• No results found

Kommunalhuset i Tumba, plan 4, , kl 18:45 – 19:55

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Kommunalhuset i Tumba, plan 4, , kl 18:45 – 19:55"

Copied!
6
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Leif Gladh (S) Barbro Hillblom (S)

Saga Åshage (M) Mats Einarsson (V)

Bo Claesson (KD)

Ersättare Lars-Göran Liljedahl (S), Marcus Ekman (S), Stina Lundgren (M)

och Göran Pelarhagen (FP)

Övriga deltagande Oscar Arnell, kanslichef och Agnetha Olofsson, valsamordnare

Utses att justera Bo Claesson (KD)

Plats och tid för justering Kommunalhuset i Tumba, torsdagen den 11 december 2014 kl. 16:00

Sekreterare Paragrafer 49 - 52

Håkan Hultgren

Ordförande

Lars Nyberg (S)

Justerare

Bo Claesson (KD)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2014-12-09

Anslaget den Nedtas den

2014-12-12 2015-01-03

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningsförvaltningen

Underskrift

_________________________

Håkan Hultgren

(2)

BOTKYRKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2[5]

Valnämnden

2014-12-10

§ 49

Beslut om budget 2015

Beslut

Valnämnden äskar medel för sin egen verksamhet under 2015 enligt bilaga.

Valnämnden äskar vidare för 2015, om ett extraval utlyses, medel för att kunna genomföra sitt uppdrag som lokal valmyndighet.

Sammanfattning

Antalet planerade sammanträden för valnämnden har ökats från två till fyra i händelse av att ett extraval utlyses. Medel för planering och genomförande av ett extraval behövs framför allt för att kunna bemanna ett valkansli och för ersättningar till röstmottagare under förtidsröstning och valdag. Ansla- gets storlek kan i huvudsak grundas på kostnaderna för EP-valet 2014. I och med att Valmyndighetens anslag för förtidsröstningen ännu inte är känt måste anslaget bli ett bruttoanslag som sedan kan reduceras när Valmyndig- hetens anslag blir känt.

(3)

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN

Post Botkyrka kommun, 147 85 Tumba · Besök Munkhättevägen 45 · Kontaktcenter 08-530 61 000 Direkt 08-530 635 46 · Sms · E-post monika.larsson@botkyrka.se

Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax · Webb www.botkyrka.se

Valnämndens budget 2015

Sammanträdesarvoden inkl. sociala avgifter 35 840 kr (kvällstid mindre än 3 timmar)

14 ledamöter x 640 kr x 2 möten

Resekostnadsersättning 2 800 kr

14 x 4 x 50 kr

Årsarvode inkl. sociala avgifter

Ordförande 14 625 kr

Vice ordförande 9 507 kr

Valsamordnare inkl. sociala avgifter 40 000 kr En månadskostnad för Agnetha Olofsson

Datorkostnad 17 000 kr

Kostnad för en dator under ett år

Telefonkostnad 5 000 kr

Kostnad för en telefon under ett år

Programmeringskostnad för nytt 50 000 kr valadministrativt system

Totalt 167 772 kr

(4)

BOTKYRKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3[5]

Valnämnden

2014-12-10

§ 50

Processkarta för valkansliets arbete

Beslut

Valnämnden noterar informationen till protokollet.

Sammanfattning

Valsamordnare Agnetha Olofsson redogör för genomförd processkartlägg- ning av valkansliets och valnämndens arbete vid genomförande av allmänna val under 2014.

Processkartan beskriver detaljerat struktur, planering, bemanning och ge- nomförande innan, under och efter ett val. Till processkartan finns all rele- vant dokumentation knuten. Processkartläggningen gör att valadministrat- ionens arbete blir mindre sårbart i framtiden.

(5)

Erfarenheter från Valnämndens arbete i Botkyrka 2011 - 2014

Beslut

Valnämnden noterar informationen till protokollet och överlåter till kom- mande valnämnd att ta ställning till promemorians förslag till aktivite- ter/beslut.

Sammanfattning

Valnämnden går igenom promemoria med erfarenheter från valnämndens arbete 2011 – 2014. Promemorian utgör en erfarenhetsbank som kontinuer- ligt revideras och fylls på i slutet av varje mandatperiod och överlämnas till nyvalda valnämnden kommande mandatperiod. I promemorian finns några förslag till aktiviteter/beslut för kommande valnämnd att ta ställning till.

(6)

BOTKYRKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5[5]

Valnämnden

2014-12-10

§ 52

Extravalet 22 mars 2015

Beslut

Valnämnden noterar informationen till protokollet

Sammanfattning

Ordföranden informerar kort om, det av statsministern aviserade, beslutet att utlysa extraval till riksdagen den 22 mars 2015.

Valnämnden diskuterar förutsättningar för genomförande av ett extraval och konstaterar att den nyvalda valnämnden snarast bör sammanträda på nyåret 2015.

References

Related documents

Valnämnden beslutar att kommunens ska tillhandahålla stationär förtids- röstning vid allmänna valen 2018 i enlighet med förvaltningens förslag date- rat

Förvaltningen anser att hanteringen av valsedlar och valsedelställ fungerade tillfredsställande vid valen år 2014 och föreslår att samma ordning ska gälla vid de allmänna valen

Valnämnden beslutar att upphäva beslutet om att delegera till valnämndens presidium att fatta beslut om inköp valdatasystemet

Kommunledningsförvaltningen gör bedömningen att en bibehållen bud- getram för år 2017 täcker valnämndens ordinarie kostander samt tillkom- mande drift- och

Elisabeth Nobuoka Nordin (MP) yrkar att medel motsvarande drift- och inköpskostnaden för valdatasystemet Kaskelot äskas för i budget 2016 samt att valnämndens presidium

Vice ordförande Ulf Hjalmarsson redogör för hur valnämnden arbetat före- gående mandatperioder utifrån den promemoria med erfarenheter som upp- rättas efter varje val..

Valnämnden beslutar att samtliga skol- och förskolegårdar, inklusive stake- ten, där det finns vallokaler ska vara fria från politisk propaganda under val- dagarna.. För

Den summan får alltså Botkyrka både för valet till Europaparlamentet och för de allmänna valen i september.. Tidigare har Botkyrka med egna pengar finansierat bl a den