• No results found

Kommunalhuset i Tumba, plan 4, Uttran, kl. 18:00 – 18:53 Beslutande

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Kommunalhuset i Tumba, plan 4, Uttran, kl. 18:00 – 18:53 Beslutande"

Copied!
11
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, plan 4, Uttran, kl. 18:00 – 18:53

Beslutande Lars-Göran Liljedahl (S),

ordförande

Ulf Hjalmarsson (M), vice ordförande

Tobias Ginman (S) Elisabeth Nobuoka Nordin (MP) Göran Pelarhagen (L) Mats Einarsson (V)

Willy Viitala (M)

Ersättare

Övriga deltagande Jakob Etaat, kanslichef, Agnetha Olofsson, valsamordnare.

Utses att justera Lars-Göran Liljedahl (S), Ulf Hjalmarsson (M)

Plats och tid för justering Kommunalhuset i Tumba, tisdagen den 12 september 2017, kl.17:00

Sekreterare Paragrafer 6-14

Sara Hultqvist

Ordförande

Lars-Göran Liljedahl (S)

Justerare

Ulf Hjalmarsson (M)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd Sammanträdesdatum

Valnämnden 2017-09-11

Anslaget den Nedtas den

2017-09-11 2017-10-02

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningsförvaltningen

Underskrift

_________________________

Sara Hultqvist

(2)

§ 6

Information om planering inför val 2018

Beslut

Valnämnden har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Kanslichef Jakob Etaat informerar och redogör för tidplanen inför valet 2018.

(3)

§ 7

Sammanträdestider för valnämnden hösten 2017 och 2018 (KS/2017:527)

Beslut

Valnämnden beslutar att nämnden, utöver deltagande vid utbildningstill- fällen m.m., ska sammanträda vid följande datum och tider under hösten 2017 och 2018:

2017-11-07 kl. 18.00

2018-02-12 kl. 18.00 2018-05-22 kl. 18.00 2018-08-14 kl. 18.00

2018-09-09 – valdag (tidplan fastställs senare)

2018-09-12 – onsdagsräkning (tidplan fastställs senare)

2018-09-13 – onsdagsräkning - endast om behov föreligger (tidplan fast- ställs senare)

2018-09-24 kl. 18.00 2018-11-06 kl. 18.00

Sammanfattning

Valnämnden sammanträdestider följer i regel hålltiderna för budget och årsredovisning med undantag för valår då nämnden sammanträder mer frekvent för att hantera ärenden kopplat till valprocessen. Valnämnden be- slutade i september 2016 att nämnden skulle sammanträda den 23 mars och 11 september 2017. Förvaltningen föreslår nu att ett extra samman- träde placeras 2017-11-07 för att möjliggöra eventuella beslut innan års- skiftet. Förvaltningen föreslår även att valnämnden ska sammanträda vid nedanstående datum 2018. Utöver dessa datum tillkommer även utbild- ningstillfällen m.m. Mer information om tidpunkter för dessa kommer.

Propositionsordning

Valnämndens ordförande ställer ordförandeförslaget under proposition och finner att valnämnden beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.

(4)

§ 8

Hemställan om budget 2018 för valnämnden (KS/2017:528)

Beslut

Valnämnden beslutar att hemställa hos kommunstyrelsens budgetberedning att bereda förslag om budgetram om 2 970 tkr för valnämnden år 2018.

Sammanfattning

Valnämnden ansvarar för administration och genomförande av allmänna val och folkomröstningar och ska inför valår säkerställa att medel finns för detta.

Valnämnden brukar i regel tilldelas en budget som fastställs av kommun- fullmäktige samt statliga bidrag för kommunens kostnader för att genomföra förtidsröstning. De statliga bidragen som ska gälla för år 2018 bedöms fast- ställas i slutet av år 2017 vilket innebär att förvaltningen i föreliggande bud- get utgått ifrån de nivåer som var gällande vid valåret 2014.

Kostnaderna vid genomförandet av val består i huvudsak av personalkostna- der i form av arvodering av röstmottagare och tjänstepersoner som bistår in- för och under förtidsrötning och valdagen. Därutöver tillkommer kostnader för bland annat inköp av valmaterial, hyra av lokaler, annonsering och tryck m.m. Förvaltningen har även beaktat tillkommande kostnader som kommer att uppstå med anledning av den nya vallagens krav om öppethållande av för- tidsröstningslokal under hela förtidsröstningen, utökade arvodeskostnader för röstmottagare samt utökade kostnader för kommunens nya valdatasystem.

Förvaltningen föreslår att valnämnden hemställer hos kommunstyrelsens budgetberedning att bereda förslag om budgetram om 2 970 tkr för valnämn- den år 2018.

Propositionsordning

Valnämndens ordförande ställer ordförandeförslaget under proposition och finner att valnämnden beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.

(5)

§ 9

Antal röstmottagare vid allmänna valet år 2018 och Euro- paparlamentsvalet år 2019 (KS/2017:529)

Beslut

Valnämnden beslutar att sex röstmottagare ska förordnas per distrikt vid de allmänna valen år 2018 och Europaparlamentsvalet år 2019.

Sammanfattning

Valnämnden ska inför varje val fastställa vilket antal röstmottagare som ska förordnas till varje valdistrikt att bistå vid mottagning och rösträkning. Inför de kommande valen föreslår förvaltningen att samtliga valdistrikt ska ha sex röstmottagare, vid såväl de allmänna valen år 2018 som Europaparla-

mentsvalet år 2019. Förvaltningen gör bedömningen att en enhetlig beman- ning förenklar valkansliets och distriktens organisering och underlättar arbe- tet under valdagen. De allmänna valen och Europaparlamentsvalet ligger dessutom nära varandra i tid vilket talar för att ha samma bemanning vid båda valen. Förändringen innebär en kostnadsökning om ca 45 tkr.

Propositionsordning

Valnämndens ordförande ställer ordförandeförslaget under proposition och finner att valnämnden beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.

(6)

§ 10

Röstmottagarnas ansvar för valsedlar och valsedelställen vid allmänna valet år 2018 och Europaparlamentsvalet år 2019 (KS/2017:530)

Beslut

Valnämnden beslutar att röstmottagarna ska ha det totala ansvaret för parti- valsedlarnas och namnvalsedlarnas utplacering i valsedelsställen, för ord- ningen i ställen under förtidsröstningen och valdagen samt för att, om beho- vet uppstår, kontakta de partier vilkas valsedlar håller på att ta slut.

Partierna ska ges möjlighet att i god tid före valet lämna sina namnvalsedlar, och i förekommande fall partivalsedlar, till valkansliet för distribution till vallokalerna och förtidsröstningslokalerna

Sammanfattning

Röstmottagarna har ett formellt ansvar för att placera ut och hålla ordning på de partivalsedlar som distribueras av Valmyndigheten inför förtidsröstning och valdagen. För att skapa ordning och reda i vallokalerna och i valsedel- ställen tog valnämnden i Botkyrka kommun år 2013 även beslut om att utöka röstmottagarna ansvar så att de fick det totala ansvaret för valsedlarnas place- ring i valsedelstället vid valen år 2014.

Förvaltningen anser att hanteringen av valsedlar och valsedelställ fungerade tillfredsställande vid valen år 2014 och föreslår att samma ordning ska gälla vid de allmänna valen år 2018 samt vid Europaparlamentsvalet år 2019.

Propositionsordning

Valnämndens ordförande ställer ordförandeförslaget under proposition och finner att valnämnden beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.

(7)

§ 11

Arvoden för röstmottagare vid allmänna valet år 2018 och Europaparlamentsvalet år 2019 (KS/2017:531)

Förslag till beslut

Valnämnden beslutar att anta nedanstående förslag till arvoden för röstmot- tagare vid de allmänna valen år 2018 och Europaparlamentsvalet år 2019.

Sammanfattning

Valnämnden ansvarar för att fastställa arvoden för de röstmottagare som förordnas vid val och folkomröstningar. Förvaltningen föreslår att arvo- desnivåerna vid de allmänna valen år 2018 och Europaparlamentsvalet år 2019 ska utgå ifrån de nivåer som var gällande år 2014, men med viss uppräkning. Vid uppräkning har hänsyn tagits till nivåerna för prisbas- belopp som endast ökat marginellt mellan år 2013 (44500 kronor), d.v.s.

det år då arvodena inför valet 2014 fastställdes, och innevarande år (44800 kronor). Liksom vid tidigare val föreslås att arvodesnivåerna vid de all- männa valen ska skilja sig något från de vid Europaparlamentsvalet, vilket har att göra med skillnaderna i arbetsinsats vid de båda valtillfällena.

Propositionsordning

Valnämndens ordförande ställer ordförandeförslaget under proposition och finner att valnämnden beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.

(8)

§ 12

Valkrets- och valdistriktsindelning vid allmänna valen 2018 och Europaparlamentsvalet år 2019 (KS/2017:532)

Förslag till beslut

Valnämnden förslag till kommunfullmäktige:

Vid de allmänna valen år 2018 samt vid Europaparlamentsvalet år 2019 ska Botkyrka kommun utgöra en valkrets. (Vid val till Europaparlamentet utgör hela Sverige en valkrets men för redovisning av röster och statistik används valkretsindelningen även vid valet till Europaparlamentet.)

Valdistriktsindelning fastställs enligt förslag daterat 2017-08-01 att gälla vid allmänna valen år 2018 samt vid Europaparlamentsvalet år 2019. Val- distriktsindelningen skiljer sig på följande sätt i förhållande till den som gällde under valåret 2014:

Botkyrka 1 Tullinge C/N Lanthem delas i två distrikt: Botkyrka 1 N Lanthem och Botkyrka 2 Tullinge C.

Numreringen av distrikten ändras med anledning av det nytillkomna distriktet.

Namnen på tre av distrikten ändras för att få en enhetlig benämning.

Södra Lanthem blir S Lanthem, Tullinge Villastad Norra blir Tullinge Villastad N och Tullinge Villastad Södra blir Tullinge Villastad S.

Beslutet ska underställas länsstyrelsen.

Sammanfattning

Inför varje val gör valnämnden en översyn av indelningen i valkretsar och valdistrikt. Efter genomförd översyn lämnar valnämnden förslag till valkrets- och valdistriktsindelning vidare till kommunfullmäktige, som i sin tur fast- ställer det förslag som ska lämnas vidare till länsstyrelsen för slutligt beslut.

Förvaltningen har nu slutfört översynen inför valåren 2018 och 2019 och lämnar föreliggande förslag vidare till valnämnden att ta ställning till. Före- slaget innebär i korthet att Botkyrka kommun övergår från två till en val- krets, samt att antalet valdistrikt utökas från 48 till 49. På valmyndighetens inrådan föreslår även förvaltningen att kommunfullmäktiges beslut om val- kretsindelning och valdistriktsindelning ska gälla både vid allmänna valen år 2018 och vid Europaparlamentsvalet år 2019.

Yrkande

Willy Viitala (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Propositionsordning

Valnämndens ordförande ställer ordförandeförslaget under proposition och finner att valnämnden beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.

(9)

§ 13

Remiss - Valkretsindelning för landstingsval perioden 2018-2022 (LS 2016-0589) (KS/2017:393)

Beslut

Valnämnden beslutar att lämna svar till Stockholms läns landsting om att Botkyrka kommun inte har något att erinra mot förslaget till valkrets- indelning för landstingsval 2018-2022.

Sammanfattning

Botkyrka kommun har fått en remiss från Stockholms läns landstings val- kretsutredning angående valkretsindelningen för landstingsval under peri- oden 2018-2020.

Förvaltningen instämmer i utgångspunkten att en valkretsindelning bör uppnå en rättvisande partiproportionalitet, så att den så långt som möjligt överens- stämmelse med det utfall som uppnås om länet vore en enda valkrets. För- valtningen har därför inget att erinra mot förslaget till valkretsindelning för landstingsval 2018-2022.

Propositionsordning

Valnämndens ordförande ställer ordförandeförslaget under proposition och finner att valnämnden beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.

(10)

§ 14 Övrigt

Inga övriga frågor.

(11)

Namn Närvarande Tjänstgörande ersättare Votering

punkt punkt punkt

Ja Nej ja nej avst. ja nej avst ja nej avst

S Lars-Göran Liljedahl x

M Ulf Hjalmarsson x

S Tobias Ginman x

MP Elisabeth Nobuoka Nordin

x

TUP Josefin Norrgård x Göran Pelarhagen (L)

V Mats Einarsson x

KD Bo Claesson x Willy Viitala (M)

Ersättare

S Sven-Arne Lindblom x

S Barbro Hillblom x

S Lotta Arnesson x

M Willy Viitala x

M Kjell Andersson x

MP Deniz Bulduk x

FP Göran Pelarhagen x

Övriga närvarande: Jakob Etaat, kanslichef, Agnetha Gustafsson, valsamordnare

References

Related documents

Vice ordförande Ulf Hjalmarsson redogör för hur valnämnden arbetat före- gående mandatperioder utifrån den promemoria med erfarenheter som upp- rättas efter varje val..

Valnämnden beslutar att samtliga skol- och förskolegårdar, inklusive stake- ten, där det finns vallokaler ska vara fria från politisk propaganda under val- dagarna.. För

Den summan får alltså Botkyrka både för valet till Europaparlamentet och för de allmänna valen i september.. Tidigare har Botkyrka med egna pengar finansierat bl a den

Där ska också tider anges för när partierna måste lämna sina namnvalsedlar till valkansliet för att valkansliet, enligt tidigare beslut i Valnämnden, ska kunna ansvara för att

Valnämnden noterar informationen till protokollet och överlåter till kom- mande valnämnd att ta ställning till promemorians förslag till aktivite-

 Valnämnden ger kanslidirektör Jakob Etaat rätt att underteckna anmä- lan till Datainspektionen om nytt dataskyddsombud samt entledigande av befintligt

Lokaler som används för röstning i samband med allmänna val och folkom- röstningar ska vara neutrala och fredade från politisk propaganda, dvs sådant som syftar till att

valdeltagande eller som av tillgänglighetsskäl eller andra skäl inte anses lämpliga föreslås utgå till förmån för mer ändamålsenliga lokaler. röstning på särskilda