• No results found

Jan Samuelsson; Kristen demokratisk församling

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Jan Samuelsson; Kristen demokratisk församling"

Copied!
4
0
0

Full text

(1)

JAN SAMUELSSON:

Kristen demokratisk

församling

Är KDS partiet som såg tåget gå förbi?

Partiet hade en chans kring 1980 att etablera ett konkur-rensfält med förtecken av popu-lism/Tyst Majoritet/ Allmänna Opinionen, skriver Jan Samu-elsson. KDS såg aldrig den möj-ligheten.

Förutsättningarna för ett parti av KDS' typ i Sverige är f n inte goda. Särskilt allvarlig är bristen på intellektuella inom partiet.

Fil dr Jan Samuelsson är kon-sult i ideologiutveckling. Han har bl a skrivit Mediavänstern och Omaka Par och var tidigare Svenska Afghanistankommit-tens ordförande.

U

nder mer än ~ugo års tid har KDS pendlat mellan några tion-delar under två procent och några tiondelar över två procent vid riks-dagsvalen. Partiarbetarna kämpar och sli-ter, Alf Svensson talar i teve, men sven-ska folket lägger sina röstsedlar på andra partier.

Vad är det för fel på KDS?

Frågan kan behandlas från tre olika perspektiv:

Det egna perspektivet, dvs hur man inom KDS vill förklara de uteblivna framgångarna.

Konkurrensfältperspektivet. Inom vil-ka fält konkurrerar KDS? Vilvil-ka möj-ligheter till framgång finns inom dessa fält?

Betydelsen av att ha tillgång till en in-tellektuell kader inom ett politiskt parti.

Det egna perspektivet

Inom partiet har man velat förklara de dåliga valen genom att hänvisa till följan-de faktorer:

KDS' ekonomiska underläge gent-emot medtävlama

Otillräcklig massmediaexponering 4 %-spärren och talet om bortkastade röster.

Det är de vanligaste förklaringarna inom partiet. I KDS' tidiga historia ansågs ledarfrågan vara ett problem/ en förkla-ring. Under senare tid har samarbete eller icke samarbete med Centern varit den viktiga frågan i intemdebatt. Var samar-betet i 1985 års val måhända ändå en nackdel?

Ovannämnda faktorer är triviala och i stort sett betydelselösa. De förklarar inte

(2)

182

de låga siffrorna. Det finns därför ingen orsak att behandla dem närmare.

Konkurrensfälten

På följande fält utkämpar KDS sina stri-der om väljarna: De Kristna, De Borgerli-ga, Marginalväljarna, Moral och Popu-lism. Beteckningen Populism kan här ut-bytas mot Den Tysta Majoriteten, bero-ende på hur man definierar populism.

Den aktuella situationen och den san-nolika framtiden inom dessa fält rymmer inte mycket hopp för KDS' del. KDS uppfattas och vill uppfattas som ett kristet parti. Den frikyrkliga framtoningen är tydlig. Endast 6-12% av Sveriges be-folkning kan emellertid betraktas som ak-tiva kristna. Variationen beror på hur man definierar aktiv kristen. Ca hälften av dessa aktiva faller inom frikyrkan. A v dessa är en inte obetydlig del traditionellt uppbunden till Folkpartiet. Dessutom -gruppen aktiva kristna minskar. Även gruppen passivt religiösa (kyrkligt sett) minskar stadigt i antal och har så gjort, så länge det finns tillförlitliga siffror att till-gå. Med passivt religiösa menas här per-soner som anser sig "tro på ett högre vä-sen".

Nya religiösa grupper växer visserligen fram i Sverige, främst då katoliker och muslimer, vilket självfallet är en följd av invandringen. Man talar också om impul-ser från USA-baimpul-serade rörelimpul-ser. The Electronic Church och The New Christ-ian Right har nämnts. (Se t ex Framtida Folkrörelser, sekretariatet för Framtids-studier 1987-02-25). Hos Livets Ord i Uppsala märks för all del usA-inflytan-det tydligt (framgångsteologin!), men i stort kommer ovanstående faktorer inte

att förbättra KDS' möjligheter på det kristna fältet. Möjligen kan de nya influ-enserna medföra att religiöst laddade vär-derings- och åskådningsfrågor aktualise-ras i högre grad än tidigare, vilket är en fördel för KDS.

Konkurrensfältet De Kristna är litet och därtill krympande. Dessutom dras KDS där med hård traditionell konkur-rens från borgerliga partier. Och märk väl - det är de etablerade kämparna som be-stämmer spelreglerna på arenan.

Konkurrensfältet De Kristna är litet

och därtill krympande.

Det råder ingen tvekan om att KDS är ett icke-socialistiskt parti. Ändå har man inte lyckats attrahera de borgerliga väljar-na. Det starka engagemanget för u-län-derna, kravet på en generös socialpolitik och den radikala inställningen i miljöfrå-gor stöter bort borgerliga väljare. KDS har sagt nej till kärnkraft, accepterat noll-tillväxt och krävt giftfritt jordbruk. KDS framstår därför som ett parti till vänster om de traditionella borgerliga partierna. Trots att KDS är ett icke-socialistiskt par-ti uppfattas parpar-tiets försök par-till borgerlig profilering inte som trovärdig av väljarna. Än marginalväljama då? Fem sjättede-lar av alla marginalväljare tillhör stads-bygden. KDS uppfattas snarare som ett bygdeparti än som ett stadsparti. Familje-mönstret bland de nya grupperna i stä-derna är ett helt annat än det traditionella mönster (kärnfamiljen) som KDS stöder.

De nya grupperna lever med problem som skilsmässa, dubbelarbete och dag-hem. KDS erbjuder ingen lösning på

(3)

des-sa problem och därför är heller inte KDS ett attraktivt parti för marginalväljarna.

KDS är mer eller mindre ensamt om att framtona som moralspecialist Men konkurrensfältet moral existerar egentli-gen inte i svensk politik. Moraliska frågor brukar frikopplas från partipolitisk mobi-lisering och lösas över partigränserna. KDS står ensam på planen - inga mot-ståndare, ingen publik, inga prispengar. Här kan man uttrycka det så att KDS är missanpassat till svensk politisk kultur.

Samma omdöme gäller för partiets för-sök till något som kan kallas populistisk profilering. Ett annat namn på fältet skul-le kunna vara Den Tysta Majoriteten. Ytterligare en tänkbar beteckning är Den Allmänna Opinionen, vilket indikerar fältets kärna, nämligen ett konglomerat av höga opinionssiffror.

Fem sjättedelar av alla

marginalväl-jare tillhör stadsbygden.

Några exempel på typiska uppfattning-ar som ryms inom fältet:

Ja till kunskapsförmedling och betyg i skolan

Hotet mot Sverige kommer från Sov-jet och inte från USA

Sexuell trohet är någonting viktigt och positivt

Inga märkvärdiga eller unika uppfatt-ningar tagna var för sig. Men om man fortsätter uppräkningen av åsikter som får höga opinionssiffror får man samman-taget fram en speciell profil. Denna profil utgör fältet Den Allmänna Opinionen. Beteckningen populism syftar på den amerikanska populismen med vilken KDS har några gemensamma drag. Jag

183

tänker på betoningen på familjen och motståndet mot storskalighet. Men som sagt - för fältet populism gäller samma som för moral - det är inte etablerat inom svensk politisk kultur. Jag menar att det kring 1980 fanns möjligheter att eta-blera ett konkurrensfält med förtecken av populism/Tyst Majoritet/ Allmänna Opi-nionen. De större politiska partierna i Sverige ville inte skapa ett sådant fält. KDS såg aldrig möjligheten. Det allvarli-ga och intressanta är att partiet inte upp-fattade möjligheten, vilket leder oss in på det tredje perspektivet.

De intellektuellas roll i partipolitiken Det finns en allvarlig brist i KDS' lagupp-ställning, nämligen bristen på intellektu-ella inom partileden och bristen på förstå-else för de intellektuellas betydförstå-else inom partipolitiken.

KDS' förhållande till de intellektuella kan relateras till partiets kultursyn: Först kommer religionen, sedan kommer cen-suren och sist kommer kulturen. Mer exakt - Kultur för KDS är det som blir kvar när Gud och Censuren sagt sitt. Varje intellektuell värd beteckningen skyggar inför sådana begränsningar. KDS har därför svårt att dra till sig intellektu-ella, men vad värre är - man ser det inte som ett problem. Bristen på intellektuella inom partiet får konsekvenser. Självför-ståelsen är rent dålig och ideologiutveck-lingen tycks mer slumpartad än planerad. Som redan påpekats - partiet upptäckte inte etableringsmöjligheten kring Popu-lism/Den Allmänna Opinionen.

Vikten av att ett parti håller sig med en intellektuel kader framgår med all tydlig-het av Moderata Samlingspartiets

(4)

utveck-184

ting under talet. Ett stycke in på 70-talet, låt oss säga 1973-74 blev det legi-timt att vara konservativ och intellektuell. 1970 var man antingen konservativ eller intellektuell. Fler faktorer låg bakom den nya inställningen. Jag vill nämna en. Flera betydande amerikanska intellektuella närmade sig konservatismen under de här åren, t ex Daniel Bell och Irving Kristol, och de visade vägen för många fler, inte minst i Sverige. Jag vill hävda att legiti-meringen av kopplingen konservativ-in-tellektuell bidrog till de framgångar som Moderata Samlingspartiet fick under 70-talet och ett stycke in på åttio70-talet.

Förutsättningarna för ett parti av KDS' typ i Sverige är f n inte goda. Den sanno-lika framtiden talar heller inte för partiet. Särskilt allvarlig är bristen på

intellektu-Ett stycke in på 70-talet blev det

legi-timt att vara konservativ och

intel-lektuell.

ella inom partiet. Det populistiska tåget har ångat förbi stationen, i varje fall för den här gången.

K var på plattformen - KDS.

Pärmar för inbindning av årgång 1986

kan rekvireras från Svensk Tidskrifts expedtion, tel 08-67 59 55, eller ge-nom insättning av kronor 50:- på post-giro 7 27 44-6.

References

Related documents

Kvinnorna förblir företagare för att de vill utveckla sina tjänster och produkter och skapa tillväxt medan 17 procent av kvinnorna ansåg att de är nöjda och inte har ambitionen

De pekar på Östergötland och menar att de lyckades korta köerna när man införde vårdval 2013, men att hörselvården blivit betydligt sämre!. Bland annat pekar man på att

Med ordet ”hörselskadade” menar vi alla med hörsel- nedsättning, ljud över känslig het, tinnitus och Menières sjukdom samt för föräldrar och andra anhöriga – omkring en

Vi i HRF ska värna barnens rätt till en bra start i livet genom att arbeta för att landstingets habilitering tar en aktiv roll för att ge alla hörselskadade barn och ungdomar

Hushållningssällskapet Väst har ett övergripande ansvar för båda projekten, MatGlad och MatGlad – helt enkelt.. Dessa har utvecklats i samarbete med FUB, Attention, Grunden

This article investigates examples of citizen media production and communication (blogs and social media sites in Tanzania and its diasporas) in the immediate aftermath of the

Flera lärare lyfter också möjligheter att utveckla kommunikationen i arbetet inom en rad olika områden, till ex- empel i form av digitala utvecklingssamtal, att ge

Det går att tolka fram olika syften bakom kompositörernas musik då de inte har samma målbild. Musiken blir ett pedagogiskt verktyg för att visa på ​sensmoralen​. För

Uppsatsen syftar till att beskriva komvuxelevers politiska värderingar och korrelationen med ett politiskt parti. Avsikten är att se om eleverna beskriver partiet som det

Det var inte många elever som ansåg att man skulle ha mer historia i skolan, hela 50 procent av eleverna ansåg att påståendet stämde ”ganska dåligt” och 29

Hur kan (e ller inte kan) denna s pråkfilosofi på delvis olika sätt göra gällande det konstitutivt kommunikativa i moraliseringen. Moralens empiriska och

De flesta skolsköterskor ansåg att skolan utgjorde en viktig och central arena för arbetet kring psykisk hälsa och ohälsa hos elever, speciellt hälsofrämjande arbete, även om

The requirements on recording devices for lightning impulse pose unexpected limitations on acceptable performance, in that the stability of the voltage level after a step must

Teoretiskt avstamp gjordes i att visa på demokrati som informellt och formellt vilket kunde visa på medborgarideal och samhällsfunktioner. Men även sätta in demokrati i skolan genom

De flesta större aktörer inom bank- och försäkringsbranschen har, för att skapa lojala kunder, i olika utsträckning infört så kallade helkundskoncept där målet är att få en

Kvinnor som besöker verksamheter för mödrahälsovård, barnahälsovård, alkohol- och drogmissbruk samt mental hälsa får information om orsaken till varför de får

• Strålningen uppkommer hos isotoper av grundämnen där kärnan innehåller för mycket energi.. Då blir den instabil och vill göra sig av med sin energi för att komma

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter. Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens promemoria Svara på remiss – hur

Cannon och Witherspoon (2005) sammanfattar fem typiska fallgropar vid levererandet av feedback som kan leda till att informationen inte uppfattas på rätt sätt av mottagaren i

Detta tyder på att arbetet, för att professionella ska kunna synliggöra de kvinnor som utsätts för våld, är en pågående process där riktlinjer och rutiner för

En staccatoartad prosodi är bland annat kännetecknande för förortsslangen, och då uttalsdragen inte kan kopplas till något specifikt förstaspråk betraktas inte detta sätt att

I studiens resultat presenteras även varför en god relation mellan socialsekreterare och klient är viktig för att bland annat komma vidare i arbetet samt för att bygga en

Indexen som Inglehart och Welzel har konstruerat utifrån ovan nämnda indikatorer mäter nationella medelvärden längs de två kulturella dimensionerna, vilket gör att vi kan