.8 30.3 0.9 12.3 25.4 1.5 16.8 44.0 39.2 34.7 62.7 2.6 4 4 3 3 2339 194 36 78 570 2916 26.9 1.0 13.5 31753 6881 37 7659 13928 2432 2834 9868 3178 40.4 8.8 0.0 9.7 17.7 3.1 3.6 12.6 4.0 49.2 30.6 20.2 53.8 39.0 7.2 4 5 3 3 2349 84 36 42 849 1513 28.3 0.9 14.6 11096 13442 0 1751 5764 595 2755 7058 388 25.9 31.4 0.0 4.1 13.5 1.4 6.4 16.5 0.9 57.3 18.9 23.8 36.4 61.3 2.3 5 3 3 2964 21474 32 23 823 662 600443 39.7 1.0 13.6 3910344 3364508 75020 3722667 6958089 255939 1145585 3872213 519296 16.4 14.1 0.3 15.6 29.2 1.1 4.8 16.3 2.2 30.9 45.9 23.2 36.8 59.6 3.6 5 1 3 3 2974 5387 36 8 726 900 221602 39.4 1.2 14.9 804655 851149 12567 1171702 2897126 74629 484588 2184624 245861 9.2 9.8 0.1 13.4 33.2 0.9 5.6 25.0 2.8 19.1 47.5 33.4 28.2 68.0 3.8 5 2 3 3 2984 3615 36 3 613 454 98862 36.6 1.0 13.6 421423 359201 3775 732062 1109919 45749 243101 617170 81054 11.7 9.9 0.1 20.3 30.7 1.3 6.7 17.1 2.2 21.7 52.2 26.1 38.6 57.7 3.6 5 3 3 3 2994 7382 36 7 535 163 179164 42.1 0.8 12.5 1635192 1323737 25561 1262156 2021278 60928 309545 786607 110159 21.7 17.6 0.3 16.8 26.8 0.8 4.1 10.4 1.5 39.6 44.4 16.0 42.6 54.8 2.6 5 4 3 3 3004 1103 36 558 965 17708 31.6 1.2 15.8 64399 71604 4813 96041 164939 18200 31178 84258 23533 11.5 12.8 0.9 17.2 29.5 3.3 5.6 15.1 4.2 25.2 49.9 24.9 34.3 57.4 8.3 5 5 3 3 3014 3987 36 3 389 179 83107 40.8 0.7 12.7 984676 758816 28303 460706 764827 56433 77173 199555 58689 29.1 22.4 0.8 13.6 22.6 1.7 2.3 5.9 1.7 52.3 37.8 9.9 44.9 50.8 4.2 5 30 3 3 3024 56 40 10 077 593 17.0 3.2 19.6 691 664 0 1566 1256 0 1260 2945 1695 6.9 6.6 0.0 15.5 12.5 0.0 12.5 29.2 16.8 13.4 28.0 58.6 34.9 48.3 16.8 5 50 3 3 3060 3941 40 1 145 927 50009 22.9 2.2 17.2 50962 53065 4867 110629 173522 18982 177559 449811 106530 4.4 4.6 0.4 9.7 15.1 1.7 15.5 39.3 9.3 9.5 26.5 64.0 29.6 59.0 11.4 5 70 3 3 3120 7458 40 4 172 218 146402 28.5 1.6 16.5 232889 233311 15915 483244 923603 71951 431015 1552491 227799 5.6 5.6 0.4 11.6 22.1 1.7 10.3 37.2 5.5 11.6 35.4 53.0 27.5 64.9 7.6 5 90 3 3 3180 9017 40 15 052 241 357983 42.0 0.8 13.1 2417499 2024144 41414 2735921 5133209 149819 513395 1855062 181778 16.1 13.4 0.3 18.2 34.1 1.0 3.4 12.3 1.2 29.8 53.3 16.9 37.6 59.9 2.5 5 110 3 3 3240 1002 40 3 443 198 45456 75.7 0.5 11.3 1208304 1053324 12825 391307 726498 15187 22356 11904 1495 35.1 30.6 0.4 11.4 21.1 0.4 0.6 0.3 0.0 66.1 32.9 1.0 47.1 52.0 0.9 2 5 2 3 3 5964 142 100 112 425 5319 21.1 1.1 15.3 5313 19269 0 22337 37827 514 5681 17411 4074 4.7 17.1 0.0 19.9 33.6 0.5 5.1 15.5 3.6 21.9 54.0 24.2 29.6 66.3 4.1 3 5 2 3 3 7643 119 100 126 354 1964 64.3 0.9 10.8 17719 3375 262 45425 37875 576 3314 17082 727 14.0 2.7 0.2 36.0 30.0 0.5 2.6 13.5 0.6 16.9 66.4 16.7 52.6 46.2 1.2 4 5 2 3 3 9203 133 100 118 240 3770 31.4 1.2 17.6 2520 10613 0 2763 55539 643 3649 39589 2924 2.1 9.0 0.0 2.3 47.0 0.5 3.1 33.5 2.5 11.1 49.9 39.0 7.6 89.4 3.0 5 5 2 3 3 10934 122 100 112 757 2069 54.5 1.1 13.0 9809 6697 0 19078 42546 692 7693 24405 1837 8.7 5.9 0.0 16.9 37.7 0.6 6.8 21.6 1.6 14.6 55.3 30.1 32.4 65.3 2.2 6 5 2 3 3 12452 141 100 137 559 3491 39.4 1.1 14.2 7287 5169 329 24122 58765 1836 11609 24965 3478 5.3 3.8 0.2 17.5 42.7 1.3 8.4 18.1 2.5 9.3 61.6 29.1 31.3 64.6 4.1 7 5 2 3 3 14032 47 100 31 934 708 45.1 0.8 10.2 8773 59 252 12615 7504 0 1724 657 350 27.5 0.2 0.8 39.5 23.5 0.0 5.4 2.1 1.1 28.4 63.0 8.6 72.4 25.7 1.9 8 5 2 3 3 15485 136 100 116 795 2291 51.0 1.0 12.3 5999 8869 0 38569 38488 2328 9230 11703 1608 5.1 7.6 0.0 33.0 33.0 2.0 7.9 10.0 1.4 12.7 68.0 19.3 46.1 50.6 3.4 9 5 2 3 3 16525 121 100 153 841 8077 19.0 1.0 7.2 18969 368 0 106007 12589 0 8487 5945 1475 12.3 0.2 0.0 68.9 8.2 0.0 5.5 3.9 1.0 12.6 77.1 10.3 86.8 12.3 1.0 10 5 2 3 3 17775 108 100 92 872 2045 45.4 0.9 15.8 9472 6653 150 11473 54496 1478 1063 7603 485 10.2 7.2 0.2 12.4 58.7 1.6 1.1 8.2 0.5 17.5 72.6 9.9 23.7 74.0 2.3 12 5 2 3 3 19759 475 100 274 260 13750 19.9 0.9 13.8 40209 44331 538 36690 101416 679 7903 37421 5073 14.7 16.2 0.2 13.4 37.0 0.2 2.9 13.6 1.8 31.0 50.6 18.4 30.9 66.8 2.3 13 5 2 3 3 21488 90 100 61 421 1829 33.6 1.5 17.9 1275 844 0 6245 19293 1241 5701 23184 3638 2.1 1.4 0.0 10.2 31.4 2.0 9.3 37.7 5.9 3.5 43.6 53.0 21.5 70.5 7.9 14 5 2 3 3 23726 530 100 462 109 14008 33.0 1.4 13.6 35108 13043 843 118664 57717 7778 58125 151512 19318 7.6 2.8 0.2 25.7 12.5 1.7 12.6 32.8 4.2 10.6 39.9 49.5 45.9 48.1 6.0 17 5 2 3 3 25792 154 100 215 897 5785 37.3 1.3 16.2 12954 10573 260 39780 57736 1490 16999 63366 12739 6.0 4.9 0.1 18.4 26.7 0.7 7.9 29.4 5.9 11.0 45.9 43.1 32.3 61.0 6.7 18 5 2 3 3 27404 136 100 112 012 3810 29.4 1.2 16.3 8615 34727 217 7298 18572 3071 7318 30466 1730 7.7 31.0 0.2 6.5 16.6 2.7 6.5 27.2 1.5 38.9 25.8 35.3 20.7 74.8 4.5 19 5 2 3 3 28971 83 100 64 045 1519 42.2 1.0 13.1 8994 428 0 8024 31632 516 5088 8071 1293 14.0 0.7 0.0 12.5 49.4 0.8 7.9 12.6 2.0 14.7 62.7 22.6 34.5 62.7 2.8 20 5 2 3 3 30350 324 100 330 988 10002 33.1 1.5 14.1 20907 8053 0 31429 106741 1926 60566 92140 9227 6.3 2.4 0.0 9.5 32.2 0.6 18.3 27.8 2.8 8.7 42.3 48.9 34.1 62.5 3.4 21 5 2 3 3 32097 142 100 147 897 3365 44.0 1.0 12.4 6206 16582 96 37168 61261 980 11789 11872 1942 4.2 11.2 0.1 25.1 41.4 0.7 8.0 8.0 1.3 15.5 67.2 17.3 37.3 60.7 2.0 22 5 2 3 3 33770 122 100 133 187 2574 51.7 0.9 17.0 1449 12824 480 8351 89092 2983 2149 12169 3690 1.1 9.6 0.4 6.3 66.9 2.2 1.6 9.1 2.8 11.1 75.4 13.5 9.0 85.7 5.4 23 5 2 3 3 35432 174 100 299 117 6120 48.9 0.8 14.4 22781 42279 218 67503 119220 15732 4216 23356 3812 7.6 14.1 0.1 22.6 39.9 5.3 1.4 7.8 1.3 21.8 67.7 10.5 31.6 61.8 6.6 24 5 2 3 3 37234 170 100 278 230 3419 81.4 0.6 11.8 71204 56362 0 63747 71320 1070 8711 4924 891 25.6 20.3 0.0 22.9 25.6 0.4 3.1 1.8 0.3 45.8 48.9 5.2 51.6 47.7 0.7 25 5 2 3 3 39180 146 100 231 516 2947 78.6 0.5 10.6 105859 58083 132 24773 30290 215 2088 9330 745 45.7 25.1 0.1 10.7 13.1 0.1 0.9 4.0 0.3 70.9 23.9 5.3 57.3 42.2 0.5 vvae 17 5 3 90 5 3 3 92840 5 252 4 759 120 39.7 1.3 14.9 130 0 0 1797 0 0 0 2662 170 2.7 0.0 0.0 37.8 0.0 0.0 0.0 55.9 3.6 2.7 37.8 59.5 40.5 55.9 3.6 Procent för marginalsummor Procent per linjeföringsklass

Längd [m] per linjeföringsklass VTI not a t 10-2003 Bilaga 3 Sid 2 ( 2 )

Figure

Tabell 3-1  Variabelinnehåll i VDB-uttag.
Tabell 3-3  Variabelinnehåll i PMS-register.
Tabell 4-2 Indelning i linjeföringsklasser.
Tabell 4-3  Linjeföringsmått för vägar i region VSÖ beräknat från VDB-  respektive PMS-data
+7

References

Related documents

– Precis, man undviker vissa situationer och man kanske undviker de här familjesammankomsterna eller sociala träffar som man valde att gå på förut för man vet att kanske inte

att Ge Birgitta Nilsson, BKC, i uppdrag att ta fram projektplan inom ramen för RSS att Rekrytera två projektledare á 100%, en från vardera region och kommun, för

Med nuvarande statistik har vi dock inte möjlighet att förstå hur den eko- nomiska situationen för pensionärer ser ut i Sverige i dag.. Anledningen är att pensionssystemet är

Bred arbetslöshet är således inte någon ”hem- snickrad defi nition” gjord av en ”kreativ amatörstatistiker” för att citera Holm- lund (Holmlund 2005a).. Moderaternas

Kartläggningen ger inte svar på vilken typ av stödjande samtal som erbjöds barn, unga och föräldrar men en inventering genomförd 2008 och 2009 av Socialstyrelsen visar att det

Den tillfrågade ombads uppge vilket av 28 olika serviceområden hon/han uppfattade var det som i första hand skulle minskas på om nedskärningar av servicen skall

Det är dock ändå en liten majoritet som anser att det är bidragsgivarna, men det finns också de som menar att det inte finns någon primär intressent, antingen för att man anser

Faktorerna som påverkar hur lätt vagnen är att manövrera är vikten, val av hjul och storleken på vagnen. Val av material påverkar vikten i stor utsträckning och då vagnen ska