• No results found

Uppdrag att ta fram förslag på insatser vid olika smittspridningsscenarier av det virus som orsakar sjukdomen covid-19

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Uppdrag att ta fram förslag på insatser vid olika smittspridningsscenarier av det virus som orsakar sjukdomen covid-19"

Copied!
3
2
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

Regeringsbeslut 2020-11-26 S2020/08832 (delvis) I:10 Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-24 46 31 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Fredsgatan 8 E-post: s.registrator@regeringskansliet.se Uppdrag att ta fram förslag på insatser vid olika

smittspridningsscenarier av det virus som orsakar sjukdomen covid-19

Regeringens beslut

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag på

ändamålsenliga och kostnadseffektiva insatser som kan bli aktuella på kort och lång sikt vid olika smittspridningsscenarier av det virus som orsakar sjukdomen covid-19.

Socialstyrelsen ska inom ramen för uppdraget bedöma vilka insatser, både nationella och regionala, som kan bli aktuella inom myndighetens ansvars-område för att stärka hälso- och sjukvårdens samt socialtjänstens förmåga att effektivt hantera olika smittspridningsscenarier av det virus som orsakar sjukdomen covid-19. Vidare ingår att ta fram en plan för hur dessa skulle kunna genomföras. I uppdraget ingår bl.a. att bedöma behovet av

skyddsutrustning och annat material inom både vården och omsorgen samt att prognosticera inläggning inom slutenvård och intensivvård.

Bedömningarna ska utgå från Folkhälsomyndighetens nya scenarier för smittspridningen som publicerades den 26 november 2020 samt de scenarier som Folkhälsomyndigheten denna dag har fått i uppdrag att löpande ta fram (dnr S2020/08831 (delvis). I Socialstyrelsens uppdrag ingår att löpande uppdatera bedömningarna när och om ett förändrat smittspridningsläge ger anledning till det. I arbetet med uppdraget ska myndigheten beakta

effekterna och kostnadseffektiviteten av tidigare genomförda och pågående insatser och uppdrag med relevans för uppdraget samt eventuella relevanta erfarenheter av genomförda och pågående insatser i andra länder. Förslagen på insatser ska även beakta att regionala och lokala skillnader i smittspridning

(2)

2 (3) kan förekomma. Socialstyrelsen ska inhämta de data som behövs för att utföra uppdraget, i detta sammanhang bör eventuell administrativ börda hos kommuner och regioner beaktas.

Uppdraget ska genomföras i nära samverkan med Folkhälsomyndigheten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) samt länsstyrelserna som har fått liknande uppdrag inom området. Socialstyrelsen ska även föra dialog med Sveriges Kommuner och Regioner.

Uppdraget ska redovisas löpande till Regeringskansliet (Socialdepartementet) i anslutning till att Folkhälsomyndigheten uppdaterar sina scenarier. Den första redovisningen ska lämnas senast den 31 januari 2021. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 december 2021, men kan förlängas med

anledning av utvecklingen av covid-19. Redovisningarna ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.

Ärendet

Den 2 juli 2020 fick Socialstyrelsen tillsammans med Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Läkemedelsverket, MSB och länsstyrelserna i uppdrag av regeringen att ta fram en plan inför nya utbrott av covid-19.

Folkhälsomyndigheten fick även i uppdrag att ta fram olika scenarier, både nationella och regionala, för hur smittspridningen kunde komma att utvecklas i Sverige under det närmaste året, med fokus på hösten 2020. I genomförandet av uppdraget tog Folkhälsomyndigheten fram tre olika scenarier för fortsatt smittspridning av covid-19 t.om. den 1 september 2021. Den simulering som myndigheten baserat scenarierna på grundar sig på antal fall, lindriga, allvarliga och i behov av intensivvård, från slutet av februari 2020 till början av juli 2020. Scenarierna har varit ett viktigt underlag för flera myndigheter och andra aktörer i samhället för att planera sin verksamhet och skapa god beredskap för en ökad smittspridning, bl.a. presenterade

Socialstyrelsen den 1 september 2020 en plan inför eventuella nya utbrott av covid-19 utifrån dessa scenarier (S2020/05825).

Mot bakgrund av att det återigen sker en omfattande samhällsspridning av covid-19 och att antalet personer med covid-19 som vårdas på sjukhus och inom intensivvården har ökat i flera regioner har Folkhälsomyndigheten tagit fram nya smittspridningsscenarier. Folkhälsomyndigheten har vidare denna

(3)

3 (3) dag fått i uppdrag att löpande uppdatera dessa. Nya scenarier innebär att Socialstyrelsens förslag på insatser kan behöva uppdateras och anpassas. Mot denna bakgrund ger regeringen Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag på ändamålsenliga och kostnadseffektiva insatser som kan bli aktuella på kort och lång sikt i olika smittspridningsscenarier av det virus som orsakar sjukdomen covid-19. I uppdraget ingår t.ex. att bedöma behovet av

skyddsutrustning och annat material inom både vård och omsorg samt att prognosticera inläggning inom slutenvård och intensivvård. Syftet är att säkerställa behoven och uppnå en så god beredskap som möjligt vid olika scenarier för smittspridning av det virus som orsakar sjukdomen covid-19. Det handlar framförallt om vårdens och omsorgens förmåga att hantera dessa. Det är därför viktigt att bedöma vilka insatser som kan bli aktuella och att fortsatt vidta åtgärder som krävs för att skapa både robusthet och

krishanteringsförmåga. På regeringens vägnar Lena Hallengren Martina Bergström Kopia till Statsrådsberedningen SAM Finansdepartementet BA, K Socialdepartementet SOF Justitiedepartementet SSK, KH Folkhälsomyndigheten Länsstyrelserna

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Sveriges Kommuner och Regioner

References

Related documents

Andelen förnybar energi ska enligt EU:s direktiv med bindande mål till år 2020 om för- nybar energi beräknas som kvoten mellan förnybar energi och slutlig energianvändning.

Kvinnor som besöker verksamheter för mödrahälsovård, barnahälsovård, alkohol- och drogmissbruk samt mental hälsa får information om orsaken till varför de får

I denna Genväg till forskning presenteras kunskapsläget om barn som utsätts för och bevitt- nar våld i sin familj och hur man inom barn och ungdomspsykiatrin (BUP) kan upptäcka

• Strålningen uppkommer hos isotoper av grundämnen där kärnan innehåller för mycket energi.. Då blir den instabil och vill göra sig av med sin energi för att komma

J Kunna ge exempel vad härd- respektive termoplaster kan användas till J Kunna några fakta om keramer, ädelstenar, tegel, cement, betong, glas,. supraledare, halvledare,

För att förbättra individens arbetsförmåga, och för- hindra sjukfrånvaro eller åstadkomma återgång i arbete vid sjukfrånvaro, behöver ofta åtgärder riktas mot både

Höggradigt rena produkter Sterila produkter • Rengöring • Desinfektion (om kontakt med kroppsvätskor) • Rengöring • Desinfektion • Rengöring • Desinfektion

• Vad måste du tänka på enligt allemansrätten om du vill gå på en enskild väg för att komma till skogen?.. 4 Koppling

Det finns några enkla saker att komma ihåg som gör det lättare för andra att hitta dig om du skulle gå

6 a § Regeringen får meddela särskilda föreskrifter om förhållandet mellan enskilda och det allmänna som gäller skyldigheter för enskilda eller i övrigt avser ingrepp i

Growth factor kommer att binda in till growth factor receptor vilket aktiverar en intracellulär signaleringskaskad där cykliner aktiveras, dessa cykliner i sin tur behöver binda

sjukhusgenetiker, genetiska vägledarna, ST-läkarnas nätverk, arbetsgrupper inom GMS resp NPO, samt föreningens representation i det europeiska nätverket

Det arbete som lagts ner inom ramen för att ta fram regionala system- analyser och länstransportplaner har enligt flera intervjuare bidragit till att förbättra samspelet mellan

Om kraven tillämpas på rätt sätt bör rimligen inte bebyggelse planeras eller uppföras på mark som är eller kan förutses bli olämplig med hänsyn till de boendes hälsa och

Om nya metoder eller upphandlingsmodeller övervägs kan med fördel bostadsföretaget inbjuda representanter från konsulter och entreprenörer som man tidigare anlitat för att få

Verktyget utvecklades inom ramen för MKB Svante för att säkerställa hög effektivitet och möjlighet till att följa upp samtliga leveranser till bygget.. Endast de transporter som

7 § första stycket punkt 2 kan kommunen be- stämma den yttre ram (byggrätten) som byggherren har att hålla sig inom, vilket indirekt avgör om det ska byggas en- eller

När ett nytt solvärme- stöd träder ikraft bör förordningen (2005:1255) om stöd för konvertering från direktverkande elvärme i bostadshus upphävas i de delar som avser

Socialdepartementet vill också att remissinstanserna tar ställning till ett tidigarelagt införande av förslaget att endast undersköterska ska kunna vara fast omsorgskontakt redan

Regionen stödjer utredningens förslag gällande att den fasta omsorgskontak- ten behöver ha rätt kompetens för uppdraget men ställer sig negativ till att personen måste

Även om det finns en klar risk att aktörer som vid enstaka tillfällen säljer små mängder textil till Sverige inte kommer att ta sitt producentansvar står dessa för en så liten

Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att, i syfte att fler ska vidare- utbilda sig till specialister inom läkarspecialiteten socialmedicin, utreda och genomföra

ståelse för psykoanalysen, är han också särskilt sysselsatt med striden mellan ande och natur i människans väsen, dessa krafter, som med hans egna ord alltid