BLISS garamond GRAFISK PROFIL

Full text

(1)

GRAFISK PROFIL

Syftet med den grafiska profilen är att göra Svenska Kyrkans Unga tydlig som avsändare. Om förbund, distrikt och lokalavdelningar i Svenska Kyrkans Unga använder sig av den grafiska profilen får våra trycksaker och webbsidor större genomslagskraft. Den grafiska profilen gör det lättare för människor att känna igen oss och det blir lättare för alla att ta till sig innehållet.

Den grafiska profilen erbjuder många variationer, sex färger, illustrationer och mönster. Därför är det viktigt att det finns en tydlighet i hur olika delar används.

Alla inom Svenska Kyrkans Unga rekommenderas följa den grafiska profilen.

Den grafiska profilen ger ramar och direktiv som stöd, inte hinder. Den ska ge alla de som jobbar med grafiskt material en idé om hur Svenska Kyrkans Ungas material kan se ut. Förhopp- ningsvis ska det inspirera till att hitta nya spännande lösningar inom de ramar som finns.

Den grafiska profilen är uppbyggd av olika delar:

Logotyp, Färger, Teckensnitt, Illustrationer, Mönster.

BLISS

garamond

(2)

HUR ANVÄNDS SVENSKA KYRKANS UNGAS LOGOTYP

Symbolen tillsammans med texten "Svenska Kyrkans Unga" utgör Svenska Kyrkans Ungas logotyp. Logotypen får inte förändras eller manipuleras. Symbolen får t ex inte förstoras eller förminskas i förhållande till texten. Texten får inte bytas ut mot annan text.

Logotyp finns i följande färgvarianter:

•Logotyp i PMS 200( rött)

• Logotyp i 50% svart (grått)

I kontorstryck, korrespondens i annonser osv

•Logotyp får användas kompletteringsfärgerna

I reklamfoldrar & specialmaterial tillsammans med de andra färgerna.

ANVÄNDNING

Logotypen ska alltid finnas med i alla typer av informationsmaterial med Svenska Kyrkans Unga som avsändare. Samt i de fall vi samarbetar med andra producenter, arrangörer eller utgivare.

Box/platta Symbol

Text

för sv/vitt tryck & utskrift

för kopiering

• Logotyp svart • Undantag för använding av logotyp

På profilprodukter om man bara kan trycka med vitt.

(3)

LOGOTYP I GRÅSKALA

(4)

LOGOTYP I KOMPLEMENTFÄRGER

(5)

STIFT STIFT STIFT STIFT

STIFT

KARLSTAD GÖTEBORG UPPSALA VÄSTERÅS VISBY

STIFT STIFT STIFT

STIFT

STIFT STOCKHOLM VÄXJÖ

LINKÖPING SKARA

LUND

STIFT STIFT

STIFT

STRÄNGNÄS

LULEÅ

HÄRNÖSAND

DISTRIKTSLOGOTYPER

(6)

STIFT STIFT STIFT STIFT

STIFT

KARLSTAD GÖTEBORG UPPSALA VISBY

STIFT STIFT STIFT

STIFT

STIFT STOCKHOLM VÄXJÖ

LINKÖPING SKARA

LUND

STIFT STIFT

STIFT

STRÄNGNÄS

LULEÅ

HÄRNÖSAND

VÄSTERÅS DISTRIKTSLOGOTYPER

(7)

HUR ANVÄNDS DISTRIKTSLOGOTYPERNA

Distriktslogotypen består av två delar i två färger, Svenska Kyrkans Ungas logotyp i PMS 200(röd) och en kloss under i någon av kompletteringsfärgerna, i klossen står distriktet skrivet.

Distrikten väljer själva vilken den andra färgen i logotypen är.

Distriktet bestämmer själv huruvida de vill att det ska stå ex ”Göteborg stift” eller ”Göteborgs stift” Det är också fritt att välja bort STIFT från sin logotyp.

Kloss i valfri kompletteringsfärg,

distrikten behöver inte välja en färg utan kan använda alla(utom PMS200).

Alternativet PMS 200 +50% svart(grått) får användas, i det fall man trycker en trycksak i PMS 200 + svart.

GÖTEBORG

Distriktslogotypen i svart/vit, den grå Svenska Kyrkans Unga logotypen, klossen under i svart för att bibehålla effekten av två färger.

Några andra ändringar får inte göras i logotypen.

ANVÄNDNING

Box/platta PMS200

(8)

HUR ANVÄNDS LOKALAVDELNINGSLOGOTYPEN

Lokalavdelningarna har två alternativ hur man kan lägga till sitt lokalavdelningsnamn till logo- typen, under eller vid sidan. Lokalavdelningen skriver sitt lokalavdelningsnamn i typsnittet Bliss- medium med gement ”i” och versaler i namnet. Lokalavdelningen väljer själva vad som ska stå tillsammans med logotypen (om de vill skriva ut hela namnet eller använda en förkortning).

Alt 2. Lokalavdelningen skriver sitt namn till höger eller vänster om logotypen

i FILBORNA FÖRSAMLING

i FILBORNA FÖRSAMLING

FILBORNA FÖRSAMLING

Bliss medium VERSALER gement i

Bliss-medium VERSALER gement i

Alt 1. Lokalavdelningarna skriver sitt lokalavdelningsnamn under Svenska Kyrkans Unga logotypen

Exempel på alternariv kring lokalavdelningsnamnet

FILBORNA

FILBORNA

FÖRSAMLING

(9)

SVENSKA KYRKANS UNGA’S TYPOGRAFI

Svenska Kyrkans Unga har två huvudtypografier som heter Bliss och Garamond. Bliss är en linjär typografi som förmedlar modernitet men ändå tidlöshet. Bliss används i första hand

till rubriker och kortare brödtexter. Typografin hjälper till att förstärka den grafiska profilen, på det är viktigt att använda den så ofta man kan. Det andra typsnittet heter Garamond. Det är ett klassiskt typsnitt som används när det är längre texter och brev. Vi har även valt en extra typografi som endast används av grafiska designere.

Det finns också ett tredje typsnittet som heter Blur ett lekfullt men ändå tidlöst typsnitt. Det används till rubriker på inbjudningar och andra trycksaker. Det typsnittet kommer att användas att förbundet vid specilla tillfällen.

(10)

TILL RUBRIKER BRÖDTEXT OCH BILDTEXT BLISS LIGHT

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v x y z å ä ö

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

TILL RUBRIKER OCH BILDTEXT BLISS BOLD

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v x y z å ä ö

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

TILL BRÖDTEXT ADOBE GARAMOND

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v x y z å ä ö

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

ADOBE GARAMOND ITALIC

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v x y z å ä ö

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

TYPSNITT

(11)

EXEMPEL PÅ BRÖDTEXTTYPOGRAFI

BLISS LIGHT. Används som brödtext. Det kulturella fenomenet markeringstext har i vår splittrade och stressade samtid blivit en allt vanligare företeelse. Detta som du just nu läser är en sådan, en markeringstext.

Syftet med denna är att markera ett tänkt innehåll. Innehållet i en text, för att inte tala om en markeringstext, kan vara oerhört varierat och omväxlande. I själva begreppet omväxling gömmer sig oanande

möjligheter till nonsens, inte helt olikt det du just nu läser. Det har genom åren förekommit textmassor som har handlat om både det ena och det andra. För cirka ett hundra år sedan grundade en gentleman vid namn Walter Crane The Arts & Craft Society i London och året var 1888, det vill säga artonhundra och

åttioåtta. Ambitionen denne kulturbyggare hade var att göra upp räkningen med industrialismens formförflackning.

Redan då alltså.

BLISS REGULAR. Används som brödtext när graden är mindre än 8 pt. De nya signalerna skulle bland annat ge upphov till en typografisk renässans, som från Hammersmith – på Themsens vågor – fördes ut över hela världen. I den jubileumsbok där andemeningen till denna text är hämtad, nämner man vidare sätteriets roll i den grafiska processen. Förr i tiden, det vill säga innan nittonhundra åttiofyra fanns det någonting som kallades sätterier. Deras uppgift, sätteriens alltså, är re-producerande: det vill säga att man ansvarar för en objektiv, funktionell typografisk standard. Man ser sig som mottagaren som avlyssnar och återger; efter konstens alla regler.

BLISS MEDIUM. Används som mellanrubriker eller rubriker. De nya signalerna skulle bland annat ge upphov till en typografisk renässans, som från Hammersmith – på Themsens vågor – fördes ut över hela världen. I den jubileumsbok där andemeningen till denna text är hämtad, nämner man vidare sätteriets roll i den grafiska processen. Förr i tiden, det vill säga innan nittonhundra åttiofyra fanns det någonting som kallades sätterier. Deras uppgift, sätteriens alltså, är re-producerande: det vill säga att man ansvarar för en objektiv, funktionell typografisk standard. Man ser sig som mottagaren som avlyssnar och återger; efter konstens alla regler.

BLISS BOLD. ANVÄNDS OFTAST I LITEN GRAD SOM BILDTEXT. OM DEN ANVÄNDS SOM RUBRIK BÖR DEN STÅ I VERSALER MED MER LUFT MELLAN BOKSTÄVERNA. DE NYA SIGNALERNA SKULLE BLAND ANNAT GE UPPHOV TILL EN TYPOGRAFISK RENÄSSANS, SOM FRÅN HAMMERSMITH – PÅ THEMSENS VÅGOR – FÖRDES UT ÖVER HELA VÄRLDEN. IDEN JUBILEUMSBOK DÄR ANDEMENINGEN TILL DENNA TEXT ÄR HÄMTAD, NÄMNER MAN VIDARE SÄTTERIETS ROLL I DEN GRAFISKA PROCESSEN. FÖRR I TIDEN, DET VILL SÄGA INNAN NITTONHUNDRA ÅTTIO- FYRA FANNS DET NÅGONTING SOM KALLADES SÄTTERIER. DERAS UPPGIFT, SÄTTERIENS ALLTSÅ, ÄR RE-PRODU- CERANDE: DET VILL SÄGA ATT MANANSVARAR FÖR EN OBJEKTIV, FUNKTIONELL TYPOGRAFISK STANDARD. MAN SER SIG SOM MOTTAGAREN SOM AVLYSSNAR OCH ÅTERGER; EFTER KONSTENS ALLA REGLER.

GARAMOND REGULAR. Används som brödtext. Sanserifen däremot har en nära eller helt uniform linjebredd. Den är i första hand ett semiformellt komplement till antikvan för textutmärkning och rubriker. Sanserifens läsbarhet är starkt begränsad.Varje text måste i regel ges ett i förhållande till typgrad och radlängd avpassat mellanslag, det vill säga radmellanrum.Kompakt sättning, utan mellan- slag, är ofta en avvikelse från idealet. Den kan dock vara en acceptabel kompromiss vid spaltad

sättning där den typografiska formen kräver en bestämd fasthet.

Garamond italic. Används för att framhäva ett ord eller text i en brödtext som är satt i garamond regular. I alla andra sammanhang är mellanslaget ett nödvändigt typografiskt element.

Det kan vara mindre för typsnitt medstor stapellängd, och omvänt.Typsnitt som trans-antikva, övergångsform, och vertikalantikva kräver ett större mellanslag än normalt för att upphäva en viss staketeffekt.

(12)

SVENSKA KYRKANS UNGA’S FÄRGER

Svenska Kyrkans Unga har valt en klarröd färg som huvudfärg. Den används oftast på logo- typen. Vi har även valt fem färgglada tilläggsfärgerna som gör att helheten känns glad och lekfull. Försök att variera så mycket som möjligt med de olika färgerna så att man får en färgglad känsla.

(13)

PMS 233

PMS-färger CMYK-färger WEBB-färger

PMS 266

PMS Process Blue

PMS Orange 021

PMS 200

PMS 382

11 cyan, 100 magenta

79 cyan, 100 magenta

100 cyan, 10 magenta, 10 svart

53 magenta, 100 yellow

100 magenta, 63 yellow, 12 svart

29 cyan, 100 yellow

CC00CC

6600FF

0099FF

FF6600

CC0000

99FF00

FÄRGER

(14)

ILLUSTRATIONER

I den grafiska profilen ingår en uppsättning illustrationer som kan användas i trycksaker och på webben. Illustrationerna finns i färg, svart/vitt och som linjeteckningar som kan användas i vitt, svart eller kompletteringsfärgerna. Illustrationerna är indelade i följande kategorier; Svenska Kyrkans Unga, Globalt, Lokalavdelningen, Tro, Ung och Demokrati.

MÖNSTER

Alla illustrationer finns som ett mönster. Mönstret finns i de olika profilfärgerna och kan använ- das på olika sätt.

ANVÄNDING

Illustrationerna får inte manipuleras eller förändras.

FOTOGRAFIER

Använd fotografier som visar vilka Svenska Kyrkans Unga är och vad vi gör.

Bilderna ska inte bara kommunicera innehållet i en trycksak eller annons utan också på ett entydigt sätt förmedla det vi står för och vilka vi är. Idé, verksamhet och den tid vi lever i. Alltså Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.

(15)

ILLUSTRATIONER SOM MÖNSTER

(16)

ILLUSTRATIONER SOM MÖNSTER

(17)

ILLUSTRATIONER SOM MÖNSTER

(18)

SVENSKA KYRKANS UNGA Sysslomansgatan 8 751 70 Uppsala Tel 018-640 640 Fax 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.org

BREVPAPPER

SVENSKA KYRKANS UNGA Sysslomansgatan 8 751 70 Uppsala www.svenskakyrkansunga.org

(19)

STIFT STRÄNGNÄS

STIFT STRÄNGNÄS

SVENSKA KYRKANS UNGA I STRÄNGNÄS STIFT Stiftsgården Stjärnholm 611 92 Nyköping

SVENSKA KYRKANS UNGA I STRÄNGNÄS STIFT Stiftsgården Stjärnholm 611 92 Nyköping tfn: 0155-22 27 00

Alternativ om distriktet vill ha distriktlogotyp på sin korrespondans

Vitt mönster i en PMS 233 platta Vitt mönster i en PMS 233 platta

PMS 233 PMS 200

(20)

PAPPERSVAL

I den grafiska profilen har vi valt att använda ett matt, extra vitt papper. De pappersorter vi valt är bra miljöval. Papperssorterna gör att bilder som trycks blir väldigt bra och att de klara profil- färgerna kommer till sin rätt. Pappret passar till de flesta trycksaker t ex reklamtrycksaker, broschyrer och blanketter.

Tryckerier har ofta olika pappersleverantörer, här kommer Svenska Kyrkans Ungas pappersval från två olika pappersleverantörer.

Från Payrus:

StoraFine Vit

Matt, obestruket, vitt papper.

Kuvert: Storafine Design

Kuvert och brevpåsar i olika storlekar utan innertryck(vita på insidan), 120 g tillverkade av StoraFine Vit . Fukthäftande eller självhäftande med skyddsremsa. Med eller utan fönster.

Från Svenskt papper:

Scandia 2000 som också är ett extra vitt, matt obestruket papper.

Scandia-kuvertserien

Högvita kvalitetskuvert utan innertryck. Scandia matchar alltid och ger ett rent, intryck.

Scandia finns även som brevpåsar.

Miljö

Från förbundskansliet kan ni beställa miljö deklaration på pappret om ni undrar hur tillverk- ningen av pappret gått till.

(21)
(22)

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :