• No results found

Ta hand om äldre hemlösa Motion 2019/20:1157 av Thomas Morell och Mikael Strandman (båda SD) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Ta hand om äldre hemlösa Motion 2019/20:1157 av Thomas Morell och Mikael Strandman (båda SD) - Riksdagen"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

Enskild motion SD265

Motion till riksdagen

2019/20:1157

av Thomas Morell och Mikael Strandman (båda SD)

Ta hand om äldre hemlösa

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om insatser för äldre hemlösa och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I media och vid en uppmärksammad manifestation tidigare i år har situationen för de äldre och hemlösa uppmärksammats.

I flera tv-inslag har vi kunnat följa hur frivilliga arbetar för att ge äldre hemlösa hjälp med mat, kläder och viss sjukvård. I inslagen har vi också kunnat se hur äldre hemlösa tvingas sova utomhus, på nattbussar, pendeltåg och tunnelbana. En situation som inte är värdig en välfärdsstat som Sverige och det är snudd på skamligt att behandla våra äldre på det här sättet. De tvingas att bo ute på gatan, trots att många av dem har ett långt yrkesverksamt liv bakom sig. När sedan livssituationen ändras med exempelvis en skilsmässa eller ett dödsfall, räcker inte pengarna till för att hyra en lägenhet. Att de äldre har ett långt liv bakom sig som skattebetalare hjälper inte; de lämnas utan hjälp när de behöver den som bäst.

I den situation som många äldre befinner sig, utsätts de för rån, misshandel och i vissa fall även våldtäkt. De har begränsade möjligheter att uppsöka sjukvård eller be-handla sina tänder. Att sova i bussar eller under broar är naturligtvis en stressfaktor som försämrar deras redan sköra hälsa. Det torde i första hand vara ett ansvar för kommu-nerna att ombesörja en dräglig tillvaro för de äldre hemlösa, men i många fall saknar kommunerna både personella och ekonomiska resurser.

Det är anmärkningsvärt att Sverige inte tar bättre hand om sina äldre och det måste till ekonomiska resurser för att skapa en dräglig tillvaro för dessa utsatta människor.

Runt om i landet finns frivilliga insatser som gör ett fantastiskt arbete för de utsatta äldre. Med frivilliga insatser kan man på ett mycket kostnadseffektivt sätt ge fler männi-skor tillgång till en varm och torr säng, lagad mat, enklare sjukvård och inte minst mänsklig omsorg.

(2)

2

För att skapa en trygg och värdig situation för de äldre som är hemlösa bör reger-ingen

 avsätta medel som kommunerna sedan kan söka till insatser för de äldre hemlösa  alternativt avsätta medel till frivilligorganisationer som sedan kan söka medel för att

utföra insatser för äldre hemlösa.

References

Related documents

Här kan man alltså argumentera för att det finns en ekvivalenskedja mellan arbete och jämställdhet, där begäret för jämställdhet är överordnat begäret

Slutligen delar Uppsala kommun bedömningen att det finns skäl att överväga om godkännande och tillsyn av fristående förskolor som i dag åvilar kommunerna i stället bör samlas

Vansbro kommun ställer sig bakom att de förtydligande skrivningarna kring hur konfessionella inslag definieras blir införda i skollagen.. Därigenom bör det kunna råda klarhet i

SSM ställer sig bakom förslaget att Inspektionen för strategiska produkter utses till kontaktpunkt.. Slutligen instämmer SSM i utredningens bedömning att SSM inte är aktuell

Sveriges kommuner och regioner bidrar inom ramen för det ordinarie arbetet till måluppfyllelse av Europa 2020-strategin, men det pågår även en mängd olika projekt på lokal

Riksdagen beslutade dock efter förslag i 2007 års ekonomiska vårproposition att sänka målet för det finansiella sparan- det från 2 till 1 procent av BNP i genomsnitt över

inte att detta är tillräckliga skäl för att inte genomföra artikel 7.5 i den föreslagna förordningen. 41) att ” bestämmelsen i artikel 7 i direktivet, som reglerar vad som

Länsstyrelsen kan se att det finns risk för låg anslutning till det nationella kopplingsregistret när det krävs ett fysiskt besök hos den svenska polisen för en

Ur den aspekten är DIGG positiv till utredningens förslag rörande koppling mellan utländska eID-handlingar och svenska identitetsbeteckningar eftersom fler då kan använda

Remissvar avseende promemorian Ett nytt brott om olovlig befattning med betalningsinstrument – genomförande av non-cash-direktivet (Ds 2020:1). Fondbolagens förening har

se Expedit ionst id:

Särskilt om förslaget - Endast två kravnivåer, bostäder på högst 35m2 och över 35m2 Akademiska Hus ser en risk att det innebär en motsatt effekt av syftet, istället kan det

Godkänd 2020-05-14 av Erna Zelmin-Ekenhem.. Det behövs dock resurser för detta. Det föreslagna borttagandet av hänvisningar till myndigheters och organisationers skrifter i allmänna

För att stärka Sverige som kunskapsnation med stark innovationskraft finns det också behov av att öka interaktionen mellan vårt system för främjande av forskning och

För att skapa förutsättningar för ett ökat tågresande och att flytta över gods från väg till järnväg anser regeringen att det inom ramen för den nationella planen

Åklagaren får väcka åtal för brott som avses i första eller andra stycket endast om målsäganden anger brottet till åtal och åtal av särskilda skäl är

Ytterligare målbilder för utredningen har varit att åtgärderna ska bidra till energiintensitetsmålet 2030 2 samt till klimatmålen för 2030, 2040 samt 2045..

Kommerskollegium bedömer att de författningsförslag som presenteras i utredningen inte är anmälningspliktiga enligt direktiv (EU) 2015/1535 då förslagen inte innehåller

För att underlätta för rymd- industrin att delta i internationella samarbeten och därigenom bidra till att svensk konkurrenskraft stärks sätter regeringen tre lång-

Promemorian Bilateralt avtal mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater om tillsynsregler för försäkring och återförsäkring (FI2019/03240/FPM).

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.. Christian Pousette

Trafikverket ska utreda och redogöra för åtgärder inom ramen för befintliga anslagsramar och gällande regelverk i syfte att kunna avvisa järnvägsfordon från, eller