• No results found

Cílem dotazníkového šetření bylo zjistit, jaká forma náhradní rodinné péče je preferována a jaké jsou charakteristiky žadatelů

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Cílem dotazníkového šetření bylo zjistit, jaká forma náhradní rodinné péče je preferována a jaké jsou charakteristiky žadatelů"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Show more ( Page)

Full text

(1)

Jm´eno: Michaela Witschel Osobn´ı ˇc´ıslo: P16000638

Hodnocen´ı navrhovan´e vedouc´ım bakal´aˇrsk´e pr´ace: dobře Hodnocen´ı navrhovan´e oponentem bakal´aˇrsk´e pr´ace: dobře

Pr˚ubˇeh obhajoby bakal´aˇrsk´e pr´ace:

Studentka představila základní teze své bakalářské práce s názvem Náhradní rodinná péče v kontextu s Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., v platném znění. Cílem dotazníkového šetření bylo zjistit, jaká forma náhradní rodinné péče je preferována a jaké jsou charakteristiky žadatelů. Mezi uvedené charakteristiky patří například to, že většina žadatelů se rekrutuje z věkové skupiny nad 40 let a nejčastějším důvodem pro zapojení do náhradní rodinné péče je nemožnost mít vlastní dítě a zároveň finanční nedostupnost umělého oplodnění. Překvapivým výsledkem bylo například to, že 63%

dotázaných nemá problém s tím, aby si děti adaptovaly homosexuální páry, ale 22% dotázaných s tímto absolutně nesouhlasí. Z navrhovaných opatření studentka uvedla například motivaci veřejnosti k náhradní rodinné i pěstounské péči nebo umožnit žadatelům setkávání se s dětmi určenými k náhradní rodinné péči. Členové komise poté přednesli posudky vedoucí a oponentky a předložili studentce podněty pro obhajobu. Předseda komise, v souladu s oponentkou, zhodnotil metodologickou úroveň práce a předložil studentce některé výtky. Na předložené podněty studentka reagovala a práci obhájila.

Pro posudek vedoucí viz. přílohu č. 1.

Pro posudek oponentky viz. přílohu č. 2.

Klasifikace: dobře

Datum obhajoby: 4. února 2020 . . . .

podpis pˇredsedy

References

Related documents

Dochází také k tomu, že rodiče své děti opouštějí (Bubleová, aj. Ze statistiky uveřejněné v knize Základní informace o náhradní rodinné péči vyplývá,

Charakteristiky logických hradel © ITE (KES). 5) Vlastnosti

Jaké jiné softwarové nástroje kromě MS SharePointu by se daly použít pro realizaci Vámi navrženého technického

V rámci výzkumného šetření bylo usilováno o prokázání rizik přemístění dětí z dětských domovů do pěstounské péče a popsání pravých příčin, které vedou

1) Jaký se předpokládá finanční dopad v osobní letecké dopravě způsobený pandemií COVID-19 ve světovém měřítku do konce roku 2021..

Hodnocen´ı navrhovan´ e vedouc´ım bakal´ aˇ rsk´ e pr´ ace: výborně minus Hodnocen´ı navrhovan´ e oponentem bakal´ aˇ rsk´ e pr´ ace:?. Pr˚ ubˇ eh obhajoby bakal´

Hlavním cílem práce bylo na základě syntézy aktuálních poznatků a vlastních empirických šetření zjistit, jaká je srdeční a pohybová aktivita člověka

horní frekvence tónu (půltón) Nalezení a uložení. indexů v signálu odpovídajících

Tato kapitola slouţí k závěrečnému srovnání jednotlivých výtvarných úkolů a dotazníkového šetření. Cílem dotazníkového šetření bylo zjistit, zdali

Studentka členům komise nejprve představila základní teze své bakalářské práce s názvem Život klientek se středně těžkou mentální poruchou v chráněném bydlení..

Cílem šetření bylo především zjistit, zda jsou lokomoční pomůcky pro jejich uživatele komfortní a pokud ne, tak jaké způsobují problémy, či co je

Vzhledem k tomu, že v testech byly sledovány stejné gramatické (pravopisné) jevy, bylo možné posoudit klady a zápory užitých procvičovacích metod a následně

Doporučuji Vám se v budoucnu soustředit na plné využití výhod 3D tisku při návrhu konstrukce dronů ke zlepšení jejich aerodynamických vlastností?. Jaká je souvislost

Cílem šetření bylo zjistit, zda je logopedická prevence v mateřských školách realizována, jaké metody primární logopedické prevence jsou využívány, jaké jsou

 řízená reflexe je vedená a strukturovaná otázkami učitele, má podobu ústní, písemnou nebo výtvarnou. Reflexe se netýká pouze ţákŧ. Je dŧleţitá i pro

Obhajobu studentka zahájila prezentací své bakalářské práce s názvem Narušená komunikační schopnost u dětí v mateřských školách na Semilsku.. V teoretické části

Po této důkladné analýze bylo možné sestavit obdobný algoritmus a navrh- nout tak kompletně nový výpočtový program s použití aplikace MS Access..

3, o rozhodnutí žadatelů přijmout do rodiny dítě formou osvojení nebo pěstounské péče, měla být skromným nástinem poměru žádostí o osvojení a pěstounskou

Hodnocen´ı navrhovan´ e vedouc´ım bakal´ aˇ rsk´ e pr´ ace: výborně Hodnocen´ı navrhovan´ e oponentem bakal´ aˇ rsk´ e pr´ ace:.. Pr˚ ubˇ eh obhajoby bakal´ aˇ rsk´

Cílem bakalářské práce bylo zjistit, jaká forma prodeje je vhodná pro řemeslnou výrobu. Zda je nutné k prodeji výrobků zřízení kamenné prodejny, kde

Cílem předkládané diplomové práce bylo zjistit pomocí dotazníkového šetření, jaké zkušenosti mají osoby se zdravotním postižením s navazováním partnerských

Mezi nosné kapitoly práce tze zařadit zejména kapitolu sedmou, která je věnována analýze předepsaného hrubého pojistného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele

Měření bylo provedeno na padákových textiliích s kalandrovou a bez kalandrové úpravy, kde byly zkoumány parametry povrchové struktury a tření za vybraných