• No results found

2020-04-07

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "2020-04-07"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

DAVID BAGARES GATA 3, SE-111 38 STOCKHOLM, SWEDEN, TEL +46 (0)8 506 988 00, INFO@FONDBOLAGEN.SE,FONDBOLAGEN.SE

2020-04-07

Remissvar avseende promemorian Ett nytt brott om olovlig befattning

med betalningsinstrument – genomförande av non-cash-direktivet

(Ds 2020:1)

Fondbolagens förening har beretts möjlighet att lämna synpunkter på förslagen i rubricerad promemoria.

Föreningen har inga synpunkter på förslagen. Fondbolagens förening

Helene Wall chefsjurist

Justitiedepartementet

References

Related documents

Kommerskollegium har inte några synpunkter i sak på promemorians förslag och bedömer inte heller att förslagen aktualiserar EU:s. anmälningsprocedurer för varor och tjänster,

I handläggningen har också föredragande jurist Rudina

Utifrån de synpunkter tingsrätten särskilt har att beakta i sin verksamhet har tingsrätten inga synpunkter över det förslag som läggs fram. På

POLISMYNDIGHETEN På avdelningschefens vägnar Tony Back Yvonne Brandell Kopia till Justitiedepartementet (PO) Arbetstagarorganisationerna

PTS har enligt instruktion och regleringsbrev även uppdrag som rör statens arbete med grundläggande betaltjänster samt enligt instruktion sedan 1 januari 2020 fått ett

Sedan Riksdagens ombudsmän (JO) inbjudits att lämna synpunkter på departementspromemorian Ett nytt brott om olovlig befattning med. betalningsinstrument – genomförande

I detta ärende har ställföreträdande riksgäldsdirektören Jörgen Eklund beslutat efter föredragning av juristen Venus Karimi. Jörgen

Det skulle kunna ske genom att lägga till orden ”från annan” vilket skulle innebära att förfaranden där någon får ett (äkta) betalningsinstrument utställt i eget namn